Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số

BÀI 2:
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I.Mục tiêu :
Giúp HS:
-Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.
-Áp dụng phép chia cho số có một chữ số để giải các bài toán có liên quan.
II.Đồ dùng dạy học :
III.Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định:
2.KTBC:
-GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài - 3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp
tập 1b,2b và kiểm tra vở bài tập về nhà của theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.
một số HS khác
1b) *18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7
18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6
= 42 : 6 = 7
* 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23
60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3
= 69 : 3 = 23

2b) (64 – 32) : 8 = 32 : 8 = 4
(64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8
-GV chữa bài ,nhận xét và cho điểm HS
= 8 - 4 =4
3.Bài mới :
a) Giới thiệu bài
-Giờ học toán hôm nay các em sẽ được rèn
luyện cách thực hiện phép chia số có nhiều -HS lắng nghe.
chữ số cho số có một chữ số
b ) Hướng dẫn thực hiện phép chia
* Phép chia 128 472 : 6
-GV viết lên bảng phép chia, yêu cầu HS
thực hiện phép chia.
-HS đọc phép chia.
-Yêu cầu HS đặt tính để thực hiện phép chia.
-Vậy chúng ta phải thực hiện phép chia theo -HS đặt tính.
thứ tự nào ?
-Theo thứ tự từ trái sang phải.
-Cho HS thực hiện phép chia.
-1 HS lên bảng, HS cả lớp làm bài vào
giấy nháp. Kết quả và các bước thực
hiện phép chia như SGK.
128472
6
08
21412


24
07
12
0
-Vậy 128 472 : 6 = 21 412
-GV cho HS nhận xét bài làm của bạn trên -HS cả lớp theo dõi và nhận xét.
bảng, yêu cầu HS vừa lên bảng thực hiện
-Là phép chia hết
phép chia nêu rõ các bước chia của mình.
-Phép chia 128 472 : 6 là phép chia hết hay
phép chia có dư ?
-HS đặt tính và thực hiện phép chia, 1


* Phép chia 230 859 : 5
-GV viết lên bảng phép chia 230859 : 5, yêu HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài
vào giấy nháp . Kết quả và các buớc
cầu HS đặt tính để thự c hiện phép chia này.
thực hiện phép chia như SGK
230859
5
30
46171
08
35
09
4
-Vậy 230 859 : 5 = 46 171 ( dư 4 )
-Là phép chia có số dư là 4.
-Phép chia 230 859 : 5 là phép chia hết hay
phép chia có dư ?
-Với phép chia có dư chúng ta phải chú ý
điều
gì ?
c) Luyện tập , thực hành
Bài 1a
-Cho HS tự làm bài.
278 157 : 3 = 92 719 ; 304 968 : 4 = 76 242
-GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 2
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
-Cho HS tự tóm tắt bài toán và làm bài vào
vở.

-Số dư luôn nhỏ hơn số chia.

-2 HS lên bảng làm bài, mỗi em thực
hiện 1 phép tính, cả lớp làm bài vào
bảng con (có đặt tính).
-HS đọc đề toán.
-1 HS lên bảng làm cả lớp làm bài vào
vở .
Tóm tắt
6 bể : 128 610 lít xăng
1 bể : ………..lít xăng
Bài giải
Số lít xăng có trong mỗi bể là


128 610 : 6 = 21 435 ( lít )
Đáp số : 21 435 lít
-HS đọc đề bài toán.
-Có tất cả 187 250 chiếc áo
Bài 3
-8 chiếc áo
-GV gọi HS đọc đề bài.
-Phép tính chia 187250 : 8 được 23406
-Bài toán cho biết có tất cả bao nhiêu chiếc hộp dư 2 chiếc áo.
áo ?
-Một hộp có mấy chiếc áo ?
-HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài
-Muốn biết xếp được nhiều nhất bao nhiêu vào vở
hộp ta phải làm phép tính gì ?
-GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
-HS cả lớp.
-GV chữa bài và cho điểm HS
4.Củng cố, dặn dò :
-Dặn dò HS làm bài tập 1b và chuẩn bị bài
sau
-Nhận xét tiết học
* RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×