Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

BÀI 3:
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Hiểu & biết phát biểu thành lời tính chất một số chia cho một tích.
- Biết vận dụng vào tính toán.
- Cẩn thận, chính xác.
II.CHUẨN BỊ:
VBT, bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HS sửa bài
HS nhận xét

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 Khởi động:
 Bài cũ: Luyện tập

GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
GV nhận xét
 Bài mới:

 Giới thiệu:

Hoạt động1: Phát hiện tính chất.
Mục tiêu : Hs biết được cách chia
một số cho một tích.
Phương pháp : Trực quan, giảng giải
làm mẫu.
ĐDDH ; SGK .
GV ghi bảng: 24 : (3 x 2)
24 : 3 : 2
HS tính
24 : 2 : 3
Yêu cầu HS tính
Gợi ý giúp HS rút ra nhận xét:
+ Khi tính 24 : (3 x 2) ta nhân rồi chia,
HS nêu nhận xét.
ta có thể nói đã lấy một số chia cho
một tích.
+ Khi tính 24 : 3 : 2 hoặc 24 : 2 : 3 ta
lấy số đó chia liên tiếp cho từng thừa
số.
Vài HS nhắc lại.
Từ đó rút ra nhận xét: Khi chia một số
cho một tích, ta có thể chia số đó cho
một thừa số rồi lấy kết quả tìm được
chia tiếp cho thừa số kia.
Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu : Hs thực hiện đúng bài tập.


Phương pháp : Động não, thực hành.
ĐDDH ; VBT, bảng phụ.
Bài tập 1:
Yêu cầu HS tính theo đúng thứ tự thực
HS làm bài, vận dụng tính chất chia hiện các phép tính.
một số cho một tích để tính.
Từng cặp HS sửa & thống nhất kết
quả
Bài tập 2:
GV gợi ý để 1 HS tính trên bảng:


HS nêu lại mẫu
60 : 30 = 60 : (10 x 3) = 60 : 10 : 3 =
HS làm bài
6:3=2
HS sửa
Chú ý: Cũng có thể tính bằng cách
khác: 60 : 30 = 60 : (3 x 10) = 60 : 3 :
10= 20 : 10= 2. Song không nên khai
thác bài toán quá xa như vậy vì mục
đích chủ yếu ở đây là củng cố tính chất
một số chia cho một tích.
Bài tập 3:
HS làm bài
- Cho HS tự tìm lời giải thông thường.
HS sửa bài
Bài tập 4:
HS làm bài
Yêu cầu HS đọc tên các tam giác.
HS sửa bài
 Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài: Một tích chia cho một
số.
* Buổi chiều :
Rèn luyện kĩ năng thực hành tính chia
cho số có một chữ số.
- Ruùt kinh nghieäm:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×