Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số

BÀI 4:
MỘT TÍCH CHIA CHO MỘT SỐ
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Hiểu & phát biểu được thành lời tính chất một tích chia cho một số.
- Biết vận dụng vào tính toán.
- Cẩn thận, chính xác.
- Rèn luyện kĩ năng thực hành tính chia cho số có một chữ số.
II.CHUẨN BỊ:
- VBT, bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- HS sửa bài
- HS nhận xét

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Khởi động:

Bài cũ: Một số chia cho một tích.
- GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà

- GV nhận xét

Bài mới:
 Giới thiệu:

Hoạt động1: Hs tìm hiểu trường
hợp cả hai thừa số chia hết cho số
chia.
Mục tiêu : Hs thực hiện đúng cách
chia một tích cho một số.
Phương pháp : Trực quan, giảng giải
làm mẫu.
- GV ghi bảng: (9 x 15) : 3
ĐDDH ; SGK .
9 x (15: 3)
- HS tính.
(9 : 3) x 15

- HS nêu nhận xét.

- Vài HS nhắc lại.

- Yêu cầu HS tính
- Yêu cầu HS so sánh các kết quả & rút ra
nhận xét.
+ Giá trị của ba biểu thức bằng nhau.
+ Khi tính (9 x 15) : 3 ta nhân rồi chia, ta
có thể nói là đã lấy tích chia cho số chia.
+ Khi tính 9 x (15: 3) hay (9 : 3) x 15 ta
chia một thừa số cho 3 rồi nhân với thừa số
kia.
- Từ nhận xét trên, rút ra tính chất: Khi
chia một tích cho một số ta có thể lấy một


thừa số chia cho số đó rồi nhân kết quả
với thừa số kia.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS trường hợp
thừa số thứ nhất không chia hết cho số
chia.


- GV ghi bảng: (7 x 15) : 3
- HS tính.
7 x (15: 3)
- Yêu cầu HS tính
- Yêu cầu HS so sánh các kết quả & rút ra
- HS nêu nhận xét.
nhận xét.
- Vì thừa số thứ nhất không chia hết + Giá trị của hai biểu thức bằng nhau.
cho số chia.
- GV hỏi: Vì sao ta không tính (7 : 3) x
Hoạt động 2: HS tìm hiểu trường 15?
hợp thừa số thứ hai không chia hết
cho số chia.
Mục tiêu : Hs thực hiện đúng cách
chia một tổng cho một số.
Phương pháp : Trực quan, giảng giải
làm mẫu.
Hướng dẫn tương tự như trên.
Sau khi xét cả 3 trường hợp nêu trên, GV
lưu ý HS là thông thường ta không viết các
Hoạt động 4: Luyện tập
dấu ngoặc trong hai biểu thức:
Mục tiêu : Hs thực hiện đúng phép
9 x 15 : 3 và 9 : 3 x 15.
chia.
Phương pháp :Động não, thực hành.
ĐDDH ; VBT, bảng phụ.
Bài tập 1:
- HS làm bài
- Yêu cầu HS tính theo đúng thứ tự thực
- Từng cặp HS sửa & thống nhất kết hiện các phép tính.
quả
- Cho HS đề xuất cách tính khác, GV viết
bảng đề xuất của HS.
- GV hỏi: Vì sao không tính được theo
Hs trả lời.
cách thứ ba?
Bài tập 2:
- GV nên nhận xét vì sao có 3 cách tính.
- HS làm bài
- HS sửa
Bài tập 3:
- Hướng dẫn HS tìm ra một lời giải.


- HS làm bài
- HS sửa bài

 Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài: Chia hai số có tận cùng
bằng các chữ số 0.
* Buổi chiều :
Rèn luyện kĩ năng thực hành tính chia cho
số có một chữ số.

- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×