Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

BÀI 3
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Biết cách thực hiện chia một số cho một tích.
- Aùp dụng tích chất chia một số cho một tích để giải một số bài
toán có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 2 của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH


Hoạt động 1:Tính chất một số chia cho một
tích.
Mục tiêu :
Biết cách thực hiện chia một số cho một tích
Tiến hành :
a) So sánh giá trị các biểu thức :
HS lên bảng làm.
- Viết lên bảng 3 biểu thức :
24 : ( 3 x 2)
24 : 3 : 2
24 : 2 : 3
- yêu cầu HS tính giá trị của 3 biểu thức trên
và so sánh.
Nhận xét
- Vậy ta có: 24 : ( 3 x 2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 :
3
1 số chia cho một tích.
b) Tính chất một số chia cho một tích:
Lấy 3 x 2 = 6 rồi lấy


Biểu thức 24 : ( 3 x 2) có dạng như thế
nào ?
Khi thực hiện tính giá trị biểu thức này em
làm thế nào?
Có cách tính nào khác mà vẫn tìm được giá
trị biểu thức 24 : ( 3 x 2)?
( dựa vào cách tính giá trị của biểu thức
24 : 3 : 2 và 24 : 2 : 3)
GV : 3 và 2 là gì trong biểu thức 24 : ( 3 x
2)?
Kết luận:
Khi thực hiện chia một số cho một tích ta có
thể lấy số đó chia cho một thừa số của tích
rồi lấy kết quả tìm được chia cho thừa số kia.
Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu :
Aùp dụng tích chất chia một số cho một tích
để giải một số bài toán có liên quan.
Tiến hành :


Bài tập 1:
Bài toán yêu cầu ta làm gì?
Khuyến khích HS tính giá trị của mỗi biểu
thức theo ba cách khác nhau.
Gọi HS Nhận xét bài làm của bạn.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
Bài tập 2:
GV gọi một HS đọc đề bài.
Viết 60 : 15 và yêu cầu HS đọc biểu thức .
Yêu cầu HS suy nghĩ để chuyển thành phép
chia một số chia cho một tích.
( gợi ý: 15 bằng hai số nào nhân với nhau?)
vì 15 = 3 x 5 nên 60 : 15 = 60 : ( 3 x 5)
yêu cầu HS tính giá trị của 60 : ( 3 x 5)
Vậy 60 : 15 bằng bao nhiêu?

24 : 6.
Lấy 24 chia cho 3 rồi chia
tiếp cho 2.
3 và 2 là thừa số.
Nghe và Nhắc lại .

Trả lời
3 HS làm bài trên bảng.
Nhận xét
Sửa bài.
Đọc
60 : 15 = 60 : ( 3 x 5)

Tính và Trả lời .
Làm bài
Sửa bài.


Yêu cầu HS tự làm các Bài tập còn lại.
Gọi HS lên bảng làm bài .
GV sửa bài, nhận xét, chấm một số vở làm Đọc
nhanh .
Tóm tắt.
Bài tập 3:
Trả lời
GV gọi một HS đọc đề bài.
Yêu cầu HS tóm tắt đề bài.
Nêu ý kiến
Hai bạn mua bao nhiêu quyển vở?
Vậy giá trị mỗi quyển vở là bao nhiêu?
Làm bài
Ngoài cách giải trên còn có cách giải nào
khác?
Sửa bài.
Nhận xét và GV cho HS làm bài vào vở .
GV sửa bài, nhận xét, chấm một số vở làm
nhanh .
4. Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×