Tải bản đầy đủ

CÔNG tác QUẢN lý, HƯỚNG dẫn lễ hội ở xã VIÊN AN HUYỆN ỨNG hòa hà nội

MỤC LỤC

Phần 1. KHÁI QUÁT VỀ BAN VĂN HÓA- THÔNG TIN XÃ VIÊN ANHUYỆN ỨNG HÒA- HÀ NỘI
1.1. Giới thiệu chung về xã Viên An- huyện Ứng Hòa- Hà Nội
*Viên An là 1 xã của huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Diện tích tự nhiên của xã
Viên An là 447,15 ha.
*Vị trí địa lý:
Xã Viên An là một xã đồng bằng, nằm ở phía Bắc huyện Ứng Hòa, cách
trung tâm huyện 17 km về phía Bắc. Ranh giới xã được xác định như sau:
- Phía Bắc giáp với xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ;
- Phía Nam giáp với xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa;
- Phía Tây giáp với xã Phúc Lâm, Mỹ Đức, xã Mỹ Thanh và xã Bột Xuyên,
huyện
- Phía Đông giáp với xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai.

1


* Kinh tế- văn hóa- xã hội:
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng bình quân trong 5 năm là
11,32% (theo giá cố định năm 94). Tổng giá trị sản xuất năm 2015 (theo giá so

sánh 2010) ước đạt 93,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người theo giá thực tế
đạt 18 triệu đồng/năm ( mục tiêu Đại hồi đề ra 15,42 triệu đồng ). Cơ cấu kinh
tế chuyển dịch theo hướng tích cực.
Xã Viên An có 1/2 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa; toàn xã có 83% số
hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát
triển, 3 nhà trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2014. Làm tốt
công tác chăm sóc sức khỏe nhân, duy trì xã chuẩn Quốc gia về Y tế.
An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân đã được cải thiện nâng
cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đến nay chỉ còn 3,6%. An ninh - quốc phòng,
công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân
dân cũng đạt nhiều kết quả tích cực, được cấp trên khen thưởng.
1.2. Tìm hiểu về Ban văn hóa xã Viên An- huyện Ứng Hòa- Hà Nội
1.2.1. Lịch sử hình thành
Ban văn hóa được thành lập năm 2004, theo quyết định của Ủy ban nhân
dân xã Viên An, tại tầng 2 của Uỷ ban nhân dân xã.
1.2.2. Vị trí
Ban văn hóa xã Viên An thuộc Uỷ ban nhân dân xã; do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã quyết định thành lập, lãnh đạo toàn diện; chịu sự chỉ đạo, hướng
dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ của Phòng văn hóa thông tin huyện, Sở văn hóa
thể thao và du lịch cấp trên.
1.2.3. Cơ cấu tổ chức

2


Căn cứ tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân xã Viên An tổ chức bầu chọn trưởng ban văn hóa và ban văn hóa.
Trưởng ban văn hóa hoặc Ban văn hóa xã hoạt động theo nguyên tắc
kiêm nhiệm, tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ của
ngân sách xã. Cụ thể hiện nay, các chức vụ như sau:
Đỗ Anh Tuấn- Công chức văn hoá, trưởng ban văn hoá
Đặng chung Việt- Phó ban văn hoá xã
Hoàng Văn Trực- Cán bộ văn hoá xã
Ngoài ra, có đội ngũ cộng tác viên và người hoạt động nghiệp vụ không
chuyên trách.
1.2.4. Chức năng
“Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư
tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn xã.
Là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí,


nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn xã.
Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn”.[1]
1.2.5. Nhiệm vụ
*Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể
thao, du lịch, thông tin, truyền thông.
Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động ngắn hạn, dài hạn trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
3


*Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
“Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể
thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn.
Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã
hội ở địa phương”[2]
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính
trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở xã.
Tổ chức các hoạt động văn nghệ; thể dục, thể thao quần chúng; các cuộc
giao lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ; giao hữu, thi đấu các môn thể thao; duy
trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích; phát hiện bồi dưỡng năng
khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho
trẻ em.
Tham gia các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa,
xây dựng nông thôn mới.
Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, quản lý, khai thác và sử
dụng hiệu quả công trình.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành
và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
1.2.6. Cơ sở vật chất
Ban văn hóa xã Viên An được xây dựng ngay trung tâm của xã. Ban văn
hóa được xây dựng bên triền đê , giao thông thông thoáng thuận lợi cho việc đi
lại của người dân.
Ban văn hóa là ngôi nhà mái bằng màu vàng, diện tích khoảng 25m2,
kiến trúc đơn giản giống với Uỷ ban nhân dân xã, phù hợp với văn hóa, điều
kiện kinh tế của người dân địa phương.
4


Ban văn hóa xã đã xây dựng được sân khấu ngoài trời phục vụ cho các
hoạt động văn hóa của người dân. Không gian xung quanh ban văn hóa có trồng
nhiều cây xanh, hoa cỏ từ cổng đi vào, ngoài ra, dưới các gộc cây có ghế đá
phục vụ nhu cầu của người dân.
Hiện nay, hệ thống ánh sáng âm thanh còn chưa được đầy đủ và đúng
chất lượng, bàn ghế đáp ứng được nhu cầu của người dân, một số sách báo còn
hạn chế, các áp phích, cổ động tuyên truyền còn hạn chế.
Kinh phí xây dựng cơ sở vật chất được Trung ương hỗ trợ một phần, Uỷ
ban nhân dân xã hỗ trợ và một phần từ các doanh nghiệp trong xã.
Kinh phí cho các hoạt động thường xuyên như: giao lưu văn nghê, tổ
chức các chương trình vui chơi giải trí, ngày chào mừng, khánh thành,…được
xã hỗ trợ và nhân dân tự nguyện đóng góp.
Phần 2. NHẬT KÍ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP
* Bảng nhật kí kiến tập:
Thời gian
(2018)

Nội dung công việc

5

Đánh giá
mức độ
hoàn thành

Nội dung tự
nghiên cứu


14/5

15/5

Chào cờ và giao bạn, tiếp
nhân một số công việc
Gặp mặt cơ quan kiến tập,
báo cáo lãnh đạo, bạn văn
hóa thông tin về kế hoạch
và thời gian kiến tập, nghe
lãnh đạo ban văn hóa
thông tin giới thiệu về cơ
quan ủy bạn nhân dân và
bạn văn hóa thông tin,
phân công cán bộ phụ
trách sinh viên kiến tập

Tìm hiểu một số thông tư,
văn bản quy phạm pháp
luật liên quan đến văn hóa.

Khá

Tìm hiểu một số
lễ hội ở xã Viên
An

Khá

Tìm hiểu một số
lễ hội ỏ xã Viên
An

Khá

Tìm hiểu một số
lễ hội ở xã

Khá

Công tác quản lý
lễ hội ở Viên An

Đánh máy môt số văn bản
do cán bộ hướng dẫn.

17/5

Tìm hiểu về lễ hội Mục
Xá- Viên Ngoại của xã Viên
An:
Diễn biến lễ hội, các nghi
thức, công tác quản lý

18/5

Tham gia văn nghệ cùng
hội phụ nữ xã Viên An
chào mừng 128 nằm ngày
sinh của chủ tịch Hồ Chí
Minh

6


21/5

22/5

23/5

25/5

28/5

Chào cờ, họp giao ban
Thực hiện theo sự phân
công của người hướng dẫn
kiến tập tìm hiểu về cơ
cấu tổ chức của bạn văn
hóa
Xác định đề cương, chuyên
đề kiến tập

Thiết chế của ban văn hóa
Tham dự buổi họp của ban
văn hóa xã Viên An.
Ghi chép lại những vấn đề
chính của buổi họp
Tìm hiểu nguyên tắc hoạt
động của thiết chế ban
văn hóa xã Viên An
Chào cờ, họp giao ban
Nhận đánh máy một số
văn bản
Tham gia lễ Phật Đản vào
tối ngày 28/5

Khá

Khá

Khá

Khá

Nguyên tắc hoạt
động của nhà văn
hóa

Khá

29/5

Tham gia vào buổi lễ Phật
Đản tại chùa Hoa và chùa
Gìa

Tốt

30/5

Chuẩn bị cho ngày Quốc tế
thiếu nhi.

Tốt

31/5

Chuẩn bị cho ngày Quốc tế
thiếu nhi

Tốt

7

Công tác quản lý
văn hóa ở địa
phương

Công tác quản lý
lễ hội ở cơ sở


1/6

Tổ chức ngày Quốc tế
thiếu nhi tại ban văn hóa
xã: trang trí, sắp xếp chỗ
ngồi,…

Tốt

Tổ chức giao lưu văn nghệ,
tặng quà,…
4/6

6/6

Đánh máy văn bản hành
chính được cán bộ văn hóa
xã hướng dẫn
Tìm hiểu về lễ hội Mục XáViên Ngoại: về công tác
tuyên truyền, công tác quản
lí,…

7/6

Dọn dẹp vệ sinh, đưa giấy
tờ qua UBND xã, xin chữ

Trao đổi, xin ý kiến của
cán bộ về báo cáo chuyên
đề

8/6

Đánh máy một số văn bản
hành chính được cán bộ văn
hóa xã hướng dẫn.

11/6

13/6

Chào cờ, họp giao ban
Thực hiện theo sự phân
công của cơ quan kiến tập
Chỉnh sửa nội dung chuyên
đề
Dọn dẹp vệ sinh, đánh
một số văn bản
Chỉnh sửa nội dung chuyên
đề

8

Tốt

Tìm hiểu về một
số văn bản pháp
luật

Tốt

Khá

Khá

Tốt

Khá

Tìm hiểu tài liệu
liên quan đến tổ
chức, quản lí lễ
hội tại cơ sở


14/5

Dọn dẹp vệ sinh
Xin ý kiến đánh giá, xác
nhận của cán bộ hướng
dẫn và địa phương kiến
tập
Họp với bạn lãnh đạo và
cám bộ hướng dẫn để cảm
ơn và kết thúc kỳ kiến tập
của bản thân tại địa
phương

Tốt

Hoàn thiện báo
cáo kiến tập

* Ý nghĩa của công tác kiến tập so với lý luận đã học
Qua nội dung công việc được giao và nội dung nghiên cứu thực tiễn, tôi
thấy những lý luận càng được làm sáng tỏ hơn. Thực tiễn giúp tôi được học hỏi,
trải nghiệm những điều mà lý luận không có: Được tham gia vào hoạt động của
ban văn hóa xã, làm việc và quan sát trực tiếp cách làm việc của cán bộ văn hóa.
Công tác kiến tập giúp hình dung rõ hơn về công việc của một nhà quản
lý văn hóa phải làm. Khác với trong lý luận, công tác thực tiễn còn giúp tôi biết
cách ứng xử trong môi trường hành chính, tạo mối quan hệ, giao lưu với người
dân,…bên cạnh đo là kiến thêm nhiều kiến thức và ký năng về quản lý văn hóa.
Hoạt động thực tiễn về quản lý văn hóa ở cơ sở giúp những kiến thức lý
luận dễ nhớ hơn, tôi có cái nhìn sâu sắc hơn là trên lý thuyết.

9


Phần 3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN LỄ HỘI Ở XÃ VIÊN ANHUYỆN ỨNG HÒA- HÀ NỘI
3.1. Giới thiệu chung về lễ hội ở xã Viên An
Xã Viên An chỉ có một lễ hội lớn nhất là lễ hội Mục Xá- Viên Ngoại.[A1;
Tr.24].
Làng Mục Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai và làng Viên Ngoại, xã
Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Hai làng tuy thuộc hai huyện khác nhau,
nhưng lại rất gần nhau vì đều ở bên bờ trái sông Đáy (dòng Hát giang cổ) làng
Mục Xá ở trên, làng Viên Ngoại ở dưới, chỉ cách nhau một chặng đường đê,
đường sông khoảng 7km.
Từ lâu, hai làng cùng thờ một vị Thành hoàng làng đó là Giác Hải Đại
Vương – người con trai thứ 32 trong bọc trứng 100 người con của Mẹ Âu
Cơ.Tưởng nhớ công ơn của đức Giác Hải Đại Vương, dân hai làng hàng năm
đều tổ chức lễ hội từ ngày mồng 9 đến ngày 12/3 Âm lịch.
Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, lễ hội làng được tổ chức thường
xuyên hàng năm. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vì đất nước
có chiến tranh nên việc tổ chức lễ hội phải tạm dừng. Từ khi đất nước được hòa
bình thống nhất lễ hội lại được phục hồi.
Mối quan hệ giữa hai làng Mục Xá – Viên Ngoại mới đầu là nhất niên
nhất lệ, sau chuyển thành nhị niên nhị lệ. Những năm gần đây thì hai làng cùng
ký Khế ước là tam niên nhất lệ (tức cứ một năm mở hội lại nghỉ hai năm, sang
năm thứ ba lại rước). Cụ thể năm 2010, Viên Ngoại rước lên Mục Xá, năm 2013
Mục Xá rước xuống Viên Ngoại, năm 2016 Viên Ngoại lại rước lên Mục Xá,
năm 2019 Mục Xá lại rước xuống Viên Ngoại…

10


Lễ hội năm nay tuy không được tổ chức nhưng công tác chuẩn bị cho lễ
hội năm 2019 vẫn được diễn ra. Công tác quản lý từ chuẩn bị đến kế hoạch diễn
ra lễ hội vẫn được thực hiện đúng quy trình và chặt chẽ.
3.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo lễ hội tại xã Viên An
Đây là 2 làng thuộc hai huyện khác nhau nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo
được chia làm 2 bên quản lý. Mỗi xã sẽ đứng lên quản lý khi năm đó lễ được
rước về xá đó. Như năm 2019, xã Viên An sẽ là đơn vị tổ chức, quản lý và chỉ
đạo.
Trong những năm qua, công tác quản lí hướng dẫn lễ hội luôn được các
cấp ủy đảng chính quyền quan tâm chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ quan trọng
trong công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.
Các cơ quan chức năng và chính quyền xã Viên An tăng cường đẩy mạnh
việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, chỉ thị của đảng và nhà nước
về xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội qua hệ thống truyền thông của xã,
qua hướng dẫn nghiệp vụ, qua thông tin cổ động trực quan, đặc biệt là quy chế
tổ chức lễ hội và quyết đính số 39/2001 của Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Luật
di sản văn hóa,...
Ban tổ chức lễ hội được thành lập theo cơ cấu thành lập quy định tại
chương II, điều 13 trong Quy chế tổ chức lễ hội (2001), của Bộ trưởng văn hóa,
thể thao và du lịch. Theo đó, chủ tịch Uỷ ban nhân xã Viên An làm trưởng ban
tổ chức; ông Đỗ Anh Tuấn ( trưởng ban văn hóa) làm phó ban tổ chức và 12
đồng chí là trưởng các ban ngành khác làm ủy viên ban tổ chức.
Ban tổ chức có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành họat động lễ hội
theo đúng chương trình đã xin phép, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, tổ chức
dịch vụ, môi trường, các dịch vụ thu phí trong lễ hội. Đồng thời, có trách nhiệm

11


trực tiếp báo cáo kết quả lễ hội với Uỷ ban nhân dân xã và Phòng văn hóa thông
tin huyện Ứng Hòa sau khi lễ hội kết thúc.
Ban tổ chức có con dấu riêng, dưới ban tổ chức thành lập bộ phận thường
trực để giải quyết nhũng vấn đè cụ thể từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc lễ hội.
Các tiểu ban chuyên môn, tiểu ban cơ sở vật chất - tài chính - hậu cần; tiểu ban
tuyên truyền; tiểu ban lễ tân; tiểu ban an ninh trật tự và an toàn giao thông,…
Các tiểu ban này có nhiệm vụ giúp ban tổ chức điều hành công việc chuẩn bị
cũng như khi tổ chức lễ hội, đồng thời báo cáo ban tổ chức về việc tổ chức các
nội dung chương trình hoạt động.
Nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ phận thường trực và các tiểu ban
do Trưởng bộ phận thường trực, Trưởng các tiểu ban phân công. Mỗi tiểu ban
có trưởng tiểu ban, phó tiểu ban và các ủy viên. Những bộ phận trên sẽ tự giải
thể sau khi lễ hội kết thúc.
Để đảm bảo lễ hội Mục Xá – Viên Ngoại được tổ chức theo đúng mục
tiêu đề ra, ban tổ chức lễ hội đã yêu cầu các tiểu ban thực hiện xây dựng kế
hoạch va triển khai các hạng mục cơ bản. Đồng thời triển khai hoạt động tuyên
truyền cổ động trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã và tuyên truyền quảng bá
qua hệ thống truyền thanh của xã, chuẩn bị các phương tiện và đạo cụ tổ chức,
các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao tại khu vực diễn ra lễ hội.
Các tiểu ban giúp việc chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tích cực,
bám sát các mặt về nội dung các hoạt động của lễ hội; công tác thông tin tuyên
truyền; công tác đảm bảo an ninh trật tự giao thông môi trường; công tác lễ tân
y tế… Trước ngày lễ hội bắt đầu các công tác đảm bảo lễ hội diễn ra theo đúng
kế hoạch đã định.
Công tác thanh tra kiểm tra giám sát : Ủy ban nhân dân xã Viên An đã
duy trì công tác tổ chức chỉ đạo khen thưởng kịp thời cho các cá nhân hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc tham gia bảo vệ phát huy giá tri lễ hội, có
12


những hình thức kỉ luật xử lí nghiêm minh đối với những cá nhân tổ chức có
hành vi vi phạm quy định trong hoạt động lễ hội.
3.3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở xã Viên An
Theo như sự chỉ đạo của ban tổ chức, đã thành lập các ban chuyên môn
và ban thường trực: có 10 ban chuyên môn, 10 ban thường trực.Đứng đầu mỗi
ban chuyên môn là một trưởng thôn; đứng đàu mỗi ban thường trực là một phó
thôn,…
Trong dịp lễ hội, cử các cá nhân các đội tham gia phần lễ tại tại đình làng.
Do lễ hội được tổ chức tại đình làng, ban tổ chức sẽ tổ chức các trò chơi dân
gian nên mỗi gia đình sẽ chuẩn bị hai quả còn để tham gia trò chơi. Đặc biệt lễ
hội còn có đua thuyền trên hồ nên thuyền phải chắc chắn và an toàn… Phần
nghi lễ và tất cả các trò chơi trong phần hội đều có hát do đội văn nghệ của hai
thôn Mục Xá và Viên Ngoại đảm nhiệm. Do vậy đội văn nghệ của thôn phải tập
luyện hàng tháng trước khi lễ hội được bắt đầu.[A2;Tr.24]
Đối với phần nghi lễ, để thực hiện theo sư chỉ đạo của ban tổ chức, các
trưởng thôn trong địa bàn toàn xã đã chủ động lên kế hoạch thực hiện như sau:
Đối với lễ tân, trên địa bàn xã có 11 thôn, mỗi thôn cử ra 2 người( nữ, có
ngoại hình ưa nhìn) làm lễ tân để tiếp đón khách từ tỉnh, huyện về.
Đội hậu cần, phụ trách về vật tế, nước uống, thức ăn phục vụ cho cán bộ
sẽ có 11 người đại diện cho mỗi thôn( những người có kinh nghiệm trong vấn
đề hậu cần phục vụ lễ hội)
An ninh trật tự của lễ hội được đề cao. Có 20 công an xã làm nhiejm vụ,
thay phiên nhau giám sát, cơ động, linh hoạt trước mọi tình huống. Tăng cường
kiểm tra khu vực tổ chức lễ hội. Ban thanh tra hoạt động có hiệu quả, bố trí lực
lượng tiến hành kiểm tra, xử lí và kịp thời ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự.
Các hiện tượng tiêu cực như: mê tín dị đoan, tăng giá đột biến trong các cơ sở
13


trông giữ xe, dịch vụ ăn uống, các hành vi đánh bạc, chèo kéo khách, bán hàng
rong, dịch vụ trông giữ xe tự phát đã giảm đáng kể.
Đội tế lễ, vẫn duy trì như những năm trước bao gồm 10 người, dẫn đầu
đoàn tế lễ là các bô lão trong làng. Bên cạnh đó là nghi thức rước kiệu, cử ra 10
thanh niên trai tráng của mỗi thôn làm nhiệm vụ khênh kiệu…[A3;Tr.25].
Đối với hoạt động tuyên truyền, cổ động thì được quan tâm chú trọng.
Ban văn hóa mỗi lập kế hoạch cụ thể: mỗi ngày ra một bản tin về lễ hội, liên hệ
với các xã bên cạnh để quảng bá lễ hội,…sử dụng các băng đô, áp phích , cờ
treo ở đường để giới thiệu về lễ hội.
Đối với môi trường, không gian khi tổ chức lễ hội được quan tâm, của ra
mỗi thôn 1 người lo việc đảm bảo môi trường khi vực lễ hội, các thùng rác được
bổ sung và bố trí quanh khu vưc tổ chức lễ hội.
Các nhóm ban ngành khác cũng hoạt đọng tích cực có kế hoạch cụ thể đẻ
trình ban tổ chức. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã được lập để đảm bảo lễ
hội diễn ra đúng quy định.
Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn ra rất chặt chẽ và hiệu quả: trên địa
bàn toàn xã có tới hơn 70% người dân tham gia, các đội được phân công làm
nhiệm vụ tích cực hoạt động, tập luyện…Dưới sự vận động của trưởng thôn và
ý thức tự nguyện của người dân thì có tới hơn 100 người tham gia vào công tác
diễn ra lễ hội: bao gồm các thành viên của các đội chơi, thành viên các đội kiệu,
hậu cần,…
Nhờ sự đòan kết và tổ chúc chặt chẽ nên lễ hội đã thu hút được đông đảo
du khách trong và ngoài xã tham gia: có tới hơn 1000 lượt khách trong 4 ngày
tổ chức lễ hội, riêng ngày thứ 2 và thứ 3, thu hút tới 500 lượt khách đến xem,…
lượt khách đến xem năm sau luôn cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, nhờ lễ hội
mà doanh thu của xã cũng tăng,…[A4;Tr.25].
14


3.4. Đánh giá kết quả của hoạt động quản lý, hướng dẫn lễ hội tại xã Viên
An
*Công tác quản lý ngày càng hiệu quả:
Công tác quản lý, hướng dẫn lễ hội tại xã hoàn thành đúng quy định. Lễ
hội được phục dựng theo hướng bảo lưu các yếu tố tích cực của lễ hội kết hợp
với một số yếu tố mới để phù hợp với yêu cầu của văn hóa trong giai đoạn hiện
nay. Đặc biệt trong phần hội nhiều trò chơi, trò diễn dân gian được đầu tư khôi
phục, tổ chức đã góp phần làm phong phú thêm cho lễ hội, đáp ứng nhu cầu
thưởng thức văn hóa văn nghệ của nhân dân và thể hiện tinh thần thượng võ của
dân tộc : như đua thuyền, đấu vật, chọi gà,…
Công tác chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về
lễ hội đã được chính quyền địa phương triển khai sâu rộng bằng các hình thức,
nội dung phong phú đảm bảo đúng quy định của nhà nước, góp phần giáo dục
nhân dân địa phương và du khách tham gia lễ hội chấp hành mọi nội quy quy
chế lễ hội; ý thức giữ gìn tôn nghiêm nơi thờ tự; giữ gìn vệ sinh môi trường; an
ninh trật tự nơi công cộng.[A5;Tr.26].
Nhìn chung công tác quản lí hướng dẫn lễ hội tại xã Viên An có nhiều
chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ quan trọng và phát huy giá trị của lễ hội,
nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển các ngành dịch
vụ, du lịch. Thông qua việc tổ chức lễ hội góp phần củng cố tinh thần đoàn kết,
giáo dục truyền thống văn hóa. Việc quản lí hướng dẫn lễ hội giúp lễ hội được
tổ chức thành công và hiệu quả hơn.
*Bên cạnh các mặt tích cực của công tác quản lí hướng dẫn lễ hội còn tồn
tại một số hạn chế:
Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện nghiêm túc
thực hiện về giữ gìn lễ hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội còn

15


chưa được thường xuyên. Đây là lễ hội cấp xã nên chưa tích cực huy động các
nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến xã hội.
Công tác đào tạo còn nhiều bất cập, cán bộ ban văn hóa của xã mới chỉ
đào tạo ở bậc trung cấp. Đặc biệt là người quản lí đình làng mới chỉ làm tròn
nhiệm vụ bảo vệ, vệ sinh và hương khói chưa thực hiện được nhiệm vụ tuyên
truyền và quảng bá giá trị của đình làng. Chương trình tập huấn đối với cán bộ
văn hóa còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, ban văn hóa xã chỉ có một cán bộ quản lí
chung về các hoạt động văn hóa nên quản lí lễ hội rất khó khăn.
Cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. Các dịch vụ tự phát mang tính thời vụ
chưa có sản phẩm đặc trưng của địa phương bày bán. Chất lượng sản phẩm
hàng hóa phục vụ lễ hội còn ngheo nàn, kém hấp dẫn chr yếu là sản phẩm nhập
từ các nơi khác. Một số hộ kinh doanh còn không niêm yết giá, chèn ép khách.
Trong hoạt động du lịch lễ hội, công tác hướng dẫn khách tham quan còn
thiếu nên du khách còn phải tự tìm hiểu. Chưa có tài liệu truyền thống của làng
về lễ hội.
Công tác quản lí vệ sinh môi trường tại khu vực lễ hội còn nhiều vấn đề
cần được giải quyết.
Công tác xã hội hóa huy động nguồn lực và quản lí lễ hội chưa tích cực
vẫn còn ỷ lại và kinh phí của nhà nước.
3.5. Các giải pháp để thực hiện quản lý, hướng dẫn lễ hội có hiệu quả
* Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý lễ hội:
Tiến hành điều tra đánh giá đúng thực trạng cán bộ về số lượng, chất
lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lí và tổ chức thực hiện.
Qua đó có kế hoạch bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm việc đúng ngành, phù
hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của họ. Cần có kế hoạch bổ sung kịp
thời đội ngũ cán bộ trẻ đủ năng lực để bảo đảm ở cơ quan quản lí văn hóa cũng
16


có một cán bộ quản lí chuyên trách về lễ hội, được đào tạo về chuyên môn
nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu của công tác quản lí hướng dẫn lễ hội trong tình
hình mới.
Nghiên cứu xây dựng các thể chế văn hóa mang tính tự quản của nhân
dân ở địa phương nơi tổ chức lễ hội.
Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động cụ thể về số lượng người tham gia,
dự kiến kinh phí nội dung chương trình, đưa ra các tình huống biện pháp xử lí
kịp thời mang tính tối ưu nhằm đạt hiệu quả cao. Báo cáo tổng kết lễ hội bằng
văn bản với các cơ quan quản lí cấp trên để lấy đó làm cơ sở, bài học rút kinh
nghiệm cho tổ chức lễ hội lần sau.
* Hoàn thiện nội dung chương trình tổ chức, quản lí lễ hội:
Ban tổ chức thống nhất chọn địa điểm, thiết kế không gian lễ hội và diễn
trình lễ hội; quy định lộ trình đám rước của hội; quy định thời gian chuẩn bị và
thời gian mở hội
Xác định nội dung chủ đề tư tưởng và ý nghĩa vai trò của lễ hội; soạn
thảo biên tập chương trình cụ thể các bước nghi lễ và quy định thời gian, nội
dung cho các lễ thức với số lượng người tham gia, thời gian tiến hành, xử lí
công việc, lộ trình đi của đám rước, nội dung văn tế, các bước nghi thức tế lễ.
Các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức trên cơ sở khai thác phục
dựng các trò chơi dân gian. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ theo
hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tổ chức, thi đấu các môn thể thao
bóng đá, bóng chuyền,…các môn thể thao rèn luyện sức khỏe.
Tổ chức các hoạt động kinh tế như giới thiệu sản phẩm địa phương và tạo
ra những món quá lưu niệm, tổ chức các hoạt động kinh doanh các sản phẩm
văn hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân và các hoạt động dịch vụ .

17


* Chú trọng bảo tồn giá trị lễ hội:
Để công tác quản lí lễ hội có hiệu quả cần: tạo sự chuyển biến nhận thức
của các ban ngành đoàn thể về nội dung và ý nghĩa của hoạt động lễ hội; chú
trọng tuyên truyền các giá trị lịch sử văn hóa cũng như những quy định của
pháp luật có liên quan, kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn làm cho việc tổ chức lễ
hội ngày càng văn minh, thực sự trở thành ngày hội văn hóa của nhân dân.
Tăng cường công tác quản lí trò chơi dân gian lễ hội truyền thống gắn
liền với xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa, làng văn hóa, tổ chức dân
phố văn hóa, bảo vệ công trình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường.[A6;Tr.26].
Không trần tục hóa, làm cho lễ hội mất đi bản chât và bản chất và giá trị
vốn có của nó. Không áp đặt lễ hội theo kịch bản, theo ý chí chủ quan, kịch bản
hóa lễ hội đi ngược lại với bản chất của lễ hội truyền thống.
Chủ đề của lễ hội phải mang tính sâu sắc, nội dung phù hợp, cô đọng và
xúc tích, hình thức thể hiện sinh động, tránh phô trương lãng phí gây phản cảm.
* Công tác tuyên truyền cần được phổ biến:
Về hình thức: tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng như: đài phát
thanh, hệ thống truyền thanh, báo chí,…xung quanh không gian lễ hội và tuyên
truyền lưu động qua các hình thức loa phát thanh trên xe lưu động , thông tin
lưu động tổng hợp.
Về nội dung: thường xuyên tuyên truyền nội dung mang tính phổ biến để
không chỉ người tổ chức lễ hội mà cả người tham gia lễ hội hiểu được giá trị di
sản văn hóa, nắm được quy định quản lí để tự điều chỉnh thông qua hành vi cụ
thể…Cơ quan quản lí nên có kế hoạch lồng ghép tuyên truyền các nội dung
trên; coi đó là nhiệm vụ chủ yếu của địa phương góp phần xây dựng nếp sống
văn hóa; nâng cao nhận thức, sự hiểu biết bảo vệ môi trường tự nhiên xã hội của
nhân dân trong các lễ hội.
18


* Tăng cường quản lí dịch vụ, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng
Quản lí các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong quá trình tổ chức lễ hội
phải có quy định các sản phẩm hàng hóa được phép kinh doanh, các loại hình
dịch vụ được phép tổ chức hoạt động. Duy trì kiểm tra dám sát chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá cả sản phẩm hàng hóa và các loại hình
dịch vụ. Tăng cường lực lượng quản lí, giám sát chặt chẽ trong thời gian lượng
khách về dự hội đông và thời gian nghỉ trưa để khắc phục tình trạng bán hàng
rong, tổ chức trò chơi có thưởng mang tính chất cờ bạc, tự tăng giá đột biến các
sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
Thiết lập hệ thống thu gom và xử lí rác thải từ hoạt động của du khách và
các dịch vụ phục vụ trước, trong và sau lễ hội tại khu vực tổ chức lễ hội. Tăng
cường bố trí các thùng đựng rác có dung tích lớn đặt ở những nơi thuận tiện trên
các tuyến giao thông, đường đi lại, nơi nghỉ ngơi, mua bán, ăn uống của du
khách và nhân dân dự hội.
Quản lí an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ cần được duy trì
tăng cường và đặc biệt chú trọng ở khu vực đình và nơi tổ chức lễ hội. Ban tổ
chức cần xây dựng nội quy quy định, tuyệt đối không để xảy ra mất an ninh trật
tự an toàn xã hội.
* Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lí vi phạm
trong hoạt động lễ hội.
Xây dựng các phương án tăng cường giám sát kiểm tra thường xuyên,
liên tục, lâu dài ; quản lí, hướng dẫn và kiên quyết xử lí nghiêm những sai phạm
trong lĩnh vực tổ chức, quản lí lễ hội trên địa bàn xã. Các hình thức xử lí vi
phạm phải dựa trên các nghị định, chế tài, chính sách pháp luật của Đảng và
Nhà nước, quy chế, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền địa
phương. Đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch

19


vụ văn hóa với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tránh để sự việc
để xảy ra rồi mới xử lí.
Kiện toàn đội ngũ thanh tra, giám sát của ngành từ tỉnh đến cơ sở: Tăng
cường bổ sung, bố trí lực lượng tham gia đoàn kiểm tra có khả năng đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng
lực cho cán bộ làm công tác thanh tra. Trang bị phương tiện, kỹ thuật cho công
tác kiểm tra và chỉ mức bồi dưỡng cho cán bộ tham gia kiểm tra, có chế độ động
viên, khuyến khích kịp thời bằng hình thức khen thưởng vật chất và tinh thần.

20


KẾT LUẬN
Công tác quản lý, hướng dẫn lễ hội tại cơ sử có vai trò quan trọng trong
hệ thống công tác quản lý ở địa phương. Sự chỉ đạo, hướng dẫn của cán bộ quản
lý văn hóa và việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra được chú trọng. Công tác quản
lý ở cơ sở bước đầu đã phát huy được hiệu quả về kế hoạch tổ chức, công tác
chỉ đạo, hướng dẫn,… tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần được khác
phục.
Hoạt động kiến tập tại xã Viên An cũng là một trải nghiệm bổ ích, giúp
tôi học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm về quản lý văn hóa, hình dung rõ
hơn về công việc mà một người quản lý văn hóa cần làm.

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 8/3/2011, “Thông tư ban hành
quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu th ể
thao thôn”
2. Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30 tháng 10 năm 2012, “Hướng dẫn
về chức trách nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ”.

22


PHỤ LỤC

A1: Lễ hội làng Mục Xá- Viên Ngoại
Nguồn: Internet

A2: Phần thi hát trong lễ hội
Nguồn: internet
23


A3: Cảnh tế lễ, dâng hương
Nguồn: Internet

A4: Quang cảnh người dân xem lễ hội
Nguồn: Internet

24


A5: Người dân giữ gìn môi trường
Nguồn: internet

A6: Cảnh đua thuyền trong lễ hội
Nguồn:internet
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×