Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số

BÀI 4
CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Thực hiện được phép chia 1 tích cho 1 số.
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Tính và SS giá trị của 3 biểu
thức : (trường hợp cả 2 thừa số đều
chia hết cho số chia)
-Ghi (9 x 15) : 3 ; 9 x (15 : 3)
(9 : 3) x 15, y/c :
-3 HS lên bảng tính.
. SS các giá trị của 3 biểu thức ?
-Giá trị 3 biểu thức bằng nhau.
-Rút ra KL, y/c :
-1 HS lên bảng ghi :
- Vậy (9 x 15) : 3 = 9 x (15 : 3) = (9 :
-Trường hợp này cả 2 thừa số 9 và 3) x 15

15 đều chia hết cho 3.
3/ Tính và SS giá trị của 2 biểu
thức : (trường hợp có 1 thừa số
không chia hết cho số chia)
-Ghi (7 x 15) : 3 và 7 x (15 : 3), y/c
:
-2 HS lên bảng tính.
. SS giá trị 2 biểu thức ?
-Giá trị 2 biểu thức bằng nhau.
. Vì sao không tính (7 : 3) x 15 ?
-Vì 7 không chia hết cho 3.
-Y/c 1 HS lên bảng ghi :
Vậy (7 x 15) : 3 = 7 x (15 : 3)
-Từ 2 VD trên rút ra KL:
. Vậy khi chia 1 tích 2 thừa số cho -Ta có thể lấy 1 thừa số chia cho số
1 số ta làm thế nào ?
đó (nếu chia hết), rồi nhân kquả với
-Y/c :
thừa số kia.
4/ Thực hành :
-Vài HS nhắc lại.
+Btập 1: Củng cố chia 1 tích cho 1
số.
-1 HS đọc y/c BT.


-Y/c :
-Khi chữa bài, y/c :
+Btập 2 : Biết tính thuận tiện nhất.
-Y/c :
+Btập 3 : (Dành cho HS khá giỏi)
-Y/c :

5/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Chia 2 số có tận
cùng là các chữ số 0.
-Nhận xét tiết học .

-2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Vài HS nhắc lại cách tính.


-1 HS đọc y/c BT.
-1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-1 HS đọc đề.
-Phân tích đề.
-Nêu các bước giải.
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×