Tải bản đầy đủ

THANH TICH TU 2016 2017

PGD-ĐT CHÂU ĐỨC
TRƯỜNG TH BÌNH GIÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Giã, ngày 20 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
(Năm học 2017-2018)
I- Sơ lược lí lịch:
- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sáng
- Sinh ngày, tháng, năm: 04/10/1984

Giới tính: Nam

- Quê quán: Phương Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh
- Trú quán: Tổ 28 - Tân Lập – Sơn Bình - Châu Đức - BRVT
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bình Giã
- Chức vụ: Giáo viên dạy Thể dục
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng sư phạm (ngành giáo dục thể chất)

II- Thành tích đạt được:
1. Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn thể dục khối 4, 5 và lớp 1A.
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
2.1. Thành tích chung
- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà
nước, có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong
trào thi đua.
- Thực hiện tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương, hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị của ngành giao cho.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch được giao.
- Bảo đảm ngày, giờ công theo quy định.
- Có thái độ lịch sự, tác phong khiêm tốn, chuẩn mực trong giao tiếp với đồng
nghiệp, phụ huynh và học sinh.
- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ đáp
ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, kĩ thuật nghiệp vụ để nâng cao trình độ,
đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tích cực tham gia công tác phổ cập giáo dục tại địa phương.


- Tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung
trọng tâm “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói
không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc để học sinh ngồi nhầm lớp”, “Mỗi thầy
giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia tích cực trong phong trào thi
đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
2.2. Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước.
Quan điểm chính trị nhất quán, lập trường vững vàng kiên định.
Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của
Nhà nước; các quy định của ngành và nội quy của cơ quan.
2.3 Công tác tu dưỡng phẩm chất đạo đức; học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn.
Bản thân tôi luôn giữ gìn đạo đức trong sáng trước học sinh, phụ huynh. Tích
cực thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tham gia đầy đủ các buổi học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng như
bồi dưỡng chính trị do cấp trên tổ chức.
2.4 Thực hiện nhiệm vụ được giao
a. Công tác giảng dạy
Thực hiện đúng đủ chương trình theo quy định, dạy theo thời khoá biểu của nhà


trường, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo đúng Thông tư 22/2016.
Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn. Thực hiện giảng dạy theo đúng quy định.
Cải tiến phương pháp dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, thực hiện
đúng và đủ chương trình theo quy định. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn và các loại
hồ sơ theo quy định. Nắm nội dung môn học được phân công, thực hiện nghiêm túc
quy định về soạn bài, bài giảng khoa học, chính xác. Kiểm tra đánh giá học sinh đúng
quy định, không có trường hợp đánh giá kết quả học tập của học sinh không đúng thực
chất. Tổ chức quản lí tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt, giúp đỡ học
sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Luôn phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các công tác được giao. Có tinh thần
khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
b. Công tác khác
Tham gia tích cực các hội thi, các phong trào thi đua do ngành và các cấp phát
động, cụ thể như: Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện, tập luyện cho


học sinh tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, công tác trọng tài chào mừng ngày nhà
giáo Việt Nam 20/11 và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cũng như hội khỏe Phù Đổng cấp
huyện, viết sáng kiến, văn nghệ, thể dục thể thao. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do hiệu
trưởng phân công.
2.5. Kết quả đánh giá học sinh cuối năm học

Khối
4
5

Lớp
1A

Sĩ số
156
135

Sĩ số
27

Hoàn thành
Tốt
SL
TL%
66
42,31
58
42,96
Hoàn thành
Tốt
SL
TL%
12
41,38

Hoàn thành
SL
90
77

TL%
57,69
57,04

Hoàn thành
SL
17

TL%
58,62

Chưa hoàn
thành
SL
TL%

Chưa hoàn
thành
SL
TL%

2.6. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học và duy trì sĩ số đến cuối năm
học.
- Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 100%
2.7. Kết quả đánh giá đạt được trong năm học:
- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- Tập luyện cho học sinh tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt giải II môn
bóng đá.
- Viết SKGP “ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao việc học kỹ thuật ném
bóng của học sinh khối lớp 5”. được cấp có thẩm quyền công nhận.
- Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp QĐ 14/2007/QĐ-BGDĐT: Xuất
sắc.
- Đánh giá xếp loại viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP: Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ.
III- Các hình thức khen thưởng trong 3 năm học gần đây:
Danh hiệu thi đua:
Năm
20142015

Danh hiệu thi đua
Lao động tiên tiến
cấp cơ sở

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
Quyết định số 2170 / QĐ- UBND ngày 19 tháng 6 năm
2015 của UBND huyện.


20152016

Lao động tiên tiến Quyết định số 3577 / QĐ- UBND ngày 20 tháng 6
cấp cơ sở
năm 2016 của UBND huyện.

20162017

Lao động tiên tiến Quyết định số 2723 / QĐ- UBND ngày tháng 6 năm
cấp cơ sở
2017 của UBND huyện.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ
NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

Nguyễn Khánh Thiệp

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Ngọc SángTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×