Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

BÀI 3
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
A. Mục tiêu:
Giúp H: - Biết cách thực hiện chia một số cho một tích.
- Áp dụng cách thực hiện chia một số cho một tích để giải các bài toán
có liên quan
- Biết vận dụng vào cách tính thuận tiện, hợp lí
B. Đồ dùng dạy-học:
- GV : Phiếu học nhóm
- HS : SGK, vở ô li
C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
I. Kiểm tra bài cũ:
- H chưã bài tập trên bảng
5P
2H
Bài 4 trang 78
- Cả lớp + G nhận xét cho điểm
II. Bài mới:
1. Giới thiệu tính chất một số chia

- G ghi 3 biểu thức lên bảng
cho một tích
- H đọc các biểu thức
8P
- G yêu cầu H tính giá trị của các
24 : ( 3 x 2) ;
24 : 3 : 2
; 24 : biểu thức trên – H làm vào nháp,
2:3
trên bảng
3H
- So sánh giá trị của 3 BT đó
* 24 : ( 3 x 2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3 - G KL:
KL: Khi chia một số cho một
- G hướng dẫn H nêu KL như SGK
tích......
- H áp dụng qui tắc để thực hiện
2. Thực hành
phép tính vào vở, trên bảng
20P
2H
* Bài1: Tính giá trị của biểu thức
(Mỗi nửa lớp làm 1 phần và theo 3
a. 50 : ( 2 x 5)
b. 72 : ( 9 x
cách )
8)
- H+G nhận xét chốt KQ:
- H nêu yêu cầu, và cách thực hiện,


* Bài 2: Chuyển phép chia thành
phép chia một số cho một tích theo
mẫu SGK
a. 80 : 40
b.
150 : 50
* Bài 3
2 bạn: 7200 đ
1 bạn: 3 quyển


Hỏi 1 quyển... đ?
Bài giải:
Số quyển vở 2 bạn mua là:
3 x 2 = 6 ( quyển)
Giá tiền mỗi quyển vở là;
7200 : 6 = 1200 (đ)
Đáp số: 12000 đ
4.Củng cố - dặn dò:
2P
Bài 1, 2 phần c trang78

làm theo nhóm đôi, mỗi nửa lớp
làm 1 phần, chữa
2H
- H đọc, phân tích bài toán
- G hỏi:
+ Để tính được giá tiền một quyển
ta cần biết gì?
+ Để tính được số quyển vở 2 bạn
mua ta phải làm thế nào?
- H giải theo nhóm
4N
- Đại diện nhóm trình bày
- G chốt KQ:
- H nêu lại qui tắc chia một số cho
một tích
- G nhận xét tiết học, hướng dẫn
bài vềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×