Tải bản đầy đủ

Bài phát biểu của lãnh đạo dịp Đại hội Nông dân xã

BÀI PHÁT BIỂU ĐAI HỘI HND
Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch
- Quý vị đại biểu, quý khách dự cùng toàn thể quý vị đại biểu
Hôm nay Hội Nông dân thị trấn Mỹ An long trọng tổ chức đại hội đại
biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012 – 2017). Lời đầu tiên thay mặt Đảng uỷ tôi xin
nhiệt liệt chào mừng và tiếp đoán sự có mặt của tất của tất cả các vị đại biểu về
dự. Đặt biệt tại Đại hội này chúng ta rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Phan
Văn Bốn: Chủ tịch HND tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Thị Đào: Phó BVD
Huỵên uỷ, đồng chí Lê Văn Nghề: HUV-CT.HND huyện Tháp Mười, các đồng
chí lãnh đạo Hội nông dân huyện Tháp Mười và các đồng chí lãnh đạo Hội
Nông dân các xã trong huyện Tháp Mười. Tôi xin chân thành cảm ơn những tình
cảm quý báu của quý vị đã dành cho chúng tôi, xin chúc các đồng chí và toàn
thể quý vị khoẻ mạnh, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
- Kính thư quý vị đại biểu và quý khách dự
Đại hội đại biểu Hội nông dân thị trấn Mỹ An nhiệm kỳ 2012 – 2017
được tiến hành trong thời điểm toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung
triển khai mạnh mẽ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI “một số vấn đề
cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”gắn với cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Hoà chung khí thế đó Đảng bộ và nhân dân thị trấn Mỹ An đã và đang
tập trung phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012 và là năm thứ hai

thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ thị trấn Mỹ An đề ra.
Kính thưa Đại hội: Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội
của giai cấp Nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là thành viên của
MTTQ Việt Nam, là cơ sở chính trị của Nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam.
Hội Nông dân Việt Nam mà tiến thân là nông hội đỏ được thành lập
ngày 14 tháng 10 năm 1930, trãi qua các thời kỳ cách mạng luôn trung thành với
Đảng và dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN,
thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Nông dân Việt
Nam luôn là tổ chức trung tâm và nồng cốt trong các phong trào Nông dân và
xây dựng nông thôn mới, là lực lượng đồng minh tin cậy trong khối liên minh
vững chắc công, nông, trí, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH
nông nghiệp nông thôn.
Kính thưa Đại hội
Chúng ta rất vui mừng trước sự chuẩn bị đầy đủ về quy trình Đại hội của
Hội Nông dân thị trấn Mỹ An nhiệm kỳ 2012 – 2017 với tinh thần dân chủ và
đầy trách nhiệm Đại hội đã thông qua dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội
nông dân thị trấn Mỹ An lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 2017 trình trước đại hội.


Trước khi đại biểu đại hội thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành hội Nông
dân thị trấn Mỹ An lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 2017. Tôi xin phát biểu một số
vấn đề để đại hội nghiên cứu thảo luận trong nhiệm kỳ tới đồng thời tiến hành
bầu cử BCH khoá mới đạt kết cao.
Qua đánh giá kết quả hoạt động trong 5 năm qua cho thấy HND thị trấn
Mỹ An đã thể hiện quyết tâm cao, hội đã tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng
giai cấp nông dân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phát huy tinh thần cách
mạng và lao động sáng tạo của nông dân, cần kiệm tự lực tự cường, đoàn kết
thồng nhất cao trong ý chí và hành động. Thực hiện đúng vai trò chức năng đóng
góp, tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương góp phần thực hiện mục tiêu
“dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng
XHCN.
Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã minh chứng Hội nông
dân thị trấn Mỹ An đã nổ lực phấn vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện đạt
kết quả khả quan, nổi bật nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi,
giảm nghèo, làm giàu chính đáng; Phong trào nông dân xây dựng kết cấu hạ
tầng nông thôn; phong trào nông dân hoạt động văn hoá – xã hội, giáo dục, thể
dục thể thao; phong trào nông dân tham gia hoạt động an ninh - quốc phòng.
Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm của huyện hội cấp trên, sự
quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ đảng và sự đoàn kết phấn đấu vươn lên của
đội ngũ cán bộ hội viên hội nông dân thị trấn Mỹ An.


- Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều mặt hạn chế
cần nhìn nhận và khắc phục đó là: Trình độ năng lực hoạt động của một số cán
bộ hội viên chưa đồng đều, chưa ngang tầm với nhiệm vụ; thiếu chủ động phối
hợp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, thiếu đề ra kế hoạch giáo dục
cho hội viên nêu cáo ý chí cách mạng , tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng
tạo trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; công tác xây dựng củng cố hoạt động
các chi tổ hội chưa thường xuyên, công tác phát triển hội viên còn chậm; sự phối
hợp trong công tác giữa Hội nông dân và các ngành đoàn thể có lúc chưa đồng
bộ; công tác tham gia xây dựnng đảng, chính quyền, công tác giới thiệu bồi
dưỡng hội viên ưu tú cho đảng xem xét còn hạn chế, thiếu chủ động đề xuất với
cấp uỷ.
Kính thưa Đại hội:
Với mục tiêu cụ thể, phương hường hoạt động HND thị trấn Mỹ An
nhiệm kỳ 2012 – 2017 và các giải pháp thực hiện rất khả thi, các chỉ tiêu đề ra
đều gắn với nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Mỹ An, sát với điều kiện và tình
hình thực tế của địa phương. Tôi tin tưởng rằng với sự nổ lực phấn đấu của tập
thể BCH và cán bộ hội viên HND thị trấn Mỹ An nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện
thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Nhân đại hội này tôi xin lưu ý với đại biểu nhất là
các đồng chí trong BCH HND nhiệm kỳ mới một số vấn đề cần tập trung tổ
chức thực hiện đạt kết quả.
2


+ Một là: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trước tiên
đòi hỏi mỗi đồng chí cán bộ hội viên phải năng động sáng tạo, đoàn kết thống
nhất cao trong ý chí và hành động từ BCH đến các chi tổ hội và hội viên, biết
tranh thủ mọi khả năng và sự hổ trợ của cấp uỷ đảng và huyện hội cấp trên để đề
ra chương trình công tác phải dựa vào chương trình công tác của cấp uỷ đảng và
của huyện hội, đảm bảo sát thực tế trên cơ sở thực sự dân chủ và khách quan, tạo
sự đồng thuận mạnh mẽ từ BCH đến các chi tổ hội và hội viên.
+ Hai là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đẩy
mạnh các phong trào hoạt động của hội thực hiện có hiệu quả trên các mặt công
tác của hội như công tác tuyên truyền giáo dục, công tác tổ chức xây dựng hội,
phát huy có hiệu quả các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giảm
nghèo, làm giàu chính đáng, đi sâu vận động hội viên nông dân tích cực chuyển
đổi vật nuôi cây trồng, làm tốt công tác khuyến nông và chuyển giao KHKT cho
nông dân, duy trì hoạt động các tổ hùn vốn …
Phát huy có hiệu quả nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông
thôn, phong trào nông dân hoạt động văn hoá – xã hội, giáo dục, thể dục thể
thao, phong trào nông dân tham gia hoạt động an ninh - quốc phòng. Thực hiện
quy chế dân chủ cơ sở , vận động hội viên làm nòng cốt tổ chức các phong trào
nông dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình
nông dân văn hoá, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần hội viên nông dân.
+ Ba là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác sơ tổng kết
hoạt động và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tự tưởng, nâng cao chất
lượng giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước, yêu CNXH, tinh
thần cách mạng và lao động sáng tạo của nông dân, tinh thần tự lực tự cường,
đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng văn hoá, giữ vững an ninh - quốc phòng,
chú ý nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục cả về nội dung và
hình thức phải đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
như tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện mô hình kinh tế nông
nghiệp đô thị, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đăng ký mô hình làm kinh tế giỏi,
tổ hùn vốn cất nhà, xoá đói, giảm nghèo … thực hiện xây dựng đời sống văn hoá
ở khu dân cư, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
+ Bốn là: tập trung xây dựng và củng cố tổ chức hội, chi hội vững
mạnh, quan tâm phát triển hội viên, nâng chất lượng hoạt động của BCH và các
chi hội, không ngừng củng cố và xây dựng phong trào đảm bảo chất lượng và
hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ đảng trong việc đào tạo, bố trí
xây dựng đội ngũ cán bộ hội viên, làm tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu hội viên
ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.
- Với trách nhiệm của mình Thường trực Đảng uỷ sẽ chỉ đạo các ngành
liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đở, động viên về vật chất và tinh thần
một cách thiết thực nhất để hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng
thời thực hiện tốt Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự
lãnh đạo của đảng đối với hoạt động HND thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp và
nông dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị
3


quyết số 06 của Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động và
kiện toàn tổ chức của MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội đến năm 2015.
- Đây là những công việc có ý nghĩa quan trọng nó quyết định cho sự
thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ VIII HND thị trấn Mỹ An đề ra, góp phần
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ IX Đảng bộ thị trấn Mỹ An, sớm
đưa thị trấn Mỹ An đạt các tiêu chí thị xã vào năm 2015.
- Về nhân sự BCH HND thị trấn Mỹ An nhiệm kỳ tới. Tôi đề nghị các
đại biểu lựa chọn bầu ra BCH khoá mới phải có đủ phẩm chất, đạo đức, năng
lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm, có uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng
để lãnh đạo điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn
2012 – 2017 đồng thời lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đi dự đại hội HND
huyện Tháp Mười là những đại biểu có khả năng đóng góp vào thành công của
đại hội và tiếp thu nghị quyết của đại hội về truyền đạt cho hội viên ở địa
phương. Tôi tin tưởng rằng các đại biểu sẽ lựa chọn đúng người, đúng tiêu
chuẩn, đúng yêu cầu, đủ số lượng bầu vào BCH khoá mới, đủ sức đảm đương
nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
- Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý khách dự dồi dào sức
khoẻ, chúc HND thị trấn Mỹ An giành được nhiều thắng lợi trong nhiệm vụ
mới.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn !

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×