Tải bản đầy đủ

KE HOACH HUONG DAN HOAT DONG

TRƯỜNG MẦM NON 6

Lớp; Thỏ Ngọc

NHIỆM VỤ

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP

GIÁO CỤ

PHÁT TRIỂN

ĐỒ CHƠI
Tuần 1

1) Trò

chơi

Tuần 3


Tuần 4

thao

tác vai:
 Bé làm

Tuần 2

- Cô hướng dẫn - Cô gợi ý.
nội

trẻ chơi

- Cô

- Cô kết hợp lời huống

trợ

nói

với

để

gây trẻ.

- Cô gợi ý.

 Cửa hàng rau - Cô hướng dẫn - Cô
trẻ chơi

huống

tạo
để

- Cô khen ngợi - Đồ


tình - Cô chơi cùng trẻ.

- Cô bao quát.

dùng

gia đình, búp

- Hướng

hành hứng thú khi chơi.

động.
- củ

tạo

- Cô bao quát.

dẫn bê,

thú

trẻ chơi đúng.

bông.

- Cô bao quát.

- Rau củ các

tình - Cô chơi cùng - Cô chơi cùng loại.
gây trẻ.

trẻ.

- Cô kết hợp lời hứng thú khi chơi.
nói
2) Góc xây dựng:

với

hành

động.

- Cô gợi ý trẻ - Tạo
xếp.

- Xếp cổng, hàng
- Cô

rào.
- Củng

cố

kỹ

xếp

mẫu - Khuyến

trẻ

xếp cạnh nhau.

đúng.

xếp

khích xếp thành mô hình .

gỗ
nhật,

vuông.
- Hộp giấy.

chưa hình.
- Trẻ

nhìn - Trẻ

- Cô kể chuyện truyện và kể 1 chuyện

3) Góc văn học:
- “Cây táo”

huống để trẻ bố cục lại mô chữ

cho trẻ xem nếu trẻ đặt tên mô hình đẹp hơn.

năng xếp chồng,

 Truyện kể:

tình - Cô giúp trẻ - Khối

- Cô hướng dẫn cùng trẻ.
trẻ lật sách để
xem. Trẻ nhìn và

vài hành động bạn.
của nhân vật.

tự

kể - Các
cùng sách
kể.

loại
truyện


kể lại 1 vài hành
4) Hoạt động với
đồ vật:

động của nhân - Cô gợi ý và - Trẻ tự chơi.
vật.

quan

- Xâu hình vuông –
hình tròn.

chơi

- Dây,

giúp - Cô bao quát - Cô bao quát hình

trẻ chơi.
- Cô

5) Góc NB - PB:

sát

- Trẻ tự chơi.

trẻ.

trẻ.

rổ,
vuông,

hình tròn.

cùng

trẻ.

- Cô gợi ý: Con - Cô

- Gắn quả to – nhỏ.

gợi

ý - Trẻ tự chơi.

- Các lọai củ

mua quả màu gì? xâu vòng theo - Cô bao quát.
Quả nào to? Quả màu,

quả.

to-nhỏ,

- Cô hướng dẫn nào nhỏ? Gắn ở đeo vào tay cho
trẻ

gắn


búp bê.

6) Góc tạo hình:

quả

- Nặn các loại rau –

màu đỏ – xanh – - Trẻ biết dùng

- Cô bao quát.

vàng.

đất nặn theo gợi - Trẻ tự chơi.

- Trẻ

ý của cô.

màu.

củ.

to

đúng đâu?
nhỏ,

- Tô các loại rau –
củ.

- Trẻ tự chơi.

- Cô bao quát.

- Trẻ biết cầm - Trẻ

tự

7) Góc

chơi

xoay gợi ý của cô.

khăn,

câu

cách

biết

nghe

tiếng ôtô, các
chú chim bay về
tổ.

vẽ,

bút màu.

cô và bạn.
chơi

theo - Trẻ chơi cùng

cầm bút, hiệu lệnh cô.

tay vòn tập.
- Trẻ

- Tranh

- Trẻ chơi cùng

trẻ tư thế ngồi, - Trẻ


đóa.

- Cô bao quát.

vận - Cô hướng dẫn

động:
ôtô.

tô bảng,

tô - Cô bao quát.

tròn.

Bồ

nặn,

- Cô hướng dẫn viết tô màu theo màu.
trẻ

-

tự

- Đất

cô và bạn.

- Mũ chim.
- Vòng
ôtô.

lái
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×