Tải bản đầy đủ

Bai thu hoach lop dang vien moi

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu hỏi thảo luận:
1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

BÀI LÀM

1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu
tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho
hành động..."
Lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí
Minh đã thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội VII (tháng 6- 1991) Đảng ta
đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động...", đó là kết luận sâu sắc rút ra từ lịch sử của Đảng ta
và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã vận dụng những nội dung, tư tưởng

Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta
Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm cụ thể của
chủ nghĩa Mác- Lênin phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng,
nguyên lý đó được xác định không chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của
C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp đặt vào tình hình thực
tiễn. Những câu nói bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn
của nó
Khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm thực tiễn của đất nước, xác định rõ những yêu cầu
và nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn và bối cảnh quốc tế.


Phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn, tham khảo có chọn lọc kinh
nghiệm các nước, từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng
giai đoạn, từng thời kỳ.
Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn
nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đó là một trong
những nhiệm vụ hàng đầu. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đi vào chiều sâu,
nhiều vấn đề mới như kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, nhà nước pháp quyền, hội
nhập…là những vấn đề rất mới, cần được nghiên cứu, giải đáp về lý luận và thực tiễn, tại
đại hội X đã xác định: phải chăm chú phát hiện, tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của
lý luận, bổ sung cho kho tàng lý luận mácxít, dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường,
chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều.
Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần
phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu, yêu cầu từng giai đoạn , gắn chặt với
tổng kết thực tiễn, như vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học.
Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải bảo vệ các nguyên lý
lý luận của nó, đấu tranh có hiệu quả những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh cần nắm chắc nội dung, bản chất từng luận điểm gắn với hoàn cảnh
lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết, đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đưa tư tưởng và quan điểm đó vào
thực tế cuộc sống thực hiện thắng lợi mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
dân chủ, văn minh”, đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội và bảo thủ, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩa
Mác- Lênin, xuyên tạc, bôi đen những thành quả của chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đấu tranh với các hành động xuyên tạc hoặc đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa
Mác- Lênin, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hơn ai hết đảng viên
phải là người đi đầu, kiên quyết bảo vệ nền tảng, đường lối, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng.


Tóm lại, đảng viên phải tăng cường học tập lý luận chính trị, qua đó có lập trường tư
tưởng vững vàng, không dao động thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Dảng và pháp luật
của Nhà nước; kiên định những vấn đề và quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×