Tải bản đầy đủ

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

CHỦ ĐỀ:
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG
TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
Giảng viên: Phan Khánh Bằng

NHÓM 6


Nhóm 6:
Nguyễn Trần Minh
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Anh
LÊ NGỌC
Võ Thị Mỹ
Nguyễn
Nguyễn Thị Hải
Trương Kiều

Nguyễn Thị Phú
Vũ Thị Ngọc
Lý Anh
Nguyễn Minh
Nguyễn Ngọc
Võ Thị
Lý Thị
Huỳnh Châu
Trần Văn
Đặng Thị Thu

Quang
Lộc
Thư
Anh
Phụng
Ja Pan
Yến
Diễm
Nhung
Diệu
Hào
Hiếu
Nguyên
Hồng
Mão
Pha
Sum
Thuỷ

K154111101
K164030364
K164042194
K164050655
K164050714
K165012478
K165021808
K165031860
K164050709
K164112436


K165041991
K165041995
K165042019
K165041997
K165042013
K165042024
K165042641
K165042040


Mục lục:

Page
1.Đổi mới tư duy về hệ thống chính
trị
a. Nhận thức mới về mối quan hệ giữa
đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống
chính trị
b.Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp
và về động lực chủ yếu phát triển
đất nước trong giai đoạn mới
c. Nhận thức mới về xây dựng Nhà
nước pháp quyền trong hệ thống
chính trị
2.Mục tiêu, quan điểm, chủ trương
xây dựng hệ thống chính trị thời kì
đổi mới
a. Mục tiêu và quan điểm
b.Chủ trương xây dựng hệ thống
chính trị
3.Đánh giá sự thực hiện đường lối

1
3
5

6
7
10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×