Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm Và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
*
Thạnh lợi, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Số: 07- BC/HNDX

BÁO CÁO
Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm
Và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Căn cứ vào Chương trình công tác năm của Hội NDVN huyện Tháp Mười
và sự chỉ đao của Thường trực Đảng Ủy xã Thạnh Lợi.
Ban Thường vụ Hội Nông dân xã báo cáo kết quả công tác Hội và phong
trào nông dân như sau:
I- TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN:
1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:
Trồng trọt:
Thu hoạch vụ lúa Đông xuân năm 2018, diện tích 4114ha/4114ha, đạt
100%, năng suất bình quân 6,5 tấn/ha. Tổng sản lượng 26.741.000 tấn. Xuống
giống vụ lúa Hè thu được 4.114 ha/4.114ha, đạt 100%. Cây lúa đang trong giai

đoạn mạ, đòng trổ, chín nông dân chủ động chăm sóc và thu hoạch.
Chăn nuôi:
Có 37 đàn vịt chạy đồng từ nơi khác đến địa bàn với 65.000 con, trong đó:
đã kiêm tra 13 đàn 48.000 con, có giấy tờ hợp lệ tiêm phòng văcsin 46.000 con,
số còn lại lập biên bản cho hộ chăn nuôi cam kết tiếp tục tiêm phòng đầy đủ cho
đàn vịt chạy đồng. Đến nay đàn vịt rời khỏi địa phương.
Đàn bò có 76 con, đàn dê 107 con, đàn heo 653con, có 19 hộ nuôi thủy sản
với diện tích là 4,2 ha, trong đó nuội các loại cá như: cá tra, cá rô đồng, cá trê lai,
cá sặc rằng, cá lóc, cá lốc bông có 10.800 con.
- Cây màu: xuống giống 31,6ha. Trong đó: Dưa hấu 30ha; 1,6ha ớt. Sau khi
thu hoạch, trừ chi phí nông dân không có lãi.
2. Tình hình nông dân, nông thôn:
Nhìn chung đời sống của Hội viên và nhân dân cũng được ổn định, tư tưởng
phấn khởi vì lúa năm nay thu hoạch sớm bán được giá, bà con vui xuân đón tết
tiết kiệm lành mạnh.
II/. XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI:
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.
Tuyên truyền Chỉ thị 05 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, Nghị quyết TW 4, khóa XI, Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp Luật


của Nhà nước, thực hiện cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam", xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Bên cạnh Hội còn tuyên truyền các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng
3/2; Miền nam hoàn toàn giải phóng 30/4; Quốc tế lao động 1/5 và VSMT,
VSATTP, đón tết nguyên đán... Đồng thời vận động hội viên và nhân dân có con
em trúng tuyển thực hiện tốt lệnh lên đường nhập ngũ năm 2018, tổng số 9 thanh
niên.
Tuyên truyền những ngày lễ trọng đại của đất nước; tuyên truyền phòng
chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi…
Trong 6 tháng đầu năm có 48 cuộc tuyên truyền, 2.228 lượt/4.220 lượt
người tham dự đạt 52,79 %.
Hình thức tuyên truyền Phối hợp với các ngành có liên quan được tuyên
truyền lòng ghép vào các cuộc họp Chi, tổ Hội và các cuộc hội thảo KHKT …
Việc triển khai và Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: có 10
cuộc 315 lượt người tham dự.
Qua các buổi tuyên truyền đã làm cho hội viên nông dân nhận thức được
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các
sự kiện trọng đại của đất nước.


2. Công tác xây dựng Hội vững mạnh:
Tổ chức cũng cố các Chi, tổ Hội, rà soát tình hình hội viên và duy trì chế độ
sinh hoạt Hội, đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế địa
phương. Đặc biệt trong quí 1 tổ chức Đại hội Hội NDVN xã Thạnh Lợi lần thứ
V, nhiệm kỳ 2018-2023. Bầu ra UV.BCH Hội ND xã gồm 11 đ/c. Trong đó: có 3
Thường vụ, 1 Chủ tịch, 1 P.Chủ tịch và các UV BCH. Đồng thời họp BCH Hội
NDVN xã Thạnh Lợi đóng góp văn kiện Đại hội Hội NDVN huyện Tháp Mười
lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Thực hiện Chương trình số 09- CTr/HNDH ngày 29 tháng 3 năm 2018 của
Ban Thường vụ Hội NDVN huyện Tháp Mười, về viêc kiểm tra, giám sát định
kỳ năm 2018.
- Kết quả kiểm tra 05 Chi Hội có 04 Chi Hội hoạt động mạnh; 01 Chi Hội
hoạt động khá, (Có báo cáo kiểm tra kèm theo).
Ban Chấp hành Hội đã triển khai thực hiện theo công văn kiểm tra việc thực hiện
các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; triển khai thực
hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn; kiểm tra một số chương trình như: việc thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng
Chính phủ; xây dựng, quản lý quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời tích cực tham gia giám sát
việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, các vụ việc tiêu cực, tệ nạn của xã
hội.


Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các Chi, tổ Hội có triển khai thực hiện tốt các
mặt công tác Hội và phong trào nông dân ở ấp như: cũng cố các Chi, tổ Hội, thành lập
các mô hình có hiệu quả, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời
sống văn hóa ở cơ sở.
Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: biên bản họp Chi, tổ Hội ghi chưa đầy
đủ, sổ quản lý các nguồn vốn ghi các thông tin chưa đầy đủ.
III/. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua:
1/. Chương trình phối hợp dạy nghề, tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân:
- Thành lập mô hình Tổ tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân đầu tư vật tư nông
nghiệp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Chi Hội ấp 1, (gồm 4 thành viên).
- Thành lập mô hình bảo vệ môi trường Tổ hợp tác VSMT tuyến dân cư,
khu C thuộc ấp 4, gồm 3 tành viên của tổ (với 32 hộ dân tham gia).
- Thành lập mô hình Tổ hợp tác sản xuất giống nông hộ ở ấp 4, (gồm 24
thành viên, với 74,3ha).
2/. Hỗ trợ vốn sản xuất cho nông dân và tham gia công tác giảm nghèo:
- Quỷ hỗ trợ nông dân:
Tương trợ hùn vốn xoay vòng:
Thành lập 01/10 tổ hùn vốn xoay vòng số 1, Chi Hội nông dân ấp 3, có 13
hội viên tham gia, tổng số tiền: 26.000.000đ.
Vốn quỷ thác của ngân hàng chính sách xã hội:
Hiện nay Hội đang quản lý là: 6 tổ vay vốn,tổng số hộ vay là: 344 hộ, tổng
dư nợ là: 6.570.599.072đ. Trong đó: Nợ quá hạn 33.600.000đ; lãi tồn chưa thu
225.075.906 đ.
- Đầu năm Hội đã phát động phong trào nông dân đăng ký thi đua sản xuất
kinh doanh giỏi, được 595 hộ nông dân đăng ký đạt chỉ tiêu 100%.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển cả
về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp,
nông thôn phát triển.
3/. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới:
Lập thành tích chào mừng Đại hội Hội NDVN các cấp. Hội xây dựng Kế
hoạch tuyến đường bờ Bắc kênh Lô 3 vận động nhân dân làm hàng rào, cổng
ngõ, cột cờ, đèn đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Chiều dài 4,5km, với 47 hộ dân
tham gia.
- Tổ chức vận động thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới: Hội
tham gia phát hoang cây xanh dài khoản 4000m.
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Hội
đã vận động nông dân đăng ký gia đình văn hóa được 945 hộ đạt 100% huyện giao.


Thông qua các hoạt động văn hóa nông dân đã bài trừ mê tín dị đoan, các tệ
nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở địa phương.
3/. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh:
Thực hiện Chương trình phối hợp với các ngành có liên quan vận động hội
viên nông dân có con em thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, thanh niên lên
đường nhập ngũ năm 2018 là 9 thanh niên.
* Đánh giá chung:
Công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng vừa qua cũng có chuyển
biến tích cực, đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ
Hội nông dân xã, sự nổ lực phấn đấu của UV Ban chấp hành các Chi, tổ Hội, tổ
chức thực hiện nhiều phong trào, nhiều hoạt động trong sản xuất kinh doanh.
Vận động được nông dân đăng ký hộ SXKDG, hộ GĐ VH, phong trào hùn vốn,
thành lập các mô hình do Hội quản lý... từ đó cải thiện đời sống trong nông dân,
vận động nông dân tham gia thực hiện 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới mang
lại hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Bên cạnh những mặt đạt
được vẫn còn một số hạn chế như:
- UVBCH, Chi, Tổ hội đa số là kiêm nhiệm một phần là lớn tuổi trình độ
còn hạn chế kinh tế gia đình còn khó khăn, thiếu nhiệt tình trong hoạt động,
Công tác tham mưu đề xuất với Chi bộ chưa kịp thời, báo cáo còn chậm.
- Một số mô hình sản xuất có hiệu quả nhưng không được nhân rộng, do giá
cả thị trường bấp bênh không ổn định.
* Nguyên nhân:
Hoạt động Hội còn chậm đổi mới, thiếu chủ động sáng tạo đề xuất với Cấp
ủy, chính quyền những công việc của Hội; Việc nắm bắt và phản ánh những tâm
tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nông dân với cấp ủy, chính quyền
và Hội cấp trên chưa đầy đủ.
Một số hội viên còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa mạnh dạn
đầu tư ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất hàng hóa, chưa liên kết với nhau
hình thành tổ kinh tế hợp tác xã, nên hàng hóa sản xuất ra khó tiêu thụ.
IV/. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1/. Tiếp tục cũng cố các Chi, tổ Hội phát triển hội viên, thu hội phí, phấn
đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu trên giao.
2/.Tập trung công tác tuyên truyền giáo dục đến cán bộ hội viên những chủ
trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3/. Phối hợp tổ chức dạy nghề, tư vấn việc làm, chuyển giao khoa học kỹ
thuật đến hội viên nông dân.
4/. Vận động giúp đỡ hộ nghèo đăng ký đầu năm thoát nghèo (5 hộ).


5/. Tiếp tục xây dựng các mô hình hùn vốn của các Chi, tổ hội, nhất là tổ
hùn vốn cất nhà.
6/. Tổ chức kiểm tra định kỳ các Chi, tổ Hội. kiểm tra các chỉ tiêu chưa làm
được tiếp tục thực hiện.
Trên đây là báo cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2018 của Hội NDVN xã Thạnh Lợi./.
Nơi nhận:
T/M BAN THƯỜNG VỤ
- HND Huyện;
- TT Đảng ủy;
- Khối vận;
- lưu Vp.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đức


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
*
Số: 07-BC/HNDX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 24 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội
và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm 2018
(Kèm theo báo cáo số: 07- BC/HNDX, ngày 24 tháng 5 năm 2018)
TT
01
02
03
04
05
06
14
07
08
09
10

Chỉ tiêu
Tuyên truyền giáo dục 5 lượt/hv
Kết nạp hội viên mới
Trích nọp hội phí
Xây dựng quỷ hội
Tập huấn kỹ năng cán bộ hội
Phối họp dạy nghề nông dân
Dạy nghề có việc làm
Xây dựng chi hội đạt vững mạnh
Hộ ND đăng ký SXKDG 60%
Hộ nông dân đạt SXKDG 50%
Tập huấn hội thảo KHKT
Vận động quỷ hổ trợ ND
Vận động XD quỷ tương trợ hùn
vốn xoay vòng
Tổ hùn vốn xoay vòng số 1 Chi
Hội nông dân ấp 3

11
15

12
13

Cất nhà kiên cố
Mô hình hoạt động dịch vụ tư
vấn, hổ trợ ND có hiệu quả
Tổ hợp tác tư vấn, hỗ trợ nông
dân Chi Hội ND ấp 1
Giúp hộ nông dân thoát nghèo
Hộ đăng ký gia đình văn hóa

4.220 lượt
65
1.519.2 00
25.320.000
25
35
25
05
595
298
595
12.660.000
10 tổ
10.000.000
13 thành
viên,
26.000.000đ
02 tổ
03 căn
01

Thực hiện
trong 6
tháng
2.228 lượt

595

Lũy kế

Đạt%
52,79

100

426

71,59

1 tổ

10

01

100

894hộ

100

4 thành viên
05
894hộ


16

17

Đạt GĐVH 85%
Xây dựng mô hình kinh tế có hiệu
quả do hội hướng dẫn tổ chức
Tổ hợp tác sản xuất giống nông
hộ Chi Hội ND ấp 4
Xây dựng mô hình nông dân tham
gia bảo vệ môi trường
Tổ hợp tác vệ sinh môi trường
tuyến dân cư khu C,Chi Hội ND
ấp 4

760
01

01

100

24 thành
viên, diện
tích 74,3ha
01

01

100

Tổ 3 thành
viên (có 32
hộ tham gia).
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×