Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

BÀI 3
MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Thực hiện được phép chia 1 số cho 1 tích.
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Tính và SS giá trị của 3 biểu
thức :
-Ghi 24 : (3 x 2) ; 24 : 3 : 2 ;
-3 HS lên bảng tính.
24 : 2 : 3 và y/c :
-Giá trị 3 biểu thức bằng nhau.
. SS các giá trị của 3 biểu thức ?
-1 HS lên bảng ghi :
-Rút ra KL, y/c :
- Vậy 24 : (3 x 2) = 24 : 3 : 2 = 24 :
2:3
. Vậy khi chia 1 số cho 1 tích 2

-Ta có thể chia số đó cho 1 thừa số,
thừa số ta làm thế nào ?
rồi lấy kquả tìm được chia tiếp cho
-Y/c :
thừa số kia.
3/ Thực hành :
-Vài HS nhắc lại.
+Btập 1: Củng cố chia 1 số cho 1
tích.
-Y/c :
-1 HS đọc y/c BT.
-3 HS lên bảng làm ( thực hiện cả 3
cách), lớp làm vào vở.
-Khi chữa bài, y/c :
-Vài HS nhắc lại cách tính.
+Btập 2 : Biết tính theo mẫu.
-Y/c :
-1 HS đọc y/c và mẫu.
-3 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
+Btập 3 : (dành cho HS khá giỏi)
-Y/c :
-1 HS đọc đề.


-Phân tích đề.
-Nêu các bước giải :
+ Tìm số vở cả 2 bạn mua.
+Tìm giá tiền mỗi quyển vở
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Chia 1 tích cho 1 số.
-Nhận xét tiết học .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×