Tải bản đầy đủ

CÔNG tác xây DỰNG GIA ĐÌNH văn hóa

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4

Từ viết tắt
Đ/c
UBND
BCĐ
VH&TT

Nghĩa của từ viết tắt
Đồng chí
Ủy ban nhân dân
Ban chỉ đạo
Văn hóa và Thông tin

0MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Phần 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP................................................1
1.1 Thời gian và địa điểm kiến tập.................................................................1
1.1.1 Thời gian..............................................................................................1
1.1.2 Địa điểm...............................................................................................1
1.2 Cơ cấu tổ chức...........................................................................................1
1.3 Chức năng..................................................................................................2
1.4 Nhiệm vụ....................................................................................................2
1.5 Cơ sở vật chất............................................................................................4
Phần 2. NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP................................................6
Phần 3. TÌM HIỂU CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TẠI
THỊ XÃ SƠN TÂY NĂM 2018.........................................................................14
3.1 Công tác xây dựng gia đình văn hóa của thị xã Sơn Tây.....................14
3.1.1 Tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo...............................................14
3.1.2 Tham mưu thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa...........15
3.1.3 Thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa.............................16
3.2 Đánh giá chung........................................................................................18
3.2.1 Kết quả đạt được................................................................................18
3.2.2 Khuyết điểm, hạn chế.........................................................................21
3.2.3 Nguyên nhân tiêu cực.........................................................................21
3.2.4 Định hướng, đề xuất, kiến nghị..........................................................22
KẾT LUẬN........................................................................................................23
PHỤ LỤC


Phần 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP
1.1 Thời gian và địa điểm kiến tập
1.1.1 Thời gian
1.1.2 Địa điểm
Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây
Số điện thoại: 02433.832.222
Email: Pvhtt_sontay@hanoi.gov.vn
Địa chỉ: Số 71, Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
1.2 Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu của phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây bao gồm: 01
trưởng phòng, 03 phó phòng và 05 chuyên viên
- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban


nhân dân thị xã và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng: bà Phan Thị
Thu Hương
- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng
phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành
các hoạt động của Phòng: Ông Khuất Văn Trọng
Bà Nguyễn Thị Kim Dung
Ông Kiều Đức Lộc
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể của
cơ quan, trình độ năng lực cán bộ, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây
tổ chức thành các tổ chuyên môn, gồm những công chức được phân công đảm
nhận các chức danh công việc trên các mặt công tác:
- Nếp sống văn hóa: Đ/c Vũ Thị Thanh Mai
- Quản lý di sản: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng
- Quản lý văn hóa: Đ/c Nguyễn Ngọc Quân
- Quản lý thông tin và tuyền thông: Đ/c Lã Văn Long
- Các lĩnh 2vực khác: tài chính, thi đua khen thưởng,....: Đ/c Trần Thị Thu
Hiền
1.3 Chức năng
1


- Phòng Văn hoá & Thông tin thị xã Sơn Tây là cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy
ban nhân dân thị xã Sơn Tây quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể
thao, du lịch và quảng cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy
quyền của Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây và theo quy định của pháp luật (việc
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông của Phòng
được quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
- Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sơn Tây có tư cách pháp nhân, có
con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên
chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã
Sơn Tây, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp
vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông thành
phố Hà Nội.
1.4 Nhiệm vụ
1. Trình Ủy ban nhân dân cấp thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; kế
hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn
hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biệnong lĩnh
vực quản lý nhà nước được giao.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh
vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền
ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế
hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp
văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hoá
hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.
4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã thực
hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây
dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào
2


“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá,
làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn
hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài
nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.
5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa,
Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế
văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và
quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa
bàn.
6. Giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh
tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức
phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.
7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc
chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và
quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân
về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy
định của pháp luật.
9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình
hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy
định của Ủy ban nhân dân cấp thị xã và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch.
10. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu
ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen
thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công
chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của
Ủy ban nhân dân cấp thị xã.
3


11. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và
phân công của Ủy ban nhân dân cấp thị xã.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp thị xã, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Ngoài các nhiệm vụ trên, Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sơn Tây còn
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực thông tin, truyền thông theo
hướng dẫn tại Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1.5 Cơ sở vật chất
Một đặc thù riêng biệt của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây
khác với các huyện khác đó là Phòng không nằm trong khối Ủy ban nhân dân thị
xã Sơn Tây mà nằm bên ngoài, là một ngôi nhà 2 tầng trên đường Lê Lợi – một
con phố đang trên đà phát triển, được hị xã đầu tư kinh phí sửa chữa và xây
dựng hạ tầng, nơi đây tập trung rất nhiều các phòng ban của thị xã, cách trụ sở
Ủy ban nhân dân thị xã chỉ khoảng 20m.
Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây có diện tích khoảng 110m2
được quy hoạch gồm 05 phòng: 01 phòng khách, 01 phòng họp chung (tầng 1);
01 phòng Trưởng phòng, 01 phòng Phó Trưởng phòng và 01 phòng làm việc của
chuyên viên.
Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây đã được trang bị đầy đủ hệ
thống máy móc phục vụ cho công việc như: phòng họp chung được trang bị 01
máy in, 01 máy scan phục vụ cho in ấn chung; Phòng Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng và các chuyên viên đều được trang bị đầy đủ máy tính để bàn,
máy in cá nhân.
Ngoài ra, toàn bộ các phòng đều được trang bị đầy đủ các thiết bị vật chất
như: điều hòa, quạt, hệ thống chiếu sáng,… phục vụ cho công việc.

4


5


Phần 2
NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP
Người hướng dẫn: đ/c Vũ Thị Thanh Mai
Lĩnh vực chuyên môn: Nếp sống văn hóa
SĐT: 0979903778
Thời gian kiến tập từ ngày 14/05 đến ngày 14/06/2018 với những công
việc cụ thể như sau:
Ngày
tháng

Tên công việc

Kết quả thực hiện

Bài học kinh
nghiệm

Tuần 1
14/5

- Vệ sinh các phòng - Hoàn thành công việc

- Tạo thói quen giữ

làm việc

vệ sinh nơi làm việc

- Chào cờ
- Giao ban đầu tuần

- Nghe các báo cáo và
phân công công việc

- Cần lắng nghe, chủ
động nắm bắt các
công việc phân công

-Tự giới thiệu, ra
mắt các đồng chí ở
Phòng Văn hóa và
Thông tin Sơn Tây
15/5

-Được nghe giới thiệu
vềcác đồng chí của Phòng
gồm tên tuổi, chức danh,
lĩnh vực chuyên môn

- Cần quan sát, lắng
nghe học hỏi cách
làm việc và hướng
dẫn của các chuyên

- Vệ sinh các phòng - Hoàn thành công việc

viên
- Tạo thói quen giữ

làm việc

nơi làm việc luôn
gọn gàng, sạch sẽ

- Được các chuyên
viên hướng dẫn quy
trình nhận văn bản
đến

- Hiểu được quy trình xin - Cần lắng nghe, ghi
ký nháy, xin dấu, xin số nhớ quy trình để
đối với các văn bản đến tại hoàn
trụ sở Ủy ban

thành

công

việc được giao và
tích lũy kiến thức

16/5

- Vệ sinh các phòng

- Hoàn thành nhiệm vụ
6

thực tế cho bản thân
- Tạo thói quen giữ


Ngày
tháng

Tên công việc

Kết quả thực hiện

Bài học kinh
nghiệm
vệ sinh nơi làm việc

- Sắp xếp giấy tờ, - Các văn bản được cất giữ - Cần tạo dần thói
văn bản, thông tư, đúng nơi quy định

quen sắp xếp, cất giữ

nghị quyết

giấy tờ cẩn thận

- Được giao đi đưa - Hoàn thành nhiệm vụ.

- Ghi nhớ vị trí các

giấy cho Phó Trưởng Biết được về vị trí hoạt phòng ban phục vụ
phòng kinh tế Sơn động của các phòng ban thị cho việc đi đưa giấy

17/5

Tây đ/c Vũ Huy xã

tờ khi được giao

Nam
- Vệ sinh các phòng

-Tạo thói quen giữ

- Hoàn thành nhiệm vụ

vệ sinh nơi làm việc
- Đọc sách “Di tích -Biết được lịch sử, kiến - Cần đọc sách, tự
thành cổ Sơn Tây”

trúc và giá trị của thành cổ tìm hiểu để tích lũy
là di tích nổi bật của quê kiến thức
hương

- Được giao đi nhận - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, - Cần thực hiện tốt
văn bản đến ở Ủy đã xin được ký nháy của nhiệm vụ được giao
ban

phó chủ tịch Ủy ban, xin
được số và dấu ở văn thư,
sao lưu văn bản và kết thúc

18/5

- Vệ sinh các phòng

quy trình nhận văn bản đến
- Hoàn thành nhiệm vụ
- Tạo thói quen giữ
vệ sinh nơi làm việc
luôn gọn gàng, sach
- Các văn bản được sắp sẽ

- Sắp xếp văn bản xếp và cất đúng nơi quy
gọn gàng

định

- Cần tạo thói quen

- Tìm hiểu được lịch sử ra sắp xếp nơi làm việc
- Đọc cuốn sách “Di đời gắn với công lao của gọn gàng, ngăn nắp
7


Ngày

Tên công việc

tháng

Kết quả thực hiện

Bài học kinh

nghiệm
Đức Thánh Tản Viên, kiến - Rèn thói quen tự

tích Đền Và”

trúc đền, giá trị tâm linh đọc sách mỗi khi

21/5

- Vệ sinh đầu tuần

của đền
Tuần 2

rảnh rỗi

- Hoàn thành công việc

- Luôn giữ vệ sinh
chung

- Chào cờ

- Được nghe các báo cáo - Cần lắng nghe báo

- Giao ban đầu tuần

của các chuyên viên và cáo và phân công
phân công công việc của công việc
Trưởng phòng

-

Sửa

văn

Chương
chức

bản - Hoàn thành công việc. - Cần lắng nghe,

trình

“Triển

tổ Qua đó hiểu được quy hoàn thành các công
lãm trình tổ chức một sự kiện việc được giao

tranh cổ động kỷ gồm các bước từ chuẩn bị
năm 70 năm ngày sân khấu, pano, maket đến
Bác Hồ ra lời thi đua âm thanh, sân khấu…
22/5

ái quốc.”
- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc

- Tạo thói quen giữ
vệ sinh chung

- Nghe hướng dẫn - Hiểu được quy trình
cách lưu công văn

- Cần phải sắp xếp

+ Phân loại : báo cáo, gọn gàng và khoa
quyết định, kế hoạch, ….

học để khi có công

+ Đánh số thứ tự theo việc liên quan đến
ngày của công văn

bất kỳ loại công văn

+ Lưu vào sổ theo các cột: nào cũng đều tìm
ngày tháng, địa chỉ, số, tên kiếm được một cách

23/5

- Vệ sinh hàng ngày

công văn, người lưu

dễ dàng.

- Hoàn thành công việc

- Cần tạo thói quen

8


Ngày
tháng

Tên công việc

Kết quả thực hiện

Bài học kinh
nghiệm
giữ vệ sinh chung

- Được giao công - Hoàn thành công việc

- Cần tích cực hoàn

việc viết giấy mời

thành tốt công việc

đại biểu tham dự

được giao

triển lãm tranh
- 16h: họp phòng
triển khai phân công
nhiệm vụ tổ chức
24/5

triển lãm tranh
- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc

- Tạo thói quen giữ
vệ sinh chung

- Được giao chuẩn - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, - Cần lắng nghe,
bị cốc, nước uống công tác chuẩn bị sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm
cho đại biểu, khay cho buổi triển lãm

vụ được giao

cắt băng, thử áo dài
- 19h dự tiệc cùng - Diễn ra thành công. Được
phòng tiếp đại biểu tiếp xúc, nói chuyện với
Cục văn hóa cơ sở cấc cán bộ văn hóa cục cơ
25/5

về dự triển lãm tranh sở.
- Tham gia triển lãm - Sự kiện diễn ra thành - Cần hoàn thành
tranh. Được phân công. Hoàn thành nhiệm nhiệm vụ được giao.
công nhiệm vụ tiếp vụ được giao

Trong quá trình tổ

nước đại biểu và bê

chức nên học hỏi

khay cắt băng khánh

khâu tổ chức sự kiện

thành
Tuần 3
28/5

- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc

- Tạo thói quen giữ
vệ sinh chung

- Chào cờ
9


Ngày
tháng

Tên công việc

Kết quả thực hiện

- Giao ban đầu tuần

Bài học kinh
nghiệm
- Lắng nghe, ghi nhớ
công việc được
giao

29/5

- Được giao sửa văn - Hoàn thành công việc

- Cần làm quen với

bản kịch bản Hội thi

công việc để phục

“Trưởng thôn thân

vụ cho công việc sau

thiện” thị xã Sơn

này

Tây lần 2
- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc

- Tạo thói quen giữ
vệ sinh chung

- Được giao đi trình - Hoàn thành công việc. - Cần lắng nghe,
ký, xin dấu và sao Hiểu được quy trình sao hoàn
lưu kịch bản Hội thi

thành

công

lưu văn bản tại phòng Văn việc được giao

“ Trưởng thôn thân thư của Ủy ban
30/5

thiện
- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc

- Tạo thói quen giữ
vệ sinh chung

- Được giao sao lưu - Hoàn thàng công việc. - Cần phải sắp xếp
các văn bản nghị Hiểu được quy trình sao gọn gàng và khoa
quyết, báo cáo thông lưu bao gồm: đánh số thứ học để khi có công
tư 5 tháng đầu năm tự theo ngày của công văn; việc liên quan đến
vào sổ

nhập số; lưu vào sổ theo bất kỳ loại công văn
các cột (ngày tháng, địa nào cũng đều tìm
chỉ, số, tên công văn, kiếm được một cách

31/5

1/6

- Vệ sinh hàng ngày

người lưu)
- Hoàn thành công việc

dễ dàng.
- Giữ vệ sinh chung

- Được giao vào sổ - Hoàn thành công việc

- Cần sắp xếp gọn

các văn bản đến năm

gàng để có thể tra

2017 và 2018
- Vệ sinh hàng ngày

cứu dễ dàng.
- Tạo thói quen giữ

- Hoàn thành công việc
10


Ngày
tháng

Tên công việc

Kết quả thực hiện

Bài học kinh
nghiệm
vệ sinh chung

- 11h dự tiệc tiếp - Được tiếp xúc, tìm hiểu - Cần lắng nghe, học
đoàn phòng Văn hóa về cơ cấu và cơ sở vật chất hỏi cách thức làm
và Thông tin Vĩnh của phòng Văn hóa Thông việc của các cán bộ
Tường- Vĩnh Phúc

tin Vĩnh Tường

văn hóa.

- Họp phòng phân - Biết được công việc được
công
3/6

công

việc giao

chuẩn bị cho Hội thi.
- Tham gia tổng - Hoàn thành công việc
duyệt

Hội

thi

“Trưởng thôn thân
thiện”
Tuần 4
4/6

- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc

- Tạo thói quen giữ
vệ sinh chung

- Chào cờ
- Giao ban đầu tuần

- Lắng nghe báo cáo và các - Cần lắng nghe các
công việc được giao

5/6

công việc trog tuần

- Được giao chuẩn - Hoàn thành công việc

- Cần lắng nghe,

bị cốc, nước uống,

hoàn

thành

công

khay cho Hội thi
việc được giao
- Tham dự Hội - Diễn ra thành công. Hoàn - Cần lắng nghe
thi“Trưởng

thôn thành nhiệm vụ bê hoa, hát hoàn

thành

công

thân thiện” thị xã văn nghệ chào mừng, bê việc được giao
Sơn Tây lần 2

khay trao giải

- 11h, dự tiệc liên
hoan

chúc

mừng

thành công của Hội
6/6

thi
- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc
11

- Tạo thói quen giữ


Ngày
tháng

Tên công việc

Kết quả thực hiện

Bài học kinh
nghiệm
vệ sinh chung

- Xin người hướng - Đã được cung cấp 1 số tài
dẫn tài liệu tiếp tục liệu có liên quan
làm bài báo cáo kiến
7/6

tập
- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc

- Tạo thói quen giữ
vệ sinh chung

- Được giao đi đưa
văn bản cho phòng
Tài

chínhKế

hoạch
- Tiếp tục làm bài
8/6

báo cáo kiến tập
- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc

- Tạo thói quen giữ
vệ sinh chung

- Được giao sắp xếp - Hoàn thành công việc

- Cần hoàn thành tốt

và lọc tủ sách và thơ

công việc được giao

của Phòng
11/6

- Vệ sinh hàng ngày

Tuần 5
- Hoàn thành công việc

- tạo thói quen giữ
vệ sinh chung.

- Tiếp tục hoàn
thiện bài báo cáo
12/6

kiến tập
- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc

- Tiếp tục hoàn thiện
14/6

bài báo cáo kiến tập
- Vệ sinh hàng ngày

- Hoàn thành công việc

- Hoàn thiện bài báo
cáo kiến tập
12


Ngày
tháng

Tên công việc

Kết quả thực hiện

Bài học kinh
nghiệm

- Tổ chức liên hoan
chia tay, kết thúc kỳ
kiến tập tại Phòng
Văn hóa và Thông
tin thị xã Sơn Tây

Phần 3
TÌM HIỂU CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA
TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY NĂM 2018
3.1 Công tác xây dựng gia đình văn hóa của thị xã Sơn Tây
3.1.1 Tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Thị xã Sơn Tây là vùng bán sơn địa xứ Đoài, nằm ở phía Tây thủ đô Hà
Nội, có diện tích tự nhiên 117,42km 2, dân số khoảng 18 vạn người. Tổ chức
hành chính thị xã gồm 9 phường, 6 xã với 143 làng, tổ dân phố. Đảng bộ thị xã
có 50 tổ chức cơ sở đảng với hơn 9.400 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng
bộ thị xã, phát huy thế mạnh đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, chính quyền và nhân dân
thị xã đã vượt qua những khó khăn, thách thức để triển khai và thực hiện tốt các
hoạt động văn hóa trên địa bàn.
Công tác xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn là 1 nhiệm vụ đang được
các cấp chính quyền quan tâm và chỉ đạo sát sao vì gia đình chính là nền tảng
của toàn xã hội. Bám sát sự chỉ đạo của sở văn hóa và thể thao, Hội đồng nhân
dân và UBND thị xã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, các giải pháp,
biện pháp chỉ đạo, điểu hành quản lý và phát triển hoạt động xây dựng gia đình
văn hóa trên địa bàn; tham mưu giúp UBND thị xã xây dựng chương trình, đề
an, kế hoạch về lĩnh vực xây dựng gia đình văn hóa:
13


Kế hoạch 562/KH- LĐTBXH của thị xã Sơn Tây về triển khai “Chiến
lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015” trong
lĩnh vực gia đình.
Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây đã tiến hành thanh tra, kiểm
tra hoạt động quản lý gia đình của các ban văn hóa xã, phường trên địa bàn thị
xã.

14


3.1.2 Tham mưu thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Triển khai thực hiện và tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia
đình và bình đẳng giới như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày
21/11/2007, Luật Bình đẳng giới ngày 29/1/2016; Quyết định số 2351/QĐ –TTg
ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược Quốc gia về
Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Đã ban hành các văn bản hướng dẫn; chỉ
đạo các xã, phường các nội dung, kế hoạch phòng chống bạo lực gia đình, bình
đẳng giới. Hiện nay, xây dựng được 06 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình:
Phú Thịnh, Quang Trung, Trung Hưng, Lê Lợi, Viên Sơn, Xuân Khanh với tổng
168 thành viên. Các câu lạc bộ đang hoạt động tốt, duy trì sinh hoạt; thành viên
của các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc giảm số vụ
bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã. Tổng số vụ bạo lực gia đình giảm từ 30 vụ
năm 2000, xuống còn 1 vụ tính đến hết quý I/2018.
Thực hiện quyết định số 06/2017/QĐ - UBND ngày 27/4/2017 của
UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế công nhận Danh hiệu “Gia
đình văn hóa”. Toàn thị xã đã có 92,9% gia đình được công nhận gia đình văn
hóa (tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2016, tăng 2,9% so với kế hoạch). Thị xã đã
biểu dương khen thưởng 241 gia đình văn hoá tiêu biểu cấp thị xã; 09 gia đình
văn hóa tiêu biểu cấp ngành Liên đoàn lao động thành phố; 14 gia đình được tôn
vinh gia đình văn hoá tiêu biểu thành phố Hà Nội. Điển hình là những xã,
phường có tỷ lệ hộ gia đình văn hóa cao như: phường Xuân Khanh, Trung Sơn
Trầm, Viên Sơn, xã Kim Sơn, Cổ Đông…
Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/4/2007 về “Công tác
phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Quyết định
số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến
lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020”; thực hiện chương trình
mục tiêu “Xây dựng gia đình thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa”; đề
án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn
2010 - 2020”. Hưởng ứng phong trào, thị xã đã tổ chức 16 buổi tập huấn nâng
15


cao nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã, phường về công tác phòng chống bạo lực gia
đình và bình đẳng giới.
Triển khai quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND
Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định “thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ hội ” trên địa bàn thị xã. Kết quả nhiều đám cưới
đã được tổ chức theo nếp sống văn minh, tiết kiệm. Tình hình tảo hôn đã giảm.
Số vụ tảo hôn từ năm 2005 đến năm 2015 là 32 vụ, 06 tháng đầu năm 2016
không có vụ tảo hôn nào. Việc tang trên địa bàn có chuyển biến tích cực, 100%
làng, tổ dân phố có ban tang lễ. Toàn thị xã có 5.505 đám tang, trong đó hỏa
táng là 576 trường hợp đạt 10,4%, năm 2015 số ca hỏa táng 300/662 trường hợp,
đạt 45,3%.
3.1.3 Thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa
3.1.3.1 Hoạt động tuyên truyền, giáo dục
Triển khai thực hiện và tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia
đình và bình đẳng giới như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày
21/11/2007, Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006; Quyết định số 2351/QĐ-TTg
ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về
bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020.
Phòng VH&TT đã triển khai các nội dung tuyên truyền qua Đài Truyền
thanh thị xã và qua hệ thống truyền thanh của các xã, phường về Luật Bình đẳng
giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình…Đã biên
tập, in và cấp phát hơn 650 cuốn tài liệu hệ thống hoá các văn bản chính sách,
pháp luật về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và 42.600 tờ
rơi, tờ gấp làm tài liệu tuyên truyền cho các xã, phường.
Đài Truyền thanh thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh
các xã, phường 1 tuần/lần. Hội Phụ nữ thị xã tổ chức 15 buổi truyền thông phổ
biến thông tin tác hại của việc định kiến, phân biệt đối xử về giới, phát 4.500 tờ
rơi tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 1.620 bài thi viết

16


về thực hiện đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt
Nam, giai đoạn 2010-2020”.
Tổ chức nhiều lớp tập huấn, lồng ghép tuyên truyền vào các hội nghị với
nội dung phong phú như: Tuyên truyền Luật Chăm sóc, bảo vệ trẻ em; Luật Hôn
nhân gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật
Phòng chống mua bán người; về các mối quan hệ trong gia đình như: vợ và
chồng, cha mẹ với con, ông bà với con, cháu; về các tiêu chuẩn gia đình văn
hóa,... thu hút khoảng 150.200 lượt người tham dự.
Công tác tuyên truyền, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện phong trào
được BCĐ thị xã và xã, phường quan tâm thực hiện, thông qua nhiều hình thức
phong phú như: Thông qua các hội nghị (triển khai nhiệm vụ công tác năm, sơ
kết quý, 6 tháng, sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, mô hình câu lạc bộ, hội nghị
tập huấn của các ngành); hệ thống tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, khẩu
hiệu); hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ, hội thi xe tuyên truyền lưu động; hội
thi tuyên truyền giới thiệu sách của Trung tâm Văn hóa thị xã, hệ thống Đài
Truyền thanh thị xã và các xã, phường... BCĐ thị xã và các xã, phường đã phát
hành 6.557 tờ gấp tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa”,
“Làng văn hóa - Tổ dân phố văn hóa” và mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa
của thành phố Hà Nội; treo hàng trăm panô, khẩu hiệu, phát hàng nghìn tin, bài
về gương người tốt, việc tốt trên hệ thống phát thanh và cổng thông tin điện tử,
tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
3.1.3.2 Hoạt động văn hóa văn nghệ
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề về xây dựng gia đình văn hóa
được duy trì thường xuyên, ngày càng sôi nổi và có chất lượng, hiệu quả, được
các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã quan. Tiêu biểu như: Liên
hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu thị xã Sơn Tây; gặp mặt tọa đàm và biểu
dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam
28/6 tại thành phố, thị xã và các xã, phường.
Hướng tới kỉ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2108, Phòng Văn hóa và
Thông tin thị xã Sơn Tây phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã tổ
17


chức các hoạt động phong phú như : Liên hoan văn nghệ các gia đình văn hóa
tiêu biểu; ngày hội Gia đình Việt Nam.
3.1.3.3 Tổ chức các hội thi
Phối hợptổ chức các hội thi: “Gọn nhà - sạch phố - đẹp Thủ đô”, “Xây
dựng gia đình 5 không 3 sạch” của Hội Phụ nữ; “Tuổi trẻ sống đẹp” của Đoàn
Thanh niên; “Ông bà mẫu mực - Con cháu thảo hiền”, “Sống vui - sống khỏe sống có ích” của Hội Người cao tuổi”.
Tổ chức thi cắm hoa nghệ thuật, thi nấu ăn “Gia đình điểm 10 thị xã...
hướng tới kỉ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2018 trên địa bàn thị xã.
Tổ chức hội thi truyên truyền “Bộ quy tắc ứng xử” trong lĩnh vực gia
đình. Đề cao tính nhân văn giống nòi, quý trọng ông bà, cha mẹ đến mội tầng
lớp người dân trong địa bàn thị xã.
3.2 Đánh giá chung
3.2.1 Kết quả đạt được
Năm 2018, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thị xã Sơn
Tây đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các tiêu chí thành công thuộc lĩnh
vực gia đình đều đạt vượt kế hoạch. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hoá” trong lĩnh vực gia đình tiếp tục phát triển cả về số lượng và
chất lượng các danh hiệu văn hoá. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan
tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa
phương. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hội thi hưởng ứng ngày Gia đình
Việt Nam diễn ra sôi nổi, được hưởng ứng nhiệt liệt.
Xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành một trong những phong trào thi
đua sôi nổi, phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn toàn thị xã. Mô hình gia
đình đạt 4 tiêu chuẩn "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" được nhân rộng tại
nhiều cơ sở. Chất lượng mô hình ngày càng được nâng cao, phát huy giá trị văn
hoá truyền thống và chuẩn mực đạo đức lối sống trong mỗi gia đình.Ý thức tự
giác của gia đình thể hiện qua tự nhận thức được ý nghĩa phong trào mà tự
nguyện đăng ký, tự phong trong bình xét, tự hào khi được công nhận danh hiệu

18


gia đình văn hóa, tự giác đóng góp cho cộng đồng, thể hiện tinh thần mình vì
mọi người.
* Xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa
Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, UBND các xã, phường và tích cực
hưởng ứng việc đăng kí xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa cho các gia đình ở
địa phương mình. Kết quả có 9 phường và 6 xã đều đăng ký.
Căn cứ 4 tiêu chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa trong Quy chế, BCĐ các
xã, thị trấn đã hướng dẫn cơ sở bình xét danh hiệu gia đình văn hóa.Việc tổ chức
đăng ký xây dựng và bình xét gia đình văn hóa được triển khai thực hiện nghiêm
túc, công khai, dân chủ và công bố danh sách các gia đình đạt danh hiệu gia đình
văn hóa vào dịp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11/2017) và
tổng kết cuối năm; đồng thời tổ chức khen thưởng, biểu dương các gia đình văn
hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp. Thị xã đã biểu dương khen thưởng 241 gia đình
văn hoá tiêu biểu cấp thị xã; 09 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp ngành Liên đoàn
lao động thành phố; 14 gia đình được tôn vinh gia đình văn hoá tiêu biểu thành
phố Hà Nội. Thị xã đã có 92,9% gia đình được công nhận gia đình văn hóa (tăng
4,2% so với cùng kỳ năm 2016, tăng 2,9% so với kế hoạch).Việc xây dựng gia
đình văn hóa tiếp tục được khẳng định là điều kiện quan trọng nâng cao đời sống
vật chất và tinh thần của nhân dân, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia
đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Điển hình là những xã, phường có
tỷ lệ hộ gia đình văn hóa cao như: phường Xuân Khanh, Trung Sơn Trầm, Viên
Sơn, xã Kim Sơn, Cổ Đông…
* Thực hiện nếp sống gia đình văn hóa, văn minh
Năm 2018 việc thực hiện nếp sống văn minh xong việc cưới, việc tang và
lễ mừng thọ trên địa bàn thị xã có những chuyển biến tịch cực trong mỗi gia
đình. Việc cưới có những chuyển biến tích cực theo nếp sống văn minh: “ Văn
minh – Lành mạnh – Tiết kiệm”. Ngoài việc phải thực hiện đăng ký kết hôn theo
quy định của pháp luật, cơ bản đã đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với
phong tục tập quán của địa phương, không mời khách tràn lan, không tổ chức
nhiều ngày. Nhiều đám cưới đã được tổ chức theo nếp sống văn minh, tiết kiệm,
19


tổ chức tiệc trà, tiếp khách tại nhà văn hóa, chỉ tổ chức tiệc mặn trong gia đình,
đảm bảo tiết kiệm nhưng không kém phần vui tươi, trang trọng.
Về việc tang, cũng đã có những chuyển biến tích cực. Các đám tang đều
thực hiện theo quy định, không có hiện tượng mê tín dị đoan, không ăn uống
nhiều mâm và cử nhạc điếu quá giờ quy định; hình thức lễ viếng ngày càng gọn
nhẹ, văn minh, các hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ. Nhân dân nhận thức về hỏa
táng là hình thức văn minh nên tỷ lệ số ca hỏa táng thực hiện ngày một tăng.
Trong 10 năm, toàn thị xã có 5.505 đám tang, trong đó hỏa táng là 576 trường
hợp đạt 10,4%, năm 2015 số ca hỏa táng 300/662 trường hợp, đạt 45,3%.
Việc tố chức mừng thọ tập thể theo địa bàn xã hoặc thôn, cụm dàn cư vào
dịp tết Nguyên Đán đã đi vào nề nếp. Đám báo trang trọng, tiết kiệm, thề hiện rõ
sự tôn vinh, kinh trọng người cao tuồi. Tiệc mừng thọ được tổ chức tại nhà
không quá khoa trương, rườm rà. Ứng xứ văn hóa được các cấp, ban, ngành,
các đoàn thế tích cực triển khaiphát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân,
nêu cao vai trò trách nhiệm của các chi hội. Chi đoàn và cán bộ, hội viên gương
mẫu tuyên truyền đến đông đảo các gia đình trên địa bàn thực hiện nghiêm túc
quy định về việc văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ.
* Phòng chống bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức
về bình đẳng giới được đẩy mạnh và được lồng ghép với nhiều hình thức và nội
dung khác nhau về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật
của Nhà nước liên quan đến công tác Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ
của phụ nữ.
Hiện nay, thị xã đã xây dựng được 06 Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực
gia đình tại các phường: Viên Sơn, Xuân Khanh, Phú Thịnh, Trung Hưng,
Quang Trung, Lê Lợi với tổng số 168 thành viên. Năm 2017, hướng dẫn thành
lập Câu lạc bộ gia đình văn hóa thanh niên phường Phú Thịnh. Các câu lạc bộ
hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc giảm số lượng các vụ bạo lực
gia đình trên địa bàn thị xã. Tổng số vụ bạo lực gia đình giảm từ 30 vụ năm
2000, xuống còn 1 vụ tính đến hết quý I/2018.
20


Từ mô hình này đã nâng cao vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ mới,
nâng cao giá trị của họ trong gia đình mình.
3.2.2 Khuyết điểm, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào xây dựng gia đình văn hóa
vẫn còn những hạn chế:
Công tác tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa có lúc, có nơi còn chưa
thường xuyên. Một bộ phận nhân dân tham gia hưởng ứng chưa tích cực. Công
tác duy trì phong trào ở một số đơn vị còn yếu (không đăng ký công nhận lại các
danh hiệu văn hóa).
Ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn minh đô thị, của một bộ phận
nhân dân còn hạn chế ( tổ chức cưới còn rầm rộ, gây lãng phí…)
Trong quá trình triển khai Luật bình đẳng giới vẫn còn gặp rất nhiều khó
khăn vì đây là một lĩnh vực mới mẻ nên sự phối kết hợp giữa các ban, ngành,
đoàn thể chưa có tính chặt chẽ và đồng bộ, chất lượng báo cáo của các xã,
phường còn chậm chưa kịp thời và chưa đạt yêu cầu đề ra. Đây là lĩnh vực nhạy
cảm cho nên nhiều gia đình và đối tượng thường hay che giấu.
Công tác kiểm tra thực tế, giúp đỡ cơ sở của các thành viên chưa được
nhiều, một số cơ sở còn chưa tổ chức được việc lồng ghép tuyên truyền phổ biến
Luật bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch hành động của địa phương.
Việc đầu tư con người và thời gian cho công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ
chưa được quan tâm đúng mức.
Kinh phí cho hoạt động công tác tuyên truyền bình đẳng giới còn thấp
chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động.
3.2.3 Nguyên nhân tiêu cực
Một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể còn xem nhẹ ý nghĩa,
mục đích của phong trào dẫn đến công tác chỉ đạo đôi lúc thiếu tập trung.
Công tác phối hợp giữa các ban, ngành liên quan, UBND xã, phường có
lúc chưa chặt chẽ, chưa bám sát vào thực tiễn cơ sở, dẫn đến có lúc, có nơi chất
lượng phong trào có dấu hiệu chững lại.

21


Việc kiểm tra, đôn đốc của Ban chỉ đạo thị xã và Ban chỉ đạo xã, phường
đôi lúc chưa thường xuyên.
Đội ngũ cán bộ phong trào không ổn định, nhìn chung còn thiếu trong khi
quy mô và nội dung phong trào ngày càng đa dạng, phong phú.
Kinh phí hoạt động cho phong trào còn hạn chế so với yêu cầu thực tế.
Nhận thức của các gia đình chưa cao, vẫn còn đặt nặng vấn đề hình thức.
Tâm lý e ngại, che giấu khiến cho một vài trường hợp người phụ nữ trong
gia đình bị bạo hành nhưng không lên tiếng.
3.2.4 Định hướng, đề xuất, kiến nghị
Cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính
quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quần chúng; phát
huy vai trò tham mưu của ngành văn hóa và thông tin, vai trò vận động quần
chúng của Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phát hiện những nhân tố mới, những kinh nghiệm và mô hình tiêu biểu để phổ
biến rộng rãi.
Phong trào phải được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của từng địa phương. Tăng
cường công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, nếp
sống văn hóa cho nhân dân.
Cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc, khắc phục bệnh chạy theo hình thức và phô
trương.
Bố trí nguồn ngân sách phù hợp trên cơ sở Thông tư số 144/2014/TTLTBTC-BVHTT&DL ngày 30/9/2014 và sử dụng đúng mục đích cho hoạt động
phong trào, đặc biệt là việc khen thưởng hàng năm cho danh hiệu Gia đình văn
hóa.
Đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tăng cường tổ chức tập huấn nhiều
hơn nữa về kỹ năng tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực
gia đình cho cán bộ làm công tác cơ sở nhất là các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân
phố… các xã, phường.
Tổ chức đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm để làm tốt công tác Bình đẳng
giới.
22


KẾT LUẬN
Thực hiện chương trình xây dựng gia đình văn hóa là nhiệm vụ quan
trọng của đất nước nói chung và của thị xã Sơn Tây – Hà Nội nói riêng bởi sự
phất triển của mỗi cá nhân được đặt trong sự phát triển của gia đình – là nền
tảng nuôi dưỡng các giá trị đạo đức cho con người. Thị xã Sơn Tây đã đi đúng
hướng giúp toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa.
Trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Sự chung tay
cùng xây dựng văn hóa văn minh của các gia đình trên địa bàn đã cho thấy sự
thay đổi mới.
Đó là tinh thần đoàn kết, kính trên nhường dưới, đầu tư cho giáo dục cho
thế hệtrẻ - mầm non của đất nước.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của UBND
và Sở Văn hóa - Thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây đã phát
huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, yếu kém, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới
do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phát
triển sự nghiệp văn hoá nói chung, công tác xây dựng nếp sống gia đình văn hóa
nói riêng, giúp cho bộ mặt văn hóa của thị xã Sơn Tây ngày càng khởi sắc,nếp
sống văn hóa trong đời sống được hiện hữu, làng quê rộn rang lời ca tiếng hát,
đời sống tinh thần của nhân dân chuyển biến rõ rệt.
Do thời gian và trình độ có hạn nên bài báo cáo không tránh khỏi những
hạn chế, khiếm khuyết. Kính mong các Thầy, Cô giáo giúp đỡ để bài bào cáo
trên của tôi được hoàn thiện hơn!

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×