Tải bản đầy đủ

Tài liệu [HOT] Ngân hàng ĐỀ Trắc Nghiệm TOÁN NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG File Word có ĐÁP ÁN

Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
m

Trang 1

Phần Tích Phân-Giải tích 12


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải tích 12

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................................................2
ÁP DỤNG BẲNG NGUYÊN HÀM VÀ PHÂN TÍCH............................................................................3
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT...............................................................................................................3
B – BÀI TẬP.........................................................................................................................................4
C – ĐÁP ÁN.......................................................................................................................................21
PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN VÀ VI PHÂN...........................................................................................22
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.............................................................................................................22
B – BÀI TẬP.......................................................................................................................................22

C – ĐÁP ÁN.......................................................................................................................................31
PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN.............................................................................................................32
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.............................................................................................................32
B – BÀI TẬP.......................................................................................................................................32
C – ĐÁP ÁN.......................................................................................................................................34
TÍCH PHÂN...........................................................................................................................................35
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.............................................................................................................35
B – BÀI TẬP.......................................................................................................................................35
PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG BẢNG NGUYÊN HÀM VÀ MTCT...............................................36
PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN VÀ MTCT.......................................................................................40
PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN VÀ MTCT..................................................................................44
C – ĐÁP ÁN.......................................................................................................................................45
TÍCH PHÂN TỔNG HỢP HẠN CHẾ MTCT........................................................................................46
ĐÁP ÁN..............................................................................................................................................59
ỨNG DỤNG TÍNH DIỆN TÍCH............................................................................................................61
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.............................................................................................................61
B – BÀI TẬP.......................................................................................................................................61
C – ĐÁP ÁN.......................................................................................................................................74
ỨNG DỤNG TÍNH THỂ TÍCH..............................................................................................................76
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.............................................................................................................76
B – BÀI TẬP.......................................................................................................................................76
C – ĐÁP ÁN.......................................................................................................................................81

Trang 2


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải tích 12

ÁP DỤNG BẲNG NGUYÊN HÀM VÀ PHÂN TÍCH

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT
1. Khái niệm nguyên hàm
 Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F được gọi là nguyên hàm của f trên K nếu:
F '(x)  f (x) , x  K
 Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên K thì họ nguyên hàm của f(x) trên K là:
f (x)dx  F(x)  C

, C  R.


 Mọi hàm số f(x) liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K.
2. Tính chất
f '(x)dx  f (x)  C
 �
f (x)dx ��
g(x)dx
 f (x) �g(x) dx  �
 �
kf (x)dx  k �
f (x)dx (k �0)
 �
3. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp
x n 1
n
x
dx

k.dx  k.x  C
� n 1  C
1) �
2)
1
1
1
dx    C
dx  ln x  C
2


x
x
x
3)
4)
1
1
1
1
dx  
C
dx  ln ax  b  C
n
n 1


(ax  b)
a(n  1)(ax  b)
a
5)
;
6) (ax  b)
7)

sin x.dx   cos x  C


9)

sin(ax  b)dx   cos(ax  b)  C

a

8)

cos x.dx  sin x  C


10)

cos(ax  b)dx  sin(ax  b)  C

a

1

1
dx  �
(1 tg 2 x).dx  tgx  C
2

cos
x
11)
1
dx  �
1  cot g 2 x  dx   cot gx  C

2

sin x
1
1
dx  tg(ax  b)  C
2

a
13) cos (ax  b)
e dx  e

x

15)

x

C

1
e (ax  b) dx  e (ax  b)  C

a
17)
x
a
a x dx 
C

ln a
19)
1
1 x 1
dx  ln
C
2

x 1
2 x 1
21)

1

23)


x a
2

2

dx 

1
x a
ln
C
2a x  a

x
�a 2  x 2 dx  arcsin a  C
25)

1

12)

1
1
dx   cot g(ax  b)  C
(ax  b)
a

14)


sin

16)

e dx  e


2

x

x

C

1 (ax  b) n 1
n
(ax

b)
.dx

.
C

a
n 1
18)
(n �1)
1
dx  arctgx  C
2

x 1
20)
1

22)


x a

24)

�1  x

26)

�x

2

2

1

1

Trang 3

2

1
2

�1

1
x
dx  arctg  C
a
a
dx  arcsin x  C
dx  ln x  x 2 �1  C


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

�x

27)

1
2

�a

2

Phần Tích Phân-Giải tích 12

dx  ln x  x 2 �a 2  C

28)
2

x 2
a
x
a  x 2  arcsin  C
2
2
a
2
x
a
x 2 �a 2 dx 
x 2 �a 2 � ln x  x 2 �a 2  C

2
2
29)

�a

2

 x 2 dx 

B – BÀI TẬP
Câu 1: Nguyên hàm của
A.

x2  x  x3   C

2x  1  3x 3 

B.

là:

x 2  1  3x 2   C

1
1
 x2 
2
3 là:
Câu 2: Nguyên hàm của x
4
2
3
x x 3
x 1 x

C
   C
3x
A.
B. 3 x 3

f  x  3 x

Câu 3: Nguyên hàm của hàm số
A.

F x 

3

2

3 x
C
4

B.

F x 

A.

1 x3
  C
D. x 3

C.

F x 

4x
C
33 x

F x  

x
C
2

D.

F x 

4x
33 x2

C

C.

D.

F x  

x
C
2


x3 �
dx
� bằng:

�

�x

5ln x 

x 4  x 2  3
C
3x
C.

1

x x là:
Câu 4: Nguyên hàm của hàm số
2
2
F x 
C
F x  
C
x
x
A.
B.
Câu 5:

2x  x  x 3   C

là:

3x 3 x
C
4

f  x 

�5

C.

� 6x 3 �
x �
1
� C
5 �

D.
2

2 5
x C
5

B.

2 5
2 5
2 5
5ln x 
x C
x C
5ln x 
x C
5
5
5
C.
D.

5ln x 

dx


Câu 6: 2  3x
1

A.

 2  3x 

2

bằng:
CB.

A.
C.

F x 

2  x  1
x

 2  3x 
f  x 

Câu 7: Nguyên hàm của hàm số

F x 

3
2

1
ln 2  3x  C
C. 3

x x x
x2
là:

C

B.

23 x
C
x

D.
( x

3

Câu 8: Tìm nguyên hàm:

C

2

F x 
F x 

4
 )dx
x

Trang 4

21
 ln 3x  2  C
D. 3

 C

x 1
x2

1 2 x
C
x


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
53 5
x  4 ln x  C
A. 3
33 5
x  4 ln x  C
C. 5

B.Phần Tích Phân-Giải tích 12

33 5
x  4 ln x  C
5

33 5
x  4 ln x  C
D. 5
(x
2

Câu 9: Tìm nguyên hàm:
x3
4 3
 3ln x 
x C
3
A. 3

3
 2 x )dx
x

x3
4 3
 3ln X 
x
3
B. 3
x3
4 3
 3ln x 
x C
3
D. 3

x3
4 3
 3ln x 
x C
3
C. 3

5

1 3
x )dx
2
5 1 5
5 1 5

x C
 
x C
A. x 5
B. x 5
2
(x 3   x )dx

x
Câu 11: Tìm nguyên hàm:
1 4
2 3
x  2 ln x 
x C
3
A. 4
1 4
2 3
x  2 ln x 
x C
3
C. 4
(

Câu 10: Tìm nguyên hàm: x

25 4 5
 
x C
C. x 5

5 1 5

x C
D. x 5

1 4
2 3
x  2 ln x 
x C
3
B. 4
1 4
2 3
x  2 ln x 
x C
3
D. 4

dx

Câu 12: Tính
C
A. 1  x

�1  x

, kết quả là:
B. 2 1  x  C

C.

2
C
1 x

D. C 1  x

2

�x 2  1 �
f (x)  �

� x � là hàm số nào trong các hàm số sau?
Câu 13: Nguyên hàm F(x) của hàm số
x3 1
x3 1
F(x)    2x  C
F(x)    2x  C
3 x
3 x
A.
B.
3

�x 3

� x�
F(x)  �3 2 � C
�x �


� 2 �
D.
x(2  x)
f (x) 
(x  1) 2
Câu 14: Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số

x3
x
3
F(x) 
C
x2
2
C.

x2  x 1
x2  x 1
A. x  1
B. x  1
Câu 15: Kết quả nào sai trong các kết quả sao?
2 x 1  5x 1
1
2
dx 
 x
C
x
x

10
5.2 .ln 2 5 .ln 5
A.

x2  x  1
C. x  1

x2
D. x  1

x 4  x 4  2
1
dx  ln x  4  C
3

x
4x
B.

Trang 5


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

x2
1 x 1
dx  ln
xC
2

2 x 1
C. 1  x

D.

x 2  2x  3
� x  1 dx bằng:
Câu 16:
x2
 x  2 ln x  1  C
A. 2

tan


2

Phần Tích Phân-Giải tích 12

xdx  tan x  x  C

x2
 x  ln x  1  C
B. 2

x2
 x  2 ln x  1  C
C. 2

D.

x  2 ln x  1  C

x2  x  3
� x  1 dx bằng:
Câu 17:
A.

x2
 2x  5ln x  1  C
B. 2

x  5ln x  1  C

x2
 2x  5ln x  1  C
C. 2

D.

2x  5 ln x  1  C

20x 2  30x  7
3
2
x
F
x

ax

bx

c
2x

3
2x  3
2 . Để hàm số
Câu 18: Cho các hàm số:
;
với
F x
là một nguyên hàm của hàm số f (x) thì giá trị của a, b, c là:
f (x) 

A. a  4; b  2;c  1

B. a  4; b  2;c  1

Câu 19: Nguyên hàm của hàm số
x 3 3x 2

 ln x  C
2
A. F(x) = 3

f  x

C. a  4; b  2;c  1 .
1
 x 2 – 3x      
x là

D. a  4; b  2;c  1

x 3 3x 2

 ln x  C
2
B. F(x) = 3
x 3 3x 2

 ln x  C
2
D. F(x) = 3

x 3 3x 2

 ln x  C
2
C. F(x) = 3
2x
f  x  2
x  1 . Khi đó:
Câu 20: Cho
f  x  dx  2 ln  1  x   C
A. �
f  x  dx  4 ln  1  x   C
C. �

f  x  dx  3ln  1  x   C
B. �
f  x  dx  ln  1  x   C
D. �

2

2

2

2

x 3  3x 2  3x  1
1
f (x) 
F(1) 
2
3
x  2x  1
Câu 21: Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số
biết
2
2
13
F(x)  x 2  x 
6
F(x)  x 2  x 

x 1
x 1 6
A.
B.
C.

F(x) 

x2
2
13
x

2
x 1 6

F(x) 

x2
2
x
6
2
x 1

D.
�1

; ��

�là:
Câu 22: Nguyên hàm của hàm số y  3x  1 trên �3
3 2
2
2
3
3
x xC
3x  1  C
3x  1  C


A. 2
B. 9
C. 9
3

2

Câu 23: Tìm hàm số F(x) biết rằng F’(x) = 4x – 3x + 2 và F(-1) = 3
Trang 6

D.

3 2
x x C
2


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
A. F(x) = x4 – x3 - 2x -3
C. F(x) = x4 – x3 + 2x + 3

f (x) 

B. F(x) = x4 – x3 - 2x + 3
D. F(x) = x4 + x3 + 2x + 3x ln x  x 2  1

A.x2 1

Câu 24: Một nguyên hàm của

là:

x ln x  x 2  1  x  C

B.

C. x ln x  1  x  C
2

D.
y

Phần Tích Phân-Giải tích 12

ln x  x 2  1  x  C

x 2  1 ln x  x 2  1  x  C

2x 4  3
x2
là:

Câu 25: Nguyên hàm của hàm số
2x 3 3
3
 C
3x 3  C
x
x
A. 3
B.

2x 3 3
 C
x
C. 3

x3 3
 C
D. 3 x

f (x)dx  F(x)  C.
f (a x  b)dx
Câu 26: Cho �
Khi đó với a  0, ta có �
bằng:
1
1
F(a x  b)  C
F(a x  b)  C
A. 2a
B. F(a x  b)  C
C. a
D. F(a x  b)  C
1
f (x) 
(x  2) 2 là:
Câu 27: Họ nguyên hàm F(x) của hàm số

A.

F(x) 

1
C
x 2

Câu 28: Họ nguyên hàm F(x) của hàm số
x2
F(x) 
 ln | x  1| C
2
A.
1
F(x)  x 
C
x 1
C.
Câu 29: Nguyên hàm

F x

A. 4

C.

B. Đáp số khác
f (x) 

1
C
x2

D.

F(x) 

1
C
(x  2)3

x2  x 1
x  1 là
2
B. F(x)  x  ln | x  1| C

D. Đáp số khác

f  x   2x  x 3  4
2

của hàm số

F(x) 

3
4
B. 2x  4x

F  0  0
thỏa mãn điều kiện

4
2 3 x
x   4x
3
4
4
C. 3
D. x  x  2x

f  x   x3
Câu 30: Nguyên hàm của hàm số
trên � là
4
x
xC
2
2
A. 4
B. 3x  C
C. 3x  x  C

x4
C
D. 4

x5  1
�x 3 dx ta được kết quả nào sau đây?
Câu 31: Tính

A. Một kết quả khác

x3 x 2
 C
2
B. 3

x6
x
6
C
x4
4
C.

2
Câu 32: Một nguyên hàm F(x) của f (x)  3x  1 thỏa F(1) = 0 là:
3
3
3
A. x  1
B. x  x  2
C. x  4

Trang 7

x3
1
 2 C
D. 3 2x
3
D. 2x  2


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

f  x
Câu 33: Hàm số
có nguyên hàm trên K nếu
f  x
A.
xác định trên K
f  x
C.
có giá trị nhỏ nhất trên K

B.
D.

f  x
f  x

Phần Tích Phân-Giải tích 12

có giá trị lớn nhất trên K
liên tục trên K

3
4
Câu 34: Tìm họ nguyên hàm của hàm số f (x)  x  x  x ?
2 3 3 4 4 5
2 2 3 4 4 5
F(x)  x 2  x 3  x 4  C
F(x)  x 3  x 3  x 4  C
3
4
5
3
4
5
A.
B.
2 2 4 4 5 5
2 3 1 1 4 5
F(x)  x 3  x 3  x 4  C
F(x)  x 2  x 3  x 4  C
3
3
4
3
3
5
C.
D.

3
2
Câu 35: Cho hàm số f (x)  x  x  2x  1 . Gọi F(x) là một nguyên hàm của f(x), biết rằng F(1) = 4
thì
x 4 x3
49
x 4 x3
F(x) 
  x2  x 
F(x) 
  x2  x 1
4
3
12
4
3
A.
B.

C.

F(x) 

x4 x3
  x2  x  2
4
3

D.

F(x) 

x 4 x3
  x2  x
4 3

Câu 36: Họ nguyên hàm của hàm số y  (2x  1) là:
1
1
1
(2x  1)6  C
(2x  1) 6  C
(2x  1) 6  C
4
A. 12
B. 6
C. 2
.
D. 10(2x  1)  C
1
f (x) 
x 9  x
Câu 37: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) biết
2
3
 x  9  x3  C
A. 27
B. Đáp án khác
2
C
2
3
3
 x  9  x3  C
3(  x  9   x 3 )
C.
D. 27
Câu 38: Mệnh đề nào sau đây sai?
f (x)dx  F(x)  C
 a; b  và C là hằng số thì �
A. Nếu F(x) là một nguyên hàm của f (x) trên
.
 a; b  đều có nguyên hàm trên  a; b .
B. Mọi hàm số liên tục trên
(x)  f (x), x � a; b  .
 a; b  � F�
C. F(x) là một nguyên hàm của f (x) trên

f (x)dx  f (x)

D.
7
F  2 
F x
f  x  2  x2
3
Câu 39: Tìm một nguyên hàm
của hàm số
biết
5

x3 1
F  x   2x  
3 3
A.

x3
x3
19
F  x   2x  x 
F  x   2x   1
F  x   2x   3
3 C.
3
3
B.
D.
Câu 40: Cho hai hàm số f (x), g(x) là hàm số liên tục,có F(x), G(x) lần lượt là nguyên hàm của
f (x), g(x) . Xét các mệnh đề sau:
3

(I): F(x)  G(x) là một nguyên hàm của f (x)  g(x)
k.F  x 
kf  x   k �R 
(II):
là một nguyên hàm của
(III): F(x).G(x) là một nguyên hàm của f (x).g(x)

Trang 8


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
Mệnh đề nào là mệnh đề đúng ?
A. I
B. I và II

Phần Tích Phân-Giải tích 12

C. I,II,III

D. II

2
(x  1) 2 :
Câu 41: Hàm nào không phải nguyên hàm của hàm số
x  1
2x
2
x 1
A. x  1
B. x  1
C. x  1
D. x  1
Câu 42: Tìm công thức sai:
ax
x
x
x
a
dx

e dx  e  C
� ln a  C  0  a �1
A. �
B.
y

cos xdx  sin x  C
C. �
Câu 43: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
sin 3 x
(I) : �
sin 2 x dx 
C
3
4x  2
(II) : �2
dx  2 ln  x 2  x  3   C
x x3

(III) : �
3x  2 x  3 x  dx 
A. (III)

D.

sin xdx  cos x  C


6x
xC
ln 6
B. (I)

C. Cả 3 đều sai.
D. (II)
1
y
x  1 và F(2)  1 thì F(3) bằng
Câu 44: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số
1
3
ln
A. 2
B. 2
C. ln 2
D. ln 2  1
Câu 45: Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng?
dx
x 1

x
dx


ln
x

C

�   1  C   �1
A. x
B.
a x dx 


ax
 C  0  a �1
ln a

dx

�  tan x  C
D. cos x

C.
Câu 46: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
F  x   1  tan x
f  x   1  tan 2 x
A.
là một nguyên hàm của hàm số

B. Nêu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) thì mọi nguyên hàm của f(x) đều có dạng
(C là hằng số)
u ' x 
dx  lg u  x   C

u  x
C.
F  x   5  cos x
f  x   sin x
D.
là một nguyên hàm của
Câu 47: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
4
2
1
e 2x dx  e x  C
�x 3  x  dx  x4  x2  C

2
A.
B.
2

sin xdx  cos x  C
C. �
D.
Câu 48: Trong các khẳng định sau, khăng định nào sai?

dx

4

 ln

x x
3
2

1

Trang 9

F x   C


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
f  x  dx  �
f  x  dx
 f  x   f  x   dx  �

1

A.

Phần Tích Phân-Giải tích 12

2

F x

1

G  x

2

đều là nguyên hàm cùa hàm số

f  x

F x  G  x  C

là hằng số
B. Nếu

F x  x
f  x  2 x
là một nguyên hàm của
C.
2
F x  x
f  x   2x
D.
là một nguyên hàm của
Câu 49: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
F  x   7  sin 2 x
f  x   sin 2x
là một nguyên hàm của hàm số
A.
F x
G  x
 F  x   G  x   dx

B. Nếu

đều là nguyên hàm của hàm số f(x) thì
có dạng
h  x   Cx  D
(C,D là các hằng số, C �0 )
u ' x 
 u  x  C

u  x
C.
f  t  dt  F  t   C
f  u  x   dt  F  u  x    C
D. Nếu �
thì �
f (x) 

5  2x 4
x 2 . Khi đó:

Câu 50: Cho hàm số
2x 3 5
f
(x)dx

 C

3
x
A.
C.

f (x)dx 


thì

f (x)dx  2x

B.

2x 3 5
 C
3
x

f  x   x  x 2  1

D.

f (x)dx 
3

5
C
x

2x 3
 5lnx 2  C
3

.

4

Câu 51: Cho hàm số
. Biết F(x) là một nguyên hàm của f(x); đồ thị hàm số
M  1;6 
qua điểm
. Nguyên hàm F(x) là.
A.
C.

x
F x 
x
F x 

2

 1

4

4
2

 1
5

5

2

5

B.

2

5

D.

x
F x 

2

x
F x 

 1

5

5
2

 1
42
52
5

4

y  F x

x3 1
x 2 biết F(1) = 0
Câu 52: Tìm 1 nguyên hàm F(x) của
x2 1 1
x2 1 3
x2 1 1
F(x) 
 
F(x) 
 
F(x) 
 
2 x 2
2 x 2
2 x 2
A.
B.
C.

x2 1 3
F(x) 
 
2 x 2
D.

Câu 53: Một nguyên hàm của hàm số f (x)  1  2x là:
3
3
1
(2x  1) 1  2x
(2x  1) 1  2x
 (1  2x) 1  2x
A. 4
B. 2
C. 3

3
(1  2x) 1  2x
D. 4

f (x) 

1

Câu 54: Cho f (x) là hàm số lẻ và liên tục trên �. Khi đó giá trị tích phân
Trang 10

f (x)dx


1

là:

đi


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
A. 2

B. 0

Phần Tích Phân-Giải tích 12

C. 1

D. -2

y  f  x

2
thỏa mãn y '  x .y và f(-1)=1 thì f(2) bằng bao nhiêu:
2
B. e
C. 2e
D. e  1
1
Câu 56: Biết F(x) là nguyên hàm của hàm số x  1 và F(2)=1. Khi đó F(3) bằng bao nhiêu:
1
3
ln
A. ln 2  1
B. 2
C. 2
D. ln 2

Câu 55: Cho hàm số
3
A. e

1

Câu 57: Nguyên hàm của hàm số
1
C
A. 2  4x

B.

 2x  1
1

 2x  1

3

2


1
C
C. 4x  2

C

1
C
D. 2x  1

3
2
Câu 58: Nguyên hàm F(x) của hàm số f (x)  4x  3x  2x  2 thỏa mãn F(1)  9 là:
4
3
2
4
3
2
A. F(x)  x  x  x  2
B. F(x)  x  x  x  10
4
3
2
4
3
2
C. F(x)  x  x  x  2x
D. F(x)  x  x  x  2x  10
Câu 59: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
1
dx  ln x  C
0dx

C

A. �
( C là hằng số)
B. x
( C là hằng số)
1 1
x  dx 
x C
dx  x  C C

 1
C.
( C là hằng số)
D. �
( là hằng số)

f  x 

x 2  2x  3
x 1


Câu 60: Một nguyên hàm của
x2
x2
 3x  6 ln x  1
 3x-6 ln x  1
A. 2
B. 2
Câu 61: Cho

f (x)dx  x


f (x
Vậy �

2

x5 x3
 C
A. 5 3

2

x2
 3x+6 ln x  1
C. 2

x2
 3x+6 ln x  1
D. 2

2 3
x xC
C. 3

D. Không được tính

x C

)dx  ?

B. x  x  C
4

2

x  xy  C  �
f (y)dy
2

Câu 62: Hãy xác định hàm số f(x) từ đẳng thức:
A. 2x
B. x

C. 2x + 1

Câu 63: Hãy xác định hàm số f từ đẳng thức sau:
v
u
A. e
B. e

v

v
C. e
4 1
 2 C  �
f (y)dy
3
y
Câu 64: Hãy xác định hàm số f từ đẳng thức sau: x
1
3
2
 3
 3
 3
A. y
B. y
C. y

Câu 65: Hãy xác định hàm số f từ đẳng thức:
A. 2cosucosv
B. -cosucosv

D. Không tính được

e e C  �
f (v)dv
u

u
D. e

D. Một kết quả khác.

sin u.cos v  C  �
f (u)du

C. cosu + cosv

Trang 11

D. cosucosv


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải tích 12

x 3  3x 2  3x  7
(x  1)2
Câu 66: Tìm nguyên hàm của hàm số
với F(0) = 8 là:
2
2
2
x
8
x
8
x
8
x
x
x
x 1
x 1
x 1
A. 2
B. 2
C. 2
D. Một kết quả khác
f (x) 

� �
F � � 0
Câu 67: Tìm nguyên hàm của: y  sin x.sin 7x với �2 � là:
sin 6x sin 8x �

sin 6x sin 8x
sin 6x sin 8x
sin 6x sin 8x
�

16 �

16
12
16
16
A. 12
B.
C. 12
D. � 12
2x  3
F(x)  ln(x 2  2mx  4) vaø f (x)  2
x  3x  4 . Định m để F(x) là một
Câu 68: Cho hai hàm số
nguyên hàm của f(x)
3
3
2
2


A. 2
B. 2
C. 3
D. 3
1
dx
2
2

Câu 69: sin x.cos x bằng:
A. 2 tan 2x  C
B. -4 cot 2x  C
C. 4 cot 2x  C
D. 2 cot 2x  C

 sin 2x  cos2x 
Câu 70: �
 sin 2x  cos2x 
A.

3

2

dx

bằng:
2

3

C

1
x  sin 2x  C
2
C.
2x
cos 2
dx

3
Câu 71:
bằng:
3
2x
1
2x
cos 4
C
cos 4
C
3
3
A. 2
B. 2

1
�1

 cos2x  sin 2x � C

2

B. � 2
1
x  cos4x  C
4
D.

x 3
4x
x 4
4x
 cos
C
 sin
C
3
3
C. 2 8
D. 2 3
1
y
F x
cos 2 x và F  0   1 . Khi đó, ta có F  x  là:
Câu 72: Cho
là một nguyên hàm của hàm số
A.  tan x
B.  tan x  1
C. tan x  1
D. tan x  1

F(x)  ln sin x  3cos x
Câu 73: Hàm số
là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau
đây:
cos x  3sin x
f (x) 
sin x  3cos x
A.
B. f (x)  cos x  3sin x
 cos x  3sin x
sin x  3cos x
f (x) 
f (x) 
sin x  3cos x
cos x  3sin x
C.
D.
(1  sin x) 2 dx
Câu 74: Tìm nguyên hàm: �
2
1
x  2 cos x  sin 2x  C
4
A. 3
;
2
1
x  2 cos 2x  sin 2x  C
4
C. 3
;

3
1
x  2 cos x  sin 2x  C
4
B. 2
;
3
1
x  2 cos x  sin 2x  C
4
D. 2
;

Trang 12


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Câu 75: Cho
� � 
F � �
�4 � 8
A.

m

f (x) 

Phần Tích Phân-Giải tích 12

4m
 sin 2 x

. Tìm m để nguyên hàm F(x) của f(x) thỏa mãn F(0) = 1 và

4
3

B.

m

3
4

C.

f  x   sin 2x
Câu 76: Cho hàm
. Khi đó:
1�
1

f  x  dx  �
3x  sin 4x  sin 8x � C

8�
8

A.

m

3
4

D.

m

3
4

4

1�

C.

1

Câu 77: Một nguyên hàm của hàm số y  sin 3x
1
 cos3x
A. 3
B. 3cos3x
y

11�

1B.
D.

f  x  dx  �
3x  sin 4x  sin 8x � C

8�
8
f  x  dx  �
3x  cos 4x  sin 8x � C

8�
8


1�

f  x  dx  �
3x  cos 4x  sin 8x � C

8�
8


C. 3cos3x

1
cos3x
D. 3

1
sin 2 x . Nếu F  x  là nguyên hàm của hàm số và đồ thị hàm số y  F  x  đi qua

Câu 78: Cho hàm
� �
M � ;0 �
F x
điểm �6 �thì
là:
3
3
 cot x

 cot x
3
A. 3
B.

C.  3  cot x

D.

3  cot x

3
Câu 79: Nguyên hàm của hàm số f (x)  tan x là:
2
B. tan x  1
1
tan 2 x  ln cos x  C
D. 2

A. Đáp án khác
tan 4 x
C
C. 4

2
Câu 80: Họ nguyên hàm F(x) của hàm số f (x)  sin x là
1
F(x)  (2x  sin 2x)  C
4
A.
B. Cả (A), (B) và (C) đều đúng
1
1
sin 2x
F(x)  (x  sinx .cosx)  C
F(x)  (x 
)C
2
2
2
C.
D.

Câu 81: Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: Có một hàm số là nguyên hàm của hàm số còn lại?
1
2
x
2
x
2
2 2
A. sin 2x và cos x
B. tan x và cos x
C. e và e
D. sin 2 x và sin x
2
Câu 82: Gọi F1(x) là nguyên hàm của hàm số f1 (x)  sin x thỏa mãn F1(0) =0 và F2(x) là nguyên hàm
2
của hàm số f 2 (x)  cos x thỏa mãn F (0)=0.

2

Khi đó phương trình F1(x) = F2(x) có nghiệm là:
A. x  k2
Câu 83: Nguyên hàm

B. x  k

F x

của hàm số

C.

f  x   sin 4  2x 

x


 k
2

thỏa mãn điều kiện

Trang 13

D.

x

F  0 

k
2
3
8 là


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
3
1
1
3
x  sin 2x  sin 4x 
8
64
8
A. 8
3
1
1
 x  1  sin 4x  sin 8x
8
64
C. 8

Câu 84: Một nguyên hàm của hàm số
4x
2
A. sin x
B. 4 tan x

3
1
1
x  sin 4x  sin 8x
8
64
B. 8
3
x  sin 4x  sin 6 x 
8
D.
f (x) 

sin
Câu 85: Biểu thức nào sau đây bằng với �

1
1
(x  sin 6x)  C
6
A. 2

Phần Tích Phân-Giải tích 12

4
cos 2 x là:

4
4x  tan 3 x
3
D.

C. 4  tan x
2

3xdx

1
1
(x  sin 6x)  C
6
B. 2

?
1
1
(x  sin 3x)  C
3
C. 2

1
1
(x  sin 3x)  C
3
D. 2

 14
F( ) 
2
3 thì
Câu 86: Cho hàm số F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = cos3x và
1
13
F ( x )  sin 3 x 
3
3
A.
B.

1
F ( x )  sin 3x  5
3
C.
1
13
F ( x)   sin 3 x 
3
3
D.
Câu 87: Một nguyên hàm của f (x)  cos 3x cos 2x bằng
1
1
1
1
1
1
cos x  cos 5c
sin x  sin 5x
sin x  sin 5x
2
10
10
A. 2
B. 2
C. 2
cos3 xdx
Câu 88: Tính �
ta được kết quả là:
4
cos x
C
A. x

cos 4 x.sin x
C
4
C.

1
sin 3x sin 2x
D. 6

1
3sin x
sin 3x 
C
4
B. 12
1 �sin 3x

 3sin x � C


D. 4 � 3

2
Câu 89: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) biết f (x)  tan x
tan 3 x
C
A. 3
B. Đáp án khác
C. Tanx-1+C

sin x  x cos x
C
cos x
D.

1
Câu 90: Hàm số nào là nguyên hàm của f(x) = 1  sin x :2

�x  �
� �
A. F(x) = 1 + cot �2 4 �

B. F(x) =

C. F(x) = ln(1 + sinx)

x
D. F(x) = 2tan 2

3
Câu 91: Họ nguyên hàm của f(x) = sin x

Trang 14

1  tan

x
2


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A.

cos x 

cos3 x
C
3

Câu 92: Cho hàm số
A. x  sin x  C

B.

 cos x 

cos3 x
C
3

C.

 cos x 

Phần Tích Phân-Giải tích 12
1
c
cos x

x
f (x)dx
2 Khi đó �
bằng ?
x

sin
x

C
B.
C. x  cos x  C

sin 4 x
C
D. 4

f  x   2sin 2

D. x  cos x  C

f  x   2sin x  cos x
Câu 93: Nguyên hàm của hàm số
là:
2
cos
x

s
inx

C
2
cos
x

s
inx

C
A.
B.
C. 2 cos x  s inx  C

D. 2 cos x  s inx  C

2
Câu 94: Họ nguyên hàm của sin x là:
1 � sin 2x �
1
 x  2cos 2x   C
�x 

2 �
A. 2
B. 2 �

1
 x  2 cos 2x   C
D. 2

Câu 95: Họ nguyên hàm của hàm số
1
F  x    cos 2x  C
2
A.
1
F  x   cos 2x  C
2
C.

f  x   sin 2x

x sin 2x

C
4
C. 2


B.

F  x   cos 2x  C

F  x    cos 2x  C
D.
Câu 96: Một nguyên hàm của hàm số: y = cos5x. cosx là:
A. F(x) = cos6x
B. F(x) = sin6x
1 �sin 6x sin 4x �
1 �1
1

 �


� sin 6x  sin 4x �
4 �
4

C. 2 � 6
D. 2 �6
cos 5x.cos 3xdx
Câu 97: Tính �
1
1
sin 8x  sin 2x  C
2
A. 8
1
1
sin 8x  sin 2x
4
C. 16

1
1
sin 8x  sin 2x
2
B. 2
1
1
sin 8x  sin 2x
4
D. 16

f  x   cos 2 x
Câu 98: Họ nguyên hàm của hàm số
là:
x cos 2x
x cos 2x

C

C
4
4
A. 2
B. 2
C.
dx

Câu 99: Tính: 1  cos x
x
x
2 tan  C
tan  C
2
2
A.
B.
C.

x sin 2x

C
2
4

x sin 2x

C
4
D. 2

1
x
tan  C
2
2

1
x
tan  C
2
D. 4

(x)  3  5sin x và f (0)  7 . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
Câu 100: Cho f �
� � 3
f � �
A. f (x)  3x  5cos x  2
B. �2 � 2

C.

f     3

 cos4x.cos x  sin 4x.sin x  dx bằng:
Câu 101: �
1
sin 5x  C
A. 5

D.

f  x   3x  5cos x

1
sin 3x  C
B. 3

Trang 15


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
1
1
sin 4x  cos4x  C
4
C. 4

1
 sin 4x  cos4x   C
D. 4

cos8x.sin xdx
Câu 102: �
bằng:
1
sin 8x.cosx  C
A. 8
1
1
cos7x  cos9x  C
18
C. 14
sin
Câu 103: �

2

Phần Tích Phân-Giải tích 12

1
 sin 8x.cosx  C
B. 8
1
1
cos9x  cos7x  C
14
D. 18

2xdx

bằng:
1
1
1 3
1
1
1
1
x  sin 4x  C
sin 2x  C
x  sin 4x  C
x  sin 4x  C
8
8
4
A. 2
B. 3
C. 2
D. 2
Câu 104: Nguyên hàm F(x) của hàm số f (x)  x  sin x thỏa mãn F(0)  19 là:
x2
F(x)  cosx 
2
A.
2
x
F(x)  cosx   20
2
C.

x2
F(x)  cosx   2
2
B.
x2
F(x)  cosx   20
2
D.

Câu 105: Tìm nguyên hàm của hàm số
� �
f  x   2x  3cos x, F � � 3
�2 �
2
F(x)  x 2  3sin x  6 
4
A.
C.

F(x)  x 2  3sin x 


4

2

f  x

thỏa mãn điều kiện:

B.

F(x)  x 2  3sin x 

2
4

F(x)  x 2  3sin x  6 

2
4

D.
1

f (x)  2x  2
F( )  1
sin x thỏa mãn 4
Câu 106: Nguyên hàm F(x) của hàm số
là:
2
2


F(x)  cotx  x 2 
F(x)  cotx  x 2 
4
16
A.
B.
2
C. F(x)  cotx  x

2
F(x)  cotx  x 
16
D.
2

f  x   cos 3x.cos x
f  x
Câu 107: Cho hàm số
. Nguyên hàm của hàm số
bằng 0 khi x  0 là hàm số
nào trong các hàm số sau ?
sin 4x sin 2x
sin 4x sin 2x
cos 4x cos 2x4
4
4
A. 3sin 3x  sin x
B. 8
C. 2
D. 8
F x
f  x   cot 2 x
Câu 108: Họ nguyên hàm
của hàm số
là:
A. cot x  x  C
B.  cot x  x  C
C. cot x  x  C

D. tan x  x  C

�x  �
dx
I  ln tan �  2 � C
I�
�a b � với a; b; c ��. Giá trị của
cosx được kết quả
Câu 109: Tính nguyên hàm
a 2  b là:
A. 8
B. 4
C. 0 D. 2

Trang 16


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải tích 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f  x   e13x
Câu 110: Nguyên hàm của hàm số
là:
13x
e
3
F x 
C
F  x   13x  C
e
3
A.
B.
f  x 

C.

F x  

3e
C
e3x

1

 3x  4x  dx bằng:
Câu 112: �
3x
4x
3x
4x

C

C
A. ln 3 ln 4
B. ln 4 ln 3

4x
3x

C
C. ln 3 ln 4

3.2x  x dx
Câu 113: �
bằng:
x
2
2 3
2x 2 3

x C
3.

x C
A. ln 2 3
B. ln 2 3

2x
2 3

x C
C. 3.ln 2 3f  x   2 .3
3x

Câu 114: Nguyên hàm của hàm số
23x 32x
F x 
.
C
3ln 2 2 ln 3
A.
C.

F x 

3x

D.

F x 

e5x
C
5e 2

3x
4x

C
D. ln 3 ln 4

D.

3.

2x
 x3  C
ln 2

2x

là:
B.

2x

2 .3
C
ln 6

D.
f  x 

e
C
3e3x

2  5x

e
Câu 111: Nguyên hàm của hàm số
là:
e 25x
5
5
F  x   25x  C
F  x    25x  C
F x  
C
e
e
5
A.
B.
C.D.

F x  

F x 

72
C
ln 72

F x 

ln 72
C
72

3x 1
4 x là:

Câu 115: Nguyên hàm của hàm số
x
x
�4 �
�3 �
��
��
3
4
F  x   3 � � C
F  x   � � C
3
3
ln
ln
4
4
A.
B.

C.

22x.3x.7 x dx
Câu 116: �

x
84
C
A. ln 84

x
C. 84  C

22x.3x.7 x
C
B. ln 4.ln 3.ln 7

x

F x 

x
C
2

�3 �
��
4
F  x   3 � � C
3
ln
4
D.

x
D. 84 ln 84  C

x
x
Câu 117: Hàm số F(x)  e  e  x là nguyên hàm của hàm số
x

1
f (x)  e x  e  x  x 2
2
B.
1
f (x)  e x  e  x  x 2
2
D.

A. f (x)  e  e  1
x

x
x
C. f (x)  e  e  1

f  x 

Câu 118: Nguyên hàm của hàm số
1
C
ln e x  e  x  C
x
x
A.
B. e  e

ex  ex
e x  ex
C.

ln e x  e  x  C

Trang 17

1
C
x
D. e  e
x


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Câu 119: Một nguyên hàm của
A. x.e

f  x    2x  1 e

x
B.

1
x

2

 1 e

1
x

Phần Tích Phân-Giải tích 121
x

1
2 x

D. e

C. x e

1
x

2
x
Câu 120: Xác định a,b,c để hàm số F(x)  (ax  bx  c)e là một nguyên hàm của hàm số
f (x)  (x 2  3x  2)e  x
A. a  1, b  1, c  1
B. a  1, b  1, c  1
C. a  1, b  1, c  1 D. a  1, b  1, c  1

2 x 1  5x 1
10x
Câu 121: Cho hàm số
. Khi đó:
2
1
2
1
f (x).dx  x

C
f (x).dx   x

C
x
x


5 .ln 5 5.2 .ln 2
5 ln 5 5.2 .ln 2
A.
B.
.
x
x
5
5.2
5x
5.2x
f
(x).dxC
f
(x).dxC


2 ln 5 ln 2
2 ln 5 ln 2
C.
D.
f (x) 

f (x) dx  e x  sin 2 x  C
Câu 122: Nếu �
thì f (x) bằng:
x
x
x
2
A. e  2sin x
B. e  sin 2x
C. e  cos x
f (x)dx  e
Câu 123: Nếu �

x

x
2
A. e  cos x

x
D. e  2sin x

 sin 2 x  C

thì f (x) là hàm nào ?
x
x
B. e  sin 2x
C. e  cos 2x

x
D. e  2sin x

1
x

Câu 124: Một nguyên hàm của f (x)  (2x  1).e là:
A. F(x)  x.e
Câu 125: Nếu
x
A. e  x

1
x

F x

B. F(x)  e

1
x

C. F(x)  x .e
2

1
x

1

D.

F(x)   x 2  1 .e x

x
x
là một nguyên hàm của f (x)  e (1  e ) và F(0)  3 thì F(x) là ?
x
x
x
B. e  x  2
C. e  x  C
D. e  x  1

Câu 126: Một nguyên hàm của
1
F(x)  e 2x  e x  x
2
A.
1
F(x)  e 2x  e x
2
C.

f (x) 

Câu 127: Nguyên hàm của hàm số
F  x   2e x  tanx    
A.
F  x   2e x  tanx  C     
C.
Câu 128: Tìm nguyên hàm:
4
1
3x  e3x  e6x  C
3
6
A.
4
1
4x  e3x  e 6x  C
3
6
C.

(2  e


e3x  1
e x  1 là:
1 2x x
e e
2
B.
1
F(x)  e 2x  e x  1
2
D.
F(x) 

f  x   e x (2 

e x
)
cos 2 x là:
F  x   2e x - tanx  C     
B.
D. Đáp án khác

3x 2

) dx

4
5
4x  e3x  e6x  C
3
6
B.
4
1
4x  e3x  e6x  C
3
6
D.

Trang 18


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
ln 2
dx
x
, kết quả sai là:

2


x

Câu 129: Tính
A.2 2

x

Phần Tích Phân-Giải tích 121  C

B. 2

x

C

C. 2

x 1

C

D.2 2

x1  C

2

x
Câu 130: Hàm số F(x)  e là nguyên hàm của hàm số
2

x
A. f (x)  2xe

2

2x 1 dx
Câu 131: �
bằng
x 1
2
A. ln 2

2x
B. f (x)  e

ex
f (x) 
2x
C.

2 x
D. f (x)  x e  1

x 1
B. 2  C

2x 1
C
C. ln 2

x 1
D. 2 .ln 2  C

2

f  x   312x.23x
Câu 132: Nguyên hàm của hàm số
là:
x
x
x
�8 �
�9 �
�8 �
��
��
��
9
8
9
F x  � � C
F  x   3 � � C
F x   3 � � C
8
8
8
ln
ln
ln
9
9
9
A.
B.
C.
Câu 133: Nguyên hàm của hàm số

f  x   e3x .3x

 3.e   C
F x 
ln  3.e 
A.

là:

3 x
3

F x 
C.

 3.e 

B.

x

ln  3.e3 

x

�8 �
��
9
F  x   3 � � C
9
ln
8
D.

e3x
F  x   3.
C
ln  3.e3 

 3.e 
F x 

3 x

C
D.

ln 3

C

2

�x 1 �
3  x �dx


3 � bằng:

Câu 134:
2

A.

3

�3x ln 3 �
�  x � C
�ln 3 3 �

B.

1 �3x
1 �
�  x
� C
3 �ln 3 3 ln 3 �

1 �x 1
9  x

D. 2 ln 3 � 9

x

9
1

 2x  C
x
C. 2 ln 3 2.9 ln 3


� 2x  C


2008 dx  F  x   C
F x

, với C là hằng số. Khi đó hàm số
x

Câu 135: Gọi

x 1
B. 2008

x
A. 2008 ln 2008

Câu 136: Họ nguyên hàm của hàm số
1
8x
F x 
ln
C
ln12 1  8x
A.
C.

F x 

bằng
2008x
D. ln 2008

x
C. 2008

f  x 

1
1  8x là

B.

x

1
8
ln
C
ln 8 1  8x

D.

Câu 137: Nguyên hàm của hàm số f (x)  e (1  3e
x
x
A. F(x)  e  3e  C
x

2x

F x 

1
8x
ln
C
12 1  8x

F  x   ln

8x
C
1  8x

) bằng:
x
3x
B. F(x)  e  3e  C

Trang 19


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
x
2x
C. F(x)  e  3e  C

Phần Tích Phân-Giải tích 12

x
x
D. F(x)  e  3e  C

x
Câu 138: Hàm số F(x)  e  tan x  C là nguyên hàm của hàm số f(x) nào
1
f (x)  e x  2
sin x
A.
B. Đáp án khác

� e x �
f (x)  e x �
1

2
� cos x �
D.

1
f (x)  e  2
sin x
C.
x


cosxesinx  ;  x  0

f  x  � 1
    ;  x �0

� 1 x
Câu 139: Cho
. Nhận xét nào sau đây đúng?
cosx

e
     ;  x  0

F x  �
2 1  x  1 ;  x �0 là một nguyên hàm của f  x 

A.

esinx
     ;  x  0

F x  �
f  x
2 1  x  ;  x �0

B.
là một nguyên hàm của

ecosx
;  x  0

F x  �
2 1  x   ;  x �0 là một nguyên hàm của f  x 

C.

esinx
     ;  x  0

F x  �
2 1  x  1 ;  x �0 là một nguyên hàm của f  x 

D.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
dx

Câu 140: 2x  5
bằng:
3
3
ln 2x  5  C
ln 2x  5  C
2 ln 2x  5  C
3ln
2x

5

C
A.
B. 2
C.
D. 2
1

Câu 141:


A.


 5x  3

2

dx

bằng:

1
C
5  5x  3

B.

1
C
5  5x  3


C.

1
C
 5x  3


D.

1
C
5  5x  3

3x  1

� dx
Câu 142: x  2
A.

bằng:
3x  7 ln x  2  C

B.

3x  ln x  2  C

C.

3x  ln x  2  C

D.

1

Câu 143:
A.
C.

dx

 x  1  x  2 

bằng:

ln x  1  ln x  2  C
ln x  1  C

ln

B.
D.

x 1
C
x2

ln x  2  C

x 1

dx

Câu 144: x  3x  2
2

A.

bằng:
3ln x  2  2 ln x  1  C

B.

3ln x  2  2 ln x  1  C

Trang 20

3x  7 ln x  2  C


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
C.

2 ln x  2  3ln x  1  C

D.

Phần Tích Phân-Giải tích 12

2 ln x  2  3ln x  1  C

1

dx

Câu 145: x  4x  5
2

bằng:

x 5
ln
C
x

1
A.

6 ln

B.

x 5
C
x 1

1 x 5
ln
C
6
x

1
C.

1 x 5
 ln
C
6
x

1
D.

1
x
ln
C
C. 3 x  3

1 x 3
ln
C
x
D. 3

1

dx

x(x  3)

Câu 146: Tìm nguyên hàm:
.
1
x
1 x 3
ln
C
ln
C
x
A. 3 x  3
B. 3
1

dx

Câu 147: x  6x  9
2

bằng:

1
C
A.
B. x  3
1
f  x  2
x  3x  2 . Khi đó:
Câu 148: Cho hàm
x 1
f  x  dx  ln
C

x

2
A.


C.

1
C
x 3

f  x  dx  ln


C.1
C
x 3

1
C
D. 3  x

x 1

B.

x2
C
x 1

f  x  dx  ln
C

x2
f  x  dx  ln


x2
C
x 1

D.
1
f (x)  2
x  4x  3 là
Câu 149: Họ nguyên hàm F(x) của hàm số
1
x 3
1
x 1
F(x)  ln |
| C
F(x)  ln |
| C
2
x 1
2
x 3
A.
B.
x 3
F(x)  ln |
| C
2
F(x)

ln
|
x

4x

3
|

C
x 1
C.
D.
Câu 150: Gọi F(x) là nguyên hàm của hàm số
bằng:
A. 2ln2
B. ln2

f (x) 

1
x  3x  2 thỏa mãn F(3/2) =0. Khi đó F(3)
2

C. -2ln2
D. –ln2
2x  3
f (x)  2
x  4x  3
Câu 151: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) biết
2
x  3x

C
2
2
x  4x  3
(2x  3) ln x 2  4x  3  C

A.
B.
x 2  3x
1
C
 ln x  1  3ln x  3   C
2
C. x  4x  3
D. 2
dx


Câu 152: Tính x  2x  3
2

1 x  1
ln
C
4
x

3
A.

1 x  3
ln
C
4
x

1
B.

1 x3
ln
C
4
x

1
C.

Trang 21

1 x 1
ln
C
4
x

3
D.


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A
1
Câu 153: Họ nguyên hàm của f(x) = x(x  1) là:
x 1
C
x
A. F(x) = ln

Phần Tích Phân-Giải tích 12

x
C
x

1
B. F(x) = ln

1
x
ln
C
2
x

1
C. F(x) =

x(x  1)  C
D. F(x) = ln
x 3
f (x)  2
, F(0)  0
x  2x  3
Câu 154: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm
thì hằng số C bằng
2
3
2
3
 ln 3
ln 3
ln 3
 ln 3
A. 3
B. 2
C. 3
D. 2
dx
2
2

Câu 155: Nguyên hàm của hàm số: y = a  x là:
1
ax
1
ax
1 xa
1 xa
ln
ln
ln
ln
A. 2a a  x +C
B. 2a a  x +C
C. a x  a +C
D. a x  a +C
dx


Câu 156: Nguyên hàm của hàm số: y = x  a
2

1
x a
ln
A. 2a x  a +C

2

là:

1
xa
ln
B. 2a x  a +C

1 xa
1 xa
ln
ln
C. a x  a +C
D. a x  a +C
1
f (x)  2
x  6x  5 . Một học sinh trình bày như sau:
Câu 157: Để tìm họ nguyên hàm của hàm số:
1
1
1� 1
1 �
f (x)  2

 �


x  6x  5 (x  1)(x  5) 4 �x  5 x  1 �
(I)
1
1
,
ln x  5 , ln x  1
(II) Nguyên hàm của các hàm số x  5 x  1 theo thứ tự là:
1
1 x 1
(ln x  5  ln x  1  C 
C
4 x 5
(III) Họ nguyên hàm của hàm số f(x) là: 4

Nếu sai, thì sai ở phần nào?
A. I
B. I, II

C. II, III

D. III

C – ĐÁP ÁN
1D, 2A, 3B, 4B, 5B, 6D, 7A, 8D, 9D, 10A, 11D, 12B, 13A, 14B, 15A, 16A, 17B, 18C, 19C, 20D,
21C, 22B, 23C, 24D, 25A, 26C, 27A, 28A, 29C, 30D, 31D, 32B, 33D, 34A, 35A, 36A, 37D, 38A,
39C, 40B, 41A, 42D, 43B, 44D, 45A, 46C, 47C, 48C, 49C, 50A, 51B, 52D, 53C, 54B, 55A, 56A,
57A, 58D, 59C, 60C, 61C, 62B, 63A, 64C, 65D, 66A, 67C, 68B, 69B, 70D, 71C, 72B, 73A, 74D,
75D, 76D, 77A, 78D, 79D, 80D, 81D, 82D, 83C, 84B, 85B, 86C, 87B, 88D, 89D, 90B, 91B, 92B,
93D, 94C, 95A, 96D, 97C, 98C, 99B, 100A, 101A, 102C, 103C, 104D, 105D, 106D, 107B, 108B,
109D, 110D, 111D, 112A, 113B, 114B, 115D, 116A, 117C, 118A, 119C, 120B, 121A, 122B, 123B,
124C, 125B, 126C, 127C, 128D, 129B, 130A, 131C, 132C, 133A, 134C, 135D, 136C, 137D, 138D,

Trang 22


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải tích 12

139D, 140B, 141A, 142D, 143B, 144A, 145C, 146D, 147A, 148D, 149A, 150D, 151D, 152D, 153B,
154D, 155B, 156A, 157D.

Trang 23


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải tích 12

PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN VÀ VI PHÂN

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT
+ Phương pháp
+ Phương pháp biến đổi đưa về bảng công thức cơ bản
+ Cách giải:
f  u(x) .u ' (x)dx  F[u(x)]  C
+Phương pháp đổi biến số: Công thức đổi biến số �
( F(u) là một nguyên hàm của f(u) ).
Cốt lõi của phương pháp là dùng 1 biến phụ u đặt và chuyển đổi biểu thức f(x)dx ban đầu về
toàn bộ biểu thức g(u)du đơn giản và dễ tìm nguyên hàm hơn.Cần nhận dạng được các mối liên quan
giữa biểu thức và đạo hàm với nó ví dụ như:
1
t anx ��

;s inx ��
� cos x;....
cos 2 x

- Ở phương pháp này người ta chia ra các dạng như sau :
+ Dạng 1:Hàm số cần tính tích phân có hoặc biến đổi được biểu thức và đạo hàm của biểu thức đó:

�f (u(x)).u (x).dx
,

+ Dạng 2: Nếu hàm số cần lấy tích phân có dạng :
f(x) chứa biểu thức
f(x) chứa biểu thức
f(x) chứa biểu thức�t �
a 2  x 2 . Đặt x = |a|sint (- 2
2 )t
a  x hoặc a2 + x2 . Đặt x = |a|tgt ( 2
2 )
| a | t � 0;  \ � �
  ��
2
2
x  a . Đặt x = cos t (
�2 )
22

B – BÀI TẬP
3cos x

dx

Câu 1: 2  sin x

bằng:
3sin x

A.

3ln  2  sin x   C
x

x

x

x

ln e  e

x

e e


Câu 2: e  e
x

A.

B.

3ln 2  sin x  C

C.

 2  sin x 

2

C


D.

dx

bằng:
C

B.

 ln e x  e  x  C

C.

 ln e x  e  x  C

D.

3sin x  2 cos x

dx

Câu 3: 3cos x  2 sin x

A.
C.

3sin x
C
ln  2  sin x 

bằng:

ln 3cos x  2sin x  C
ln 3sin x  2 cos x  C

B.
D.

 ln 3cos x  2sin x  C
 ln 3sin x  2 cos x  C

sin x  cos x
Câu 4: Nguyên hàm của sin x  cos x là:

Trang 24

ln e x  e x  C


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A.

ln sin x  cos x  C

1
C
ln sin x  cos x

B.

4x  1
dx
 2x  5
bằng:
1
C
2
A. 4x  2x  5


Câu 5: 4x

C.

C.

Phần Tích Phân-Giải tích 12

ln sin x  cos x  C

1
C
D. sin x  cos x

2

B.

x 2  2x 3

dx

1
C
4x  2x  5
2

1
ln 4x 2  2x  5  C
2
D.

 ln 4x 2  2x  5  C

 x  1 e
Câu 6: �bằng:

�x
�x 2  2x 3
e
C
� x�
2

A. �
1 x 2  2x
e
C
C. 2
cot x
dx
2

Câu 7: sin x
bằng:
2

A.cot 2 x
C
2

B.

 x  1 e

1 3 2
x  x  3x
3

C

1 x 2  2x 3
e
C
D. 2

cot 2 x
C
B. 2

C.

1
C
4
B. 4cos x

1
C
4
C. 4sin xtan 2 x
C
2

tan 2 x
C
D. 2

sin x

� dx
Câu 8: cos x
5

1
C
4
A. 4cos x

bằng:

sin 5 x.cosxdx
Câu 9: �
bằng:
6
sin x
sin 6 x
C

C
6
A. 6
B.
ln x
dx

x
1

ln
x
Câu 10:
bằng:

1 �1

� 1  ln x  1  ln x � C

A. 2 �3
�1

2 � (1  ln x)3  1  ln x � C

C. �3
1


Câu 11: x.ln
A.5

x

ln x
C
4
ln x

 ln x 

3

B.

dx

cos6 x
C
6

cos 6 x
C
D. 6

�1

� 1  ln x  1  ln x � C

B. �3
�1

2 � 1  ln x  1  ln x � C

D. �3

bằng:

4

�x
Câu 12:
3
A. 2

dx

C.1
C
4
D. 4sin x4
C
ln 4 x

2

 ln x 

1
C
4
C. 4 ln x

D.1
C
4 ln 4 x

bằng:

C

B.

3

C

2
C. 3

 ln x 

Trang 25

3

C

D.

3

 ln x 

3

C


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×