Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số

BÀI 2:
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Chia cho số có một chữ số.
- Giúp HS rèn luyện kĩ năng thực hiện phép chia cho số có một chữ số.
- Cẩn thận, chính xác.
II.CHUẨN BỊ:
VBT, bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HS sửa bài
HS nhận xét

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 Khởi động:
 Bài cũ: Một tổng chia cho một số.

GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
GV nhận xét
 Bài mới:

 Giới thiệu:
Hoạt động1: Hs tìm hiểu
trường hợp chia hết: 128
472 : 6 = ?
Mục tiêu : Hs thực hiện được
phép chia.
Phương pháp : Trực quan, a.Hướng dẫn thực hiện phép chia.
giảng giải làm mẫu.
Lưu ý HS mỗi lần chia đều tính nhẩm:
ĐDDH ; SGK .
chia, nhân, trừ nhẩm.
b.Hướng dẫn thử lại:
HS tính
Lấy thương nhân với số chia phải được số
bị chia.
Vài HS nhắc lại.
Hoạt động 2: Hs tìm hiểu
trường hợp chia có dư: 230
859 : 5 = ?
Mục tiêu : Hs thực hiện đúng
phép chia và biết được số dư.
a.Hướng dẫn thực hiện phép chia.


Phương pháp : Trực quan, Lưu ý HS mỗi lần chia đều tính nhẩm:
giảng giải làm mẫu.
chia, nhân, trừ nhẩm.
ĐDDH ; VBT, bảng phụ.
b.Hướng dẫn thử lại:
Lấy thương nhân với số chia rồi cộng với
số dư phải được số bị chia.
HS tính
Vài HS nhắc lại.

Bài tập 1:
Yêu cầu HS thực hiện trên bảng con.
Hoạt động 3: Luyện tập
Bài tập 2:
Mục tiêu : Hs thực hiện đúng Yêu cầu HS thực hiện trên bảng con.
phép chia.


Bài tập 3:
Phương pháp : động não, thực - Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm một phần
hành.
mấy của một số.
ĐDDH ; VBT, bảng phụ.
Gv nhận xét.
HS thực hiện trên bảng con.
Bài tập 4:
Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm một thừa số,
HS thực hiện trên bảng con.
tìm số chưa biết.
 Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
HS làm bài
- Chuẩn bị bài: Luyện tập
Từng cặp HS sửa & thống nhất
kết quả
HS làm bài
HS sửa

* Buổi chiều :
rèn luyện kĩ năng thực hiện phép chia cho
số có một chữ số.

- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×