Tải bản đầy đủ

Phân tích thiết kế hệ thống thuê xe

Hệ Thống Quản Lý Thuê Xe

I . Giới thiệu hệ thống
Tại các nước phát triển kinh doanh Cho Thuê Xe phát triển rất mạnh mẽ và có lợi
nhuận cao vì có hỗ trợ của CNTT . Ở nước ta việc áp dụng CNTT trong Thuê Xe
vẫn còn hạn chế do đó việc áp dụng CNTTT vào chương trình Quản Lý Thuê Xe
vô cùng cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng .
II. Tìm hiểu nhu cầu.
-

-

Xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý đồng bộ và hiệu quả đồng thời
thích hợp với đặc thù riêng của Thuê Xe
Mọi thông tin sẽ được lưu trong một cơ sở dữ liệu chung của hệ thống, công
việc cập nhật, tra cứu thông tin, lập báo cáo sẽ trở nên hết sức dễ dàng với sự
trợ giúp của máy tính.
Các thông tin được lưu trong hệ thống :
+ Thông tin Mã số Xe.
+ Thông tin Nội thất gồm ảnh minh họa.
+ Thông tin Giá tiền.

+ Thông tin các Dịch vụ theo yêu cầu thêm.

III. Hoạt động chi tiết Quản Lý Thuê Xe.
-

Tạo mới thông tin Thuê Xe
Tìm thông tin Thuê Xe
Xem thông tin Thuê Xe
Sửa thông tin Thuê Xe
Xóa thông tin Thuê Xe


IV . Mô Hình Activity


IV . Mô Hình Use Case
Mô tả use Case
Tên use case: Quản Lý thuê xe

Số ID: 1

Mức quan trọng: Cao

Actor chính: Nhân Viên
Loại use case: Chi tiết, thiết yếu
Các bên liên quan và mối quan tâm của họ:
Nhân Viên – Muốn tạo, sửa, xem hay xóa thông tin thuê xe
Khách Hàng – Muốn xem thông tin thuê xe
Mô tả tóm tắt: Use case này mô tả cách ta tạo thuê xe cũng như thay đổi hay hủy thuê xe.
Biến cố kích hoạt: Nhân viên tạo thông tin thuê xe mới hoặc thay đổi hay hủy một cuộc thuê
xe đã có.
Loại: Bên ngoài
Các mối quan hệ:
- Kết hợp: Nhân viên
- Bao gồm (Include): Sửa thông tin về tìm thông tin
Xem thông tin về tìm thông tin
Xóa thông tin về tìm thông tin
- Mở rộng (Extend): Sửa thông tin về xem thông tin
Xem thông tin về xóa thông tin
Qui trình xử lý:


Khách hàng liên lạc với Nhân viên về Thuê xe
Khách hàng cung cấp tên và địa chỉ Nhân viên
Nhân viên tạo thông tin Khách hàng trong CSDL Khách Sạn
Nhân viên thực hiện use case Sửa, xem, xóa về Thuê xe
Nhân viên hỏi Khách hàng muốn thuê xe mới hoặc chỉnh sửa hay xóa thông tin thuê xe
đã có.
5.1 Nếu Khách hàng muốn thuê xe mới,
5.1.1 Nhân viên hỏi Khách hàng về thông tin phòng họ cần đặt
5.1.2 Nhân viên đối sánh thông tin mong muốn của khách hàng với Mã phòng, thời gian...
5.2 Nếu Khách hàng muốn thuê xe đã có,
5.2.1 Nhân viên hỏi Khách hàng về thông tin thuê xe muốn hủy
5.2.2 Nhân viên tìm thông tin thuê xe muốn hủy trong file Thuê xe và hủy nó
5.3 Nếu Khách hàng muốn thay đổi thông tin thuê xe đã có,
5.3.1 Nhân viên thực hiện bước 5.2.1 và 5.2.2 để hủy thuê xe
5.3.2 Nhân viên thực hiện bước 5.1.1 và 5.1.2 để tạo thuê xe mới
1.
2.
3.
4.
5.

6. Nhân viên cung cấp kết quả giao dịch cho Khách hang
Các xử lý ngoại lệ:
3.a Nhân viên thực hiện use case Tạo Khách hàng mới
5.1.1.a Nhân viên đề nghị một vài phòn khác dựa vào số phòng phù
hợp trong lịch biểu
5.1.1.b Khách hàng chọn một trong các phòng hoặc quyết định không thuê xe.


Mô hình tổng quát Thuê XeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×