Tải bản đầy đủ

NỘI QUI THƯ VIỆN trường học

NỘI QUI THƯ VIỆN
Bạn đọc khi đến thư viện phải thực hiện nghiêm
chỉnh nội quy sau đây:
1. Sách báo tạp chí trong thư viện là tài sản chung,
mọi người phải có trách nhiệm bảo quản giữ gìn thật tốt.
2. Không được tự ý lấy sách khi chưa được sự đồng
ý của nhân viên thư viện.
3. Khi mượn sách, phải sử dụng hệ thống tủ mục
lục theo hướng dẫn để tìm sách. Ghi phiếu yêu cầu và
báo cáo cho nhân viên thư viện biết để làm thủ tục
mượn sách.
4. Khi đọc sách báo xong phải trả lại vị trí cũ hoặc
giao cho nhân viên thư viện, Bạn đọc có yêu cầu mượn
sách về nhà, phải thực hiện theo quy định về việc cho
mượn sách của thư viện.
5. Giữ vệ sinh chung, trật tự, im lặng khi đến thư
viện mượn, đọc sách báo.
6. Các đồ dùng mang theo như: Cặp, nón, sách
vở… phải để đúng nơi quy định.
7. Mọi trường hợp mất mát, hư hỏng phải bồi
thường theo quy định. Các vi phạm khác, tùy theo mức

độ sẽ có biện pháp xử lý thích hợp ./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×