Tải bản đầy đủ

Công tác quản lý , hướng dẫn lễ hội ở cơ sở

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT

Từ viết tắt

Nghĩa của từ viết tắt

1

VH-TT-DL

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

2

UBND

Ủy ban nhân dân

3


VH-TT

Văn hóa-Thông tin

4

DSVH

Di sản văn hóa

5

DSVH-VT

Di sản văn hóa vật thể

6

DSVH-PVT

7

CBQL

Cán bộ quản lý

8

CBCV

Cán bộ, chuyên viên

9

BVHTTDL

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch

10
Quyết định

Di sản văn hóa phi vật thể


1.1.

1. KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP.
Về địa điểm kiến tập.

Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Thanh Miện nằm trong khối cơ quan Đảng ỦyUBND huyện Thanh Miện,tại Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải
Dương. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Thanh Miện chịu trách nhiệm trực tiếp
về mọi việc với UBND huyện Thanh Miện và Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương.
1.2.

Về cơ cấu tổ chức.

Cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa- Thông tin huyện Thanh Miện :
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh miện có một Trưởng phòng , một Phó
Trưởng phòng và một chuyên viên.
- Trưởng phòng là ông Trần Quang Huy chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của của Phòng;
- Phó Trưởng phòng là ông An Văn Chuyện ,người giúp Trưởng phòng, chịu trách
nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công khi
trưởng phòng vắng mặt, được trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của
Phòng;
- Chuyên viên của phòng Văn hóa- Thông tin là bà Vũ Thị Thơ , chịu trách nhiệm
trước Trưởng phòng và trước pháp luật, người phụ trách về sổ sách , giấy tờ cũng
như quản lý về con dấu chung của phòng.
1.3. Về chức năng và nhiệm vụ của phong Văn hóa- Thông tin huyện
Thanh Miện.
1.3.1. Vị trí, chức năng của phòng.
- Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân
huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước
về: Văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và internet,
công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản.


- Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo,
kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá - Thể thao và Du
lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.
1.3.2. Nhiệm vụ của Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Thanh Miện.
- Trình Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Miện ban hành các quyết định, chỉ thị, các
quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự
án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trên địa bàn huyện, chương trình,
biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các
lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Du lịch, Lễ hội, Thể dục- Thể thao thuộc phòng quản
lý.
- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Miện ban hành quyết định, chỉ thị
về lĩnh vực Văn hóa – Thông tin được giao quản lý trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách,
các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý
nhà nước về văn hóa được giao.
- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Miện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc
thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép có liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm
và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của
Uỷ ban nhân dân huyện.
- Về văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn huyên Thanh Miện.
+ Quản lý, hướng dẫn công tác chuyên ngành đối với các tổ chức, đơn vị và
nhân dân trên địa bàn huyện về phong trào văn hoá, văn nghệ, phong trào luyện tập
thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,
xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng
gia đình văn hoá, Làng văn hoá, khu dân cư văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá, bảo
vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh, bảo vệ, tôn tạo, khai thác,
sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch
trên địa bàn huyện Thanh Miện.
+ Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các
thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể
thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng và công tác gia đình thuộc phạm vi quản lý
của phòng trên địa bàn huyện.
+ Hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định đề nghị xét, công nhận danh hiệu gia
đình văn hoá, làng, khu dân cư văn hoá theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.


- Về thông tin, tuyên thông.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Miện trong việc tổ chức công tác bảo
vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn
thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.
+ Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về
ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Uỷ ban
nhân dân huyện.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát
thanh, truyền thanh cơ sở;
+ Hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, quản lý các đại lý
bưu chính, viễn thông, Internet theo quy định;
- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể,
kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt
động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy
định của pháp luật.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phòng quản lý cho cán
bộ, công chức thuộc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ
liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của
phòng.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá
nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được giao quản lý, báo cáo Uỷ
ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi
phạm, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham
nhũng, lãng phí trong lĩnh vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật và
phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện, các sở: Văn hoá, Thể thao
và Du lịch, sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền khác theo
quy định của pháp luật.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật,
đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối
với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định
của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.
- Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công,
phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao quản lý
theo sự phân công, phân cấp hoạc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo
quy định của pháp luật.

1.4.

Về cơ sở vật chất của phòng Văn hóa – Thông tin huyện Thanh
Miện.

Cơ sở vất chất của phòng Văn hóa- Thông tin khá đầy đủ , bao gồm:
- Một phòng làm việc của Trưởng phòng Trần Quang Huy với đầy đủ trang
thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc cập nhập thông tin và in ấn tài liệu.
- Một phòng làm việc của Phó phòng An Văn Chuyện, với đầy đủ các thiết bị
kĩ thuật phục vụ cho công việc .
- Một phòng Họp do chuyên viên Vũ Thị Thơ chị trách nhiệm quản lý với đầy
đủ trang thiết bị sẵn sang phục vụ cho các cuộc họp và lưu trữ đầy đủ các tài
liệu, các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch tỉnh Hải
Dương, phòng còn là nơi cất giữ và bảo quản con dấu của Phòng Văn HóaThông tin huyện Thanh Miện.


2. NHẬT KÍ KIẾN TẬP
STT
1

Ngày
Thứ 2
(14/5)

2

Thứ 3
(15/5)

3

Thứ 4
(15/5)

4

Thứ 5
(16/5)

5

Thứ 6
(17/5)

Thời gian Nôi dung công việc
Sáng
Ra mắt đoàn kiến tập với
cơ quan, họp giao ban đầu
tuần.
Chiều
Tiếp nhận người hướng dẫn
kiến tập và học quy định
của cơ quan.
Sáng
Tìm hiểu sơ bộ về phòng
VH-TT huyện Thanh Miện
và UBND huyện Thanh
Miện-Hải Dương
Chiều
Nghiên cứu tài liệu liên
quan tới quá trình hình
thành và phát triển của
phòng VH-TT huyện
Thanh Miện
Sáng
Tìm tài liệu về chức năng
nhiệm vụ của phòng Văn
hóa –Thông tin
Chiều
Nhận nhiệm vụ đi khảo sát
khu di tích chùa Nhữ Xá
vào thứ 5 (16/5), tìm tài
liệu liên quan đến chùa
Nhữ Xá.
Sáng
Đi khảo sát di tích lịch sử
quốc gia chùa Nhữ Xá tại
xã Hồng Quang, huyện
Thanh Miện
Chiều
Dự cuộc họp tổng kết buổi
khảo sát và xin xác nhận
dự án tu bổ di tích chùa
Nhữ Xá.
Sáng
Xử lý hồ sơ về dự án tu sửa
di tích chùa Nhữ Xá, tại xã
Hồng Quang Huyện Thanh
Miện.

Đánh giá ,nhận xét
Bước đầu làm
quen với công
việc

Nắm bắt được về
cơ cấu tổ chức của
phòng Văn hóaThông tin huyện
và UBND huyện
Thanh Miện Tỉnh
Hải Dương
Củng cố đầy đủ cơ
sở tài liệu phục vụ
cho viêc viết báo
cáo kiến tập và tài
liệu cho việc đi
khảo sát chùa Nhữ

Tiếp cận gần hơn
tới thực tiễn trong
việc các bước xin
dự án tu bổ di tích
lịch sự.

Củng cố cơ sở lý
luận và thực tiễn
của phục vụ cho
công việc học tập.


Chiều

6

Thứ 2
(21/5)

Sáng

Chiều

7

Thứ 3
(22/5)

Sáng
Chiều

8

Thứ 4
(23/5)

Sáng

Tổng kết công việc của
tuần vừa qua tiếp tục tìm
tài liệu phục vụ bài báo cáo
kiến tập
Họp giao ban đầu tuần về
viêc rà soát hoạt động
quảng cáo và treo biển hiệu
trên địa bàn huyện Thanh
Miện
Tìm hiểu tài liệu về luật
hoạt động quảng cáo và
treo biển hiệu của Bộ Văn
hóa -Thể Thao-Du lịch.

Tiếp nhận nhiệm
vụ rà soát hoạt
động quảng cáo và
treo biển hiệu
trong phạm vi xã
Thanh Giang, Ngũ
Hùng, Thị trấn
Thanh Miện , Lam
Sơn trong 4 ngày
(22,23,24,25/5)
Thực hiện theo kế hoạch số Hoàn thành nhiệm
664/KH-ĐRS ngày
vụ rà soát hoạt
3/5/2018 của sở văn hóa
động Quảng cáo
thể thao và du lịch tỉnh Hải và treo biển hiệu
Dương đi rà soát hoạt động trên địa bàn Thị
quảng cáo và treo biển hiệu trấn Thanh Miện.
trên địa bàn Thị trấn Thanh
Miện
Đi rà soát hoạt động quảng Hoàn thành nhiệm
cáo và treo biển hiệu trên
vụ rà soát hoạt
địa bàn xã Thanh Giang ,
động Quảng cáo
huyện Thanh miện
và treo biển hiệu
trên địa bàn xã
Thanh Giang

Chiều
9

Thứ 5
(24/5)

Sáng

Đi rà soát hoạt động quảng
cáo và treo biển hiệu trên
địa bàn xã Ngũ Hùng,
huyện Thanh miện

Hoàn thành nhiệm
vụ rà soát hoạt
động Quảng cáo
và treo biển hiệu


Chiều

10

Thứ 6
(25/5)

Sáng
Chiều

11

Thứ 2
(28/5)

Sáng

Chiều

trên địa bàn xã
Ngũ Hùng

Đi rà soát hoạt động quảng
cáo và treo biển hiệu trên
địa bàn xã Lam Sơn, huyện
Thanh miện

Hoàn thành nhiệm
vụ rà soát hoạt
động Quảng cáo
và treo biển hiệu
trên địa bàn xã
Lam Sơn.
Tập hợp toàn bộ
biểu mẫu rà soát
bàn giao lại cho
chuyên viên
phòng văn hóathông tin.
Thực hiện họp giao ban
Hiểu biết thêm về
đầu tuần kết hợp với cán
công tác thanh tra
bộ Sở Văn hóa- Thông
kiểm tra các hoạt
tinvà Du lịch tỉnh Hải
động quảng cáo và
Dương lên kế hoạch thanh treo biển hiệu trên
tra kiểm tra về hoạt động
địa bàn huyện
quảng cáo và treo biển hiệu Thanh Miện, tỉnh
trên địa bàn Thị trấn Thanh Hải Dương
Miện

Cùng đoàn thanh tra sở
Thực hiện theo kế hoạch
thanh tra kiểm tra hoạt


động quảng cáo và treo
biển hiệu trên địa bàn Thị
trấn Thanh Miện.
12

13

14

Thứ 3
(29/5)

Thứ 4
(30/5)

Thứ 5
(31/5)

Sáng

Tìm tài liệu liên quan đến
chuyên đề công tác quản
lý, hướng dẫn lễ hội ở cơ
sở.

Tập hợp được các
tài liệu có liên
quan đến việc
công tác quản lý
và hướng dân tổ
chức lễ hội
Củng cố thêm về
thực tiến các công
tác quan lý văn
hóa cấp cơ sở

Chiều

Tiếp nhận giấy giới thiệu
về các xã và thị trấn phục
vụ mục đích tìm hiểu thực
tế các vấn đề có liên quan
đến văn hóa tại các xã

Sáng

Đi thực tế tại Phong Ban
Văn hóa –Thông tin xã
Thanh Giang huyện Thanh
Miện tìm hiểu về công tác
bảo tồn di tích lịch sử quốc
gia Đàn Thiện và các công
tác văn hóa cấp cơ sở.

Thêm cơ sở lý
luận về công tác
quan lý văn hóa
cấp cơ sở

Chiều

Đi khảo sát thực tế khu di
tích lịch sử quốc gia Đàn
Thiện tại Làng Phủ Tải, xã
Thanh Giang , huyện
Thanh Miện

Hiểu thêm về thực
trạng công tác bảo
tồn cảnh quan của
di tích quốc gia.

Sáng

Liên hệ với công chức Văn
hóa xã Chi Lăng Nam ,
tìm hiểu về công tác phát
triển du lịch tại khu du lịch
sinh thái Đảo Cò

Hiểu biết thêm về
cơ sở lý luận và
thực tiễn phát triển
du lịch sinh thái
tại địa bàn huyện.

Chiều

Đi khảo sát thực tế khu du Nhìn nhận và
lịch sinh thái Đảo Cò tại xã đánh giá về công
Chi Lăng Nam.
tác bảo vệ và giữ


15

Thứ 6
(1/6)

Sáng

Chiều

16

Thứ 2
(4/6)

Sáng

Chiều

17

Thứ 3
(5/6)

Sáng

Chiều

gìn khu du lịch
sinh thái cũng như
công tác phát triển
du lịch tại khu
sinh thái Đảo Cò
Nhận kế hoạch khảo sát
Hòa thành kế
thực tế chùa Nhiếp Xá xã
hoạch khảo sát
Diên Hồng , huyện Thanh
thực tiễn vân đề
Miện
quy hoạch khuôn
Đi khảo sát chùa Nhiếp Xá viên chùa và hiểu
thêm về công tác
khu di tích kiến trúc nghê
giữ gìn di tích , di
thuật cấp tỉnh về vấn đề
sản văn hóa cấp
quy hoạch khuôn viên
miếu và công tác giữ gìn và tỉnh của cán bộ
công chức phụ
bảo tồn các bực phù điêu
trách văn hóa cấp
và tượng phật của chùa.
cơ sở và của người
dân sông gần khu
di tích
Săp xếp và hoàn thiện hồ
Hoàn thành công
sơ về quy hoạch di tích lịch việc được cấp trên
sử chùa Nhiếp xá tại xã
giao cho, quen dần
Diên Hồng, báo cáo hồ sơ với công việc
lại cho trưởng phòng Văn
khảo sát, kiểm tra,
hóa- Thông tin huyện
báo cáo .
Thanh Miện
Tìm các tài liệu liên quan
đến việc tổ chức các hoạt
động lễ hội trên địa bàn và
một số lễ hội nổi bật

Tiếp tục hoàn
thiện việc thu thấp
tài liệu phục vụ
cho việc viết báo
cáo kiến tập
Đi khảo sát thực tế xã
Hiểu thêm về thực
Đoàn Kết tìm hiểu về hoạt tế việc hoạt động
động tổ chức lễ hội tại
tổ chức lễ hội và
Làng Thủ Pháp.
việc hướng dẫn
hoạt động tổ chức
Đi khảo sát thực tế xã Cao lễ hội của các địa
Thắng tìm hiêu về công tác phương.
tổ chức và hoạt động


18

Thứ 4
(6/6)

Sáng
Chiều

19

Thứ 5
(7/6)

Sáng

Thứ 6
(8/6)

Củng cố thêm cơ
sở về thực tiễn
cũng như lý luận
trong công tác
quản lý di tích , tổ
chức lễ hội và các
hoạt động văn hóa
cơ sở khác.

Sắp xếp tài liêu phòng Văn
hóa –Thông Tin
Tiếp tục tìm tài liệu và
hoàn thiện kiến thức vê
mặt lý luận phục vụ cho
việc viết báo cáo kiến tập

Nắm bắt thêm về
cơ sở lý luận củng
cố lại thực tiễn để
phục vụ cho công
tác học tâp được
hiệu quả cao.

Sáng

Tham gia tập huấn nhân
rộng mô hình phòng chống
bạo lực gia đình

Chiều

Học hỏi kinh
nghiệm , lý luận
thực tiễn và những
cái nhìn nhận về
vấn đề bạo lực gia
đình

Tham gia thảo luận xây
dựng kế hoạch nhân rộng
mô hình, tham quan và học
tập kinh nghiệm.
Tìm hiểu về luật di sản Việt Thêm cơ sơt lý
Nam
luận và kiến thức

Sáng
Chiều

21

22

Thứ 2
(11/6)

Thứ 3
(12/6)

Hiểu thêm về
công tác thanh tra
kiểm tra các di sản
văn hóa , và các
sai phạm trong
quá trình tu bổ ,
quy hoạch di tích.

Đi khảo sát thực tế tại xã
Phạm Kha , huyện Thanh
Miện.
Cùng cán bộ chuyên viên
xã Phạm Kha đi khảo sát
thực tế đình Đỗ Lâm
Thượng, Đình Đạo Phái ,
Đình Đỗ Lâm Hạ, 3 di tích
lịch sử quốc gia.

Chiều

20

hưỡng dẫn tổ chức lễ hội
tại Làng Phạm Khê xã Cao
Thắng
Cùng đoàn thanh huyện đi
thực tế việc quy hoạch
khuôn viên chùa Nhiếp Xá
tại xã Diên Hồng , huyện
Thanh Miện

Sáng


về luật di sản

23

24

Thứ 4
(13/6)

Thứ 5
(14/5)

Chiều

Nghiên cứu tại liệu hồ sơ
các khu di tích lịch sử ,
phân loại di tích lịch sử cấp
quốc gia và cấp tỉnh

Sáng

Tìm hiểu cụ thể về các văn
bản hướng dân tổ chức lễ
hội của sở Văn hóa- Thể
thao và Du lịch, cũng như
Bộ Văn hóa – Thể thao và
Du lịch.

Chiều

Áp dụng những lý luận ,
các văn bản nghị quyết ,
quyết định của bộ Văn hóaThể thao và Du lịch về vấn
đề tổ chức lễ hội và hướng
dẫn tổ chức lễ hội cấp cơ
sở hoàn thiện báo cáo kiến
tập

Sáng

Xin dấu xác nhận hoàn
thiện hồ sơ kiến tâp

Chiều

Hoàn thiện báo
cáo kiến tập và
các nội dung có
liên quan đến quá
trình kiến tập.

Báo cáo lại những
việc đã làm được
trong thời gian
Họp phòng Văn hóa- thông kiến tập tại phòng
tin và xin hoàn thành kiến văn hóa- thông tin
huyện Thanh
tập tại phòng
Miện. Hoàn thiện
toàn bộ hồ sơ kiến
tập.


3. CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO KIẾN TẬP:
“ Công tác quản lý , hướng dẫn Lễ hội ở cơ sở”
3.1. Khái quát về huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
3.1.1. Vị trí .
Thanh Miện là một huyện của tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Trung tâm huyện
cách Hà Nội 60 km; cách thành phố Hải Dương 23 km và cách thành phố Hưng
Yên 25 km. Cùng với mạng lưới giao thông thông suốt, Thanh Miện có nhiều điều
kiện thuận lợi để phát triển sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp và nông thôn.
3.1.2. Cơ cấu hành chính
Huyện Thanh Miện bao gồm 18 xã và 1 thị trấn:
+ Thị trấn: Thanh Miện
+ Xã: Cao Thắng, Chi Lăng Bắc, Chi Lăng Nam, Diên Hồng, Đoàn Kết, Đoàn
Tùng, Hồng Quang, Hùng Sơn, Lam Sơn, Lê Hồng, Ngô Quyền, Ngũ Hùng, Phạm
Kha, Tân Trào, Thanh Giang, Thanh Tùng, Tiền Phong, Tứ Cường.
3.1.3.Về lịch sử huyện Thanh Miện :
Thời thuộc Minh là huyện thuộc châu Hạ Hồng, phủ Tây An, sau thuộc phủ Ninh
Giang, trấn Hải Dương. Năm 1979, sáp nhập với huyện Ninh Giang thành
huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng, nay là tỉnh Hải Dương. Tháng 1 năm 1996 lại
tách thành 2 huyện là Thanh Miện và Ninh Giang.
3.1.4.Về di tích lịch sử văn hóa :
Huyện Thanh Miện bao gồm 23 di tích lịch sử.
- Trong đó có 14 di tích lịch sử quốc gia bao gồm:
+ Đình Đào Lâm tại xã Đoàn Tùng
+ Đình Đông tại xã Thanh Tùng


+ Nghè, chùa Gia Cốc tại xã Tứ Cường
+Đình Thủ Pháp tại xã Đoàn Kết
+Đình Đạo Phái tại xã Phạm Kha
+Đình Đỗ Lâm Thượng và Đình Đỗ Lâm Hạ tại xã Phạm Kha.
+ Chùa Nhữ Xá thuộc xã Hồng Quang.
+Đề Tứ Xá thuộc xã Đoàn Kết
+ Mộ và đình thờ Đỗ Uông thuộc xã Thanh Tùng
+ Đàn Thiện Phù Tải thuộc xã Thanh Giang
+ Đình Khoai thuộc xã Tứ Cường
+ Đình Kim Trang Đông và Đình Kim Trang Tây thuộc xã Lam Sơn
- 9 di tích lịch sử cấp tỉnh:
+ Chùa Sộp tại xã Tân Trào
+ Đình, Chùa Phượng Hoàng Hạ thuộc Thị Trấn Thanh Miện
+ Miếu, chùa My Động thuộc xã Tiền Phong
+ Đền Từ Ô thuộc xã Tân Trào
+Chùa Cao Lý thuộc xã Cao Thắng
+ Miếu Hội Yên thuộc xã Chi Lăng Nam
+Chùa Vinh Quang thuộc xã Hùng Sơn
+ Miếu, chùa Thọ Trương thuộc xã Lam Sơn
+ Chùa Nhiếp Xá thuộc xã Diên Hồng.
3.2. Khát quát về lễ hội , một số lễ hội lớn trên địa bàn huyện Thanh Miện.


3.2.1. Khái quát về lễ hội truyền thống
Lễ hội truyền thống :
Là loại hình sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần của người dân được hình
thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Người Việt Nam từ hàng ngàn đời
nay có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Lễ hội là sự kiện thể hiện truyền
thống quý báu đó của cộng đồng, tôn vinh những hình tượng thiêng, được định
danh là những vị “Thần” - những người có thật trong lịch sử dân tộc hay huyền
thoại. Hình tượng các vị thần linh đã hội tụ những phẩm chất cao đẹp của con
người. Đó là những anh hùng chống giặc ngoại xâm; những người khai phá
vùng đất mới, tạo dựng nghề nghiệp; những người chống chọi với thiên tai, trừ
ác thú; những người chữa bệnh cứu người; những nhân vật truyền thuyết đã chi
phối cuộc sống nơi trần gian, giúp con người hướng thiện, giữ gìn cuộc sống
hạnh phúc... Lễ hội là sự kiện tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân công đức của các vị thần
đối với cộng đồng, dân tộc.
Lễ hội là dịp con người được trở về nguồn, nguồn cội tự nhiên hay nguồn cội của
dân tộc đều có ý nghĩa thiêng liêng trong tâm trí mỗi người.
Lễ hội thể hiện sức mạnh cộng đồng làng xã, địa phương hay rộng hơn là quốc gia
dân tộc. Họ thờ chung vị thần, có chung mục tiêu đoàn kết để vượt qua gian khó,
giành cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Lễ hội cũng là nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ những giá trị văn hoá vật chất và tinh
thần của mọi tầng lớp dân cư; là hình thức giáo dục, chuyển giao cho các thế hệ
sau biết giữ gìn, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu
của dân tộc theo cách riêng, kết hợp giữa yếu tố tâm linh và các trò chơi đua tài,
giải trí...
Lễ hội là dịp con người được giải toả, dãi bày phiền muộn, lo âu với thần linh,
mong được thần giúp đỡ, chở che đặng vượt qua những thử thách đến với ngày mai
tươi sáng hơn.
Trong khoang 100 lễ hội được nghiên cứu bước đầu ở Hải Dương có 75 lễ hội
được tổ chức vào mùa xuân, 3 lễ hội ở đầu mùa hè, 12 lễ hội về mùa thu, 10 lễ hội
được tổ chức vào mua đông . Lễ hội thường chỉ được diễn ra vài ngày nhưng được
nhân dân tại các đại phương chuẩn bị hàng tháng trước đó.


Để thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội ngành Văn hóa- Thể thao
và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2014/QĐUBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dươngvề biệc ban hành quy định cụ
thể một số nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội trên
địa bàn tỉnh Hâỉ Dương.
3.2.2. Một số lễ hội nổi bật tại huyện Thanh Miện , tỉnh Hải Dương.
+ Lễ hội chùa Động Trạch(My Động 2) tại xã Tiền Phong diễn ra vào 11/2
-13/2(âm lịch) hàng năm.
+Lễ hội xuân truyền thống khu Bất Nạo, được tổ chức ngày 13 tháng giêng (âm
lịch) hàng năm tại đình chùa khu Bất Nao – thị trấn Thanh Miện.
+ Lễ hội truyền thống chùa Vinh Quang tại xã Hùng Sơn , được tổ chức ngày 21/123/1 ( âm lịch).
+ Lễ Rước Thành Hoàng Làng tại xã Thanh Giang , huyện Thanh Miện.
+ Lễ hội chùa Nhiếp Xá thuộc xã Diên Hồng được tổ chức ngày 15-2 (âm lịch).
+ Lễ hội làng Phạm Khê được tổ chức tại Đình Phạm Khê .
+ Lễ hội làng Thủ Pháp tại xã Đoàn Kết , huyệnThanh Miện.
3.3. Một số công văn liên quan đến việc hướng dẫn và quy định việc tổ chức lễ
hội.
3.3.1.Các công văn , văn bản của Trung Ương:
- Chỉ thị số 27/CP-TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính Trị( khóa VIII) về việc
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
BỘ CHÍNH TRỊ
BAN CHẤP HÀNH TRUNG
ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
*****
Số: 27-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*******

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1998
CHỈ THỊ


VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC
TANG, LỄ HỘI
Từ nhiều năm qua, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa
đã được thực hiện trong cả nước. Nhiều tỉnh, thành phố đã có những việc làm thiết
thực đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn ấp văn hóa; bước đầu
hình thành một số nghi thức mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, cải tạo phong
tục tập quán lạc hậu, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, hiếu
thảo, thuỷ chung của dân tộc.
Những năm gần đây, trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường,
chúng ta đã có phần buông lỏng chỉ đạo, quản lý trên một số lĩnh vực văn hóa - xã
hội, xem nhẹ việc giáo dục nếp sống và lối sống, thiếu sự hướng dẫn kịp thời về
phong tục, thiếu những quy định cụ thể của Nhà nước đối với việc cưới, việc tang,
lễ hội nên đã để phát sinh nhiều hiện tượng không lành mạnh trong xã hội. Nhiều
gia đình, trong đó có cả những cán bộ có chức quyền, vì động cơ hiếu danh, vụ lợi,
tổ chức đám cưới, đám tang linh đình, phô trương, có những trường hợp thực chất
là "bán cỗ thu tiền". Mê tín dị đoan cùng nhiều hủ tục, kể cả một số hủ tục mới
hình thành do thói đua đòi, và do cách học theo nước ngoài thiếu sự phê phán,
chọn lọc, đang có khuynh hướng phục hồi và phát triển khá phổ biến ở nhiều nơi...
Những hiện tượng trên trở thành những vấn đề xã hội nhức nhối, làm xói mòn các
giá trị đạo đức truyền thống, lối sống cần kiệm, giản dị của dân tộc, phá hoại thuần
phong, mỹ tục, ảnh hưởng xấu tới đời sống tinh thần vật chất của nhân dân, ngày
càng bị những bộ phận tiên tiến trong nhân dân lên án, không đồng tình.
Trước tình hình đó, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn
Đảng, toàn dân đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, trong đó
có việc thiết lập nếp sống lành mạnh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo những
định hướng:
- Bảo tồn có chọn lọc, cải tiến, đổi mới những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân
tộc; loại bỏ dần trong cuộc sống những hình thức lỗi thời, lạc hậu; nghiên cứu xây
dựng và hình thành dần những hình thức vừa văn minh, vừa giữ gìn và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
- Lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa lãng phí, phiền nhiễu.
- Chống khuynh hướng kinh doanh, vụ lợi.
- Xoá bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan.
Để thực hiện chủ trương trên, cần làm tốt một số công việc sau đây:
1. Cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp phải thực sự quan tâm, có kế hoạch cụ thể
chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, coi đó là


một. trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương ngay trong dịp tết và Xuân
Mậu Dần này.
2. Phát động phong trào quần chúng rộng rãi, nêu cao vai trò làm chủ, ý thức tự
giác của nhân dân, xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn về nếp sống văn minh gia đình văn hóa.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội đóng vai trò
nòng cốt phối hợp kế hoạch tiến hành cuộc vận động từ cơ sở xã, phường, lôi cuốn
mọi người, mọi lực lượng tham gia, tạo ra dư luận xã hội mạnh mẽ phê phán những
biểu hiện cổ hủ, xa hoa lãng phí, hiếu danh, vụ lợi trong cưới xin, ma chay, tế lễ
không phù hợp với yêu cầu của cuộc sống văn minh.
3. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí minh, nhân viên nhà
nước và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân phải gương mẫu chấp
hành những quy định của Nhà nước, quy ước của địa phương, cơ quan, đơn vị về
nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, cổ hủ, xa hoa lãng phí, vụ lợi
trong việc cưới, việc tang, lễ hội, coi đây là một tiêu chuẩn để đánh gia cán bộ,
đảng viên, đoàn viên. Nghiêm khắc phê bình và xử lý kỷ luật thích đáng đối với
những đảng viên, đoàn viên, cán bộ và chiến sĩ vi phạm nếp sống văn minh.
4. Ngành văn hóa - thông tin có trách nhiệm xây dựng và hướng dẫn những nghi
thức phù hợp trong việc cưới, việc tang, lễ hội; kiến nghị Nhà nước bổ sung luật lệ
và quy định về lĩnh vực này theo các định hướng đã nêu ở trên; các địa phương dựa
vào các quy định này mà cụ thể hóa và vận dụng thích hợp với điều kiện của từng
vùng, miền và đồng bào các dân tộc.
5. Các cơ quan truyền thông đại chúng, văn hóa, nghệ thuật có nhiệm vụ thường
xuyên tuyên truyền về cuộc vận động này, nêu gương những điển hình tiên tiến,
những mô hình làm tốt về nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, giữ gìn thuần
phong mỹ tục; hình thành những tập quán mới tiến bộ, khắc phục các tập quán lạc
hậu.
6. Các cấp uỷ đảng, cơ quan chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và có kế
hoạch cụ thể để bảo đảm thực hiện thắng lợi cuộc vận động.
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban Cán sự đảng các ngành, các cấp theo
dõi, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và có báo cáo việc thi
hành chỉ thị này.
TM. BỘ CHÍNH TRỊ
Phạm Thế Duyệt


- Kết Luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính Trị (Khóa X)về việc
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TW của Bộ Chính Trị về thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới , việc tang, lễ hội.
- Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính
Phủ về việc ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới , việc tang , lễ hội. Quyết định số 308/2005/ QĐ-TTg ngày 25/11/2005
được ban hành kèm theo với Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới việc tang, lễ hội .
Trong đó việc thực hiện tổ chức lễ hội được quy định , chỉ đạo thực hiện trong điều
12, 13,14, mục số 3 Tổ chức lễ hội , trong chương 2 của Quy chế.
 Điều 12: Khi tổ chức lễ hội , chính quyền địa phương , cơ quan, đơn vị, tổ
chức, cá nhân phải thực hiện đúng Quy định của pháp luật về di sản văn hóa
và Quy chế tổ chức lễ hội do Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể Thao và Du lịch
ban hành.
 Điều 13: Chính quyền địa phương , cơ quan, đơn vị, tổ chức phải có biện
pháp quản lý chặt chẽ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm di
tích, danh lam thắng cảnh, lừa đảo, trộm cắp của du khách; thương mại hóa
và các hoạt động mê tín di đoan trong lễ hội theo phạm vi và thẩm quyền của
mình khi tổ chức lễ hội.
 Điều 14: Tổ chưucs lễ đón nhận Huân chương , danh hiệu cao quý và các
ngày lễ kủ niệm , chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức phải thực hiện
đúng theo Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về
nghi thưc Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ hội kỉ niệm, trao tặng và đón
nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương. Cờ thi đua
của Chính phủ , Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.
- Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 25/01/2011 của Bộ Văn hóa- Thể
thao và Du LịchQuy định về thực hiện nếp sống Văn minh trong việc cưới,
việc tang, lễ hội.
Việc tổ chức lễ hội được quy định tại điều 12 năm trong mục 3( Nếp sống văn
minh trong lễ hội) , chương 2 của Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL.
 Điều 12. Tổ Chức Lễ Hội.


1. Tổ chức, cá nhân, khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội, phải thực hiện các quy định
sau:
a) Nghi thức lễ hội phải được tiến hành trang trọng, phù hợp với truyền thống văn
hoá dân tộc;
b) Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc phải được treo nơi trang trọng, cao hơn cờ hội,
cờ tôn giáo; chỉ treo cờ hội, cờ tôn giáo tại địa điểm lễ hội và trong thời gian tổ
chức lễ hội;
c) Thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban tổ chức lễ hội;
d) Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục;
đ) Không nói tục, xúc phạm tâm linh và ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm
của lễ hội;
e) Bảo đảm trật tự, an ninh khi dự lễ hội; không đốt pháo, đốt và thả đèn trời;
g) Ứng xử có văn hoá trong hoạt động lễ hội;
h) Bỏ rác vào nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường;
i) Không bán vé vào dự lễ hội;
k) Nếu tổ chức các trò chơi, trò diễn, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, trưng bày triển
lãm trong khu vực lễ hội thì được bán vé cho các hoạt động đó; giá vé thực hiện
theo quy định của pháp luật về tài chính;
l) Nghiêm cấm lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan như xem số, xem bói,
gọi hồn, cầu cơ, sấm truyền, yểm bùa, trừ tà, phù phép chữa bệnh;
m) Không đốt đồ mã trong khu vực lễ hội.
2. Khuyến khích các hoạt động sau trong tổ chức lễ hội:
a) Tổ chức giới thiệu ý nghĩa lịch sử của lễ hội, giáo dục truyền thống tốt đẹp của
dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam;
b) Tưởng nhớ công đức của ông cha, ghi nhận công lao của các bậc tiền bối trong
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc;


c) Tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi mới và các hoạt động văn hoá, thể thao
có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội;
d) Thắp hương theo quy định của Ban tổ chức lễ hội.
3.3.2.Văn Bản của tỉnh Ủy, UBND Tỉnh Hải Dương:
Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về
việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang,và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương
được ban hành kèm theo Quy định : “Quy định cụ thể một số nội dung về thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới , việc tang , lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải
Dương”.
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội được Quy định trong
Điều 5:
1. Chính quyền địa phương , Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm thực hiện :
a, Sắp xếp hợp lý hệ thống hàng quán dịch vụ , điểm trông giữ phương tiện
giao thông đảm bảo mỹ quan; đảm bảo an ninh trật tự trong tổ chức lễ hội;
b, Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chông cháy nổ;
c, Bố trí hợp lý nơi chứa rác thải , nhà vệ sinh;
d, Có phương án bảo vệ di tích, cổ vật;
đ, Có bảng tóm tắt giới thiệu lịch sử , giá trị kiến trúc , băn hóa nghệ thuật
của di tích; có biển chỉ dẫn sơ đồ khu vực trong khuôn viên di tích , đảm bảo
việc tiện lợi cho nhân dân khi tham quan , hành lễ;
e, Hướng dẫn nhân dân đặt tiền lễ, tiền dầu nhang, thắp hương đúng lơi quy
định; không gài tiền lẻ vào đồ thờ lễ , tượng phật; không rải tiền xuống riếng
hoặc các hiện vật làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích.
2. Mỗi di tích đặt không quá 3 hồm công đức , bố trí bàn ghi công đưucs khóa
học , tiện lợi cho du khách.
3. Cấm các hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, bán đồ mã
trong khu vực di tích.
4. Khuyến khích mỗi di tích đăt một lư hương và một hòm công đức.
3.4. Công tác chỉ đạo và kế hoạch tổ chức thực hiện thực hiện.


- Theo Quy định : “Quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới , việc tang , lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.
Của Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Hải
Dương. Việc tổ chức thực hiện được ghi rõ tại Điều 6 : về tổ chức thực
hiện:
1, Các cơ quan, ban ngành , đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ,
thành phố tăng cường công tác tuyên truyền và chỉ đạo triển khai những nội
dung trong quy chế trong đó có việc tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội.
2, Nguoeì đứng đầu các cơ quan , đơn vị , địa phương chịu trách nhiệm chỉ
đạo các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, hoạt động lễ hội bổ sung việc thực hiện Quy định
này vào quy ước thôn , khu dân cư và các quy định , quy chế hoạt động của
cơ quan , đơn vị. Trưởng thôn, khu dân cư thường xuyên kiểm tra , giám sát
đánh giá và báo cáo cấp trên về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới , việc tang và tổ chức lễ hội trên địa bàn.
3, Đề nghị cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hướng
dẫn , vận động người dân thực hiện nghiêm túc Quy định và giám sát việc tổ
chức thực hiện theo chức năng , nhiệm vụ được giao.
4, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới , việc tang và tổ chức lễ hội , báo
cáo cho UBND tỉnh theo quy định.
- Ngày 10,12/10/2017 Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương kết hợp với UBND
huyện Thanh Miện- Phòng VH-TT huyện Thanh Miện thực hiện chương
trình tập huấn nhân rộng mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới việc tang và thực hiện hướng dân tổ chức hoạt động lễ hội theo các
Quyết đinh, Quy định của Trung ương và của Tỉnh Hải Dương ban hành về
việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới , việc tang và tổ chức hoạt
động lễ hội cho các cán bộ công chức Văn hóa xã , phường , thị trấn trên địa
bàn toàn huyện.
- Căn cứ vào các văn bản Quy định , Quyết định , Công văn , chỉ thị của
Trung ương , UBND – Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương. Phòng VH-TT huyện
Thanh Miện đã tổ chức họp bàn với các cán bộ chuyên viên Văn hóa của các
Xã, phường , thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Miện về công tác quản lý và
tổ chức hoạt động lễ hội trên đại bàn toàn huyện. thống kê có hệ thống tổng
số lễ hội , thời gian tổ chức, hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức . Sau


đó tiến hành cho rà soát và tổng hợp thông tin cụ thể về thực trạng , giá trị về
mặt văn hóa , về mặt tín ngưỡng tâm linh, về mặt di sản , di tích .
Tiếp tục chỉ đạo các cán bộ công chức, chuyên viên văn hóa của các xã,
phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức
của người dân khi tham giá vào hoạt động lễ hội theo đúng Quy định.
- Vào từng lễ hội được tổ chức đều có cán bộ văn hóa của phòng VH-TT
huyện kết hợp với UBND xã , phường thị trấn nơi tổ chức lễ hội, thành lập
ban tổ chức lễ hội và tiến thanh, tra kiểm tra , rà soát trước và sau khi hoạt
động lễ hội được diễn ra . Đảm bảo việc thực hiện hoạt động tổ chức lễ hội
diễn ra theo đúng Quy định của Trung ương và Sở VHTTDL tỉnh ban hành.
- Phòng VH-TT huyện kết hợp với Sở VHTTDL Tỉnh tiến hành thành lập
đoàn thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm sai Quy định trong thời gian diễn ra
lễ hội.
- Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số
3132/UBND-VP yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng
cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017.
Theo đó, để hoạt động lễ hội năm 2017 được tổ chức tốt, đặc biệt trong dịp đầu
xuân năm mới, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành
phố và các cơ quan, ban, ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:
+ Tiếp tục quán triệt và tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 33- NQ/TW
ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước.
+ Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, xã hội thông
qua các hoạt động văn hóa, lễ hội; triển khai Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND
ngày 29 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định
cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các văn bản chỉ đạo khác liên quan.
+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý và
tổ chức lễ hội. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy
mô tổ chức lễ hội, ngày hội. Kiện toàn Ban tổ chức lễ hội, thành lập các tiểu ban và
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.


+ Tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, bố trí bãi trông giữ phương tiện giao
thông, có phương án phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân
dân và du khách khi tham gia lễ hội. Đối với những lễ hội có các hoạt động diễn ra
trên sông nước phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội
và du khách; chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật giao thông đường thủy
nội địa.
+ Chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có phương án quản lý hòm công
đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng
nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích.
Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ
tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự.
+ Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành,
nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức
lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích
và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập
quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với
điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân
dân.
+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội,
kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di
tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái
phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực,
biến tướng trong lễ hội.
+ Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý và tổ
chức lễ hội; định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội; vận
động, thuyết phục nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.
3.5. Thực trạng tổ chức hoạt động lễ hội trước và sau khi thực hiện các Quy
định ở một số lễ hội trên địa bàn huyện Thanh Miện.
3.5.1. Lễ hội Làng Phạm Khê xã Cao Thắng , huyện Thanh Miện:
- Sơ lược về lễ hội Làng Phạm Khê:


Lễ hội làng Phạm Khê được tổ chức tại đình Phạm khê. Đình Phạm khê tôn thờ 2
vị thành hoàng làng. Vị thành hoàng thứ nhất có thê húy là “UY” , Vị thành hoàng
thứ 2 là Nguyễn Hưu Lâm. Theo tấm bia hồi phục tạo đình bi lập ngài tốt tháng 4
đầu mùa Hạ , năm Nhâm Ngọ - Liên hiệu Cảnh Hưng thứ 23(1762) và Thiên Ất
tạo đình chí ( liên đại thời Hâu Lê) hiên lưu giữ tại di tích cho biết :từ năm Đinh
Hợi (1707) , Tư nghị quan cảu bản xá đã chọn đất chuyển ấp về đây, quyết định tu
tạo ở nơi vững chắc lâu dài. Năm Mậu Tý (1708) , xây dựng đình to rộng ngồi
hướng Cấn ( Đông Bắc) , nhìn hướng Khôn ( tây Nam) , có bia ghi lại, dân chúng
được yên vui , muôn vất được điều hòa phát triển . Đến năm Canh Thân (1740) và
năm Tân Dậu(1741), đình làng ấp bị giặc đốt phá tiêu điều.Tháng 3 năm Mậu Dần
(1758) dựng lại đình , trùng tu tôn tạo vào thời Nguyễn.
Theo lời kể của các cụ cao niên tại địa phương cho biết, đình Phạm Khê trước đây
có kiến trúc kiểu Tiền nhất hậu Đinh. Gồm 5 gian đại bái xây bít đốt, 5 gian trung
từ xây đao tàu déo góc, và 3 gian hâu cung.Chất liệu của công trình được làm bằng
gỗ tứ thiết, các cột kê đá tảng . Đặc biệt, tại 5 gain trung đình có nhiều bức trạm
nghệ thuật theo đề tài tứ linh, tứ quý với các lớp đao công.
- Việc thực hiện hoạt động lễ hội làng Phạm Khê trước khi thực hiện theo các
Quy định , Quyết định của nhà nước:
Theo Tài liệu “ Thần tích- Thần Sắc” làng Phạm Khê do Lý trưởng sở tại khai vao
năm 1938 mô tả việc tế lễ lớn như sau:
+ Ngày 6 tháng riêng hàng năm làm lễ khai xuân.
+Ngày 12/3 ( âm lịch) lễ giao lâm.
+ Ngày 1/4 (âm lịch ) lễ kì yên.
+Ngày 5/5 ( âm lịch) lễ Đoan ngọ và lễ Hạ điền.
+ Ngày 1/7 (âm lịch) Lễ Tạ kì yên.
+ Ngày 15/8 ( âm lịch) lễ Trung thu.
+Ngày 20/9 lễ thường tâm
+ Ngày 18 tháng chạp lễ hóa nhận đức Thành hoàng Nguyễn Hữu Lâm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×