Tải bản đầy đủ

thuyết trình khoá luận tốt nghiệp

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN,
CHI NHÁNH NHA TRANG


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
• Ngành điều là một trong những ngành được nhà nước quan
tâm.
• Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành
điều còn gặp nhiều khó khăn.
Nguyên nhân nào gây ra?
Làm cách nào để khắc phục?
Biện pháp cần thực hiện?


NỘI DUNG CHÍNH
Mở đầu
Mục tiêu đề tài
Phân tích & đánh giá hiệu quả HĐ
Biện pháp

Kiến nghị - Kết luận


MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1

Phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến
HĐSX và thực trạng năng lực của Công ty.

2

Xác định mức độ ảnh hưởng của chúng
đến sự phát triển của Công ty.

3

Đề xuất một số giải pháp.


PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HĐ SXKD CỦA
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN – NHA TRANG

1

2

3

Giới thiệu
Công ty

Các nhân
tố ảnh
hưởng

Kết quả,
phương
hướng
phát triển4

5

Đánh giá
hiệu quả
SXKD

Những
hạn chế và
kết quả
đạt được


Giới thiệu Công ty
Tiền thân là Công ty TNHH
thương mại và sản xuất Long Sơn
Trụ sở chính: TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Nha Trang

Chế biến và xuất khẩu hạt điều
nhân và điều chiên
Địa chỉ: Diên Khánh, Khánh Hoà.
Thu mua, chế biến, đóng gói, phân
phối và kinh doanh hạt điều.
Hoàn thành công việc tổng công ty
giao phó.


Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
GĐ điều
hành
Phó giám
đốc
KHỐI
SẢN
XUẤT

KHỐI
QUẢN LÝ
Tổ bảo
vệ

Ph. tổ chức
hành chính

Phòng
nghiệp vụ

Kho ng/liệu
thành phẩm

Phân
xưởng
sản xuất

Tổ QC

Tổ bốc
xếp

Phòng kế
toán

Phòng kinh
doanh

Phân
xưởng I

Phân
xưởng
II

Phân
xưởng
III


Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động sản xuất kinh doanh

Con người và vai trò quản lý

Kỹ thuật công nghệ

Điều kiện tự nhiên

Đối thủ cạnh tranh – khách hàng

Yếu
tố

Kinh tế, chính trị và
pháp luật

Nhà cung ứng


Con người và vai trò quản lý
LAO ĐỘNG

Lực lượng lao
động :
 lao động trực
tiếp chiếm tỷ lệ
khá cao
 Nữ giới chiếm
khoảng 2/3 số
công nhân

Chất lượng lao
động biến động
không đáng kể,
trình độ lao
động có trình
độ học vấn cao
khá ít.


Kỹ thuật công
nghệ
Chỉ xuất khẩu điều thô hoặc sơ chế.
Hạn chế trong khâu trồng trọt và thu
hoạch.
Thiếu thiết bị sấy
Công nghệ và máy móc thiết bị chỉ đáp
ứng các tiêu chuẩn tối thiểu.
Máy tách hạt điều
thủ công


Điều kiện tự nhiên
 Việt Nam là một nước có khí hậu nhiệt đới gió
mùa.
 Thời tiết diễn biến phức tạp
 Cây điều có tính thích nghi rộng, sức chịu hạn và
sâu bệnh khá cao

Nhà cung ứng
 Nguồn cung ứng: các nhà máy chế biến nhỏ, các đầu nậu thu gom và các nông
trại.
 Việc thu mua nguyên liệu khắp các tỉnh như Đồng Nai, Bình Phước, Khánh Hòa,..
 Nguồn cung ứng ở nước ngoài: Châu Phi,…Đối thủ
cạnh
tranh

Khách
hàng

Năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu điều cao nhất từ trước đến
nay và đứng vị trí số 1 trong nhóm 5 mặt hàng nông sản xuất
khẩu chủ lực của Việt Nam.


Kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2015 - 2017


Phương hướng phát triển trong thời gian tới
 Áp dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu SP.
 Đầu tư máy móc thiết bị mới, xây dựng thêm nhà xưởng.
 Nâng cao tay nghề và cải thiện đời sống cho công nhân viên.
 Đảm bảo nguyên liệu đầu vào, giảm chi phí SX,….
 Đẩy mạnh nguyên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ SP, nâng cao uy tín
 Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật có trình độ cao


Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
Hiệu quả sử dụng vốn
2

Hiệu quả sử
dụng lao động

1

Hiệu quả kinh tế
xã hội

3
Các chỉ tiêu

5

4

Khả năng sinh
lời

Hoạt động tài
chính


Hiệu quả sử dụng lao động


Hiệu quả sử dụng vốn lưu động


Hiệu quả sử dụng VCĐ và TSCĐ


Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời


Phân tích hoạt động tài chính


Hiệu quả kinh tế xã hội


Kết quả đạt được và hạn chế
Kết quả đạt
được
• Quy mô sản xuất được mở
rộng
• Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
tăng
• Doanh thu của tăng lên đáng
kể
• Các khoản phải thu bình quân
giảm

Những mặt
hạn chế
• Công ty chỉ SX thô là chủ
yếu
• Hàng tồn kho ngày càng tăng
• Trình độ chuyên môn nghiệp
vụ có sự chênh lệch.
• Thiếu máy móc thiết bị
• Hạn chế về nguồn nguyên
liệu


BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HĐ SXKD CỦA
CHI NHÁNH Cty CP LONG SƠN – NHA TRANG

1

Đẩy
mạnh
hoạt động
tiêu thụ
sản phẩm

TEXT

2

3

Đầu tư
đổi mới
máy
móc
thiết bị

Hoàn
thiện công
tác đào tạo
lao động

4

Nâng cao
hiệu quả
sử dụng
vốn

TEXT

5

Nâng cao
chất
lượng sản
phẩm


KIẾN NGHỊ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×