Tải bản đầy đủ

CÔNG tác xây DỰNG GIA ĐÌNH văn hóa của

0


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
Phần 1. BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN KIẾN
TẬP.......................................................................................................................1
1.1. Thời gian, địa điểm kiến tập.....................................................................1
1.1.1. Thời gian kiến tập.................................................................................1
1.1.2.Địa điểm thực tập...................................................................................1
1.2. Khái quát chung về phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.............1
1.2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan............................2
1.2.2. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của phòng Văn hóa- thông tin
phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa........................................................5
Phần 2. BÁO CÁO NHIỆM VỤ ĐƯỢC NƠI KIẾN TẬP GIAO VÀ KẾT
QUẢ THỰC HIỆN..............................................................................................7
Phần 3. CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA CỦA PHƯỜNG
LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA......................................................10
3.1. Cơ sở lý luận của vấn đề gia đình và xây dựng gia đình văn hoá.......10
3.1.1.Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình và xây dựng gia đình
văn hóa..........................................................................................................10

3.1.2.Quan điểm của Đảng ta về gia đình và xây dựng gia đình văn hoá....11
3.2. Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hoá ở phường Lam Sơn,
thành phố Thanh Hóa....................................................................................13
3.2.1.Đặc điểm kính tế - xã hội của phường Lam Sơn..................................13
3.2.2. Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hóa ở phường Lam Sơn,
thành phố Thanh Hóa...................................................................................15
3.2.3. Xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao và nâng cao chất lượng các
hoạt động văn hoá - thể thao........................................................................18
3.2.4. Những hạn chế, khiếm khuyết.............................................................20
3.3. Phương hướng, mục tiêu và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
công tác xây dựng gia đình văn hoá phường Lam sơn, thành phố Thanh
Hóa...................................................................................................................23
3.3.1. Phương hướng mục tiêu......................................................................23
3.3.2. Những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng gia
đình văn hoá phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa................................24
KẾT LUẬN........................................................................................................28
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................29
PHỤ LỤC


Phần 1
BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN KIẾN TẬP
1.1. Thời gian, địa điểm kiến tập
1.1.1. Thời gian kiến tập
1.1.2.Địa điểm thực tập
Phòng Văn hóa và Thông tin phường Lam sơn, thành phố Thanh Hóa.
Địa chỉ: Số 02, phố Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá,
tỉnh Thanh Hoá.
1.2. Khái quát chung về phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa
Lam Sơn là phường nằm ở vị trí trung tâm thành phố Thanh Hoá, với diện
tích tự nhiên gần 1 km2, dân số 11.795 người, mật độ dân cư tập trung cao, có
21 phố, gần 50 cơ quan, đơn vị của Trung ương và địa phương đóng trên địa
bàn, có các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 47 chạy qua. Phường có chợ Vườn Hoa và
chợ Rau quả Thực phẩm, có nhiều tuyến phố buôn bán kinh doanh sầm uất, là
nơi bán buôn, bán lẻ hàng hóa cho thành phố và cả tỉnh.
Công sở phường Lam Sơn có 42 cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan
làm việc trong Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, các Hội xã hội.
Cán bộ, công chức cơ quan đều tốt nghiệp Đại học; một số đang tiếp tục theo
học sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ sở vật chất


được đầu tư đảm bảo đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức để phục
vụ nhân dân.
Về thuận lợi, trong những năm qua Đảng uỷ, UBND phường đã tập trung
chỉ đạo phát triển đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng và ổn định hệ
thống chính trị, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn phường. Vì vậy đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt
phố phường có nhiều đổi mới. Đời sống kinh tế, văn hoá tinh thần của nhân dân
phát triển, cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện. Phát huy thành tích đã đạt được, nhân
dân và cán bộ phường Lam Sơn ra sức thi đua, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp
1


"công nghiệp hoá - hiện đại hoá ", quyết tâm xây dựng phường Lam Sơn giàu
đẹp - văn minh - hiện đại, luôn là đơn vị dẫn đầu của thành phố Thanh Hoá, tỉnh
Thanh Hoá.
Về khó khăn, là một phường trung tâm thành phố - nơi giao lưu kinh tế,
chính trị, xã hội của cả tỉnh do vậy phường Lam Sơn luôn phải tập trung cao
trong thực hiện đảm bảo an ninh chính trị, trật tự công cộng, quản lý đô thị, vệ
sinh môi trường và an sinh xã hội.
1.2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
1.2.1.1. Vị trí và chức năng
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân phường, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường quản lý
nhà nước về : Văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu chính và chuyển
phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát
thanh, báo chí, xuất bản, dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục
thể thao và du lịch trên địa bàn phường .
Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài
khoản riêng, chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy
ban nhân dân phường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên
môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền
thông tỉnh Thanh Hóa.
1.2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
* Về lĩnh vực văn hóa và thể thao :
- Trình Ủy ban nhân dân cấp phường ban hành quyết định, chỉ thị kế
hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia
đình thể dục, thể thao và du lịch, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải
cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường dự thảo các văn bản về lĩnh
vực văn hóa gia đình, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường.

2


- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế
hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt, hướng dẫn, thông tin tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, họat động phát triển sự nghiệp
văn hóa, thể thao và du lịch, chủ trương xã hội hóa hoạt động, chống bạo lực
trong gia đình.
- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện
phong trào, văn hóa, văn nghệ, phong trào luyện tập thể dục thể thao, xây dựng
nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ, lễ hội, xây dựng phong trào “toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn
hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa và danh
lam thắng cảnh, bảo vệ tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi
trường du lịch trên địa bàn phường.
- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa gia đình, thể dục,
thể thao và du lịch đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
phường.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp
hành pháp luật về họat động văn hóa, gia đình thể dục, thể thao và du lịch trên
địa bàn phường, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực
văn hóa, giá đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kì đổ xuất về tình hình hoạt
động văn hóa và gia đình, thể dục, thể thao và du lịch với Chủ tịch Ủy ban nhân
dân phường và giám đốc Sở văn hóa, thể thao và du lịch.
* Về lĩnh vực thông tin truyền thông :
- Trình UBND phường dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triển
thông tin và truyên thông trên địa bàn, chương trình, biệp pháp tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực thông tin và
truyền thông.
- Trình Chủ tịch UBND phường dự thảo các văn bản về thông tin về
truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch UBND phường.

3


- Tổ chức thực hiện các các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau
khi được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh
vực thông tin và tryền thông.
- Giúp UBND phường trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh
thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông công nghệ
thông tin internet, phát nhanh.
- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án
về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của
UBND phường.
- Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và các nhân trên
địa bàn phường thực hiện pháp luật về các lịnh vực bưu chính, viễn thông và
internet, công nghệ thông tin, phát thanh quảng cáo, báo chí, xuất bản.
- Giúp UBND phường quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh,
truyền thanh cơ sở.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kì và đột xuất về tình hình
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở thông tin
và tuyền thông.
* Nhiệm vụ chung :
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống
thông tin, lưu giữ phục vụ công tác quản lí nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ
trong lĩnh vực thông tin truyền thông.
- Quản lý tổ chức, biên chế thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ,
khen thưởng kỉ luật, đào tạp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ
tổ chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lí của phòng về lĩnh
vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông
theo quy định của pháp luật và phân công của UBND phường.
- Quản lí tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân
cấp, ủy quyền của UBND phường.
- Thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức hàng
năm theo quy định.
4


- Xây dựng thể chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ
đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, chủ tịch UBND phường giao
hoặc theo quy định của pháp luật.
1.2.2. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của phòng Văn hóa- thông tin
phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa
1.2.2.1. Cơ cấu tổ chức
Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức và hoạt động theo chếđộ Thủ trưởng,
do Trưởng phòng phụ trách chung, giúp việc cho Trưởng phòng là Phó Trưởng
phòng và các chuyên viên, cán sựnghiệp vụ. Hiện nay, cán bộ lãnh đạo của
Phòng Văn hóa và Thông tin gồm: 01 Trưởng phòng, 02 cán bộ, công chức. Cơ
cấu tổ chức nhân sự của Phòng gồm một số chuyên viên, cán sự được phân công
theo dõi, thực hiện các mặt sau:
- Lĩnh vực văn hóa và gia đình
- Lĩnh vực thể dục thể thao và du lịch
- Lĩnh vực thông tin truyền thông

STT
1

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn

Trưởng

Thị Huệ

phòng

Nguyễn
2

Thị Thanh

Lê Thị
Tuyết

chủ tịch UBND phường và trước pháp luật về
toàn bộ hoạt động của phòng.
Phụ trách tham mưu các lĩnh vực tuyên truyền
văn hóa, văn nghệ, bảo tồn, phụ trách phong

Phó phòng

Tâm

3

Phân công nhiệm vụ
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND,

trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa,thể thao, du lịch, gia đình, phụ trách công
tác Đảng
Phụ trách tham mưu các lĩnh vực quản trị trang

Cán bộ

thông tin quản trị của huyện, quản trị mạng, phụ
trách công nghệ thông tin và tổng hợp báo cáo

1.2.2.2. Chế độ làm việc
Trưởng phòng phụ trách, điều hành tất cả các hoạt động của phòng và phụ
trách những công việc trọng tâm. Phó Trưởng phòng trực tiếp giải quyết các
công việc thuộc lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công. Trong quá
5


trình giải quyết công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực Phó Trưởng phòng chủ
động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định
những vấn đề chưa có sự nhất trí hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có
chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. Trong trường hợp Trưởng phòng
yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi của Phó
Trưởng phòng thì cán bộ, chuyên viên thực hiện yêu cầu Trưởng phòng, đồng
thời phải báo cáo cho phó Trưởng phòng phụ trách trực tiếp biết.
1.2.2.3. Nguyên tắc làm việc
Lãnh đạo phòng và cán bộ, chuyên viên trong cơ quan làm việc giao dịch,
liên hệ công tác, thực hiện theo chế độ thủ trưởng.
Duy trì chế độ làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước, mỗi thành
viên có trách nhiệm trao đổi, đề xuất những vấn đề liên quan. Phân công nhiệm
vụ, có trách nhiệm kiểm tra theo dõi đôn đốc hoạt động của cơ quan và công
việc ở phòng.
Quy định chế độ về lề lối làm việc: Tất cả cán bộ chuyên viên trong cơ
quan đều phải thực hiện tốt những quy định sau: Đi có báo cáo về có báo công,
đoàn kết dân chủ xây dựng nội bộ cơ quan vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng
nhiệm vụ theo quy định như tận tụy nhiệt tình, nâng cao chất lượng trong công
việc thực hiện cải cách hành chính xây dựng phong cách, nề nếp làm việc tốt.
Làm việc tại cơ quan theo đúng thời gian quy định, vắng mặt ở cơ quan phải
được trưởng phòng đồng ý. Tác phong nhanh nhẹn, tháo vát, văn hóa. Ăn mặc
phải lịch sự gọn gàng, đeo biển công chức. Tuyệt đối chấp hành theo sự phân
công của lãnh đạo, khi đảm nhận công việc phải nhanh chóng và chính xác.
Quy định đón tiếp khách trong và ngoài cơ quan: việc tiếp khách phải
theo quy định chung của nhà nước ban hành, khách đến làm việc tại cơ quan
phải được đón tiếp chu đáo, lịch sự, cởi mở đối với khách riêng của cá nhân thì
phải báo cáo cho lãnh đạo phòng để sắp xếp nơi ăn chốn ngủ ( nếu yêu cầu).
Phần 2
BÁO CÁO NHIỆM VỤ ĐƯỢC NƠI KIẾN TẬP GIAO
VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
* Nhật ký kiến tập:
6


Tuần

Công việc

Thời gian

Kết quả và đánh giá

-Đến phòng gặp lãnh đạo đề Được đón tiếp và tạo mọi
sắp xếp về lịch thực tế.

điều kiện thuận lợi để tiếp

-Làm quen cán bộ nhân viên cận công việc, nội dung
tại cơ quan và môi trường làm thực tập. Hoàn thành tốt
1

Ngày
14/05/2018

việc mới.

tiến độ thực tập.

-Báo cáo với lãnh đạo Phòng
về kế hoạch và thời gian thực
tập
- Làm việc tại cơ quan thực
tập, chịu sự điều hành và phân
công của cơ quan thực tập .
- Tìm hiểu vị trí, chức năng, Thấy được sự nhiệt tình
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu và thân thiện của mọi

Từ ngày
2

tổ chức và hoạt động của người trong phòng. Các

15/05-

Phòng

anh, chị, các cô trong

18/05

- Tìm hiểu về quy định, chức phòng luôn sẵn sàng trả
năng nhiệm vụ của Phòng và lời những thắc mắc của
từng cán bộ trong Phòng.
em.
- Tìm hiểu thực trạng quản lý Được trực tiếp tìm hiểu

Từ
3

21/0523/05

nhà nước đối với hoạt động Tổ và tham gia các công việc
chức xây dựng nếp sống văn tại Phòng.
hóa
- Phát tài liệu tuyên truyền cho
các hộ
- Thu thập, nghiên cứu hồ Tham gia nhiều Hoạt

Từ
4

24/0525/05

sơ,Tài liệu, trao đổi ý kiến cán động do Phòng và các cơ
bộ hướng dẫn thực tập về công quan liên quan tổ chức
tác xây dựng gia đình văn hóa
- Tham gia tổng vệ sinh thực
hiện nếp sống văn minh đô thị
7

thực hiện.


Tuần

Công việc

Thời gian

Kết quả và đánh giá

- Tham gia tổng vệ sinh tại Biết và hiểu thêm về các
phường , xung quanh UBND
Từ
5

hoạt động, những điều bổ

- Quan sát công việc tại phòng ích và ý nghĩa.

28/05-

Văn hóa và thông tin xã hội

30/05

phường Lam Sơn. Thực hiện
công việc được giao dưới sự
chỉ dạy của hướng dẫn kiến tập
- Tổng hợp các báo cáo về - Hiểu thêm về công tác

6
Từ
31/0505/06

công tác kiểm tra , sử lý vi kiểm tra sử lý vi phạm
phạm hành chính về văn hóa – hành chính về văn hóa –
xã hội.

xã hội và hiểu rõ hơn về

- Kiểm kê các pan nô áp phích công việc của một nhà
được phát cho người dân và quản lý văn hóa.

Từ
06/6-08/06

treo trên tường
- Sắp xếp tài liệu tại cơ quan.

Chung tay góp sức ủng

- Tìm hiểu:Thực trạng công tác hộ cho công tác xây dựng
xây dựng gia đình văn hoá ở
phường Lam Sơn, thành phố

7

Thanh Hóa.
- Giúp cô chú anh chị chuẩnbị
Đại hội Đại Biểu
Từ

- Tham dự chương trình hiến Biết và hiểu thêm về các

11/06-12/06 máu nhân đạo do UBND hoạt động bổ ích và ý
phường , trạm y tế phường nghĩa.
8

phối hợp với Hội chữ thập đỏ
tổ chức.
- Nghiên cứu số liệu xin được
dưới sự hướng dẫn của hướng
dẫn thực tập
8


Tuần

Công việc

Thời gian

Kết quả và đánh giá

- Tổng hợp tài liệu và tham Nhận được những ý kiến
khảo ý kiến của cơ qua kiến đóng góp, chỉnh sửa để

9

Ngày
13/06-14/06

tập

bài báo cáo hoàn thiện

- Hoàn chỉnh báo cáo kiến tập.

hơn.

- Trình lãnh đạo Phòng nhận Gặp gỡ. chia tay cảm ơn
xét về quá trình kiến tập.

sự giúp đỡ tạo điều kiện

- Nộp báo cáo kiến tập.

của cơ quan kiến tập. Bắt

- Chia tay và cảm ơn cơ quan đầu tiến hành viết báo cáo
kiến tập.

kiến tập và đúc rút kinh
nghiệm trong quá trình
kiến tập vừa qua.

9


Phần 3
CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA CỦA
PHƯỜNG LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA
3.1. Cơ sở lý luận của vấn đề gia đình và xây dựng gia đình văn hoá.
3.1.1.Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình và xây dựng gia
đình văn hóa.
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng gia đình,
Người luôn luôn nhắc nhở cán bộ, Đảng viên phải rất quan tâm đến gia đình, xác
định mối quan hệ đúng đắn giừa tình nhà và nghĩa nước. Việc xây dựng gia đình
văn hoá là một trong những vấn đề quan trọng của sự nghiệp cách mạng xã hội
chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khắng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới
thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt
nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xă hội mà phải
chú ý hạt nhân cho tốt”.
Trong tác phẩm “Đời sống mới”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho chúng ta
thấy rõ cái nhìn biện chứng, sâu sắc trong việc xây dựng nếp sống mới.
Người nói: Nep sống mới không phủ nhận, bác bỏ hoàn toàn cái cù và cũng
không nhất thiết cái gì cũng làm mới. Cái mới không tự nhiên xuất hiện mà
phải được kế thừa từ truyền thống. Còn cái gì xấu thì nhất quyết phải bỏ, có
những cái cũ tuy không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đồi cho họp lý.
Còn cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Người chỉ rõ việc xây dựng đời
sống văn hóa mới phải kiên trì vận động quần chúng. Việc quan trọng phải
có người làm gương, gia đình làm gương đế mọi người làm theo... Chính vì
vậy, cán bộ, Đảng viên đi vận động xây dựng đời sống văn hóa phải mất công
sức và có nghệ thuật đế vận động, làm cho dân hiểu rồ đời sống văn hóa đem
lại hạnh phúc cho mọi người. Sinh thời, Bác Hồ từng khuyên bảo chúng ta:
cưới hỏi, giỗ tết nên đơn giản, tiết kiệm... Vậy xây dựng gia đình văn hóa,
làng xã văn hóa nên bắt đầu từ những việc cụ thể.
Ngày nay chúng ta đã và đang thực hiện một chủ trương lớn là: “Toàn dân
10


đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đe đạt được mục tiêu cao cả này, mọi
người cần phải ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đế
xây dựng con người có văn hóa, đạo đức, xây dựng gia đình văn văn hóa mới.
Trong tác phẩm “Đời sống mới” Người chỉ rõ cách ứng xử giữa người và người
“phải thành thật, thân ái, giúp đỡ”; trong quan hệ giữa các thành viên trong gia
đình như giữa vợ và chồng phải hòa thuận thương yêu nhau; con cái phải hiếu
thảo với cha mẹ; đạo lý giữa mẹ chồng nàng dâu; rồi tình làng nghĩa xóm... Các
mối quan hệ này đều cần phải phát huy những mặt tốt đẹp của đạo đức truyền
thống đã ăn sâu vào nếp sống của từng gia đình Việt Nam. Những nội dung về
nếp sống mới mà Bác Hồ đưa ra bao giờ cũng gắn với thực tế cuộc sống. Chúng
ta phải nghiên cứu thật sâu để thực hiện nếp sống mới có hiệu quả thiết thực để
mỗi người là một bông hoa đẹp, mỗi gia đình là một bó hoa tươi thắm, cả dân
tộc ta là một rừng hoa đẹp. Người khẳng định nhân dân là gốc và “nếu mọi
người đều cố gắng làm đời sống mới, thì dân tộc ta nhất định sẽ phú cường”.
3.1.2.Quan điểm của Đảng ta về gia đình và xây dựng gia đình văn hoá.
Vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về gia đình, Đảng ta luôn xem vấn đề gia đình ở vị trí mang tầm chiến lược quốc
gia. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội của
Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định: “Gia đình là tế bào của xãhội, là cái nôi
thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống
và hình thành nhân cách. Các chính sách của Nhà nước phải chú ý tới xây dựng
gia đình ấm no, hòa thuận và tiến bộ. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối
với mọi lớp người”.
Việt Nam đang ở vào thời điểm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, cho nên việc xây dựng gia đình và củng cố gia đình ở nước ta cần phải
quán triệt các quan điểm, Nghị quyết của Đảng như: vận dụng sáng tạo những
định hướng chủ yếu xây dựng gia đình mới trong chủ nghĩa xã hội (gia đình mới
của chủ nghĩa xã hội ra đời trên sự kế thừa những nét đẹp gia đình truyền thống,
đồng thời tiếp thu những tiến bộ của thời đại về gia đình; thực hiện hôn nhân
tiến bộ; các thành viên trong gia đình có quan hệ bình đẳng, thương yêu và có
11


trách nhiệm với nhau, cùng chia sẻ, gánh vác công việc gia đình; trên cơ sở gia
đình hòa thuận, cần xây dựng tốt các quan hệ với cộng đồng, tổ chức bên ngoài
gia đình; đảm bảo quyền tự do) vào việc thực hiện xây dựng gia đình ở nước ta.
Thực chất xây dựng gia đình mới nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới hình thành con người mới
Việt Nam với những đặc tính cao đẹp. Bởi thế, gia đình mới ở Việt Nam chính là
gia đình văn hóa. Gia đình văn hóa Việt Nam trên cơ sở giữ gìn và phát huy
phong tục, tập quán tốt đẹp, xóa bỏ những cái lạc hậu, những tàn tích phong kiến
của chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến, chống ảnh hưởng xấu của chế độ
hôn nhân và gia đình tư sản, đồng thời biết tiếp thu những tiến bộ của văn hóa
nhân loại. Quan điếm đó đă được các Đại hội của Đảng lặp đi lặp lại rất nhiều
lần. Nếu như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI khang định: "‘gia đình là tế
bào của xã hội, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới,
nền kinh tế mới, con người mới. Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng
cần đề ra phương hướng, chính sách và có biện pháp tổ chức thực hiện về xây
dựng gia đình văn hóa mới, bảo đảm hạnh phúc gia đình. Nâng cao trình độ tự
giác xây dựng những quan hệ tình cảm, đạo đức trong từng gia đình, đảm bảo
sinh đẻ có kế hoạch và nuôi dạy con ngoan, tổ chức cuộc sống vật chất, văn hóa
của gia đình” .
Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng, tiếp tục khẳng định:
“Xây dựng gia đình văn hóa mới có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện
nay, góp phần phát triển lực lượng sản xuất vật chất, ổn định và cải thiện đời
sống, thực hiện kế hoạch hóa dân số, giữ gìn và phát huy những truyền thống
đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối
với mọi lớp người. Kết họp và phát huy vai trò của xã hội, các đoàn thể, nhà
trường, tập thể lao động và tập thể dân cư trong việc chăm lo bồi dường tình
đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách cao đẹp và nếp sống có văn hóa”.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII: “Xây dựng gia đình ấm no, bình
đang, tiến bộ và hạnh phúc, làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã
hội, là tổ ấm của mỗi người. Phát huy trách nhiệm của gia đình trong việc lưu
12


truyền những giá trị văn hóa dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác, thực hiện tốt
luật hôn nhân và gia đình, phát huy người tốt việc tốt. Hình thành hệ giá trị và
chuẩn mực xã hội mới phù hợp với truyền thống, bản sắc dân tộc và yêu cầu của
thời đạị” Trước mắt “ấm no, bình đang, tiến bộ và hạnh phúc” chính là những
chuẩn mực cần vươn tới của gia đình mới ở nước ta. Sự ấm no là kết quả của lao
động cần cù, sáng tạo và chính đáng của gia đình. Sự bình đẳng vừa thể hiện dân
chủ vừa đảm bảo tính nề nếp và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.
Gia đình tiến bộ trên cơ sở sự tiến bộ của mọi thành viên và không tách rời sự
tiến bộ chung của xã hội. No ấm, bình đẳng và tiến bộ tạo nên hạnh phúc cho gia
đình. Gia đình hạnh phúc không phải là cái gì trừu tượng mà là tổng hòa những
nét đẹp thường ngày của cuộc sống gia đình.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, XI tiếp tục khẳng định: “Nâng cao
trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của
mình có lối sống văn hóa, làm cho gia đình thực sự là một tổ ấm của mỗi người
và là tế bào lành mạnh của xã hội. Đấy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa.
Đặc biệt, ngày 04 tháng 05 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28 tháng 06 hàng năm làm NGÀY
GIA ĐÌNH VỆT NAM nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của văn hóa
gia đình, đồng thời hướng tới xây dựng những chuẩn mực đạođức, gia phong
mới phù họp với sự phát triển của xã hội hiện đại. Việc tổ chức ngày Gia đình
Việt Nam hàng năm, chứng tỏ Đảng ta, Nhà nước ta, dân tộc ta rất quan tâm tới
việc tôn tạo những giá trị gia đình, nêu lên tầm quan trọng của gia đình trong
quá trình phát triển đất nước, thực hiện tiến bộ xã hội. Đây chính là một trong
những nhân tố cơ bản để phát triển xã hội và bảo tồn giá trị của nền văn hóa dân
tộc một cách bền vừng trong tiến trình hội nhập quốc tế.
3.2. Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hoá ở phường Lam
Sơn, thành phố Thanh Hóa.
3.2.1.Đặc điểm kính tế - xã hội của phường Lam Sơn.

13


Phường Lam Sơn là một trong 4 phường nằm ở trung tâm Thành phố
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
* Diện tích và dân số
Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa, phường Lam Sơn có
diện tích 0,86 km² và dân số 12.676 người.
Một văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết phường Lam Sơn
có diện tích 0,91 km². Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, phường Lam Sơn có
dân số 11.417 người.
* Địa giới hành chính
Phía Đông giáp với phường Đông Hương và phường Đông Sơn;
Phía Nam giáp với các phường Phú Sơn và Ngọc Trạo.
Phía Tây giáp với các phường Ba Đình và Tân Sơn;
Phía Bắc giáp với các phường Điện Biên và Trường Thi;
* Quá trình hình thành và phát triển
Trước năm 1960 là làng Phú Cốc.
Sau năm 1954 là tiểu khu Hoàng Hoa Thám, một trong 7 tiểu khu của thị
xã Thanh Hóa.
Năm 1981, phường Lam Sơn được hình thành từ tiểu khu Hoàng Hoa
Thám.
Điểm nhấn:
Ngã tư bưu điện, ngã tư trung tâm của thành phố Thanh Hóa nằm trên địa
bàn phường.
Công viên Thanh Quảng, thể hiện tình hữu nghị giữa 2 tỉnh Thanh Hóa Quảng Nam.
Chợ Vườn Hoa. Rau, củ, quả và các mặt hàng thực phẩm tươi khác được
chuyển tới chợ Vườn Hoa từ vùng ngoại ô từ sáng sớm. Chợ Vườn Hoa cũng tổ
chức chợ đêm.
Đoạn đường đi thị xã Sầm Sơn bắt đầu từ quốc lộ số 1 đến cầu Cốc được
đặt theo tên của vị thủ lĩnh phong trào Cần Vương Tống Duy Tân. Ông bị xử tử

14


ngày 5 - 10 - 1982 tại làng Phú Cốc (phường Lam Sơn ngày nay), và được nhân
dân làng Phú Cốc lập đền thờ.
Là một phường trung tâm TP. Thanh Hóa, với diện tích trên 92ha, gồm
3.293 hộ, 11.308 khẩu được chia thành 21 phố; có 6 đơn vị trực thuộc, hơn 200
cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đảng bộ có 520 đảng viên hiện đang
sinh hoạt tại 25 chi bộ và 620 đảng viên sinh hoạt.
Trên các tuyến phố chính của phường chủ yếu là hoạt động kinh doanh
dịch vụ - thương mại, ý thức của người dân về nếp sống “Văn minh – thân
thiện” ngày càng được nâng cao. Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển
mạnh mẽ, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn được quan tâm đảm bảo.
Những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của đảng bộ, chính quyền và
sự chung sức đồng lòng của nhân dân, phường Lam Sơn đã dành thắng lợi khá
toàn diện trên các lĩnh vực, diện mạo đô thị đổi mới, khang trang, làm đẹp thêm
cho bộ mặt đô thị TP. Thanh Hóa. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch
vụ thương mại chiếm 77%, công nghiệp xây dựng chiếm 23%.
Các hoạt động sản xuất kinh doanh – dịch vụ môi trường kinh doanh được
quan tâm, cải thiện, thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện
thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình yên tâm phát triển kinh tế.
Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân
đầu người từ 37,5 triệu đồng (2013) lên 57 triệu động (2015); các chỉ tiêu thu
ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương đều đạt và vượt kế hoạch. Phường
là đơn vị tự chủ về thu, chi ngân sách.
Đi đôi với phát triển kinh tế, nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của UBND thành
phố trong phát triển hạ tầng giao thông, những năm gần đây, phường Lam Sơn
trở thành điểm đến lý tưởng thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển dự án
cũng như người dân đến an cư.
3.2.2. Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hóa ở phường Lam
Sơn, thành phố Thanh Hóa
* Về xây dựng gia đình văn hóa.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
15


ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng”, những năm qua dưới sự chỉ
đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân toàn
phường Lam Sơn đã tích cực xây dựng gia đình văn hóa theo các tiêu chí cụ thể:
“ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ” chấp hành tốt các chủ trương chính
sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các qui định của địa phương. Hàng năm,
Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa” cùng
các thành viên là trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể của phường đã thường
xuyên chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức tới tất cả nhân
dân trong phường, cùng nhau xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh - gia
đình văn hóa. Đây là cuộc vận động thường xuyên, liên tục. Công tác tuyên
truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của mọi
tầng lớp nhân dân.
Đến nay, phường Lam Sơn đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung,
ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng gia đình văn hóa tới toàn thể
nhân dân bằng các hình thức: thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn
thế, các hoạt động văn nghệ, phát thanh truyền hình, cùng các phương tiện thông
tin đại chúng, nhất là vai trò của Ban vận động phố, phường và tổ an ninh tự
quản với phương thức “mưa dầm thấm lâu”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” quan
tâm động viên tạo mọi điều kiện cho nhân dân phấn đấu cộng đồng.
Nội dung xây dựng gia đình văn hóa cũng được triển khai thường xuyên
thông qua hoạt động tích cực của tổ nhân dân tự quản, các câu lạc bộ không sinh
con thứ ba, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, câu lạc bộ gia
đình nông dân văn hóa, thanh niên với hạnh phúc gia đình.
Từ khi phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phố văn hóa, phường văn
hóa, phường Lam Sơn phát triển mạnh, từng bước đi vào nội dung, chất lượng,
đã tạo cho đời sống văn hóa phường Lam Sơn khởi sắc, phát triển trên nền tảng
kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỉ lệ hộ
giàu ngày càng tăng lên, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm xuống. Kết quả phong
trào quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế, văn hoá,
xă hội, quốc phòng an ninh: Chương trình giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa.
16


Cuộc vận động đã khơi dậy truyền thống đoàn kết nhân ái, thuỷ chung tình làng
nghĩa xóm, tạo thêm nhiều tấm gương về người tốt việc tốt.
Kết quả nổi bật do tác động của cuộc vận động ấy là do tác động của cuộc
vận động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội giúp đỡ các gia đình
thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng cả về vật chất và tinh thần,
khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Công tác xây dựng gia đình văn hóa được Đảng chính quyền cơ sở quan
tâm, đặc biệt là văn hóa và dịch vụ văn hóa được tiến hành có trọng điểm và
hiệu quả, công tác thanh tra kiểm tra văn hóa thông tin được thực hiện thường
xuyên, góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa thông tin trên địa bàn
phường. Các hoạt động thể dục thể thao được duy trì và tổ chức vì đây là sân
chơi bổ ích, lành mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Chỉ đạo tố chức các
buối giao lưu văn hóa, văn nghệ tại xã cũng như ở các khu phố nhân dịp các
ngày lề lớn, ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Phường xác định để xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh và phát
triển phải bắt đầu từ xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Chính vì
vậy phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được các cấp ủy đảng, chính
quyền, đoàn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ phường đến phố đều thành lập
các ban vận động xây dựng nếp sống văn hóa mà trọng tâm là xây dựng gia đình
văn hóa. Từ bốn nội dung xây dựng gia đình văn hóa là: Gia đình no ấm hòa
thuận tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết tương trợ trong cộng
đồng dân cư, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Các phố tổ chức họp dân, phổ
biến nội dung xây dựng gia đình văn hóa, có các thang điểm để từng gia đình
đăng ký phấn đấu thực hiện, tổ chức họp nhân dân tổ chức bình xét công nhận
gia đình văn hóa. Việc bình xét đã tác động tích cực đến những gia đình mới chỉ
đạt 2 đến 3 tiêu chuẩn, cần phấn đấu những tiêu chuẩn còn lại những năm tiếp
theo. Hàng năm UBND phường đều tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình
văn hóa tiêu biểu, có khen thưởng để động viên những gia đình điển hình tiên
tiến. Những việc làm trên đã tạo thành phong trào thi đua ở các khối phố, giữa
các gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hóa. Qua bình xét công nhận gia
17


đình văn hóa: Năm 2000 tỷ lệ gia đình văn hóa toàn phường đạt 60%, năm 2005
đạt 71%, năm 2010 đạt 80%, năm 2015 đạt 85%.
Trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hoá các phố đã
có nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng,
sản xuất kinh doanh giỏi như: gia đình bà Nguyễn Thị Mạc phố 7, ông Nguyễn
Hồng Phong phố 3, bà Nguyễn Thị Cần phố 10… Xây dựng gia đình hạnh phúc,
có nhiều thế hệ sống hòa thuận, hiếu học như: gia đình ông Phạm Đình Cung
phố 6, bà Nguyễn Thị Sắc, ông Nguyễn Tiến Trắc phố 10, ông Vũ Ngọc Thăng
phố 12, bà Nguyễn Thị Loan phố 9, ông Nguyễn Văn Mạnh phố 21… Những
gia đình trên là những tấm gương của phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Họ
đã xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tình làng nghĩa phố. Đó là những gia
đình biết tổ chức và có kế hoạch chăm sóc con cái khỏe mạnh, học hành tiến bộ,
là những gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo pháp
luật.
3.2.3. Xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao và nâng cao chất lượng
các hoạt động văn hoá - thể thao
* Xây dựng nhà văn hóa phố.
Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần đáp ứng
nhu cầu hưởng thụ văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục tư tưởng,
đạo đức, lối sống, phường đã xây dựng phương án bố trí địa điểm để tổ chức các
sinh hoạt văn hoá, thể thao. Do đặc điểm phường nằm giữa trung tâm thành phố,
kết cấu hạ tầng đô thị tương đối bền vững nên quỹ đất dành xây dựng nhà văn
hóa phố tương đối khó khăn, đến hết năm 2006 phường là đơn vị duy nhất trong
toàn thành phố chưa có nhà văn hóa. Trước thực trạng đó, UBND phường xây
dựng và ban hành đề án “Xây dựng nhà văn hóa phố giai đoạn 2008 – 2015” để
có cơ chế khuyến khích cho các phố xây dựng nhà văn hóa, khảo sát và tìm quỹ
đất, cố gắng điều chỉnh quy hoạch dành quỹ đất xây nhà văn hóa. Từ những cố
gắng trên, đầu năm 2008 đã có 07/21 phố có nhà văn hóa, đến cuối năm 2015 có
19/21 phố có nhà văn hóa sinh hoạt, phố 1 và phố 4 đã có quỹ đất và triển khai
xây dựng vào năm 2016.
18


* Xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ.
Trong 15 năm qua, số lượng người tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ
ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã trở thành một nhu cầu sinh hoạt văn hóa
tinh thần hết sức cần thiết, hàng năm số người tham gia các hội diễn văn hóa,
văn nghệ do các cấp tổ chức là hơn 100 người. Từ phường tới phố đã tổ chức
được 63 hội diễn, hội thi với tổng số người tham gia là hơn 2 nghìn lượt người.
Các đoàn tham dự hội thi của phường đã đạt giải nhất hội diễn văn nghệ quần
chúng do thành phố tổ chức năm 2006, giải ba về hội thi dân số năm 2005, giải
nhì hội thi tìm hiểu môi trường năm 2008, giải nhất đơn ca giọng hát hay thành
phố, huy chương vàng hội diễn bảo hiểm xã hội, giải nhì hội diễn cán bộ công
nhân viên chức năm 2015 …và rất nhiều thành tích khác. Các cá nhân hoạt động
tích cực trong phong trào văn hóa văn nghệ là bà Nguyễn Thị Loan phố 9, bà
Nguyễn Thị Thảo phố 13, bà Lê Thị Phương phố 17…họ chính là những người
tâm huyết xây dựng phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ của phường.
* Xây dựng phong trào thể thao.
Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào rèn luyện thể dục thể thao đã trở thành một
nhu cầu thiết yếu của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện phương châm xã hội hóa
công tác thể dục thể thao, mô hình câu lạc bộ văn hóa thể thao, câu lạc bộ thể
thao phát triển mạnh mẽ. Năm 1998 toàn phường chưa có một câu lạc bộ thể
thao nào, đến hết năm 2007 đã có 6 câu lạc bộ được thành lập và hoạt động. 3
CLB do phường quản lý đó là: CLB Dưỡng sinh thái cực quyền, CLB Bóng bàn,
CLB Cờ tướng. Trong 15 năm qua phường và các CLB tổ chức và tham dự
nhiều giải thể thao huy động hàng nghìn người tham gia. CLB bóng bàn phường
đạt 12 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba về thi đấu bóng bàn; CLB dưỡng sinh đạt
giải 3 đồng diễn thành phố; …Từ phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo
gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào TDTT phường Lam Sơn ngày càng phát triển
có chất lượng và hiệu quả, người tham gia tập luyện ngày càng đông. Năm 2000
có 445 người tham gia tập luyện, thì tới năm 2015 toàn phường đã có 5.984
người tập luyện thường xuyên. Tỷ lệ người tập luyện thể thao hàng năm tăng
19


trung bình 3%, Số gia đình thể thao hàng năm tăng 3%. Danh hiệu gia đình thể
thao qua bình xét năm 2000 có 243 gia đình đạt, năm 2015 có 1.334 gia đình
đạt danh hiệu gia đình thể thao. Các gia đình thể thao tiêu biểu như: gia đình bà
Nguyễn Thị Phương phố 3, ông Nguyễn Văn Bát phố 10… luôn được quan tâm,
động viên khen thưởng.
Đến nay, tỷ lệ gia đình thường xuyên tập luyện TDTT đạt 55%; nhiều Câu
lạc bộ của phường hoạt động tích cực, thu hút đông đảo các thành viên tham gia,
các cơ sở tập luyện thường xuyên được nâng cấp. Toàn phường có 1 sân tenit,
14 sân cầu lông, 8 bàn bóng bàn, 3 bàn bi da,1 sân bóng chuyền là điều kiện
thuận lợi để tổ chức duy trì tập luyện thường xuyên các môn thể thao và đẩy
mạnh phong trào rèn luyện thể thao quần chúng, trung tâm Văn hóa - Thể thao
của phường với diện tích trên 200m2 là điều kiện thuận lợi cho hoạt động văn
hóa thể thao trên toàn phường.
Có thể nói việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao
chính là đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo nên
không khí vui tươi, lành mạnh trong đời sống xã hội ngay tai cơ sở.
3.2.4. Những hạn chế, khiếm khuyết.
Dù rằng ngày càng có nhiều gia đình mức sống được cải thiện, nâng cao,
thì cũng còn không ít những gia đình đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Những
thành tựu và kết quả đạt được trong lĩnh vực xây dựng gia đình văn hóa còn
chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ mạnh đế tác động có hiệu quả đối
với lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối
sống,chất lượng đời sống văn hóa còn nhiều mặt hạn chế cụ thể là: Nhiệm vụ
xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa có
đầy đủ 5 đức tính như nghị quyết Tung ương 5 khóaVI đề ra chưa tạo được sự
chuyển biến rõ rệt.
Chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng. Nếu tính theo chỉ số của Ngân
hàng thế giới về sử dụng mức chi tiêu cần thiết để đạt 2.100 calo/người/ ngày thì
nhiều gia đình sẽ rơi vào mức dưới nghèo, có sự khác biệt lớn giữa gia đình
người kinh và gia đình người dân tộc.
20


Thu nhập của các hộ gia đình trong phường tuy có khá hơn trước nhưng
chưa phải là cao, cơ cấu thu nhập chuyển biến chậm và mức chênh lệch thu nhập
giữa các nhóm, vùng có xu hướng gia tăng. Nếu lấy thu nhập bình quân của một
người trong tháng ở nông thôn là 1 thì thu nhập của người ở thị trấn (thành thị)
gấp 2,55 lần. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do thu nhập ở khu vực nông thôn chủ
yếu là nông nghiệp.
Tốc độ gia tăng của sản xuất nông nghiệp thường chỉ bằng 1/2 đến 1/3 tốc
độ tăng của công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Việc vận dụng tăng thu nhập vào
mục đích phát triển kinh tế hộ gia đình còn hạn chế.
Khi nền kinh tế phát triển, thay đổi về cơ cấu sản xuất và điều kiện lao
động cũng có ảnh hưởng nhất định đến các mối quan hệ truyền thống và sự bền
vững của gia đình. Mối quan hệ vợ chồng của một số gia đình có nguy cơ bị phá
vỡ do họ thiếu sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, con cái thiếu tôn kính đối với
cha mẹ, có tâm lý ỷ lại, thích đua đòi, thích hưởng thụ do cha mẹ thiếu quan
tâm, thiếu phương pháp giáo dục đúng đắn. Đây cũng chính là môi trường thuận
lợi cho các tệ nạn xã hội có cơ hội thâm nhập vào gia đình.
- Vấn đề bình đẳng giới chưa được xã hội quan tâm và nhận thức đầy đủ,
tư tưởng “gia trưởng”, “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại ở nhiều phố trong
phường. Tình trạng bạo lực trong gia đình, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ
em vẫn còn xảy ra đã gây nên bức xúc trong dư luận xã hội. Ngoài ra tình trạng
vi phạm pháp luật như: trộm cắp, cướp giật, mê tín dị đoan, cờ bạc... gây mất
trật tự cũng là những vấn đề đặt ra hết sức gay gắt cho các cấp, các ngành. Tình
trạng suy thoái về đạo đức, tha hóa trong lối sống như chạy theo đồng tiền, ảnh
hưởng bởi tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, đề cao tự do cá nhân dẫn đến gia
đình tan vỡ, tác động tiêu cực đến xã hội. Đó chính là những thách thức to lớn
trong việc xây dựng gia đình.
* Nguyên nhân của những hạn chế,khiếm khuyết.
+ Nguyên nhân chủ quan:
Mặc dù công tác xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng, với
sự tham gia của cả hệ thống chính trị của xă nhưng việc triển khai thực hiện có
21


lúc, có nơi còn thụ động, hình thức, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ
phận; thiếu sự đôn đốc, kiểm tra.
Việc tống kết phong trào qua từng năm được tiến hành thường xuyên tuy
nhiên, hiệu quả không cao, những giải pháp đưa ra chưa sát với thực tế.
Cán bộ làm công tác văn hóa chưa được đào tạo bài bản, chủ yếu là cán
bộ kiêm nhiệm; đời sống còn nhiều khó khăn, phụ cấp ít không đáp ứng được
yêu cầu công việc...
Công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế dẫn đến chưa làm cho nhân dân
thấy được vai trò, vị trí trong việc xây dựng gia đình văn hóa, phố phường văn
hóa...do vậy, chưa tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn phường, chưa thấy
được trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình văn hóa.
Sự eo hẹp về ngân sách dẫn đến một số hoạt động văn hóa bị lãng quên.
Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thường dàn trải và lăng phí, các hoạt động văn hóa
ít được quan tâm đến hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế. Đội ngũ cán bộ văn
hóa trở nên bị động.
Khoảng cách trong hưởng thụ văn hóa giữa các đối tượng ngày càng tăng.
Nhân dân là đối tượng thụ động trong hưởng thụ văn hóa, không phát huy được
khả năng sáng tạo trong hoạt động văn hóa.
+ Nguyên nhân khách quan:
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và hội nhập quốc tế
tạo nhiều cơ hội và điều kiện, đồng thời cũng đặt gia đình và công tác gia đình
trước nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của cơ chế thị trường và lối sống thực
dụng tác động mạnh tới các giá trị đạo đức truyền thống và lối sống lành mạnh.
Sự phân hoá giàu nghèo sẽ tiếp tục tác động vào số đông các gia đình.
Đời sống của nhân dân trong phường còn gặp nhiều khó khăn; lạm phát
kéo dài, thị trường không ổn định,... thường xuyên xảy ra đã tác động không nhỏ
đến công việc của người dân, đến việc thực hiện các chức năng của gia đình, đặc
biệt là chức năng kinh tế.

22


3.3. Phương hướng, mục tiêu và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả công tác xây dựng gia đình văn hoá phường Lam sơn, thành phố
Thanh Hóa
3.3.1. Phương hướng mục tiêu.
Xây dựng khu dân cư văn hoá: Để phong trào đạt được kết quả tốt thìcần
phải xem xét vai trò quan trọng của từng gia đình trong sự đóng gópchung. Do
đó, xây dựng văn hoá sẽ là cái nền, là nội dung cốt lõi trong cuộc vận động toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, cuộc sống mới ở khu dân cư. Ngược
lại, cuộc sống mới ở khu dân cư chính là môi trường lành mạnh tác động đến
việc xây dựng đời sống văn hoá. Trong năm, việc tập trung xây dựng khu dân cư
văn hoá có nhiều cố gắng.
Cần nhận thức sâu sắc hơn nữa gia đình là một trong những nhân tố quan
trọng quyết định sự thành công của sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
sự thành công của công tác xây dựng văn hóa chính là yếu tố quan trọng thúc
đấy phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển. Việc
xây dựng gia đình văn hóa là trách nhiệm của mỗi gia đình, của toàn xã hội, các
cấp chính quyền, các ngành đoàn thể mà trực tiếp là Ban chỉ đạo các cấp.
Tập trung chỉ đạo và kiểm tra, củng cố nâng cao chất lượng gia đình văn
hóa. Đây là một trong những công tác trọng tâm; thường xuyên, lâu dài, vì vậy,
cần có sự phối họp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, cơ quan đoàn thế và các
phố trong phường đế chỉ đạo toàn diện đạt hiêu quả. Thường xuyên kiểm tra,
thu hồi danh hiệu Gia đình văn hóa nếu vi phạm các tiêu chí qui định. Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, triển khai tích cực chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ chính trị
đấy mạnh chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; triển khai Chiến lược xây
dựng gia đình Việt Nam trên địa bàn phường, Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục triển
khai công tác 6 tháng cuối năm. Hàng năm, chọn tháng 11 tổ chức sơ, tổng kết
phong trào xây dựng gia đình văn hóa nhàm biểu dương các gia đình văn hóa
tiêu biếu trong ngày hội đoàn kết Toàn dân tộc tại khu dân cư. Việc họp mặt biểu
23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×