Tải bản đầy đủ

Thực trạng của vai trò kinh tế của nước ta hiện nay

Chào mừng cô và các bạn đến với bài thảo luận của
nhóm 6


Tính cấp thiết của đề tài


Đất nước ta trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội phải xây dựng một nền kinh tế phát triển cao dựa trên
lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợpTừ đại hội IX(năm 2001) nền kinh tế của Việt Nam được xác định mô hình kinh tế là nền Kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa.Đó là bước ngoặt chuyển từ nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần sang nền
kinh tế mới, vì vậy sự can thiệp của Nhà nước về kinh tế đảm bảo cho sự phát triển kinh tế có hiệu
quả,công bằng và ổn định Vì vậy tính cấp thiết cần đặt ra trong giai đoạn hiện nay hiểu rõ, đánh giá và phân
tích vai trò của Nhà nước hiện nay đối với nền kinh tế Việt Nam. Đề tài: “Vai trò kinh tế của Nhà nước ở VIệt
Nam hiện nay” sẽ làm rõ vấn đề nêu trên.


• Giải pháp nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà


Chương 3

Chương 2

nước

• Thực trạng của vai trò kinh tế của nước ta hiện nay

Chương 1

Kết cấu đề tài

• Cơ sở lý luận


Chương 1, Cơ sở lý luận.
1.Tính tất yếu khách quan của vai trò quản lý vĩ
mô của Nhà nước.
1.1. Vai trò của Nhà nước trong lịch sử.
Nhà nước là công cụ của giai cấp thống trị được
sử dụng để duy trì trật tự xã hội cho phù hợp với
lợi ích của nó


1.2. Cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường có sự quản lí
của Nhà nước
a, Cơ chế thị trường
Là cơ chế tự điều chỉnh nền kinh tế hàng hóa dưới sự tác động khách quan của các quy luật kinh tế vốn có
b,Nền kinh tế thị trường
Là nền kinh tế vận động theo
các quy luật của thị trường.


2, Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế

Đảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Giải quyết những mâu thuẫn lợi ích kinh tế phổ biến, cơ bản trong nền kinh tê quốc dân


Tính khó khăn phức tạp của sự nghiêp kinh tế

Tính giai cấp trong nền kinh tế và bản chất giai cấp của nhà nước.


3. Phương pháp quản lí nhà nước về kinh tế
Phương pháp kinh tế

Phương pháp hành chính
Phương pháp giáo dục và tâm lý


4. Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế.
4.1 Pháp luật
Là hệ thống các quy tắc xử sự có tính chất bắt buộc
chung (quy phạm pháp luật) thẻ hiện ý chí của giai cấp
thống trị và cộng đồng xã hội.


Vai trò của pháp luật quản lý nhà nước về kinh tế


4.2 Các chính sách quản lí nhà nước về kinh tế
Các chính sách kinh tế


Chính sách tài khóaChính sách tiền tệChính sách tỷ giá hối đoái


Vai trò của các chính sách


Chương 2: Thực trạng của vai trò kinh tế của nước ta hiện nay
2.1Nội dung quản lý


2.2 Phương pháp quản lý

Phương pháp kinh tế, nhà nước sử dụng để
tác động trong lĩnh vực quản lý như thuế, lãi
suất, tín dụng, giá cả, tỷ giá hối đoái.
Phương pháp hành chính
Thuyết phục cưỡng chế đối
Giáo dục đào tạo


2.3. Công cụ quản lý
Pháp luật


Chính sách quản lý kinh tế


Chương 3: Giải pháp nhằm đổi mới và tăng cường vai trò
kinh tế của nhà nước.
3.1 Những đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế hiện nay ở nước ta


3.2 Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa


Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII xác định: Việc phát triển nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng
xã hội chủ nghĩa (XHCN) được xem là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên
chủ nghĩa xã hộiKết luận


Vì vậy sự tác động của Nhà nước vào nền kinh tế là tính tất yếu của của phát triển kinh tế xã hội. Thiếu
sự can thiệp của Nhà nước để cho nền kinh tế thị trường tự do hoạt động thì việc điều hành nền kinh
tế không có hiệu quảĐể vai trò của Nhà nước được thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay thì phải đổi mới hệ thống
bộ máy. Nhà nước làm cho nó thích ứng với nền kinh tế, tức là phải đảm bảo trên thực tế Nhà nước
thực sự là công cụ điều hành nền kinh tế vĩ mô, xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, đồng bộ đủ
sức quản lý về mọi mặt, làm cho nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh và bền vững.


Cám ơn cô và các bạn đã chú ý lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×