Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA VIII

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
BCH HND HUYỆN THÁP MƯỜI
*
Số - BC/ĐH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tháp Mười, ngày tháng

năm 2017

(Dự thảo)
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2012 - 2017
----Năm năm qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội VIII trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn,

thách thức, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, của cán bộ hội,
hội viên nông dân….. Huyện đã vượt qua và đạt được những kết quả khá quan
trọng. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo qui chế làm việc, Ban
Chấp hành Hội Nông dân huyện Tháp Mười khóa VIII nghiêm túc kiểm điểm
những ưu, khuyết điểm như sau:
I/- TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ TRONG
NHIỆM KỲ.
- Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 là
25 đồng chí. Trong quá trình hoạt động, do nhu cầu công tác cán bộ có luân
chuyển và điều động một số chức danh. Ban Thường vụ 02 đồng chí; trong đó
01 đồng chí cơ quan và 01 đồng chí Thường vụ phụ trách Hội cơ sở, 07 đồng chí
cấp Ủy viên Ban Chấp hành, 01 đồng chí văn phòng Hội Nông dân Huyện, 06
đồng chí chủ tịch Hội cơ sở.
- Để đảm bảo cho việc hoạt động của Ban Chấp hành, Thường trực Hội đã
xin chủ trương bầu bổ sung 7 đồng chí. Trong đó 01 đồng chí Ngân hàng Nông
nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Tháp Mười, 6 đồng chí Chủ tịch Hội cơ
sở, đến thời điểm cuối nhiệm kỳ. Hiện nay Ban Chấp hành khuyết 3 đồng chí:
trong đó 01 UVBCH cơ quan, 01 NHCS xã Hội, 01 Hội cơ sở và 01 đồng chí
Phó Chủ tịch Hội.
II/- KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH.
1/- Ưu điểm.
- Ban Chấp hành tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII
của Ban Chấp Hành, Nghị quyết lấn thứ VIII của Ban Chấp hành Hội Nông dân
Tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương
và sâu rộng trong hội viên, nông dân. Chủ động cụ thể hóa các Nghị quyết của
Trung ương, Tỉnh hội thành chương trình hành động, kế hoạch găn với chương
trình công tác hàng năm của Hội. Quá trình lãnh đạo xác định đúng trọng tâm,
trọng điểm, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, hiệu
quả; Đặc biệt phát huy trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành và cán bộ hội, hội viên


nông đã tạo động lực giúp cho Ban Chấp hành lãnh đạo thực hiện đạt và vượt
hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ.
- Hầu hết các Ủy viên điều thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm trong việc
tham gia đóng góp các chương trình, kế hoạch của Hội, từ đó các trương trình,
kế hoạch thực hiện phù hợp và có tính khả thi, tạo được sự nhất trí cao trong nội
bộ, được cán bộ hội, hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng. Trong thực hiện,
các đồng chí ủy viên căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ của mình, đã tập trung cụ
thể hóa thành chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thông suốt trong cán bộ
hội, hội viên nông dân thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo thực


hiện và xử lý các vấn đề phát sinh đột suất trong nhiệm kỳ.
- Trong hoạt động, Ban Chấp hành luôn dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của
Huyện uỷ, Hội Nông dân tỉnh, sự nổ lực của Ban Chấp hành cùng với sự hỗ trợ,
tạo điều kiện của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đã đề
ra các chương trình, kế hoạch thực hiện hàng tháng, quý, năm tổ chức nhiều
phong trào và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, cũng góp phần thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết
Hội cấp trên. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân, hướng dẫn nông
dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, công tác tư vấn, giới thiệu
việc làm luôn được quan tâm, công tác xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ
tương trợ, đã tạo phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế có bước phát
triển, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã giúp hội viên, nông dân phát
triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần đời sống vật chất
tinh thần của hội viên nông dân cải thiện rõ nét, công tác vận động nông dân có
nhiều triển biến tích cực theo hướng gần dân, sát ở cơ sở. Các đồng chí ủy viên
điều thể hiện ý thức trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng các
chương trình, kế hoạch, từ đó các Nghị quyết của Ban Chấp hành điều sát với
tính hình thực tế và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Định kỳ lãnh đạo sơ, tổng
kết kịp thời Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, qua đó điều chỉnh, bổ sung phù
hợp với tình hình thực tế, nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, đã đề ra.
- Luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội, xây dựng nhiều
mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả đã thu hút, tập hợp nông dân vào tổ chức
Hội, gắn với mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp để thu hút, tập hợp, đoàn kết nông
dân, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
2/- Hạn chế, khuyết điểm.
- Trong nhiệm kỳ cán bộ chủ chốt Hội thay đổi nhiều nên công tác lãnh
đạo, điều hành, đôi khi còn bị động, lúng túng, chậm xây dựng và phát triển mô
hình mới. Một số đồng chí trong ban chấp hành tinh thần trách nhiệm chưa cao,
thiếu chủ động, công tác tham mưu đề xuất những vấn đề có liên quan đến công
tác Hội và phong trào nông dân ở đơn vị mình.
- Mô hình liên kết giữa các Cty, doanh nghiệp với nông dân trong tiêu thụ
sản phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp chưa được bền vững.


III. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯỜNG VỤ.
1/- Ưu điểm.
- Ban Thường vụ Hội Nông dân chủ động giúp Ban Chấp hành xây dựng
và triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch hàng năm, trong đó xác định
các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện từng chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế
xã hội của địa phương vào chương trình công tác của Hội và phong trào nông
dân, cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành luôn thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ, tranh thủ sự đồng tình của tập thể Ban thường vụ, xây dựng khối
đại đoàn kết thống nhất, góp phấn thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.
- Công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân luôn được chỉ đạo
thực hiện thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức về nhận thức
và hành động toàn hệ thống Hội.
- Đối với cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ, hầu hết điều phát huy tinh thần
trách nhiệm, luôn bám sát vào quy chế làm việc của ban chấp hành, hàng năm có
phân công đồng chí trong ban thường vụ phụ trách, giám sát các cơ sở Hội, kiểm
tra nắm bắt tình hình, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình lãnh
đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua.
2/- Hạn chế, khuyết điểm.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ đôi lúc chưa được
thường xuyên, chậm trong đánh giá và nhân rộng các mô hình, một số đồng chí
chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và
phong trào Nông dân.
IV/- NGUYÊN NHÂN.
1/- Nguyên nhân của ưu điểm.
- Ban Chấp hành xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, định hướng các
nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, hiệu quả; đặc biệt phát huy trí tuệ
của tập thể Ban Chấp hành và cán bộ hội, hội viên nông đã tạo động lực giúp
cho Ban Chấp hành lãnh đạo thực hiện đạt và vượt hầu hết các nhiệm vụ, chỉ
tiêu mà Đại hội đã đề ra.
- Công tác tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên được cũng cố và
kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày một nâng lên, ba phong trào lớn của Hội
được duy trì phát triển, nhiều mô hình được duy trì như: liên kết bao tiêu với
các công ty doanh nghiệp, nuôi vịt rọ, cải tạo vườn tạp, mô hình liên kết và tiêu
thụ lúa giống, lúa hàng hóa... nhiều cách làm hay kịp thời phát hiện được biểu
dương khen thưởng, tình hình sản xuất và đời sống của nông dân ngày càng phát
triển đi lên.
- Nguyên nhân đạt được những kết quả trên, dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát
của Hội Nông dân tỉnh, Huyện uỷ, sự nổ lực của Ban Chấp hành cùng với sự hỗ
trợ, tạo điều kiện của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, đặc
biệt nhất là phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo và điều hành, tạo
được sự nhất trí cao trong nội bộ, được cán bộ hội, hội viên nông dân đồng tình
hưởng ứng, góp phần thực hiện Nghị quyết đại hội đã đề ra.


2/- Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém.
- Nguyên nhân chủ quan: Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện có lúc chưa
quyết liệt, công tác kiểm tra, đôn đốc các vấn đề phát sinh chưa kịp thời. Năng
lực lãnh đạo một vài cơ sở Hội có mặt còn hạn chế, công tác tham mưu cho cấp
trên chưa kịp thời, một bộ phận cán bộ, hội viên còn hạn chế về trình độ chuyên
môn, năng lực công tác.
- Nguyên nhân khách quan: Tình hình biến đổi khí hậu thời tiết bất
thường, việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, giá cả không ổn định làm
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nông thôn.
- Trên đây là những Ưu, khuyết điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân
huyện Tháp Mười khóa VIII, được tổng kết rút ra từ hoạt động thực tiễn trong
nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tháp Mười khóa VIII xin
nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội.
BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN KHÓA VIIITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×