Tải bản đầy đủ

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác lãnh đạo, quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại phòng nội vụ huyện na hang

Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC
----------------***---------------

BÁO CÁO KIẾN TẬP
ĐỀ TÀI:
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG VIỆC
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN TẠI PHÒNG NỘI VỤ
HUYỆN NA HANG
ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN NA HANG

Người hướng dẫn

: Phan Thị Thu Hiền

Sinh viên thực hiện


: Nguyễn Thị Huế

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản trị nhân lực

Lớp

: 1205. QTND

Khóa học

: 2012-2016

Nguyễn Thị Huế

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Hà Nội, năm 2015

Nguyễn Thị Huế

2

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà NộiMỤC LỤC
.....................................................................................................................................................................1
1.1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty.................................................58

Nguyễn Thị Huế

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

LỜI CẢM ƠN
Là sinh viên năm 3 trường Đại học Nội vụ Hà Nội “kiến tập ngành nghề”
là điều kiện và cơ hội để tôi bổ sung những kiến thức bên ngoài ghế nhà trường
và làm quen với môi trường làm việc thực tế, từ đó rèn luyện cho mình những
kiến thức cho cuộc sống, cũng như công việc sau này.
Trong khoảng thời gian này bản thân tôi đã cố gắng, nỗ lực không ngừng
học hỏi kinh nghiệm làm việc cũng như rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ văn phòng.
Trên cơ sở áp dụng những lý thuyết đã được học và sự hướng dẫn tận tình của
cán bộ công chức Phòng Nội vụ tôi đã hoàn thành bài báo cáo kiến tập với đề
tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác lãnh đạo,
quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại phòng Nội vụ huyện Na
Hang”.
Để hoàn thành đề tài này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều cá nhân và
tổ chức. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ giảng viên trong khoa Tổ
chức và Quản lý nhân lực đã tổ chức đợt kiến tập nhằm nâng cao khả năng tiếp
thu vận dụng kiến thức vào trong thực tiễn tại cơ quan .
Xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, công chức Phòng Nội vụ huyện Na
Hang đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thu thập
tài liệu, tìm hiểu nghiệp vụ cũng như kỹ năng chuyên môn để
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế nên đề tài không tránh
khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến, nhận xét của
các thầy cô để đề tài được đầy đủ và hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 01/05/2015
Sinh viên
Nguyễn Thị Huế

Nguyễn Thị Huế

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả
hoạt động công tác lãnh đạo, quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
tại phòng Nội vụ huyện Na Hang” là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, không sao
chép của ai. Các số liệu, kết quả nêu trong đề tài là trung thực và chưa được
công bố trong các công trình khác. Nội dung đề tài có tham khảo và sử dụng các
tài liệu, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và các trang web theo
danh mục tài liệu tham khảo của đề tài. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm.
Hà Nội, ngày 01/05/2015
Sinh viên
Nguyễn Thị Huế

Nguyễn Thị Huế

5

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT

Từ, cụm từ viết tắt

Từ, cụm từ viết đầy đủ

1

UBND

Ủy ban nhân dân huyện

2

HĐND

Hội đồng nhân dân

3

GD & ĐT

Giáo dục và đào tạo

4

TN & MT

Tài nguyên và môi trường

5

TC & KH

Tài chính và kế hoạch

6

THCS

Trung học cơ sở

Nguyễn Thị Huế

6

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Nguyễn Thị Huế

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

A – PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa,
với mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo
hướng hiện đại. Để thực hiện mục tiêu này, cũng như là việc chuyển đổi nền
kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập nền kinh tế thế giới. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
Nước ta đang từng bước tiến hành cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực.
Đặc biệt là cải cách tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức hành chính.
Việc đổi mới và hoàn thiện phương thức tổ chức, điều hành hoạt động của các
cơ quan hành chính Nhà nước giữ một vai trò hết sức quan trọng, nó góp phần
nâng cao hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây
được coi là một chủ trương lớn của Việt nam trong công cuộc cải cách nền hành
chính quốc gia. Để thực hiện tốt chủ trương này chúng ta không thể không
ngừng cải tiến và hoàn thiện hoạt động của các bộ phận chức năng, trong đó có
phòng Nội vụ.
Phòng Nội vụ với chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành
chính, sự nghiệp nhà nước; Cán bộ công chức, viên chức nhà nước; cán bộ công
chức xã, thị trấn; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cải cách hành
chính; tôn giáo; hội, tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên; văn thư lưu trữ
nhà nước và thi đua khen thưởng. Chính vì vậy để xây dựng tổ chức nâng cao
hiệu quả hoạt động của phòng Nội vụ trong cơ quan Nhà nước, công tác lãnh
đạo, quản lý đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm Chỉ đạo, phân công, công
việc, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công chức của phòng thực hiện
nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và các nhiệm vụ của phòng đảm bảo tiến độ
và chất lượng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn những nhận thức chưa đầy đủ,
thống nhất về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của phòng Nội vụ, cũng như chưa
Nguyễn Thị Huế

8

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn của phòng Nội vụ. Việc nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ thực trạng
hoạt động của công tác lãnh đạo, quản lý này sẽ là cơ sở để đưa ra giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nói chung và hoạt
động của phòng Nội vụ huyện Na Hang nói riêng.
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề trên và thời gian kiến tập tại phòng
Nội vụ huyện Na Hang với những kiến thức ban đầu tiếp thu được từ trên ghế
nhà trường và qua thực tế làm việc, tìm hiểu, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Thực
trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác lãnh đạo, quản lý
trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại phòng Nội vụ huyện Na Hang”
làm chuyên đề báo cáo kiến tập của mình. Để từ đó cần làm tốt hơn công tác
lãnh đạo, quản lý, tăng cường công tác chuyên môn, nâng cao nhận thức cho đội
ngũ lãnh đạo, quản lý về sự cần thiết phải nâng cao.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Nhằm củng cố lại kiến thức đã học, gắn lý luận với thực tiễn để góp phần cho
lãnh đạo, quản lý nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng trong nhiệm vụ và vai
trò công tác của cá nhân và tập thể phòng Nội vụ. Việc nghiên cứu, đánh giá một
cách đầy đủ thực trạng hoạt động của công tác lãnh đạo, quản lý này sẽ là cơ sở
để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính
nói chung và hoạt động của phòng Nội vụ huyện Na Hang nói riêng.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước và thể chế hành chính Nhà
nước nói chung và của UBND huyện nói riêng, đặc biệt là phòng Nội vụ huyện
Na Hang. Nắm vững chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và một số vị trí công tác
của cán bộ công chức của UBND huyện, thực trạng hoạt động của cơ quan, môi
trường làm việc, văn hóa công sở trong cơ quan, quan điểm quản lý trong tổ
chức, hình thức tổ chức bộ máy,... Đồng thời có cái nhìn thiết thực nhất về
Nguyễn Thị Huế

9

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

những hạn chế còn đang tồn tại làm ảnh hưởng đến hoạt động của phòng Nội vụ
huyện Na Hang.
Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản
lý hành chính Nhà nước. Bổ sung và nâng cao kiến thức đã tiếp thu trong quá
trình học lý thuyết tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
4. Phạm vi nghiên cứu
Giới hạn về thời gian: Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng lãnh đạo,
quản lý tại phòng Nội vụ huyện Na Hang giai đoạn 2014 – 2015, đồng thời đề
ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác lãnh đạo trong những năm
tới.
Giới hạn về không gian: Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu
quả hoạt động công tác lãnh đạo, quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn tại phòng Nội vụ huyện Na Hang” được nghiên cứu trong phạm vi tại
Phòng Nội vụ huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: thông qua quá trình tìm hiểu và 1
tháng kiến tập thực tế tại phòng Nội vụ huyện Na Hang, được trao đổi với cán
bộ trong phòng về tình hình, cách thức thực hiện cũng như những thuận lợi khó
khăn trong quá trình thực hiện công việc, cũng như một số phản hồi về tình hình
lãnh đạo trong phòng. Đồng thời cũng được trao đổi trực tiếp với lãnh đạo giúp
giải quyết các thắc mắc của cá nhân trong nội dung công việc đảm nhiệm thực
hiện về vấn đề lãnh đạo, quản lý này.
- Phương pháp quan sát: quan sát các hoạt động của lãnh đạo tại phòng
Nội vụ huyện Na Hang, thông qua các chỉ thị trực tiếp và một số chỉ thị bằng
văn bản, quan sát các hình thức đôn đốc, phân công công việc,hướng dẫn các
cán bộ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ
Nguyễn Thị Huế

10

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

- Phương pháp phiếu điều tra: lập phiếu khảo sát về công tác lãnh đạo,
quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại phòng Nội vụ huyện Na
Hang . đối tượng khảo sát là nhóm đối tượng đang làm việc theo biên chế, theo
hợp đồng, những người từng làm việc tại phòng trong giai đoạn 2011 – 2015 và
một số lãnh đạo các phòng ban bộ phân khác như lãnh đạo của UBND, phòng
TC & KH; phòng GD & ĐT; phòng TN & MT (khảo sát 30 cán bộ công chức)
- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: nghiên cứu các văn bản
tài liệu, lý luận, quyết định, chỉ thị, bảng phân loại cán bộ công chức, bản vị trí
việc làm của từng cá nhân và lãnh đạo tại phòng Nội vụ, bản báo cáo thành tích,
bản kiểm điểm cá nhân,… khác nhau và phân tích chúng thành từng bộ phận
riêng biệt để tìm hiểu sâu sắc hơn về đối tượng lãnh đạo, quản lý. Đồng thời
liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin đã được phân tích, tạo ra một hệ thống
lý thuyết mới sâu sắc về đối tượng lãnh đạo, quản lý này nhằm tìm ra nguyên
nhân và giải pháp khắc phục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý tại phòng Nội
vụ huyện Na Hang.
6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài
Về mặt lý luận: Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan tới cán bộ
công chức: về khái niệm cán bộ, công chức; về lãnh đạo, quản lý; về công tác
lãnh đạo quản lý; nội dung của công tác lãnh đạo quản lý trường khái niệm chất
lượng, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ côn chức.
Về mặt thực tiễn: đề tài góp phần làm rõ hơn thực trạng của đội ngũ lãnh
đạo, quản lý để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
trong công tác lãnh đạo quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại
phòng Nội vụ huyện Na Hang. Đồng thời,qua việc nghiên cứu, thực hiện đề tài
này giúp tôi củng cố được những kiến thức đã học, gắn lý luận với thực tiễn từ
đó nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn.

Nguyễn Thị Huế

11

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

7. Kết cấu đề tài
Ngoài phần mở đầu, phầnphụ lục, tài liệu tham khảo và phần kết luận thì
đề tài gồm 3 chương.
Chương 1. Khái quát chung về phòng Nội vụ huyện Na Hang
Chương 2. Thực trạng công tác lãnh đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn tại phòng Nội vụ huyện Na Hang.
Chương 3. Một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
lãnh đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại phòng Nội vụ huyện Na
Hang

Nguyễn Thị Huế

12

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

B – PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1.
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN NA HANG
1.1.

Giới thiệu chung về phòng Nội vụ huyện Na Hang.

1.1.1.

Vị trí, chức năng.

Phòng Nội vụ huyện Na Hang được thành lập ngày 01/01/2006 trên cơ sở
chuyển giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc sở Lao động
Thương binh và Xã hội về UBND huyện Na Hang quản lý và sáp nhập với bộ
phận Tổ chức Chính quyền thuộc văn phòng UBND huyện thành Phòng Nội vụ
Lao động Thương binh và Xã hội. Đến tháng 5/2008 các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND huyện được tổ chức thống nhất lại theo Nghị định số 14/2008/NĐ
– CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và Quyết định số 158/QĐ – UBND ngày
23/4/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang. Phòng Nội vụ Lao động, Thương binh
và Xã hội huyện tách ra thành hai phòng. Phòng Nội vụ được thành lập theo
Quyết định số 641 – QĐ/HU ngày 30/06/2008 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Tổng số cán bộ, công chức của Phòng được giao tính đến thời điểm ngày
15/5/2015 là 08 người, trong đó có 07 người thuộc biên chế, 01 người hợp đồng
Lao động; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 07 Đại học; chuyên viên về Quản lý
Nhà nước 07 người; trình độ lý luận chính trị 06 người; có 06 Đảng viên.
Vị trí: Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí phục vụ cho hoạt động của
Phòng do Văn phòng HĐND và UBND huyện đảm nhiệm.
Chức năng: Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện thực
hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ
quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa
phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ,
công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước;
tôn giáo; thi đua khen thưởng; công tác Thanh niên; công tác Ngoại vụ. Chịu sự
chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân
Nguyễn Thị Huế

13

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp
vụ của Sở Nội vụ.
1.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn
về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định chỉ thị; quy hoạch, kế
hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về công tác nội vụ trên địa bàn, hướng
dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
Xây dựng trình Ủy ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn cụ thể của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc UBND
huyện.
Giúp UBND huyện quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền
lương và cán bộ công chức, viên chức nhà nước; quy định cụ thể chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về công tác nội vụ và các
lĩnh vực công tác khác được giao theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy
định của nhà nước.
Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi về công tác
Ngoại vụ trên địa bàn huyện. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố
cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.
Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ
trên địa bàn.
Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ
thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ
trên địa bàn.
Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và
theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo hướng
dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Nguyễn Thị Huế

14

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định hoặc để Ủy ban nhân dân huyện
trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;
Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình
cấp có thẩm quyền quyết định;
Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp
nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện
1.1.2.1. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp
Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành
chính, sự nghiệp hàng năm;
Tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng
biên chế hành chính, sự nghiệp;
Giúp UBND huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ
tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp
cấp huyện và UBND cấp xã.
1.1.2.2. Về công tác xây dựng chính quyền và địa giới hành chính:
Giúp UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc
bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của
UBND huyện và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND huyện phê chuẩn các chức danh
lãnh đạo của UBND xã, thị trấn; giúp UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh
phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;
Tham mưu, giúp UBND huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia
tách, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND trình HĐND cùng
cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu
trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;
Giúp UBND huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và
kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn
Nguyễn Thị Huế

15

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

huyện theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó thôn, bản,
tổ dân phố.
Giúp UBND trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực
hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Chịu trách nhiệm quản, kí hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính
huyện.
1.1.2.3. Về cán bộ, công chức, viên chức:
Tham mưu giúp UBND huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động,
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng
năm; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và
kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện
chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn
theo phân cấp.
1.1.2.4. Về cải cách hành chính:
Giúp UBND huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn
và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa
phương;
Tham mưu, giúp UBND huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải
cách hành chính trên địa bàn huyện;
Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND
huyện và Sở Nội vụ
Giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động
của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.
1.1.2.5. Về công tác văn thư, lưu trữ:
Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành
chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ. Hướng dẫn, kiểm
tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài
liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Nguyễn Thị Huế

16

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong
hoạt động văn thư lưu trữ của cấp huyện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; thực
hiện một số dịch vụ công về văn thư, lưu trữ.
1.1.2.6. Về công tác tôn giáo:
Giúp UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo
trên địa bàn;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND
tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn về công tác tôn
giáo trên địa bàn, tổ chức thực hiện nội dung các văn bản sau khi được phê
duyệt. Xây dựng kế hoạch công tác tôn giáo, tổ chức thực hiện các chính sách
của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo;
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ
chức tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, vận
động đồng bào chấp hành nghiêm chỉnh chính sách tôn giáo của Đảng, pháp luật
và các quy định của Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn;
Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các quy định pháp
luật về lĩnh vực tôn giáo;
Kiểm tra việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở thờ tự của các
tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện;
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, đánh giá tình hình về kết quả
công tác tôn giáo trên địa bàn với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Nội vụ;
Giúp UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến
công tác tôn giáo.
1.1.2.7. Về công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật:
Tham mưu, đề xuất với UBND huyện tổ chức các phong trào thi đua và
triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn
huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện;
Nguyễn Thị Huế

17

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua,
khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua,
khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Quản lý, tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ,
khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với
cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo
quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.
Giúp UBND huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
UBND xã, thj trấn về công tác Nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao
trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. thực hiện
các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện.
1.1.2.8. Về công tác Thanh niên:
Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch kế
hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh niên được giao
Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch
về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và
công tác thanh niên được giao.
Tham mưu cho UBND huyện quản lý về tổ chức và hoạt động của hội và
tổ chức phí Chính phủ trên địa bàn huyện.
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ của phòng Nội vụ huyện
Na Hang
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy
Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm,
từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng
do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật và phân quản
lý của UBND tỉnh.
Phòng Nội vụ có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và công chức.

Nguyễn Thị Huế

18

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và
trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và
toàn bộ hoạt động của Phòng Nội vụ.
Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt
công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ
được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt Phó trưởng phòng được Trưởng
phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng Nội vụ.
Công chức của phòng được phân công phụ trách, đảm nhiệm một hoặc một
số lĩnh vực công tác của phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo
của phòng về lĩnh vực công tác được phân công.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Chuyên
viên phụ
trách công
tác cải cách
hành chính,
thanh niên.

Ghi chú:

Chuyên
viên phụ
trách về
văn thư lưu
trữ

Chuyên
viên quản
lý hành
chính về
cán bộ,
công chức,
viên chức.

Chuyên
viên phụ
trách công
tác về thi
đua khen
thưởng, tôn
giáo kỉ luật.

Chuyên viên
phụ trách
công tác xây
dựng chính
quyền cơ sở
và đào tạo
bồi dưỡng.

Chuyên
viên phụ
trách địa
giới hành
chính và
chế độ
chính
sách.

: Quan hệ chỉ đạo
: Quan hệ thông tin, báo cáo

Nguyễn Thị Huế

19

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Biên chế của Phòng Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết
định: Phòng Nội vụ được giao 08 biên chế, gồm 02 cán bộ lãnh đạo quản lý (01
Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 06 chuyên viên. Cụ thể như sau:
1. Ông Chẩu Xuân Khoanh, Trưởng phòng:
Phụ trách chung chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan, là
người tổ chức, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Trực tiếp phụ trách
công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ
khác do Chủ tịch UBND huyện giao.
2. Ông Lê Hữu Thể, Phó trưởng phòng:
Tham mưu theo dõi về công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đề án thành
lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền
quyết định; quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ; theo dõi về
quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp cấp huyện; tuyển dụng, bổ
nhiệm ngạch, điều động, thuyên chuyển.
Xây dựng báo cáo tháng, quý, năm của cơ quan. Phụ trách công tác tôn giáo,
kỷ luật; Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
3. Ông Ma Văn Kiên, Chuyên viên:
Tham mưu, theo dõi về công tác giải quyết các chế độ liên quan quyền lợi
của cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi hoạt động các đoàn thể; công tác địa
giới hành chính; quy chế dân chủ cơ sở.
Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
4. Bà Nguyễn Thu Gấm, Cán sự:
Tham mưu, theo dõi công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, hướng
dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định
của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.
Làm công tác văn thư, lưu trữ, kiêm nhiệm theo dõi công tác tài chính, tài
sản của Phòng Nội vụ.
Tham mưu các chính sách liên quan tiền lương, biên chế và quỹ lương,
quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của tỉnh; chế độ thâm
niên nhà giáo.
Nguyễn Thị Huế

20

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
5. Bà Phan Thị Thu Hiền, Chuyên viên:
Tham mưu, theo dõi về công tác xây dựng chính quyền cấp xã, thị trấn,
hoạt động thôn, bản, tổ dân phố; phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn; công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện nhiệm vụ khác
do Trưởng phòng phân công.
6. Ông Nguyễn Văn Diện, Chuyên viên:
- Tham mưu về công tác thi đua khen thưởng: Tham mưu cho Trưởng
phòng đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và
triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn
huyện, làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện.
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung thi đua
khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua,
khen thưởng theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ
quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và theo
quy định của pháp luật.
- Công tác thi hành kỷ luật công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp
xã.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
7. Ông Nguyễn Xuân Duy, Chuyên viên:
- Tham mưu theo dõi công tác cải cách hành chính; công tác Thanh niên;
thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội và tổ chức phi
Chính phủ trên địa bàn huyện; công tác ngoại vụ; công tác dân vận chính quyền.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
8. Ông Nguyễn Văn Hưng, hợp đồng lao động:
- Theo dõi nâng lương các cơ quan, đơn vị (trừ khối xã); hỗ trợ đồng chí
Thể.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao
Nguyễn Thị Huế

21

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

1.2.2. Phân công trách nhiệm giữa các phòng ban và Mối quan hệ
công tác với các phòng ban khác
Trưởng phòng nội vụ: chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND
huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
được giao và toàn bộ hoạt động của phòng;
Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số
mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật và nhiệm
vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó trưởng phòng được
Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng;
Cán bộ, công chức: Phòng Nội vụ đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể
tại phòng làm việc và phải đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ; thực hiện
đúng thủ tục hành chính khi giải quyết công việc và tận tụy với công việc; chấp
hành nghiêm túc giờ làm việc theo quy định; có trình độ và đạo đức khi thi hành
công vụ.
Đối với cấp trên là mối quan hệ chấp hành. Đối với cấp dưới là mối quan
hệ bình đẳng trước pháp luật, mang tính chất hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện
để cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ; Đối với đồng nghiệp trong cơ quan là mối
quan hệ phối hợp.
Đối với cơ quan chuyên môn cùng cấp, UBND các xã, thị trấn là mối
quan hệ phối hợp giải quyết công việc.
Với UBND huyện, phòng Nội vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của
UBND huyện và tham mưu trên lĩnh vực cụ thể; báo cáo công tác hoạt động,
những khó khan, vướng mắc, tiếp nhận, triển khai nhanh chóng các quyết định
của UBND huyện.
Với Sở Nội vụ, phòng Nội vụ chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp
vụ và chịu sự giám sát, kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác chuyên môn; có
trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động và kiến nghị các biện pháp
giải quyết.
Với UBND xã, phòng Nội vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, giúp
UBND xã thực hiện chủ trương, chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.
Nguyễn Thị Huế

22

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Với các phòng ban chuyên môn khác của UBND hyện: phòng Nội vụ
phối hợp với phòng TC & KH và phòng GD & ĐT xây dựng biên chế hằng năm;
phối hợp với phòng TN & MT làm công tác quản lí địa giới hành chính, phối
hợp với các đoàn thể hoạt động.
Như vậy, phòng Nội vụ thực hiện chủ yếu là tham mưu và phối hợp với
các cơ quan chuyên môn thực hiện chung nhiệm vụ cấp trên giao.
1.3. Mục tiêu, phương hướng của Phòng Nội vụ huyện Na Hang năm 2015
1.3.1. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế:
Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại các
cơ quan, đơn vị còn thiếu do chuyển công tác, nghỉ chế độ hưu trí.
Tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng
biên chế tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
1.3.2. Công tác cải cách hành chính:
Phối hợp với Phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, hồ
sơ thủ tục; Tham mưu cho UBND huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải
cách hành chính trên địa bàn huyện.
1.3.3. Công tác tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức:
- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, thực hiện thi tuyển,
tuyển dụng viên chức ngành giáo dục.
- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tuyển dụng công chức bổ sung 1
số cơ quan (sau khi có kết quả thi).
- Tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phân loại,
xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.
- Tham mưu cho UBND huyện giải quyết chế độ chính sách đối với cán
bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.
1.3.4. Về công tác xây dựng chính quyền:
- Tiếp tục bổ sung cán bộ, công chức cho một số xã thiếu, quản lý công
chức xã, thị trấn và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ
không chuyên trách xã, thị trấn theo phân cấp.
Nguyễn Thị Huế

23

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, phân loại xã.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác địa giới hành chính. Chịu
trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính.
1.3.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện chính sách, đào tạo, bồi
dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công
chức, viên chức.
1.3.6. Về thực hiện chế độ, chính sách và quản lý tiền lương:
Tổng hợp trình Ủy ban nhân dân huyện nâng lương cho cán bộ, công
chức, viên chức theo đúng quy định.
1.3.7. Công tác Hội:
Phối hợp với các cơ quan đoàn thể huyện hướng dẫn kiểm tra các cơ sở
Hội thực hiện Điều lệ, các quy định của Hội trong phạm vị huyện.
1.3.8. Công tác Thanh niên:
Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 20122020, kiện toàn Ban Chỉ đạo về công tác thanh niên năm 2014.
1.3.9. Công tác đối ngoại:
Tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện triển khai và thực hiện có hiệu
quả công tác đối ngoại trên địa bàn huyện.
1.3.10. Công tác tôn giáo:
- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn
giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn Ủy
ban nhân dân các xã có Đạo Tin Lành quản lý chặt chẽ hoạt động của các điểm
nhóm đã được chính quyền cấp giấy đăng ký sinh hoạt điểm nhóm.
1.3.11. Công tác thi đua, khen thưởng:
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi
đua, khen thưởng trên địa bàn huyện.
Nguyễn Thị Huế

24

Lớp 1205.QTND


Báo cáo kiến tập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

- Tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ
quan, đơn vị, trình Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện xét duyệt, trình Chủ
tịch UBND huyện, tỉnh quyết định khen.
1.3.12. Về công tác văn thư, lưu trữ:
Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.
Trên đây là kết quả công tác năm 2014, phương hướng nhiệm vụ công
tác năm 2015, Phòng Nội vụ huyện Na Hang trân trọng báo cáo./.

Nguyễn Thị Huế

25

Lớp 1205.QTND


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×