Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – HỌC TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NĂM HỌC 20172018

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – HỌC TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NĂM HỌC 2017-2018
1. Chương trình và kế hoạch (lớp 8 nhóm)
Buổi
học
1
2-3
3-4

Chương trình
Chương mở đầu
Chương1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Chương2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền
(1930- 1945)

Phụ trách
GV
GV
Nhóm 1


5-6

Chương3: Đường lối kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quóc Mỹ xâm lược (1945-1975)

Nhóm 2

6-7

Chương4: Đường lối công nghiệp hoá.
- Các nhóm 1-2-3-4 báo cáo đề cương bài tập lớn

Nhóm 3

7-8

Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Các nhóm 5-6-7-8 báo cáo đề cương bài tập lớn
Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị.

Nhóm 4

10

Chương7: Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá
và giải quyết các vấn đề xã hội.

Nhóm 6
và 7

11

Chương 8: Đường lối đối ngoại. Thu vở bài tập lớn.

Nhóm 8

12
13


Thuyết trình theo chủ đề, theo nhóm phân công
Thuyết trình theo chủ đề, theo nhóm phân công
thu vở bài tập.
Thuyết trình theo chủ đề, theo nhóm phân công
thu vở bài tập.
Thuyết trình theo chủ đề, theo nhóm phân công
Hệ thống chương trình, chữa vở bài tập

9

14
15
16

Tổng hợp PT

Nhóm 5

Nhóm 1-C2 trên lớp
BT lớn và TT
Chương CNH
Nhóm 2-C3 trên lớp
BT lớn và TT
Chương KTTT
Nhóm 3-C4 trên lớp
BT lớn và TT
Chương HTCT
Nhóm 4-C5 trên lớp
BT lớn và TT
Chương VH
Nhóm 5-C6 trên lớp
BT lớn và TT
Chương XH
NHóm 6-Phần VH C7
trên lớp BT lớn và
TT Chương Đối ngoại
Nhóm 7-Phần XH C7
trên lớp phần CP BTL
Nhóm 8 C8 trên lớp.
BTL và TT CM

Nhóm 1,2
Nhóm 3,4
Nhóm 5,6

Nhóm 7,8

2. Bài tập lớn
Theo chủ đề đã được phân công. Các nhóm báo cáo đề cương bài tập lớn theo KH .
3. Nội dung thảo luận: chọn chủ đề theo định hướng nghiên cứu
Nhóm 1: Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
Nhóm 2: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nhóm 3: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
Nhóm 4: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam
Nhóm 5: Đường lối giải quyết các vấn đề về chính sách xã hội
Nhóm 6 : Đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế


Nhóm 7: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Nhóm 8: Đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
ĐC: chinhnt@hvnh.edu.vn ĐT: 0984.92.8488.
Tiếp sinh viên: từ 9-11g30 thứ tư hàng tuần, tại văn phòng Khoa Lí luận chính trị. Liên
lạc qua điện thoại từ 20 giờ - 22 giờ.
YÊU CẦU VÀ GỢI Ý NỘI DUNG THẢO LUẬN
- Về nội dung: nhóm được chọn 1 chủ đề nhỏ của bài tập lớn hoặc thuyết trình nguyên
chủ đề được phân công.
+ Nêu được nội dung cơ bản đường lối
+ Nêu được thực trạng hoặc diễn biến của chủ đề nhóm phụ trách
+ Đưa ra giải pháp, kiến nghị hoặc bài học kinh nghiệm, những vấn đề rút ra từ nội
dung thảo luận, hoặc trách nhiệm của sinh viên ...
+ Phải có sự gắn kết, cân đối giữa các phần trong bài thuyết trình.
- Về hình thức:
+ Dùng phương pháp thuyết trình bằng powerpoint.
+ Rõ đẹp, khoa học
+ Trình bày mạch lạc, rõ ràng, khuyến khích bài thuyết trình có nhiều người tham gia
trình bày.
- Các yêu cầu khác:
+ Nhóm phải đưa ra được những vấn đề để cả lớp thảo luận. Nếu bài thuyết trình chỉ
trình bày không và không tạo được không khí thảo luận trong lớp thì bài thuyết trình
đó mới chỉ đạt được ½ yêu cầu.
+ Thời gian: gửi bài trước tối thiểu 2 ngày trước khi thuyết trình, thời gian thuyết trình
từ 20 – 30p, thảo luận 15p.
+ Lớp nhận xét, chấm điểm cho nhóm thuyết trình.
+ Các thành viên phát biểu (ngoài nhóm thuyết trình) đều được ghi nhận, đánh dấu để
cộng điểm ưu tiên.

Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Thị Chinh


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – HỌC TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NĂM HỌC 2017-2018
1. Chương trình và kế hoạch (lớp 7 nhóm)
Buổi
học
1
2-3
3-4

Chương trình
Chương mở đầu
Chương1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Chương2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền
(1930- 1945)

Phụ trách
GV
GV
Nhóm 1

5-6

Chương3: Đường lối kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quóc Mỹ xâm lược (1945-1975)

Nhóm 2

6-7

Chương4: Đường lối công nghiệp hoá.
- Các nhóm 1-2-3-4 báo cáo đề cương bài tập lớn

Nhóm 3

7-8

Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Các nhóm 5-6-7-8 báo cáo đề cương bài tập lớn
Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị.

Nhóm 4

10-11

Chương7: Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá
và giải quyết các vấn đề xã hội.

Nhóm 6

11-12

Chương 8: Đường lối đối ngoại. Thu vở bài tập lớn.
Thuyết trình theo chủ đề, theo nhóm phân công

Nhóm 7
Nhóm 1
TT
Nhóm 2,3
Nhóm 4,5

9

13
14
15
16

Thuyết trình theo chủ đề, theo nhóm phân công
Thuyết trình theo chủ đề, theo nhóm phân công
thu vở bài tập.
Thuyết trình theo chủ đề, theo nhóm phân công
thu vở bài tập.
Hệ thống chương trình, chữa vở bài tập

Tổng hợp PT

Nhóm 5

Nhóm 1-C2 trên lớp
BT lớn và TT
Chương CNH
Nhóm 2-C3 trên lớp
BT lớn và TT
Chương KTTT
Nhóm 3-C4 trên lớp
BT lớn và TT
Chương HTCT
Nhóm 4-C5 trên lớp
BT lớn và TT
Chương VH
Nhóm 5-C6 trên lớp
BT lớn và TT
Chương XH
NHóm 6-Phần VH C7
trên lớp BT lớn và
TT Chương Đối ngoại
Nhóm 8 C8 trên lớp.
BTL và TT CM 45-75

Nhóm 6,7

2. Bài tập lớn
Theo chủ đề đã được phân công. Các nhóm báo cáo đề cương bài tập lớn theo KH .
3. Nội dung thảo luận: chọn chủ đề theo định hướng nghiên cứu
Nhóm 1: Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
Nhóm 2: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nhóm 3: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
Nhóm 4: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam
Nhóm 5: Đường lối giải quyết các vấn đề về chính sách xã hội
Nhóm 6 : Đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế
Nhóm 7: Đường lối kháng chiến thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
ĐC: chinhnt@hvnh.edu.vn ĐT: 0984.92.8488.


Tiếp sinh viên: từ 9-11g30 thứ tư hàng tuần, tại văn phòng Khoa Lí luận chính trị. Liên
lạc qua điện thoại từ 20 giờ - 22 giờ.
YÊU CẦU VÀ GỢI Ý NỘI DUNG THẢO LUẬN
- Về nội dung: nhóm được chọn 1 chủ đề nhỏ của bài tập lớn hoặc thuyết trình nguyên
chủ đề được phân công.
+ Nêu được nội dung cơ bản đường lối
+ Nêu được thực trạng hoặc diễn biến của chủ đề nhóm phụ trách
+ Đưa ra giải pháp, kiến nghị hoặc bài học kinh nghiệm, những vấn đề rút ra từ nội
dung thảo luận, hoặc trách nhiệm của sinh viên ...
+ Phải có sự gắn kết, cân đối giữa các phần trong bài thuyết trình.
- Về hình thức:
+ Dùng phương pháp thuyết trình bằng powerpoint.
+ Rõ đẹp, khoa học
+ Trình bày mạch lạc, rõ ràng, khuyến khích bài thuyết trình có nhiều người tham gia
trình bày.
- Các yêu cầu khác:
+ Nhóm phải đưa ra được những vấn đề để cả lớp thảo luận. Nếu bài thuyết trình chỉ
trình bày không và không tạo được không khí thảo luận trong lớp thì bài thuyết trình
đó mới chỉ đạt được ½ yêu cầu.
+ Thời gian: gửi bài trước tối thiểu 2 ngày trước khi thuyết trình, thời gian thuyết trình
từ 20 – 30p, thảo luận 15p.
+ Lớp nhận xét, chấm điểm cho nhóm thuyết trình.
+ Các thành viên phát biểu (ngoài nhóm thuyết trình) đều được ghi nhận, đánh dấu để
cộng điểm ưu tiên.

Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Thị ChinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×