Tải bản đầy đủ

BHYT toàn dân nên hay không nên

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG
CHỦ ĐỀ:

VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN


2


CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM Y TẾ

3


BẢO HIỂM Y TẾ

KHÁI NIỆM

MỤC ĐÍCH

- Bắt buộc

- Không vì

- Công bằng
- Hiệu quả

- Cộng đồng
- Điều tiết

- Toàn dân

- Đoàn kết tương trợ
- Nhân đạo

lợi nhuận
- Nhà nước

BẢN CHẤT

4


HIỆN TRẠNG BẢO HIỂM Y TẾ

5


QUÁTRÌNH
TRÌNHPHÁT
PHÁTTRIỂN
TRIỂN
QUÁ

1989
Thí điểm
bảo hiểm y
tế ở một
số tỉnh

10%


1992
Lao động
chính
thức,
người hưu
trí

20%

2005
Bắt buộc
+ tự
nguyện

30%

2002
1995
Thẻ BHYT Quỹ KCB cho
cho người người nghèo
nghèo

2008
Luật BHYT:
Bảo hiểm toàn
dân, người
2018
nghèo/ người
Mục tiêu
cận nghèo + lao
BHTD của
động không
Chính Phủ
chính thức

60%

85,2%

2020
Mục tiêu
BHTD của
Chính Phủ

90,7%

6


THỰCTRẠNG
TRẠNG
THỰC

- 2017, vượt chỉ tiêu đã đề ra.
- Một số HSSV, người có thu nhập
13.60%

không ổn định, người giàu: chưa
tham gia.
- Nguyên nhân: do nhận thức của
người dân còn hạn chế.

86.40%

Chưa tham gia BHYT

Tham gia BHYT

7


LỢI ÍCH
KHÓ KHĂN
-Tất cả mọi người đều được đảm - Vùng sâu, vùng xa,… chưa nhận
bảo chăm sóc y tế
thức đúng về bảo hiểm y tế
- Tạo ra nguồn quỹ lớn
- Đơn vị tổ chức chưa nghiêm túc
thực hiện
- Việc tăng viện phí không còn là - Nhóm thu nhập không ổn định
nỗi lo cho bệnh nhân nghèo
tham gia còn hạn chế
- Cơ sở khám chữa bệnh chủ
động đầu tư trang thiết bị
- Giảm tình trạng quá tải ở các
tuyến trên

8


CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT

9


GIẢIPHÁP
PHÁP
GIẢI

10


GIẢIPHÁP
PHÁPCỦA
CỦACHÍNH
CHÍNHPHỦ
PHỦ
GIẢI
Bền vững
Hiệu quả

BHYT
Lợi ích cho người dân

Nhiệm vụ
chính trị quan
trọng

Tăng độ bao phủ
11


GIẢIPHÁP
PHÁPCỦA
CỦACHÍNH
CHÍNHPHỦ
PHỦ
GIẢI

Chính sách

Thủ tục

Chế tài


Khám chữa bệnh

Tuyên truyền

GIẢIPHÁP
PHÁPCỦA
CỦACHÍNH
CHÍNHPHỦ
PHỦ13
GIẢI


GIẢIPHÁP
PHÁPCỦA
CỦABỘ
BỘYYTẾ
TẾ
GIẢI
Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC
 Áp dụng:
từ ngày 01/03/2016
 Tỷ lệ tăng:
khoảng 30%
 Phạm vi áp dụng:
dịch vụ KCB do bảo hiểm y tế chi
trả.
Thông tư
số 02/2017/TT-BYT
 Áp dụng:
từ ngày 01/06/2017
 Tỷ lệ tăng:
2-3 lần so với giá cũ
 Phạm vi áp dụng:
đối tượng không có thẻ BHYT và
một số
dịch vụ khám, chữa bệnh không
thuộc
phạm vi thanh toán của quỹ
BHYT.
Điều chỉnh giá dịch vụ y tế  đẩy nhanh độ bao phủ của BHYT.
14


KẾT LUẬN

15


Độ bao phủ của dịch vụ Bảo Hiểm Y Tế toàn cầu năm 2015

16


Chủ đề cho Ngày Sức khỏe Thế giới
7/4/2018

17


Nên

Không nên

18
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×