Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số

BÀI 2
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS rèn kĩ năng chia cho số có một chữ số .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 3 của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1: Trường hợp chia hết .
Mục tiêu : Rèn kĩ năng thực hiện phép
chia hết: chia, nhân, trừ nhầm.
Tiến hành :
GV ghi bảng 128472 : 6 = ?
a) Đặt tính : GV gọi 1 HS lên bảng đặt
tính, HS dưới lớp làm vào bảng con .

GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
b) Tính: GV gọi HS nêu cách tính.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải
đúng .
( mỗi lần chia đều tính theo 3 bước: chia,
nhân, trừ nhẩm tính từ trái sang phải).
GV gọi nhiều HS trình bày cách làm.
Kết luận :.
GV cho HS nhận xét về số dư của phép
chia hết.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

- Đọc thầm.
- 1 HS lên bảng đặt
tính.
- Nghe .
- Nêu.
- Nghe .
- trình bày bài.
- Nghe .


Hoạt động 2: Trường hợp chia có dư.
Mục tiêu :HS rèn kĩ năng thực hiện phép
chia có dư, nhận biết số dư luôn bé hơn số
chia.
Tiến hành :
GV ghi bảng: 128473 : 7
a) Đặt tính: GV gọi HS lên bảng đặt tính,
cả lớp đặt tính vào bảng con hoặc nháp.
GV Nhận xét .
b) Tính: GV gọi HS nêu cách tính.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải
đúng .
( mỗi lần chia đều tính theo 3 bước: chia,
nhân, trừ nhẩm tính từ trái sang phải)
GV gọi nhiều HS trình bày cách làm.


- Đọc thầm.
- Đặt tính.
- Nghe
- Nêu.
- Nghe
- Trình bày .
- nêu

Kết luận :
GV cho HS Nhận xét về số dư của phép
chia có dư?
GV nhấn mạnh ý trong phép chia có dư,
bao giờ số dư cũng bé hơn số chia.
Hoạt động 3: Thực hành.
Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức đã
học để làm Bài tập .
Tiến hành :
Bài tập 1: GV gọi một HS đọc đề bài.
GV cho HS làm trên bảng con ( lưu ý HS
trình bày cách làm, đặt tính, tính và luôn
chú ý về số dư của phép chia).
Bài tập 2: GV gọi một HS đọc đề bài.
GV cho HS tự phân tích đề bài và tự chọn
phép tính cho phù hợp để giải.
Sau khi HS làm xong, GV gọi HS trình

- Nghe

- Đọc
- Làm bài .

- Đọc .
- Nêu câu hỏi cho bạn
bên cạnh Trả lời sau
đó tự chọn phép tính.
- Nghe .


bày bài.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải
đúng .
Bài tập 3: GV gọi một HS đọc đề bài.
Gọi HS nêu cách làm.
GV Nhận xét và chốt ý: ta cần thực hiện
phép chia xem số dư là bao nhiêu và
thương là bao nhiêu, như vậy số dư là số
áo thừa ra.

- Đọc
- Nêu
- Nghe

Nêu

Kết luận : GV cho HS nêu lại kiến thức
vừa học được trong tiết học.
4. Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×