Tải bản đầy đủ

Giám sát thường xuyên, chuyên đề kết quả thực tiễn

Công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, tác dụng và
nhiệm vụ đặt ra ở Đảng bộ phường Đức Thuận
Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là một chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức
Đảng phải tiến hành kiểm tra, giám sát. Tổ chức Đảng và đảng viên chịu sự kiểm
tra, giám sát của Đảng. Đảng ta khẳng định. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát
thì coi như không lãnh đạo.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò trong công tác giám sát, những năm qua Cấp ủy, ủy
ban kiểm tra Đảng ủy phường Đức Thuận đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng và pháp luật Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Gắn
với nhiệm vụ ấy là chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức, bồi
dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, ủy ban kiểm tra.
Là người làm công tác kiểm tra tại Đảng bộ, quá trình công tác thực hiện nhiệm
vụ, tiếp xúc với các đối tượng là cấp uỷ viên, chi ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ,
đảng viên ở Đảng bộ. Nhận thấy rằng, đa số cán bộ, đảng viên đã có nhận thức đúng
về công tác giám sát và cho rằng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng là rất cần
thiết và đã được Ban ban hành tại Quy định 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011; QĐ 30QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương về thực hiện Chương VII, Chương
VIII Điều lệ Đảng và Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 quy định về giám sát
trong Đảng như vậy là phù hợp và đúng tinh thần, quan điểm lãnh đạo của Đảng.
Khi tiến hành nhiệm vụ, cán bộ được phân công đã nắm vững một số nguyên
tắc cơ bản, trong giám sát luôn tuân thủ theo sự phân công của Cấp ủy và ủy ban

kiểm tra. Thực hiện đúng phương pháp và quy trình công tác giám sát của Đảng.
Mỗi hình thức, phương pháp giám sát đều có cách làm, tác dụng riêng. Do đó,
trong khi tiến hành công tác giám sát, Cấp ủy, UBKT đã chỉ đạo hướng dẫn cán bộ
giám sát vận dụng, kết hợp linh hoạt các phương pháp giám sát để chất lượng các
cuộc giám sát đem lại hiệu quả.
1. Kết quả và tác dụng của công tác giám sát.
- Trong thời gian qua, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và chi bộ đã chủ động tổ chức
quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định,
Quy định của Đảng và của cấp uỷ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát nói chung
và công tác giám sát nói riêng, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động;
nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân về công tác giám sát dần được
nâng lên.
- Thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đề ra đầu
nhiệm kỳ, phân công cho thành viên cấp ủy, uỷ ban kiểm tra chỉ đạo các chi bộ,
thường xuyên theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình địa bàn được phân công phụ
trách để chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tiến
hành kiểm tra.
- Ngoài ra, Cấp ủy, uỷ ban kiểm tra Đảng ủy còn giám sát thông qua thực hiện
nhiệm vụ do cấp uỷ cấp trên giao, tổ chức các cuộc giám sát đột xuất qua dư luận,


phản ảnh của đảng viên và nhân dân; qua theo dõi, đôn đốc các chi bộ trực thuộc và
đảng viên chấp hành kết luận, quyết định sau kiểm tra của cấp ủy, uỷ ban kiểm tra
hoặc nhiệm vụ của cấp uỷ giao.
- Nội dung giám sát chi bộ và đảng viên chủ yếu tập trung vào việc chấp hành
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về
đoàn kết nội bộ, về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, kể cả
việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quy định của Bộ Chính trị về những
điều đảng viên không được làm và việc chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ,
đảng viên.
- Nhờ làm tốt công tác giám sát theo dõi, chủ động nắm tình hình từ nhiều
nguồn, nhiều kênh thông tin khác nhau nên cấp ủy, uỷ ban kiểm tra đã giúp cho việc
lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra phù hợp, chất lượng kiểm tra được nâng lên.
- Do chủ động giám sát, theo dõi, nắm tình hình, uỷ ban kiểm tra đã kịp thời
tham mưu, giúp cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm phù hợp,
việc tổ chức thực hiện kiểm tra có hiệu quả, có tác dụng tạo chuyển biến mạnh mẽ
trong toàn Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát.
- Nhìn chung, việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của Cấp ủy, uỷ ban kiểm tra
Đảng ủy phường Đức Thuận từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay đã có nhiều


chuyển biến tích cực. Làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khóa XI, khóa XII) của Đảng, kết quả.
- Giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng.
Từ năm 2015 đến tháng 6/2018. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã giám sát
32 tổ chức đảng, trong đó: (năm 2015 giám sát 7 tổ chức; 2016 giám sát 11 tổ chức;
năm 2017 giám sát 9 tổ chức; sáu tháng đầu năm 2018 giám sát 5 tổ chức).
- Giám sát thường xuyên đối với đảng viên thông qua tham dự sinh hoạt chi bộ
Cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra đã giám sát được 760 đảng viên, trong đó (năm 2015
giám sát 170 đảng viên; năm 2016 giám sát 250 đảng viên; năm 2017 giám sát 200
đảng viên; sáu tháng đầu năm 2018 giám sát được 140 đảng viên).
- Giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng.
Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đã giám sát 08 cuộc, trong đó: Trong đó (năm 2015
giám sát 2 tổ chức; năm 2016 giám sát 03 tổ chức; năm 2017 giám sát 02 tổ chức;
sáu tháng đầu năm 2018 giám sát 01 tổ chức).
- Giám sát chuyên đề đối với đảng viên.
Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đã giám sát 11 cuộc, trong đó: Trong đó (năm 2015
giám sát 05 đảng viên; 2016 giám sát 02 đảng viên; năm 2017 giám sát 03 đảng
viên; sáu tháng đầu năm 2018 giám sát 01 đảng viên).
Ngoài giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề, thời gian qua Cấp ủy,
Uỷ ban kiểm tra đảng Uỷ đã thực hiện việc giám sát đột xuất đối với tổ chức đảng và


và đảng viên khi có dư luận nhân dân phản ảnh trong việc triển khai thực hiện Nghị
quyết chính trị của phường; công tác xây dựng chỉnh trang đô thị...
2. Nhiệm vụ đặt ra.
Để làm tốt hơn nữa trong công tác giám sát của Đảng, thời gian tới Cấp ủy, ủy
ban kiểm tra Đảng ủy phường tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp.
- Tăng cường phổ biến, quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm, nghị quyết, quy
định của Đảng về công tác giám sát, đặc biệt là Quy định số 86-QĐ/TW, ngày
01/6/2017 Quy định về giám sát trong Đảng.
- Việc tuyên truyền phải được tiến hành từ xây dựng chương trình, kế hoạch,
thống nhất trong cấp uỷ, ủy ban kiểm tra. Phương pháp tuyên truyền phải khoa học
phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh thực tiễn ở từng chi bộ và phải mang tính chủ động,
phổ biến, quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm, nghị quyết, quy định của Đảng về
công tác giám sát.
- Công tác giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây
dựng Đảng và phải được tiến hành thường xuyên. Uỷ ban kiểm tra chủ động tham
mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công trách nhiệm rõ ràng, xem xét,
đánh giá đúng bản chất sự việc, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực
hiện nhiệm vụ giám sát, nhằm bổ sung cho kế hoạch hằng năm.
- Cấp ủy phải quan tâm việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nói
chung và công tác giám sát nói riêng hằng năm. Thông qua sơ kết, tổng kết công tác
kiểm tra, giám sát, sẽ rút ra được những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong
quá trình tổ chức thực hiện cũng như đánh giá khách quan và chính xác được tính
hiệu quả của việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; từ đó đúc kết được
kinh nghiệm, bổ cứu kịp thời những mặt hạn chế, bảo đảm cho chủ trương nghị
quyết của Đảng sát với cuộc sống hơn. Mặt khác, qua giám sát để có đầy đủ thông
tin để đánh giá về phong trào, về cán bộ, đảng viên chính xác hơn; khắc phục bệnh
thành tích, báo cáo sai sự thật, ngăn chặn có hiệu quả những đối tượng vi phạm
đường lối, chính sách, lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng uy tín cán bộ, đảng viên và
tổn hại đến tập thể. Kịp thời khen thưởng động viên đối với cán bộ, đảng viên và tổ
chức đảng thực hiện tốt công tác giám sát trong Đảng.
- Cấp uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Đảng uỷ
chỉ đạo uỷ ban kiểm, chi bộ trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ giám sát.
- Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và chi bộ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để nâng cao
nhận thức, tầm quan trọng công tác giám sát của Đảng theo Điều lệ, Quy định số 30
và quy định số 86 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và các quy định
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
- Muốn nâng cao chất lượng công tác giám sát trước hết phải làm chuyển biến
nhận thức từ cấp uỷ, nhất là ban thường vụ cấp uỷ, chi ủy chi bộ và đảng viên làm
cho mọi người thấy được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, xác
định công tác giám sát là công việc của toàn Đảng./.
Lê Hồng Thành
Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×