Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn thành lập mô hình Tổ hợp tác vệ sinh môi trường tuyến dân cư

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
*
Thạnh lợi, ngày 15 tháng 5 năm 2018
Số: 02-ĐN/HNDX
Về việc thành lập mô hình Tổ hợp tác vệ
sinh môi trường tuyến dân cư khu C, Chi
Hội ấp 4

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 5 năm 2018 xây dựng mô hình
Tổ hợp tác vệ sinh môi trường tuyến dân cư Chi Hội ấp 4.
Nhằm tạo điều kiện vệ sinh môi trường tạo cảnh mỹ quan “Xanh, sạch, đẹp”
khu vực tuyến dân cư, khu C ấp 4 phát triển, góp phần thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Ban Thường vụ Hội NDVN xã kính đề nghị đến Ủy ban nhân dân xã Thạnh
Lợi ra quyết định thành lập mô hình Tổ hợp tác vệ sinh môi trường tuyến dân cư
Chi Hội ấp 4, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1/. Ông: Nguyễn Thị Hường
Tổ trưởng.
2/. Ông: Nguyễn Hoài Dung
Tổ phó, kiêm thơ ký.
Rất mong Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi sớm ra quyết định Tổ hợp tác vệ
sinh môi trường cụm dân cư, khu C Chi Hội ấp 4, để hoạt động hoàn thành
nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- như trên;
- lưu Vp.

T/M. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đức


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ÂP 4
Thạnh lợi, ngày 15 tháng 5 năm 2018
*
Số: - QC/HND

QUY CHẾ
Hoạt động mô hình tổ hợp tác
vệ sinh môi trường tuyến dân cư, khu C
Chi Hội ấp 4
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 5 năm 2018 xây dựng Tổ hợp
tác vệ sinh môi trường tuyến dân cư, khu C, Chi Hội ấp 4.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Chi Hội ấp 4 họp mặt hội
viên bàn bạc thành lập mô hình Tổ hợp tác vệ sinh môi trường tuyến dân cư khu
vực ấp. Tổ gồm 21 thành viên, sau khi thành lập tổ các thành viên thống nhất bầu
ra Tổ trưởng, tổ phó, kiêm thư ký và đề ra nội dung quy chế như sau:
Mổi thành viên có trách nhiệm vận động hội viên và nhân dân quét dọn,
thu gom rát hàng ngày đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, tạo cảnh mỹ
quan tuyến dân cư “Xanh, sach, đẹp”.


Tổ trưởng: Bà: Nguyễn Thị Hường, chịu trách nhiệm sinh hoạt tổ đúng
theo quy định, cần có kế hoạch cụ thể cho từng thành viên, trong việc vận động
hội viên và nhân dân tổ chức thu gom rát thảy, không để khu vực tuyến dân cư bị
ô nhiểm môi trường.
Tổ phó, kiêm thư ký: Bà: Nguễn Hoài Dung, cùng với tổ trưởng chịu trách
nhiệm đôn đốc, nhắc từng thành viên trong tổ vận động hội viên và nhân dân thu
gom rát, vận động người dân ý thức tự giác giữ vệ sinh chung bảo vệ môi trường,
ghi chép rỏ ràng có chấm công cho từng thành viên được phân vận động công
dọn, dẹp hàng ngày.
- Quy chế này thông qua cùng các thành viên trong tổ được nghe thống
nhất theo nội dung trên. Trong quá trình hoạt động nếu có gì thay đổi, các thành
viên họp mặt bàn bạc thống nhất bổ sung. Đồng thời thực hiện đúng quy chế
này./.
Nơi nhận:
T/M. TỔ VSMT TUYẾN DÂN CƯ
- HND xã;
- Các thành viên;
- lưu.

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hường


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠNH LỢI
Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày

tháng

năm 2018

QUY ẾT ĐỊNH
V/v thành lập mô hình tổ hợp tác vệ sinh môi
trường tuyến dân cư, khu C, Chi Hội ấp 4
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH LỢI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị số 02 ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội NDVN xã Thạnh Lợi,
về việc đề nghị ra quyết định thành lập Tổ hợp tác vệ sinh môi trường tuyến dân
cư, khu C, Chi Hội ấp 4;
Theo đề nghị của cán bộ nội vụ xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ hợp tác vệ sinh môi trường tuyến dân cư, khu C, Chi
Hội ấp 4, gồm các ông, (bà) sau đây:
1. Bà Nguyễn Thị Hường, hội viên, Tổ trưởng;
2. Bà Nguyễn Hoài Dung, hội viên, Tổ phó, kiêm thơ ký.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:
Tổ hợp tác vệ sinh môi trường tuyến dân cư,khu C, ấp 4 phải đảm bảo tốt
trong suốt thời gian hoạt động, thực hiện đúng quy chế của tổ đề ra, đồng thời
vận động hội viên và nhân dân ý thức bảo vệ môi trường.
Điều 3. Công chức Văn phòng- kê, cán bộ nội vụ, Hội nông dân xã và các
ông, (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ÂP 4
Ấp 4, ngày 15 tháng 5 năm 2017
*
Số: - BB/HND

BIÊN BẢN
Họp thành lập tổ hợp tác vệ sinh môi
trường tuyến dân cư Chi Hội ấp 4
- Thời điểm: Lúc 8h 25 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm: Tại trụ sở BND ấp 4.
- Thành phần:
1/. Ông: Bùi Công Tấn
P.CT.Hội NDVN xã TL.
2/. Ông: Võ Thành Nam Trưởng ấp 4.
3/. Ông: Lâm Sơn Thì Chi Hội trưởng.
4/. Ông: Trương Văn Trưởng
CHP
Cùng có mặt 15 hộ dân tuyến dân cư, khu C, ấp 4 tham dự cuộc họp.
• Chủ trì: Lâm Sơn Thì
• Thơ ký: Trương Văn Trưởng
NỘI DUNG
1/. Thông qua chương trình làm việc. (Thì).
2/. Thông qua ý nghĩa - Mục đích việc thành lập tổ hợp tác vệ sinh môi
trường tuyến dân cư ấp 4.(Tấn).
3/. Gợi ý thảo luận: (Tấn).
4/.Thảo luận: (Tập thể).
Thống nhất như sau:
- Thành lập tổ hợp tác vệ sinh môi trường tuyến dân cư, khu C, ấp 4, thu
gom rát và mọi người ý thức giữ vệ sinh chung nơi công cộng.
- Ý thức bảo vệ môi trường không để rát ứ động nhiều nơi.
- Dọn dẹp hàng ngày theo quy định.
- Bầu tổ hợp tác:
- Tổ hợp tác vệ sinh môi trường tuyến dân Chi Hội Ấp 4, gồm 21 thành
viên .
1/. Bà: Nguyễn Thị Hường
2/. Bà: Nguyễn Hoài Dung
- Tập thể thống nhất Bà: Hường Tổ trưởng; Bà: Dung Tổ phó,kiêm thơ ký.


- Tổ hợp tác vệ sinh môi trường tuyến dân cư, khu C, Chi Hội Ấp 4, có
nhiệm vụ vận động hội viên và nhân dân thu gom rát theo quy định.
- Vận đông hội viên và nhân ý thức bảo vệ môi trường, không để rát nhiều
nơi, từng gia đình có nơi đốt rát.
- Tập thể thống nhất 100%.
5/. Đề nghị Hội NDVN và UBND xã Thạnh Lợi chuẩn y ra quyết định, để
đũ pháp nhân hoạt động của tổ.
Biên bản kết thúc lú 10h 10 phút cùng ngày có thông qua cho tập thể nghe
thống nhất theo nội dung trên.
Chủ trì
Thơ ký

Lâm Sơn Thì
Các ngành hữu quan
Bùi Công Tấn
Võ Thành Nam

Trương Văn Trưởng
Đại diện tổ
Nguyễn Thị HườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×