Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

BÀI 3
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
I.Mục tiêu:
Thực hiện được phép chia một số cho một tích .
II.Các hoạt động dạy học:
TL
Hoạt động của thầy
Hoạt đông của trò
5’ 1.Bài cũ:
HS sửa bài 2b/78.
2 HS làm bảng.
2.Bài mới:
a)Giới thiệu tính chất một số
33’ chia cho một tích
Hãy tính và so sánh giá trị của ba
biểu thức sau :
HS giải bảng con.
24 : (3 x 2) ; 24 : 3 : 2 ; 24 : 24 : (3 x 2) = 24:6 = 4
2:3
24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4
Sau khi so sánh các em có kết 24:2:3 = 12:3 = 4

luận gì về ba biểu thức trên ?
24 : (3 x 2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 :
3
Vậy khi chia một số cho một tích
hai thừa số ta có thể làm gì ?
HS nêu quy tắc SGK./78
GV chốt ý theo quy tắc SGK./78
HS phát biểu lại quy tắc.
b)Thực hành :
*Bài 1 /78
HS làm bài cá nhân
HS đọc đề nêu yêu cầu đề
GV yêu cầu HS thực hiên theo ba 50 : (2 x 5) = 50:10 = 5
cách như SGK..
50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5
Cả lớp làm vào vở 1a,b. 1em làm 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5.
bảng.
Các bài còn lại tương tự.


1’

Cả lớp thống nhất và chữa bài.
*Bài 2 /78
HS đọc đề, nêu yêu cầu đề.
GV hướng dẫn mẫu:
Ta phân tích 15 bằng tích của hai
15 = 5 x 3
số nào?
60 : 15 = 60: (5 x 3)
Áp dụng quy tắc chia một số cho
= 60 : 5 : 3
tích hai
= 12 : 3 = 4
thừa số ta được điều gì?
60 : 15 = 60 : ( 3 x 5 )
HS làm vở 2a,b. 2 em làm bảng.
Cả lớp thống nhất chữa bài.
*HSKG: Làm thêm bài 3
3.KT: Tính nhẩm ghi kết quả vào


bảng con, giá trị của biểu thức:
79800 : (22 + 88) là ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×