Tải bản đầy đủ

KỊCH bản điều HÀNH đại hội CHI bộ

KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CHI BỘ
NHIỆM KỲ 2017 - 2019
Kính thưa quý vị đại biểu.
Thưa toàn thể Đại hội
Tôi xin thay mặt ban tổ chức xin thông qua chương trình Đại hội chi bộ như sau:
I. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC:
1. Điểm danh
2. Giới thiệu thành phần về dự đại hội
3. Văn nghệ chào mừng Đại hội. (Nếu có)......... Chúng ta đã thực hiện.
4. Bầu Chủ tịch và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua nội qui, qui chế Đại hội.
6. Nghi lễ chào cờ. (Hát quốc ca - mặc niệm)
5. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
II. NỘI DUNG
1. Thông qua Báo cáo chính trị của chi bộ, Nhiệm kỳ 2015-2017, dự thảo báo cáo
chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019.
2. Báo kiểm điểm của Ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017
3. Ý kiến tham luận của đảng viên cho các báo cáo.
4. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại biểu cấp trên và định hướng bầu cử cấp ủy.
5. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo.
6. Bầu Ban Chấp hành chi uỷ, Bí Thư, Phó bí thư chi bộ.

7. Ban chấp hành mới lên nhận nhiệm vụ.
8. Thông qua nghị quyết Đại hội.
III. Bế mạc Đại hội.
Đại biểu nào nhất trí với chương trình Đại hội cho biểu quyết
Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.
Đại biểu nào có ý kiến khác.
Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội.
Xin cám ơn Đại hội.
Kính thưa Đại hôi.
Về dự đại hội chị bộ chúng ta hôm nay, Ban tổ chức đã gửi giấy mời tới quý vị.
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................


Các đ/c đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 76 của BCH Trung ương.
Cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.
* Về Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội. Xin phép Đại hội cho BTC dự kiến trình
Đại hội. Xin ý kiến biểu quyết..........Đ/c nào có ý kiến khác........Xin cảm ơn.
Sau đây tôi xin ý kiến đại hội về thành phần chủ tịch đoàn và thư ký đoàn.
- Chủ tịch đoàn là 2 đ/c và thư ký đoàn là 1 đ/c. xin đại hội cho biểu quyết........
Đ/c nào có ý kiến khác.......Xin cảm ơn.
- Chủ tịch đoàn BTC dự kiến. 1, Đ/c .........................................
2, Đ/c .........................................
- Thư ký đoàn dự kiến Đ/c ........................................................
Xin ý kiến Đại hội........................đ/c nào có ý kiến khác........xin cảm ơn./.
Như vậy là Đại hội đã thống nhất bầu chủ tịch đoàn là 2 đ/c.
1. đ/c .................................................; 2, Đ/c ........................................................
Thư ký đoàn là 1 đ/c. ..............................................................
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng./.
* Tiếp theo chương trình xin kính mời Đ/c .................................................... lên
thông qua nội quy, quy chế đại hội. Kính mời đ/c.


Thay mặt ban tổ chức Đại hội. Tôi xin báo cáo trước đại hội như sau:
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung và chương trình Đại hội đảm bảo nguyên
tắc Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ phường
ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUY CHẾ LÀM VIỆC NHƯ SAU:
I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI
1. Tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2017; Quyết định phương hướng


nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019.
2. Bầu Ban chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2019.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
- Đại hội làm việc từ ......h, ngày ..../ 3/ 2017 và kết thúc vào .......h cùng ngày .
- Địa điểm: .........................................................
III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI
Trang phục: Chỉnh tề phù hợp
- Mỗi Đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham
gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội vì sự thành công
của Đại hội.
- Đại biểu có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội để thực
hiện trong quá trình công tác.
- Đại biểu có nhu cầu phát biểu tham luận phải được sự đồng ý của Đồng chí Chủ
trì Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần
thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 07-10 phút).
- Đại biểu chấp hành nghiêm túc kỷ luật phát ngôn.
IV VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY
- Tại Đại hội, tất cả đảng viên chính thức đều có quyền ứng cử để bầu vào Ban
Chi ủy.
- Đại biểu có quyền đề cử đảng viên chính thức để bầu vào Ban chấp hành chi ủy.
- Đại biểu dự Đại hội đúng giờ và tham gia đầy đủ chương trình của Đại hội.
Trường hợp đặc biệt cần phải vắng mặt, đại biểu phải báo cáo với Ban Tổ chức
Đại hội và chỉ vắng mặt khi đã được Ban Tổ chức Đại hội đồng ý. Trong thời gian diễn
ra Đại hội, các đại biểu tuân thủ theo sự điều hành, quyết định của chủ trì Đại hội.
- Đaị biểu có trách nhiệm phải đảm bảo an ninh, trật tự:
V. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO - ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Chủ trì Đại hội điều hành các công việc của Đại hội do Đại hội bầu (bằng biểu
quyết).
Thư ký: ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.
Ban Kiểm phiếu: do Đại hội bầu (bằng biểu quyết), có nhiệm vụ hướng dẫn các
nguyên tắc, thể lệ bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
∗ Nhiệm vụ của Chủ trì Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Ban tổ chức Trung ương.


Vì sự thành công của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu thực
hiện nghiêm túc những nội dung trong quy chế này.
* Việc biểu quyết trong Đại hội yêu cầu đại biểu sử dụng thẻ đảng viên để biểu
quyết.
Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết về nội quy và quy chế của Đại hội.
Đại biểu nào nhất trí với nội qui, qui chế Đại hội...... cho biểu quyết
Đại biểu nào không nhất trí......... cho biểu quyết.
Xin cảm ơn đại hội!

Bắt đầu Đại hội.
* Trước khi tiến hành Đại hội, xin mời các đồng chí đứng lên làm lễ chào cờ.
- Nghiêm....... Chào cờ.... chào.
- Xin kính mời chủ tịch đoàn, thư ký đoàn lên điều hành Đại hội. (Ổn định)
- Xin trân trọng kính mời Đ/c..................................lên khai mạc Đại hội.
- Xin trân trọng kính mời Đ/c.............................lên thông qua báo cáo chính trị
chi bộ, NK 2015-2017; Phương hướng, nhiệm vụ, NK 2017-2019;
- Xin kính mời Đ/c...................................lên thông qua báo cáo kiểm điểm của
BCH chi ủy NK 2015-2017.
- Ý kiến tham luận của đảng viên cho các báo cáo.
..................................................................................................................................
.
- Ý kiến đại biểu cấp trên.
................................................................................................................................
- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo.
.........................................................................................................................
- Bầu cử: Có ứng cử và đề cử.
+ Bầu ban kiểm phiếu. Có 3 lần bầu gồm. (1, Ban Chấp hành chi uỷ; 2, Bầu Bí
Thư; 3, Bầu Phó bí thư). Vì vậy đề nghị chủ trì nghiên cứu khi giới thiệu ban kiểm
phiếu để làm sao một ban thực hiện cho 3 lần bầu luôn.
.........................................................................................................................
- Ban chấp hành mới lên nhận nhiệm vụ.
........................................................................................................................
- Thông qua nghị quyết Đại hội.............................................
- Biểu quyết Nghị quyết Đại hội..........................................................................
III. Bế mạc Đại hội. Mời toàn thể đứng dậy (chỉ chào cờ, không hát Quốc ca)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×