Tải bản đầy đủ

Dang ky de tai khoa hoc giao duc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
---------o0o---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o--------Nghệ An, ngày 12 tháng 07 năm 2018

PHÂN CÔNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ – CAO HỌC KHÓA 25
CHUYÊN NGÀNH:

LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ
TẠI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

TT

Họ và tên học viên

Ngày sinh

1


Huỳnh Văn Dô

08/15/1984

2

Lê Vĩnh Hảo

07/17/1981

3

Huỳnh Hữu Hiền

4

Trần Thị Kim Ngân

Tên đề tài
(HV đăng ký)

Phân công
Cán bộ hướng dẫn
PGS.TS. Hà Văn
Hùng

Ghi chú


5

Tạ Công Minh Nhựt

6

Trần Thiện Thanh

7


Nguyễn Thị Thanh
Thủy

8

Nguyễn Văn Trận

10/06/1978

9

Lê Xuân Trí

22/08/1979

10 Nguyễn Hoàng Yến

.

15/06/1972

.

.


CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị
Lưu ý:
Các giảng viên tham gia hướng dẫn luận văn cao học cho K25
Vĩnh Long
• PGS.TS.Nguyễn Thị Nhị, ĐH Vinh
• PGS.TS. PhạmThị Phú, ĐH Vinh
• PGS.TS. Nguyễn Đình Thước, ĐH Vinh
• PGS.TS. Hà Văn Hùng, Hội Vật lý Nghệ an
• PGS.TS. Nguyễn Quang Lạc, Hội Vật lý Nghệ an
• TS. Nguyễn Lâm Đức, ĐH Vinh

LỚP TRƯỞNG

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×