Tải bản đầy đủ

NGHIÊN cứu CÔNG tác QUẢN lý, HƯỚNG dẫn

LỜI CẢM ƠN
Trước hết em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban lãnh đạo,
các cán bộ và các anh chị trong Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ - thành phố Hà
Nội đã tạo kiện và giúp đỡ chúng em rất nhiều trong thời gian kiến tập ở cơ
quan, được tiếp xúc thực tế và giải đáp thắc mắc cũng như giúp em có thêm hiểu
biết về công việc quản lý văn hóa của mình trong suốt thời gian kiến tập ở đây.
Với vốn kiến thức hạn hẹp và thời gian kiến tập tại cơ quan có hạn nên bài
báo cáo của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được
sự chỉ bảo cũng như đón góp ý kiến của các thầy cô, các cán bộ và anh chị trong
cơ quan. Đó sẽ là hành trang quý giá giúp em hoàn thiện kiến thức sau này của
mình.
Em xin chân thành cảm ơn.


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN......................................................................................................1
MỞ ĐẦU...............................................................................................................1
PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƠN VỊ KIẾN
TẬP.......................................................................................................................2
1.1. Giới thiệu chung..........................................................................................2
1.1.1. Thời gian địa điểm kiến tâp và cán bộ hướng dẫn kiến tập..................2

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của TTVHTT- TT Tây Hồ..................2
1.1.3. Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm văn hóa thông tin thể
thao Tây Hồ.....................................................................................................4
* Chức năng:...................................................................................................4
* Nhiệm vụ, quyền hạn:...................................................................................4
1.1.4.Cơ cấu tổ chức TTVHTT – TT Tây Hồ...................................................6
PHẦN II. BÁO CÁO NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG Ở ĐƠN VỊ KIẾN
TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ......................................................................10
2.1. Nhiệm vụ của sinh viên tại cơ quan kiến tập.............................................10
2.2. Nhật ký kiến tập.........................................................................................10
2.3. Nhiệm vụ được người hướng dẫn phân công............................................11
2.4. Kết quả kiến tập.........................................................................................13
PHẦN III. NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN VIỆC
CƯỚI Ở CƠ SỞ.................................................................................................15
3.1. Công tác triển khai, quản lý, hướng dẫn việc cưới ở cơ sở.......................15
Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới................................15
3.2. Kết quả thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn việc cưới ở cơ sở............17
3.3. Đánh giá kết quả hoạt động ở cơ sở..........................................................18
3.4. Đề xuất giải pháp.......................................................................................20
KẾT LUẬN........................................................................................................22


MỞ ĐẦU
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như ngày nay,
cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì sự phát triển của văn hóa cũng là một
trong những yếu tố, động lực cơ bản nhất để xây dựng và phát triển nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì vậy, sự nghiệp văn
hóa thông tin có vị trí và vai trò rất quan trọng. Hoạt động văn hóa thông tin ở
xã phường, thị trấn phải đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng là: Góp phần
nâng cao đời sống tinh thần lành mạnh cho nhân dân; phát huy truyền thống văn
hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng; phát huy sự sáng tạo văn hóa của
nhân dân. Xây dựng nếp sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Tạo sự phát
triển văn hóa gắn bó chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội.
Qua đó cho thấy vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế đất nước
là điều vô cùng quan trọng, văn hóa phải đi đôi với kinh tế, cùng song song, tồn
tại và phát triển. Có như vậy mới giúp cho đất nước phát triển giàu mạnh, văn
minh và vững mạnh.
Cùng với sự đồng ý của ban lãnh đạo Trung tâm văn hóa thông tin thể
thao Tây Hồ và sự giúp đỡ của ông Vương Kim Cương phó giám đốc trung tâm
và chuyên viên nguyễn thị hồng nhung, em đã có moth tháng học tập và làm


việc tại Trung tâm văn hóa thông thin thể thao Quận Tây Hồ.

1


PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG QUÁT
VỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP
1.1. Giới thiệu chung
1.1.1. Thời gian địa điểm kiến tâp và cán bộ hướng dẫn kiến tập
- Thời gian kiến tập từ ngày 05/06/2017 đến ngày 18/06/2017
- Địa điểm kiến tập: Trung tâm văn hóa thông tin thể thao Tây Hồ
- Địa chỉ: + Cơ sở 101 Xuân la Tây Hồ Hà Nội
+ Cơ sở 2: 691 Lạc Long Quân Tây Hồ Hà Nội
+ Cơ sở 3: Toàn bộ hồ bơi Quảng Bá
- Điện thoại: 04-37583197
- Email: ttvanhoa@tayho.gov.vn
- Cán bộ hướng dẫn kiến tập: Nguyễn Thị Hồng Nhung
- Chứ danh: chuyên viên văn hóa văn nghệ
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của TTVHTT- TT Tây Hồ
Từ năm 1996 đến hết năm 2001 quận Tây Hồ đã có Phòng văn hóa nhưng
chưa có Trung tâm, chưa có Nhà văn hóa. Công tác sự nghiệp, phong trào được
tổ chức và diễn ra ở quy mô cấp quận trở lên do Phòng văn hóa thông tin thể dục
thể thao tổ chức thực hiện. Các mặt như tuyên truyền cổ động, trực quan, văn
hóa văn nghệ, thể dục thể thao, còn tổ chức được do tận dụng các sân bãi của
các phường, các trường học… nhưng có những phần việc không triển khai được
trong đó có công tác Thư viện… Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quận
nhu cầu đẩy mạnh các hoạt động phong trào ngày càng đòi hỏi ra đời ột tổ chức
phong trào sự nghiệp của cấp Quận.
Vì vậy ngày 07 tháng 12 năm 2004 UBND quận Tây Hồ đã ra Quyết định
Số 8894/QĐ – UBND thành lập Trung tâm văn hóa quận Tây Hồ trên cơ sở tổ
chức lại Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao quận Tây Hồ. Được sự quan tâm
của lãnh đạo các cấp sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cuối năm 2003
lãnh đạo quận Tây Hồ quyết định khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa quận
2


tại khu vực Hồ Ao và ven đường Lạc Long Quân thuộc đất của phường Phú
Thượng năm 2004 quyết định khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa thể dục
thể thao ven trục đường Xuân La – Xuân Đỉnh. Lúc này Trung tâm văn hóa thể
dục thể thao quận Tây Hồ được tách ra làm 2 Trung tâm hóa quận Tây Hồ đặt
tại Nhà văn hóa phường Nhật Tân, Trung tâm thể dục thể thao ở nhà điều hành
của hồ bơi Quảng bá. Đến đầu năm 2006 Trung tâm văn hóa chuyển từ nhà văn
hóa phường Nhật Tân về địa điểm của Trung tâm văn hóa đang xây dựng sắp
xong, vừa điều hành các hoạt động phòng trào vừa giám sát thi công.. đến ngày
28/4/2006, tòa nhà Trung tâm văn hóa đã khánh thành và chính thức đi vào hoạt
động từ ngày 01/5/2006.
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Tây Hồ được thành lập theo
Quyết định số 6966/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội
trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Tây
Hồ.. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Tây Hồ có 03 cơ sở, cơ sở 1 tại
số 101 đường Xuân La – phường Xuân La, cơ sở 2 tại số 691 đường Lạc Long
Quân - phường Phú Thượng, cơ sở 3 là toàn bộ Hồ bơi Quảng Bá.
Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Tây Hồ tại địa chỉ tại số 691 Lạc
Long Quân thuộc Phường Phú Thượng – Quận Tây Hồ - Hà Nội với tổng diện
tích 6,939 m2, trong đó:
- Diện tích ngoài trời: 4,165m2
- Diện tích khu chuyên môn: 2,774m2/ sân, trong đó:
+ Tầng 1: 01 rạp đa năng (500 chỗ ngồi), 02 phòng đa năng.
+ Tầng 2: 03 phòng chuyên môn, 01 phòng thư viện, 02 phòng làm việc,
02 phòng đa năng.
+ Tầng 3: 02 phòng chuyên môn, 02 phòng đa năng.
Từ đó đến nay dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy – Hội đồng nhân
dân – UBND quận Tây Hồ, sự quan chỉ đạo về chuyên môn của Sở Văn hóa –
Thể thao và du lịch Hà Nội, đặc biệt là sự phối hợp của các đoàn thể chính trị
quận, phường, các đơn vị trong quận, sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân
3


dân....Nhà văn hóa Quận Tây Hồ luôn là một trong những đơn vị thuộc top đầu
của các Trung tâm, các Nhà văn hóa ở Hà Nội.
1.1.3. Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm văn hóa thông tin
thể thao Tây Hồ
Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể thao Tây Hồ là đơn vị sự nghiệp trực
thuộc UBND quận, Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND quận và sự
chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thể dục Thể thao và Sở
Văn hoá- Thông tin Thành phố.
* Chức năng:
a) Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Tây Hồ trực thuộc UBND
quận Tây Hồ, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động
thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại
Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
b) Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Tây Hồ chịu sự quản lý
trực tiếp, toàn diện của UBND quận chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về
chuyên môn của Sở VHTT&DL Thành phố Hà Nội.
c) Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Tây Hồ có chức năng phát
triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao ở cấp xã,
phường, thị trấn. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao
dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
Nhiệm vụ:
Trung tâm văn hóa thông tin thể thao Tây Hồ thực hiện các nhiệm vụ và
quyền hạn theo Quyết định Số: 6966/2016/QĐ-UB ngày 19/12/2016 quyết định
về việc thành lập trung tâm văn hóa thông tin thể thao Tây Hồ UBND thành phố
4


Hà Nội
1) Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện
sau khi được Chủ tịch UBND quận phê duyệt căn cứ trên chương trình phát triển
kinh tế - xã hội hàng năm;
2) Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc
sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu
nghệ thuật; Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương
pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;
3) Biên tập và thực hiện các chương trình phát thanh,truyền thanh; tổ chức
và phối hợp tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, cổ động trên địa bàn quận,
huyện, thị xã;
4) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn
phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Phát hiện và bồi
dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng;
5) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các
môn thể thao truyền thống;
6) Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ
văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương đảm bảo đúng quy
định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị;
7) Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động
trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài phạm vi
thành phố;
8)Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;
9) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;
10) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND quận giao và
theo quy định của pháp luật.
11) Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, tuyên truyền viên, hướng
dẫn viên, các đối tượng có năng khiếu về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,
trọng tài các môn thể dục, thể thao phục vụ phong trào văn hoá, văn nghệ, thể
5


dục thể thao của địa phương.
12) Đào tạo bồi dưỡng những học sinh, thiếu niên có năng khiếu về thể dục
thể thao, hướng dẫn phong trào và bổ sung đội ngũ vận động viên cho thành phố.
13) Tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thi văn hoá, hội khoẻ, các cuộc thi đấu, các
buổi biểu diễn thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
14) Tổ chức câu lạc bộ sở thích, các dịch vụ văn hoá, chiếu phim
Quyền hạn:
Tham mưu, đề xuất với QU – HĐND quận Tây Hồ về cac hoạt động
nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà văn hóa, đề xuất khen thưởng các
tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động văn hóa
Giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh
vực văn hóa với các Nhà văn hóa, Nhà văn hóa quận, huyện, tỉnh, thành phố
Được liên doanh, liên kết hợp tác với các đơn vị tổ chức cá nhân trong
việc tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa thể thao và các hoạt động khác nhằm
đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong quận và phù hợp với điều kiện cơ sở vật
chất của Nhà văn hóa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
1.1.4.Cơ cấu tổ chức TTVHTT – TT Tây Hồ
* Tổ chức bộ máy :
+ Ban Giám Đốc:
+ Bộ phận cổ động trực quan
+Bộ phận văn hóa – văn nghệ
+ Bộ phận thư viện
+ Bộ phận tuyển sinh
+ Bộ phận tổ chức – hành chính
+ Bộ phận An ninh – Bảo vệ
+ Bộ phận dịch vụ
*Cơ cấu nhân sự:
Tổng số CBVCLĐ hiện có 18 người: 01 công chức, 09 viên chức, 03 hợp
đồng 68, 05 HĐ có thời hạn., được cơ cấu như sau:
6


Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp:
Gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc phụ trách về HC-QT và Chuyên môn
03 người
1. Giám đốc
Là người đứng đầu tổ chức sự nghiệp; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của tổ chức sự nghiệp;
Đ/c Đỗ thị Hồng Lê – Giám đốc phụ trách chung.
- Định hướng, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trung tâm.
- Quyết định về Tài chính , nhân sự, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên
chức lao động Trung tâm.
- Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND quận và trước pháp luật
về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt
động của Trung tâm Văn hóa.
2. Phó Giám đốc
Giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân
công; khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc
điều hành và giải quyết công việc của tổ chức sự nghiệp;
Đ/c Vương Kim Cương – Phó Giám đốc: Phục trách công tác chuyên môn.
- Phụ trách, trực tiếp chỉ đạo, theo dõi quản lý hoạt động của Bộ phận
chuyên môn ( gồm: Tuyên truyền cổ động trực quan, Văn hóa văn nghệ, Thư
viện, các lớp năng khiếu, các CLB văn hóa – văn nghệ); chịu trách nhiệm trước
Giám đốc và lãnh đạo UBND quận và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
- Chủ trì và tổ chức các cuộc họp của Bộ phận chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện báo cáo cụ thể hàng tháng, quý, năm gửi
về Bộ phận Hành chính-Văn phòng để tham mưu, báo cáo và xây dựng kế hoạch
hoạt động chung của đơn vị. Tham gia các công tác khác có liên quan.
- Báo cáo và đề xuất với Giám đốc xem xét, quyết định xử lý kịp thời
công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách đã xử lý nhưng chưa
được đồng tình, nhất trí.
7


- Giữ quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và cá nhân
trong Trung tâm để tham khảo lấy ý kiến trước khi quyết đinh những vấn đề
quan trọng.
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Trung tâm; khi có lịch tham dự các
cuộc họp ngoài Trung tâm phải báo cáo Giám đốc; có trách nhiệm ký các văn
bản thuộc thẩm quyền chuyên môn được phân công và các văn bản khác khi
được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản.
*Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ: 15 người
Tổ tuyên truyền cổ động:
Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về tuyên
truyền cổ động, triển lãm; phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các
phong trào, cuộc vận động lớn tại địa phương.
* Nhân sự đảm nhiệm:
- Tổ trưởng: 01 Biên chế (Đ/c Lê Công Đức)
- Tổ viên:

01 biên chế (Đ/c Trần Văn Lực)

Tổ Văn hóa - Văn nghệ
Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ, đào tạo,
bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa-văn nghệ cho cơ sở.
Căn cứ vào các hoạt động phong trào tại cơ sở( Phường và các trường trên địa
bàn quận Tây Hồ) và sau các khóa học các lớp năng khiếu tại Trung tâm Văn
hóa, tuyển chọn các hạt nhân làm nòng cốt thành lập các CLB năng khướu, CLB
sở thích…
* Nhân sự đảm nhiệm:
- Tổ trưởng: 01 Biên chế (Phạm Thanh Hải)
- Chuyên môn Văn hóa Văn nghệ, phát triển CLB, lớp đào tạo: 01 hợp
đồng (đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung)
- Tuyển sinh : 01 hợp đồng (Đ/c Phan Thị Thu Hường)
Tổ thông tin và truyền thông Thư viện,
Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách,
8


bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thư viện cho cơ sở.
* Nhân sự đảm nhiệm:
- Tổ trưởng Phụ trách tổ và chuyên môn Thư viện hướng về cơ sở: 01 biên
chế (Đ/c Nguyễn Thị Phương)
- Chuyên môn thư viện tại thư viện quận: 01 biên chế (Đ/c Mạc Thị Thanh
Phương)
Tổ Hành chính – Tổng hợp
Thực hiện nhiệm vụ về Văn thư, lưu trữ; hành chính-quản trị; tài chính, kế
toán; Vệ sinh, an ninh; khai thác, tổ chức các dịch vụ văn hóa, theo chức năng,
nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, cộng tác viên và cơ sở
vật chất của tổ chức sự nghiêp.
* Tổng số 08 người ( 02 biên chế, 03 HĐ 68, 03 HĐ có thời hạn)
* Nhân sự đảm nhiệm:
- Công tác Kế toán: 01 biên chế ( Đ/c Trần Minh Hương Ly)
- Công tác Văn thư, Văn phòng – Thủ quỹ: 01 Biên chế (đ/c Đoàn thị
Phương)
- Công tác Hành chính - Quản trị - Kỹ thuật: 01 Hợp đồng 68 (Đ/c Hoàng
Vân Long)
- Công tác Bảo vệ:
02 Hợp đồng 68 (Đ/c Bùi Văn Đồng, Nguyễn Văn Bằng
02 Hợp đồng có thời hạn (đ/c Phương Văn Tráng, Đậu Chí Minh)
- Công tác Tạp vụ: 01 Hợp đồng có thời hạn.(Đ/c Phan Thị Tâm)

9


PHẦN II. BÁO CÁO NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
Ở ĐƠN VỊ KIẾN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
2.1. Nhiệm vụ của sinh viên tại cơ quan kiến tập
• Buổi đầu tiên đến Trung tâm gặp đồng chí Phó Giam đốc Vương Kim
Cương và cán bộ hướng dẫn Nguyễn Thị Hồng Nhung để báo cáo về lịch kiến
tập, thời gian cụ thể; báo cáo về mảng mà mình muốn xin kiến tập. Xin dấu và
chữ ký xác nhận tiếp nhận sinh viên tới kiến tập của Trung tâm Văn hóa.
• Làm quen với cán bộ nhân viên tại cơ quan và môi trường làm việc
mới.
• Làm việc tại cơ quan kiến tập theo giờ hành chínhnhà nước:
- Từ thứ 2 đến thứ 6
+ Sáng: 8h– 11h
+ Chiều: 14h – 17h
Dưới sự điều hành và phân công công việc của cơ quan kiến tập.
• Tìm hiểu vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và các
hoạt động của Nhà Văn hóa.
• Tìm hiểu về các quy định, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.
2.2. Nhật ký kiến tập
• Ngày 15/5: Tới dự cuộc thi “Liên hoan hát chầu văn” năm 2018 do
Thành phố Hà Nội tổ chức.
• Ngày 18/5: Tham gia tổng duyệt chương trình “Giong hát hay Tây Hồ”
do Trung Tâm Văn Hóa Tây Hồ tổ chức.
• Ngày 19/5: Chung kết hội thi “Giong hát hay Tây Hồ” tại UBND quận
Tây Hồ.
• Từ 22 – 24/5: Tập huấn múa hát tập thể thiếu nhi năm 2018 tại Trung
Tâm Văn hóa thành phố Hà Nội.
• Ngày 4/6: Khai giảng lớp Kể chuyện thiếu nhi năm 2018 tại Trung tâm
Văn hóa quận Tây Hồ.
10


• Ngày 5,6/6: Khai giảng lớp Múa hát tập thể thiếu nhi năm 2018 tại
Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ.
2.3. Nhiệm vụ được người hướng dẫn phân công
• Đối với cuộc thi “Liên hoan hát Chầu văn” :
- Nhóm sinh viên tới địa điểm tổ chức cuộc thi để quan sát bố cục và
cách tổ chức một cuộc thi hát như thế nào.
- Tìm hiểu về loại hình hát văn của người Việt, sự giống và khác biệt đối
với loại hình hát văn xưa và nay.
• Đối với chương trình “Giong hát hay Tây Hồ”:
- Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ ngồi trao đổi với ban lãnh đạo và
cán bộ hướng dẫn thực tập để trao đổi về kịch bản chương trình.
- Tham gia đóng góp ý kiến cá nhân cũngcho kịch bản chương trình cũng
như cách làm việc của ban điều hành cuộc thi về: cách thức đi, đứng,chào hỏi
của thí sinh; cách sắp xếp thứ tự thi; phân công công công việc cho từng bộ phận
như: bộ phận tiếp nước; bộ phận đón tiếp đại biểu; bộ phận âm thanh ánh sáng;
bộ phận hậu cần; MC;...
- Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ viết giấy mời và rà soát, kiểm tra
lại thông tin đối với những cá nhân, tổ chức, đơn vị hỗ trợ được mời tham dự
chương trình.
- Gọi điện nhắc nhở các thí sinh tới tham dự đúng giờ và đầy đủ vào
ngày tổng duyệt để chạy thử chương trình cũng như nghe ban tổ chức nhắc nhở
một số thông tin cần thiet cho buổi chung khảo cuộc thi.
-

Đối với các thí sinh muốn thay đổi có trách nhiệm gọi điện nhắc nhở

nhanh chóng gửi lại tên cũng như beat nhạc cho bên âm thanh để kịp sửa đổi
trong kịch bản trước ngày thi.
- Nhóm sinh viên có 4 người được ban lãnh đạo phân công nhiệm vụ có
mặt trước giờ khai mạc cuộc thi để chuẩn bị khăn trải bàn, xếp hoa và nước;
chuẩn bị đồ ăn tối cho ban lãnh đạo, bộ phận âm thanh ánh sáng và ban tổ chức.
- Trong quá trình diễn ra cuộc thi sẽ chia ra hai người đứng hai bên cánh
11


gà để giúp đỡ nhắc nhở các thi sinh chuẩn bị phần thi tiếp theo tránh tình trạng
chết sân khấu làm gián đoạn cuộc thi.
- Trong quá trình hội thi diễn ra nếu trên sân khấu có xảy ra sự cố bất
ngờ như: mic hỏng, các barner, khẩu hiệu bị đổ gây cản trở hoặc thí sinh sau khi
trình diễn xong tiet mục của mình để quên dụng cụ trên sân khấu thì nhóm sinh
viên có trách nhiệm khắc phục để chương trình được diễn ra tốt hơn.
- Sau phần trao cúp lưu niệm cho các đơn vị tài trợ thì nhóm sinh viên có
nhiệm vụ xuống dưới hàng ghế để phát túi đựng cúp cho các đơn vị.
- Kết thúc chương trình có trách nhiệm đứng trong cánh gà xếp cúp lưu
niệm vào hộp và túi để trao cho thí sinh.
• Đối với các buổi tập huấn Múa hát tập thể thiếu nhi năm 2018
- Có mặt đầy đủ các buổi tập huấn để tham dự khai giảng lớp tập huấn tại
Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội.
- Buổi đầu tiên tập huấn về các bài hát thiếu nhi. Các sinh viên được học
các bài hát về thiếu nhi mới được sáng tác.
- Hai buổi cuối cùng tập huấn ba bài múa cho thiếu nhi.
- Chiều ngày cuối cùng trả bài báo cáo cho ban lãnh đạo Thành phố về
kết quả tập huấn sau đó về hướng dẫn lại cho thiếu nhi của 8 phường trên địa
bàn quận Tây Hồ về chương trình Múa hát tập thể.
• Đối với khai giảng lớp kể chuyện thiếu nhi:
- Chuẩn bị cơ sở vật chất bàn ghế, vệ sinh lớp học, chuẩn bị mic, âm
thanh loa đài cho buổi khai giảng lớp lể chuyện thiếu nhi tại Trung tâm Văn hóa
quận.
• Đối với khai giảng lớp tập huấn chương trình hát múa thiếu nhi:
- Sắp xếp chỗ ngồi, bàn ghế, chuẩn bị âm thanh, mic.
- Có trách nhiệm cùng với Cán bộ Đức phụ trách mảng văn hóa đôn đốc
các phường tập hợp một số thiếu nhi có mặt đúng giờ và đầy đủ tại hội trường
tầng 2, trung tâm Văn hóa quận để tham gia học lớp Hát Múa tập thể.
- Hưong dẫn chỗ ngối theo thứ tự các phường, phát tài liệu cho các bạn
12


tham lớp Hát Múa, nhắc nhở mọi người đến đúng giờ.
- Sau khi kết thúc chương trình thu dọc bàn ghế, hội trường.
2.4. Kết quả kiến tập
• Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
- Có ý thức trách nhiệm khi được ban lãnh đạo cũng như cán bộ hướng
dẫn phân công công việc.
- Có mặt đầy đủ, đúng giờ trong những ngày tập huấn hay các chương
trình do Nhà Văn hóa tổ chức, nghỉ có xin phép.
- Những phần việc được giao đều hoàn thành đúng khả năng, không gây
ảnh hưởng đến kết quả của chương trình.
- Năng nổ, nhiệt tình trong công việc.
• Rút ra ý nghĩa so với lý luận đã học
- Sau một tháng tham gia kiến tập tại Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ
bản thân em cảm thấy đây là khoảng thời gian tuy ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa
đối với việc học đi đôi với hành. Những gì học được ở sách vở bổ trợ rất nhiều
cho việc áp dụng thực tế và ngược lại.
- Việc tham gia kiến tập tại một cơ quan giúp cho bản thân em được nâng
cao kỹ năng mềm, đây là yếu tố vô cùng quan trọng nếu muốn trở thành một cán
bộ quản lý văn hóa. Nhờ có môi trường làm việc chuyên nghiệp mà kỹ năng
mềm được nâng cao. Thông qua hoạt động giao tiếp, ứng xử, thuyết trình hay
làm việc nhóm khi kiến tập giúp bản thân em trau dồi và rèn luyện kỹ năng
mềm. Không thể phủ nhận một điều rằng, kỹ năng mềm sau này se giúp ích cho
bản thân rất nhiều khi đi phỏng vấn hay xin vấn tại các cơ quan, doanh nghiệp.
- Trong quá trình thực tập, được tham gia vào các hoạt động của Trung
tâm, các cuộc thi bản thân em cảm thấy nó có sự liên kết đối vơi những chuyên
ngành mà mình đã học ví dụ như: tổ chức sự kiện, quản lý các thiết chế văn hóa,
đại cương nghệ thuật biểu diễn,...
- Đặc biệt khi được trực tiếp xem các chương trình văn nghệ, được tham
gia đóng góp ý kiến, lắng nghe ban lãnh đạo làm việc em học hỏi được rất nhiều.
13


Cũng như môn học tổ chức sự kiện chúng ta hiểu được một chương trình mặc dù
chỉ diễn ra trong thời gian ngắn cũng cần phải lên được kịch bản chi tiết,cụ thể,
phải có thời gian rõ ràng, bố cục của chương trình ra sao, cơ cấu tổ chức thế
nào,... Tại sao phải làm như vậy, bởi khi lên được kịch bản chi tiết thì việc thực
hiện công việc sẽ được diễn ra có trình tự và khoa học hơn. Tránh được việc
thiếu sót, người đứng đầu nhìn vào đó có thể nắm bắt và quản lý chương trình
một cách tổng quát hơn. Phân công nhiệm vụ cho từng người từng bộ phận sẽ rõ
ràng hơn. Đến khi kết thúc việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhờ có
kịch bản cụ thể cũng đơn giản hơn, minh bạch hơn. Đó là những kinh nghiệm
quý báu để có thể tổ chức một chương trình lớn hoàn hảo.

14


PHẦN III. NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN
VIỆC CƯỚI Ở CƠ SỞ
3.1. Công tác triển khai, quản lý, hướng dẫn việc cưới ở cơ sở
Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới
(Được ban hành theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/04/2012
của ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)
Tổ chức tiệc cưới
1. Ủy ban nhân cấp phường chịu trách nhiệm hướng dẫn việc đăng kí và
cấp giấy chứng nhận kết hôn theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.
2. Việc cưới phải được tổ chức theo quy định của Luật hôn nhân và Gia
đình, đăng kí quản lí hộ tịch và các quy định pháp luật khác có lên quan.
3. Đôi nam nữ trở thành vợ chồng hợp pháp khi đã được cấp giấy chứng nhận
kết hôn tại Uỷ ban nhân dân cấp phường là nơi cư trú của một trong 2 người.
Các lễ thức
1. Tùy khả năng, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, lễ cưới có thể thực hiện
một số lễ thức truyền thống thể hiện trách nhiệm của hai bên gia đình đúng với
quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
2. Lễ trao, nhận giấy chứng nhận kết hôn: Do Ủy ban nhân dân cấp
phường có trách nhiệm tổ chứ. Khi trao, nhận giấy chứng nhận kết hôn đảm bảo
nghi thức trang trọng, đại diện chính quyền địa phương lên trao và có sự hiện
diện của đại diện hai bên gia đình (khuyến khích kết hợp tổ chức lễ trao, nhận
giấy chứng nhận kết hôn cho nhiều đôi nam nữ cùng một thời điểm)
Tổ chức lễ cưới
1. Tổ chức lễ cưới sau khi đã được chính quyền địa phương cấp giấy
chứng nhận kết hôn.
2. Tổ chức lễ cưới nên tổ chức tại một thời điểm, trong một ngày.
3. Tổ chức tiệc mặn chỉ mời cơm trong gia đình, thân tộc, bạn bè và đồng
nghiệp thân thiết với số lượng hạn chế, không sử dụng thuốc lá, khuyến khích
15


không sử dụng rượu, bia.
4. Cơ quan, đoàn thể, gia đình tổ chức mừng lễ cưới đảm bảo trang trọng,
vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống tốt
đẹp của địa phương, tôn giáo, dân tộc và hoàn cảnh của hai gia đình.
Trang trí tổ chức lễ cưới
1. Phù hợp điều kiện hoàn cảnh, không cầu kì, phô trương.
2. Địa điểm bắc rạp trang trí tổ chức lễ cưới phù hợp với điều kiện, trong
phạm vi được phép và tuân thủ các quy định pháp luật khác liên quan.
Trang phục ngày cưới
1. Trang phục cô dâu, chú rể mặc lịch sự, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế
gia đình và tập quán địa phương.
2. Khuyến khích mặc trang phục truyền thống của dân tộc.
Đưa , đón dâu
1. Đại diện nhà trai, nhà gái và bạn bè với thành phần gọn, đón, đưa lịch
sự, văn minh.
2. Bỏ các hủ tục rườm rà, phô trương, không làm ảnh hưởng đến trật tự,
an ninh, an toàn giao thông.
Âm nhạc, hình ảnh trong lễ cưới
1. Âm nhạc trong đám cưới lành mạnh, vui tươi, đảm bảo không vượt quá
độ ồn cho phép, không ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh.
2. Không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm gây ảnh hưởng
đến các hộ xung quanh và trật tự an ninh, an toàn xã hội.
Khuyến khích thực hiện một số hình thức tổ chức lễ cưới
1. Tổ chức tiệc trà, bánh kẹo cho người thân, báo hỷ đối với đồng nghiệp
và bạn bè.
2. Sử dụng hội trường, nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt văn hóa thể
thao, tạo điều kiện để cơ quan, đoàn thể đứng ra tổ chức lễ cưới.
3. Cô dâu, chú rể và gia đình đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt
sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử-văn hóa danh lam thắng cảnh, trồng cây lưu
16


niệm tại địa phương trong dịp cưới.
4. Cơ quan, đoàn thể tổ chức cho cán bộ, viên chức lao động tại các địa điểm
sinh hoạt văn hóa của cơ quan, đoàn thể. Khuyến khích hình thức cưới tập thể.
Ngoài việc thực hiện những nội dung trên, căn cứ Chỉ thị 11-CT/TU ngày
03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội, cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo,
quản lí các cấp phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện tổ chức cưới cho
con hay bản thân theo những quy định sau:
- Thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định pháp luật; tiến hành
các nghi thức hôn lễ với tinh thần “Vui tươi-Lành mạnh-Tiết kiệm”.
- Số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người ( nếu nhà trai và nhà
gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người).
- Không tổ chức tiệc cưới nhiều lần; không mời khách trong giờ làm việc.
- Không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp
với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức như
khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp,...
- Khuyến khích hình thức báo hỷ sau ngày cưới thay cho việc dự tiệc cưới.
3.2. Kết quả thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn việc cưới ở cơ sở
Thực hiện theo quy ước cưới trang trọng – lành mạnh – tiết kiệm thể hiện
được tâm nguyện của đã số tầng lớp nhân dân, các hiện tượng phô trương, lãng
phí trong tổ chức lễ cưới đã giảm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của một vài tập quán
trong quan hệ gia đình, anh em họ hàng, đồng nghiệp và các tác động xã hội
khác làm cho việc thực hiện quy ước cưới gặp nhiều khó khăn. Song phải khẳng
định qua nhiều năm thực hiện quy ước cưới trên địa bàn quận đã làm lành mạnh
nhiều nội dung trong tổ chức lễ cưới ở nhiều nơi. Các phường đã tuyên truyền
vận động nhân dân không mời thuốc lá trong đám cưới.
Về cơ bản toàn dân trong quận đã chấp hành tốt Luật Hôn nhân và gia
đình trong việc tổ chức kết hôn bản thân, tổ chức kết hôn cho con theo đúng quy
định pháp luật; không cưới tảo hôn; trước khi cưới đã đi đăng ký kết hôn đúng
thủ tục hành chính; lễ cưới được tổ chức trang trọng, lành mạnh, đơn giản, tiết
17


kiệm, các thủ tục, chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu, thách cưới đã được tổ chức đơn
giản, gọn nhẹ, giảm nhiều tình trạng say rượu trong đám cưới phù hợp với
phong tục tập quán riêng của mỗi dân tộc song vẫn thể hiện được nét đẹp của
văn hoá cộng đồng; không tổ chức phô trương, mang tính kinh doanh vụ lợi;
việc tổ chức cưới đã tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và
trật tự an toàn công cộng...
3.3. Đánh giá kết quả hoạt động ở cơ sở
* Ưu điểm
Trong những năm gần đây, Phòng Văn hóa Thông tin quận Tây Hồ đã
triển khai các văn bản và làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn công tác Xây
dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trở thành một cuộc
vận động xã hội rộng lớn, sâu sắc, tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt trong đời
sống xã hội, góp phần đẩy lùi và ngăn chặn nhiều hủ tục lạc hậu, xây dựng môi
trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng
các thuần phong mỹ tục mới, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, gia
đình với xã hội, làm cho phong tục, tập quán ngày càng trở nên lành mạnh, đời
sống văn hóa được nâng cao, môi trường văn hóa- xã hội được cải thiện, bộ mặt
xã hội thêm khởi sắc, văn minh.
Trong việc quản lý và hướng dẫn việc cưới ở cơ sở đã trở thành nhu cầu
của nhân dân ở nhiều nơi trên địa bàn quận, góp phần đáng kể vào việc giảm dần
tệ nạn, hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Đặc biệt trong việc cưới đều tổ chức đúng quy định của pháp luật, được tổ
chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, không rườm rà, không kéo dài
thời gian nhiều ngày.
* Hạn chế
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới trên địa bàn quận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.
Công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới trong
một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên (nhận thức được
18


nhưng hành động "Nói chưa đi đôi với làm"); việc phối hợp triển khai xây dựng
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn biểu hiện hình thức. Một
số cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt việc cưới vẫn còn tồn tại một số thủ tục
rườm rà, lãng phí, nhất là các gia đình cán bộ, công chức có điều kiện kinh tế, tổ
chức đám cưới mời đông khách, làm cỗ tốn kém, đặc biệt là việc tổ chức bữa
phụ từ 30 đến 50 mâm gây dư luận không tốt trong nhân dân. Công tác tuyên
truyền nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội còn hạn chế.
*Nguyên nhân của những tồn tại yếu kém
Những tồn tại, hạn chế trên là do nguyên nhân cả chủ quan và khách quan,
đó là: Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn và toàn thể
xã hội về tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
và lễ hội chưa thường xuyên, đồng bộ, quyết liệt; chưa làm tốt việc nhân rộng,
cổ vũ, động viên những mô hình, kinh nghiệm tốt; công tác kiểm tra, đôn đốc
việc chấp hành thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới còn hạn chế. Bên
cạnh đó, việc xử lý vi phạm, nghiêm túc kiểm điểm, phê bình những cán bộ,
Đảng viên, cán bộ, công chức có biểu hiện tư lợi và lãng phí trong việc tổ chức
cưới xin còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một số cán bộ, Đảng viên, công chức,
viên chức có điều kiện về kinh tế còn nặng tư tưởng tổ chức đám hỷ là việc hệ
trọng cả đời người vì vậy phải làm long trọng, đầy đủ.
Việc hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, ở một số địa phương còn
hạn chế: việc bổ sung những quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, vào hương ước, quy ước của một số khu dân cư còn chậm; công tác
thẩm định và phê duyệt còn để kéo dài. Trong triển khai tổ chức thực hiện chưa
thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, còn tình trạng nể nang dẫn
đến một số nơi. Việc đánh giá, xếp loại khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa
hằng năm chưa kết hợp, lồng ghép với thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới. Tổ chức lễ hội ở một số địa phương còn lúng túng; phần lễ đơn giản chưa
phát huy hết ý nghĩa, truyền thống lịch sử của di tích,...
19


3.4. Đề xuất giải pháp
Để thực hiện tốt quy định trong việc cưới trong nhân dân trước hết cần
phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của
các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ,
đảng viên, công nhân, viên chức và toàn thể nhân dân thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tổ chức Công đoàn đề ra một số
nhiệm vụ, giải pháp chính trong công tác tuyên truyền thời gian tới như sau:
Một là, Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Quyết định số
07/2012/QĐ-UBND ngày 27/04/2012 của UBND Thành phố Hà Nội đến cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thường trực Ban Chỉ đạo Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh nghiên cứu, tổ chức
hội thảo, rút kinh nghiệm, ban hành hướng dẫn xây dựng mô hình điểm về thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội để quận, phường, khu
dân cư tổ chức thực hiện.
Hai là, tiếp tục phối hợp chỉ đạo, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó chú
trọng nội dung "Xây dựng gia đình văn hóa", "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa", Quy ước, Hương ước ở các khu dân cư, thôn, bản,
khối phố...
Ba là, Quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, gắn
việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với cuộc
vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; việc đánh giá, bình xét
danh hiệu thi đua của cán bộ, Đảng viên,công nhân, viên chức. Nghiêm túc kiểm
điểm, phê bình những cán bộ, Đảng viên, công nhân, viên chức có biểu hiện tư
lợi và lãng phí trong việc tổ chức cưới, việc tang và lễ hội.
Bốn là, tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, tổ chức sơ, tổng kết rút
kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích,
khuyến khích mô hình với những cách thức mới tiến bộ trong việc cưới, việc
20


tang và lễ hội nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.
Năm là, phối hợp với chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp có kế hoạch phát huy các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất dành
cho hoạt động văn hóa, thể thao. Chú trọng trung tâm nơi đông dân cư sinh sống
và các khu, cụm công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp, công nhân lao động

21


KẾT LUẬN
Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, từ xưa đến nay việc cưới,
chính là biểu hiện nếp sống văn hóa của mỗi gia đình, của cộng đồng và toàn xã
hội. Việc tổ chức lễ cưới vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang
bản sắc riêng của dân tộc, vừa được cách tân ngày càng vǎn minh theo sự phát
triển của thời đại.
Tuy nhiên từ phong tục, tập quán trở thành thói quen trong suy nghĩ của
mỗi người, mỗi gia đình, những năm qua, không ít nơi vẫn còn nhiều thủ tục
nặng nề, khi gia đình có việc cưới, đều tổ chức ăn uống linh đình, dài ngày, kèm
theo nhiều hủ tục lạc hậu gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc. Những tác
động tiêu cực đã làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa thanh lịch của cộng đồng
xã hội nói chung và của quận Tây Hồ nói riêng, không còn phù hợp với xu
hướng phát triển hiện nay.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của UBND Quận và Sở
Văn hoá Thể thao và Du lịch, ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch quận Tây Hồ
đã phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, yếu kém, tin tưởng vào sự nghiệp
đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả công
tác phát triển sự nghiệp văn hoá nói chung, công tác xây dựng nếp sống văn
minh về việc tang nói riêng, giúp cho bộ mặt văn hóa quận Tây Hồ ngày càng
khởi sắc, nếp sống văn hóa trong việc cưới được hiện hữu, rộn rang lời ca tiếng
hát, đời sống tinh thần của nhân dân chuyển biến rõ rệt.
Do thời gian và trình độ có hạn nên bài báo cáo không tránh khỏi những
hạn chế, khiếm khuyết. Kính mong các Thầy, Cô giáo giúp đỡ.

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×