Tải bản đầy đủ

BÁO cáo tổng kết NQTW 3 khoá 8

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HỒNG LĨNH
ĐẢNG ỦY P ĐỨC THUẬN
*
Số
- BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đức thuận, ngày 08 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ
Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đánh giá sau một
năm thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ban chỉ
đạo Thị uỷ Hồng Lĩnh về Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về
chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng
uỷ phường Đức Thuận báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ
chức thực hiện Nghị quyết, cụ thể như sau:
I. VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
Sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII "về chiến
lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Kết luận số

37-KL/TW, ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Kết
luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI và các nghị quyết, kết
luận quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương có liên quan đến công tác cán bộ
(Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách
trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 7 khóa VIII “Một
số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội
thuộc ngân sách Nhà nước”, Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX “Đổi mới và nâng
cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”; Nghị quyết Trung
ương 4 khóa X “Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng
về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội”; Nghị quyết Trung ương 5 khóa X “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa X
“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng
đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương
7 khóa XI “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung
ương đến cơ sở; quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng); Nghị
quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cấu thời kỳ công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.


2

1. Công tác quán triệt các Nghị quyết, quy định, quy chế của các cấp ủy
Đảng.
Sau khi được tiếp thu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung
ương và Cấp uỷ đảng cấp trên "về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước". Đảng ủy phường đã chủ động xây dựng kế hoạch,
chương trình hành động tổ chức các cuộc hội nghị để triển khai, quán triệt học tập
đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo, UBND; Ủy
ban MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội và các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế
hoạch, chương trình hành động để tổ chức triển khai tuyên truyền và thực hiện trong
tổ chức, đơn vị mình.
2. Việc cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương,
Tỉnh, và của Thị xã.
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, Đảng uỷ phường đã
cụ thể hoá các nội dung, quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn về xây dựng đội ngũ cán
bộ theo yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước bằng kế hoạch, chương trình
hành động để triển khai, tổ chức thực hiện. Bổ sung vào quy chế làm việc, chương


trình công tác của Ban chấp hành, công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hoá các nội
dung phân tích chất lượng đảng viên phục vụ cho công tác quy hoạch đề bạt bố trí
cán bộ. Chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng chương trình hành
động, phối hợp thực hiện tốt các mối quan hệ công tác, trong đó có sự phối hợp đánh
giá nhận xét cán bộ. Xây dựng các kế hoạch rà soát qui hoạch cán bộ từng giai đoạn.
Định kỳ hằng năm thực hiện việc đánh giá nhận xét cán bộ theo quy trình từ
nhận xét ở nơi cư trú, Chi bộ đánh giá nhận xét, Đảng uỷ xem xét phân loại. Kết quả
đánh giá, nhận xét cán bộ đã phục vụ tốt công tác bố trí và sử dụng cán bộ hằng
năm. Đặc biệt là cho công tác quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ đại hội và HĐND.
3. Việc phân công, phân cấp quản lý, tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán
bộ.
Công tác cán bộ là của Đảng, việc phân công, phân cấp quản lý, tuyển dung,
bố trí cán bộ được thực hiện theo quy định của Đảng, Chính phủ. Nhiệm vụ này chủ
yếu được phân cấp từ Huyện, thị xã trở lên. ở địa phương thực hiện theo chỉ đạo,
hướng dẫn của cấp uỷ đảng cấp trên, trực tiếp là BTV Thị uỷ vì vậy trong quá trình
tổ chức thực hiện địa phương đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch
cán bộ chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, khách quan. Trong công tác quy
hoạch phường đã thực hiện đảm bảo các yêu cầu. Cơ cấu 3 độ tuổi; tỷ lệ, cơ cấu cán
bộ trẻ, cán bộ nữ, về cơ cấu, lĩnh vực ngành nghề trong quy hoạch; việc bố trí, sử
dụng cán bộ bảo đảm sự phát triển và chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ; việc
thu hút và phát huy cán bộ, công chức có triển vọng, có thành tích xuất sắc để đưa
vào nguồn.
4. Công tác kiểm tra, giám sát:
Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra,
giám sát quy trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ từ khâu chuẩn bị, giới thiệu
nguồn và quy trình triển khai thực hiện quy hoạch. Tập trung kiểm tra, giám sát việc


3

cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ;
kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí; Chú trọng kiểm tra việc giữ gìn đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao và thực hiện những điều đảng viên không được làm; kiểm tra
việc thực hiện công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 2015; 2015 - 2020; 2020 - 2025
5. Đánh giá việc chỉ đạo của cấp ủy trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị
quyết, các chủ trương về công tác cán bộ.
Từ sau khi thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 khóa VIII "về chiến lược
cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"; Nghị quyết 03
của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cấu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước và hội nhập quốc tế”. Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy một
cách tích cực, biết gắn chặt giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với công tác
xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh, tạo bước chuyển biến về chất
lượng trong công tác xây dựng Đảng, mà trọng tâm là phong trào xây dựng Đảng bộ
trong sạch vững mạnh, các chi bộ phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện trên các
mặt công tác, đội ngũ cấp uỷ được kiện toàn, có năng lực, trách nhiệm được Nhân
dân tín nhiệm, nội bộ từ phường đến Tổ dân phố có sự đoàn kết thống nhất. Đội ngũ
cán bộ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về mọi mặt văn hoá, chuyên môn, chính
trị, ngày càng có bước trưởng thành và dần thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường,
giữ vững được phẩm chất đạo đức, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng.
III. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
Thực hiện Đề án tinh giản biên chế mặc dù việc bố trí sắp xếp theo hướng tinh
gọn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, việc rà soát, sắp xếp đội
ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của xã hàng
năm đều được quan tâm để bố trí vào những chức danh công việc phù hợp với khả
năng và trình độ chuyên môn của từng cán bộ, công chức, người hoạt động không
chuyên trách, hợp đồng lao động. Do đó, không làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất
lượng công việc của đội ngũ CBCC và người hoạt động không chuyên trách góp
phần hoàn thành nhiệm vụ của Cấp ủy, Chính quyền hằng năm.
1. Về đội ngũ cán bộ phường.
1.1 Về ưu điểm:
- Về số lượng cán bộ phường: Từ khi thực hiện Nghị quyết TW 3 khoá VIII,
đặc biệt là kết luận số 37-KL/TW, ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa X, Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI và
các nghị quyết, kết luận quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương có liên quan
đến công tác cán bộ đều được Cấp uỷ quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đến nay nhìn
chung đội ngũ cán bộ phường cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng
được yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế1.


4

- Về chất lượng : Hầu hết đội ngũ cán bộ cấp xã đều là Đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam, tham gia hoạt động cách mạng và trưởng thành từ phong trào cách
mạng của quần chúng nhân dân; là những người có uy tín, được nhân dân tín nhiệm,
luôn hết lòng phục vụ nhân dân, số khác cán bộ công chức chuyên môn được tuyển
dụng phân bổ về theo Nghị định 92/2009, nhìn chung đội ngũ cán bộ phường phần
lớn vững vàng về chính trị, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện và được đào tạo cơ
bản về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Về năng lực lãnh đạo, quản lý và
công tác không ngừng được nâng lên, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu,
nhiệm vụ chính trị của địa phương.
1.2. Đánh giá sâu sắc, toàn diện về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền,
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.
* Về ưu điểm:
Đội ngũ cán bộ chiến lược của phường, nhất là người đứng đầu là những đồng
chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất năng lực tốt, cơ cấu phù hợp với
chiến lược quy hoạch cán bộ của địa phương, không dao động trước mọi hoàn cảnh
khó khăn đồng thời có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng bảo đảm sự chuyển tiếp
liên tục giữa các thế hệ, cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
* Về khuyết điểm, tồn tại:
Việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ có thời điểm chưa phù hợp với sở trường,
năng lực chuyên môn của cán bộ còn nặng nề về cơ cấu thành phần, thậm chí là khu
vực.., công tác đào tạo bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn quy hoạch cán
bộ, chất lượng hiệu quả chất lượng còn thấp.
2- Về công tác cán bộ:
2.1. Từng khâu công tác cán bộ.
- Về đánh giá cán bộ: Đảng ủy phường chỉ đạo và tổ chức việc đánh giá cán
bộ, đảng viên hàng năm, định kỳ theo quy định và căn cứ vào tiêu chuẩn, hiệu quả
công việc làm thước đo. Quy trình đánh giá tiến hành một cách chặt chẽ, đảm bảo
tính dân chủ, tập trung. Bản thân người cán bộ được đánh giá phải có bản kiểm
điểm, tự phê bình, tự đánh giá và đưa ra hướng khắc phục, đặc biệt là trong việc thực
hiện Nghị quyết TW 4 (Khoá XI và XII) của Đảng, đồng thời được cán bộ, đảng
viên, quần chúng trong cơ quan tham gia đánh giá cán bộ, đảng viên bằng góp ý trực
tiếp, phiếu nhận xét. Sau đó, cấp uỷ đảng bộ trực tiếp quản lý cán bộ nhận xét, đánh
giá, phân loại cán bộ.
Qua đánh giá hằng năm có trên 70% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững
mạnh; 15% cá nhân đảng viên, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên và
85% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo đúng
nguyên tắc, đúng quy trình, khách quan, gắn với tự phê bình và phê bình, tạo chuyển
biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ.


5

- Về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ:
Trong những năm qua cán bộ trong diện quy hoạch đã được Đảng ủy cử cán
bộ đi đào tạo về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ2.
Để đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy có kế hoạch đào tạo cán bộ từ năm 2015
đến năm 2020, quan tâm đào tạo số cán bộ chủ chốt và cán bộ trong quy hoạch nhằm
từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng với thời kỳ công nghiệp hóa
- hiện đại hóa đất nước.
Về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử: Việc giới thiệu nhân sự để ứng cử,
đề cử các chức danh được thực hiện đúng quy trình, bầu cử HĐND phường và các
chức danh qua các nhiệm kỳ được Đảng bộ phường chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các
thành viên tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng theo hướng dẫn số: 09/HD TWMTTQVN; các đồng chí được giới thiệu tỉ lệ trúng cử đạt số phiếu cao từ 80%
trở lên.
Trong những năm qua địa phương đã được Thị ủy quan tâm và tạo điều kiện
bổ nhiệm 8 lượt cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương, điều chuyển công tác 4
đ/c cán bộ phường lên Thị xã và 1 đ/c từ Thị xã về công tác tại phường 3. Quá trình
công tác các đồng chí đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Về quy hoạch cán bộ: Căn cứ Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 21 tháng
10 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42NQ/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch các bộ lãnh đạo, quản lý
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Công văn số 323CV/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác quy
hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 03/10/2011 của Ban Tổ chức
Tỉnh uỷ về Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ; Công văn số 553-CV/BTCTU,
ngày 23/9/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch
cán bộ, Kế hoạch số 19-KH/TU về thực hiện quy hoạch cán bộ. Để thực hiện tốt
công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy
hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai đồng
bộ, cơ cấu quy hoạch dựa trên quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Quy trình
1

- Cán bộ phường trước khi có Nghi quyết TW 3 khoá VIII là 21 đ/c, đến thời
điểm hiện tại là 37 đ/c. Trong đó (cán bộ công chức, chuyên trách là 21 đ/c, người
hoạt động không chuyên trách, hợp đồng 16 đ/c)
2
- Cán bộ, công chức chuyên trách, người hoạt động không chuêyn trách có
trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Trước khi có Nghi quyết TW 3 khoá VIII. Về
chuyên môn. Đại học, cao đẳng 1/21; trung cấp 2/21. Chính trị. 5/21 đ/c. Hiện nay,
cán bộ có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 1 đ/c; Đại học, cao đẳng 23/37 đ/c Trung cấp
07đ/c; Trình độ chính trị: CC: 2đ/c; TC: 21đc; SC: 12 đ/c; nữ 06đ/c.


3

6

- Từ 1996 lại nay các vị trí chủ chốt được bổ nhiệm. (Đ/c Kiều Đình Dương;
Lê Bá Lợi; Nguyễn Tiến Trì; Phan Thanh Bình; Phan Văn Minh; Phan Văn Dũng;
Phan Xuân Hùng và Lê Bá Khánh)
- Các đ/c được điều chuyển công tác lên Thị xã. (và đ/c Phan Xuân Hùng).
Luân chuyển về phường đ/c Lê Bá Khánh làm Chủ tịch UBND.
và các bước tiến hành chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai tạo được sự thống
nhất cao trong nội bộ. Đảng bộ đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ một cách
khách quan, không khép kín, bảo đảm phương châm “mở” và “động”, người được
lựa chọn đều có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và phù hợp với yêu cầu
của từng vị trí công việc để đưa vào nguồn kế cận.
- Về luân chuyển cán bộ: Luân chuyển cán bộ là một chủ trương quan trọng
của Đảng trong công tác cán bộ nhằm thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và
sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Xác định nhiệm vụ đó, trong thời gian qua
Đảng bộ đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Bộ chính trị về công
tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý. Việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm
đều thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, quá trình thực hiện luôn kết hợp
chặt chẽ giữa công tác tư tưởng và tổ chức, coi trọng công tác tư tưởng khi có kế
hoạch luân chuyển. Cán bộ luân chuyển được trao đổi thông suốt về chủ trương,
thống nhất về tư tưởng để tự giác chấp hành, thực hiện quyết định điều động luân
chuyển của tổ chức.
- Về tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ: Việc tuyển dụng cán bộ thực hiện theo
quy định, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ và cụ thể của Tĩnh và Thị xã Hồng lĩnh.
Trước đây chưa thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã của Chính phủ thì ở địa
phương coi việc lựa chọn, bố trí cán bộ làm việc ở các vị trí công tác hết sức được
quan tâm, những cán bộ được tuyển dụng là những người có nhiều đóng góp cho
phong trào địa phương từ tổ dân phố và được Nhân dân tín nhiệm
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
Thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03 /5/2007 của Bộ Chính trị; Hướng
dẫn số 11-HD/BTCTW, ngày 24/10/2007 của Ban tổ chức Trung ương quy định một
số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Đảng bộ luôn làm tốt công tác rà soát
thành phần đảng viên có liên quan đến lịch sử chính trị trong số cán bộ được quy
hoạch, cán bộ chủ chốt liên quan đến Quy định 57-QĐ/TW theo hướng dẫn của cấp
trên. Những năm qua địa bàn phường làm tốt công tác bão vệ chính trị nội bộ, tuyệt
đối không để tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong
quy hoạch cán bộ.
- Về công tác kiểm tra, giám sát: Cấp ủy Đảng, chính quyền luôn chú trọng
đổi mới nâng cao chất lượng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát.
Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị thông qua việc tổ chức, tuyên truyền, quán
triệt nội dung, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các Nghị
quyết của Đảng uỷ, HĐND, kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.
Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể giám sát, phản biện xã hội những vấn đề liên quan


7

đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên
và Nhân dân như. Giám sát thông qua vai trò chủ trì của MTTQ phối hợp với các
đoàn thể chính trị-xã hội đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh; phối
hợp giám sát giữa cấp trên với cấp dưới hoặc tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát
của cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong chương trình công tác hàng năm. Giám sát
chéo giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị-xã hội để góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ công chức, viên chức, tạo động lực trong
phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Về chính sách đối với cán bộ: Cấp uỷ thường xuyên quan tâm tới các chế độ,
chính sách của cán bộ từ phường đến tổ dân phố, các chế độ chính sách mới được áp
dung kịp thời không để thiệt thòi quyền lợi của cán bộ, đặc biệt là quan tâm đến việc
động viên xét nâng lương trước thời hạn đối với những cán bộ có thành tích xuất sắc,
ngoài ra cấp uỷ còn có cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ học tập nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ, lỳ luận chính trị để công tác ngày càng tốt hơn. (Đại học
và CC chính trị 10 triệu; TCCT và chuyên môn 5 triệu; SC CT 5 trăm ngìn đồng).
2.2. Đánh giá chung và liên hệ cụ thể, thực tiễn ở địa phương:
Công tác cán bộ và quản lý cán bộ tại phương thời gian qua luôn được sự
quan tâm, chỉ đạo của Thị uỷ, trực tiếp là BTC Thị uỷ. Tất cả các khâu quy hoạch
cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ nguồn đều được thực hiện
nghiêm tục, đảm bảo quy trình và chất lượng, từ thực tiển công tác để đưa vào nguồn
và được sự thống nhất phê duyệt của BTV Thị uỷ. Vì vậy ngăn chặn và đẩy lùi được
tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy bằng cấp”, “chạy luân chuyển”; tình
trạng cục bộ, lợi ích nhóm trong việc bổ nhiệm, bố trí người thân, người nhà…
không xảy ra tại phường.
2.3. Về các chủ trương thí điểm:
- Việc nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo đảng, chính quyền cấp xã. Đây
là một chủ trương lớn của Đảng về việc nhất thể hóa góp phần đổi mới phương thức
lãnh đâọ của Đảng, chính quyền tạo sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành
giảm bớt khâu trung gian, đảy nhanh việc thực hiện các chủ trương chính sách của
Đảng, và giải quyết nhanh hơn các nhu cầu công việc của nhân dân, khắc phục ý
thức trong chờ đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đảng chính quyền góp phần
thức đẩy kinh tế văn hóa xã hội. Chủ trương này Thị xã chúng ta chưa thực hiện vì
Trung ương đang chỉ đạo thí điểm.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong những năm qua, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của
cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của
quần chúng Nhân dân trên địa phường nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính
trị mà Nghị quyết đã đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã có nhiều giải pháp
nhằm từng bước xây dựng đội ngũ và cán bộ theo hướng chuẩn hoá, đảm bảo chất


8

lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh
chính trị, phẩm chất, lối sống. Xây dựng đội ngũ cán bộ trên tinh thần Đảng thống
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung
dân chủ, cùng với yêu cầu và nội dung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững
mạnh. Nhìn chung đội ngũ cán bộ hiện nay, xét về chất lượng, số lượng và cơ cấu
tạo tiền đề to lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị những năm tiếp theo, xứng
tầm với đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc
tế.
2. Tồn tại, hạn chế:
- Trình độ năng lực đội ngũ cán bộ chưa đều, chưa đồng bộ, được đào tạo cơ
bản còn ít, phần lớn là vừa học vừa làm, chủ yếu là qua các lớp tại chức.
- Việc tuyển dung cán bộ công chức về làm việc tại phường không đúng
chuyên môn theo quy định, một số công chức quá yếu về chuyên môn, nghiệp vụ.
- Công tác đào tạo bồi dưỡng đôi khi chưa gắn sát thực tế với yêu cầu, tiêu
chuẩn và quy hoạch sử dụng cán bộ. Chất lượng hiệu quả đào tạo cán bộ còn thấp.
Nội dung chương trình và phương pháp đào tạo cán bộ chậm đổi mới, chưa gắn kết
với thực tiễn của công cuộc đổi mới.
- Công tác quy hoạch cán bộ nguồn thời gian tới gặp nhiều khó khăn vì lý do,
cán bộ công chức chuyên môn ở phường thường xuyên biến động theo quy chế luân
chuyển cán bộ, nên không cố định.
- một số cơ chế, chính sách chưa đủ thuyết phục, đảm bảo mức sống trung
bình nên không tạo được nguồn cán bộ từ cơ sở (Tổ dân phố).
3. Bài học kinh nghiệm
Một là, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn nữa
việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII "về chiến
lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và các Chỉ
thị, Kết luận của các cấp uỷ Đảng về công tác cán bộ. Coi đây là việc làm thường
xuyên, liên tục của các tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ công chức trong thực hiện
Nghị quyết.
Hai là, tăng cường chỉ đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp
uỷ và chi bộ; việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tự
phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Ban hành các chủ trương đúng đắn phải
đồng thời với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với phân công trách
nhiệm cho các tổ chức và cá nhân, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc tổ
chức thực hiện. Đề cao trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu, phát huy tính
chủ động, sáng tạo gắn với biểu dương khen thưởng kịp thời.
Ba là, phát huy vai trò tham mưu của cán bộ đảng viên, cán bộ công chức
trong thực hiện nhiệm vụ; chống tham nhũng, lãng phí; chủ động tích cực trong thực
hiện nhiệm vụ được giao.


9

Bốn là, phải thường xuyên quan tâm, động viên khích lệ nhưỡng cán bộ, đảng
viên tích cực, có nhân tố, đông thời tiếp tục tạo cơ chế để khuyến khích, động viên
cán bộ thi đua làm việc, hăng hái học tập nâng cao trình độ về mọi mặt công tác.
V. ĐÁNH GIÁ SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03
Sau 01 năm thực hiện Nghị quyết 03, ngày 12/4/2016 của Ban Chấp hành
Đảng bộ “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ
cán bô đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
1. Công tác triển khai.
Đảng uỷ phường đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt trong toàn thể cán
bộ, đảng viên và cán bộ cốt cán trong toàn phường về nội dung, yêu cầu cốt lõi của
Nghị quyết, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đ/c cấp uỷ viên chỉ đạo các chi bộ, trưởng
các chi đoàn, chi hội thể chế nội dung của Nghị quyết để tuyên truyền, phổ biến đến
toàn thể các đ/c đảng viên, đoàn viên, hội viên trong chị bộ, tổ chức đoàn thể nắm bắt
và thực hiện đạt kết quả cao.
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết
Thực hiện chỉ đạo của BTV Thị uỷ, năm 2016 phường đã thực hiện công tác bổ
sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 20202025 trình BTV Thị uỷ phê duyệt. Bám vào các chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra, địa phương
rất qua tâm, lựa chọn những cán bộ có triển vọng đưa vào nguồn, cụ thể.
- Cán bộ chủ trì. Nhiệm kỳ 2015-2020 có 100% đạt yêu cầu đề ra về trình độ
chuyên môn và lý luận chính trị (cao cấp chính trị 2đ/c); đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ
tới 2020-2025, tất cả các đ/c đều đạt yêu cầu về bằng cấp chuyên môn và lý luận chính
trị, đặc biệt là có bề dày kinh nghiệm thực tiễn địa phương và được Nhân dân tín nhiệm.
- Về cán bộ công chức, chuyên trách. Có 19/21 đ/c có trình độ đại học đạt
90,47%; Trung cấp lý luận chính trị 18/21 đ/c đạt 85,71%
- Về cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch đảm bảo 3 độ tuổi; tỷ lệ, cơ cấu cán bộ
trẻ, cán bộ nữ, về cơ cấu, lĩnh vực ngành nghề trong quy hoạch đảm bảo theo Hướng
dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Thị uỷ.
3. Hạn chế, khó khăn.
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết địa phương nhận thấy một số khó khăn,
vướng mắc sau.
+ Nguồn cán bộ chủ chốt trong những nhiệm kỳ tới phường Đức Thuận nói riêng
và các phường trong TX nói chung sẽ gặp khó khăn, lý do. Quy hoạch cán bộ công
chức chuyên môn thì vướng luân chuyển cán bộ theo quy định, mặt khác kinh nghiệm
thực tiển, năng lực lãnh đạo, mức độ tín nhiệm của nhân dân, không phải là công dân
của địa phương…Cán bộ chuyên trách thì khó khăn về tuổi tác và bằng cấp, số khác
cũng còn non về kinh nghiệm.
+ Việc đưa vào cơ cấu phải đảm bảo về độ tuổi, tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, các lĩnh vực
nghành nghề gặp nhiều khó khăn, chỉ thực hiện được một hai trong số những yêu cầu


10

đó, nếu đảm bảo củng chỉ là mang tính hình thức bởi “cơ cấu”, còn chất lượng thì thực
sự chưa đảm bảo.
V. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Mục tiêu chung:
Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo trong thực hiện
nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, bán chuyên
trách, hợp đồng lao động; phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch
vững mạnh, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, MTTQ và các đoàn thể
chính trị-xã hội đều đạt vững mạnh xuất sắc, 20% đảng viên, công chức, viên chức,
cán bộ bán chuyên trách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% hoàn thành tốt nhiệm
vụ trở lên.
2. Quan điểm chỉ đạo:
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị địa phương, tập trung
lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động của Đảng, chính quyền, MTTQ và các
đoàn thể. Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận
có tầm nhìn, có tâm huyết trong công việc, có trách nhiệm cao với mọi nhiệm vụ
được giao; có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ trong thực hiện
nhiệm vụ.
Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hoạt động điều hành của
chính quyền; sắp xếp lại bộ máy cán bộ phù hợp với năng lực, thực tiễn của cán bộ;
việc quy hoạch cán bộ phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống, trình độ,
năng lực, uy tín, có khả năng quy tụ, đoàn kết, sự gương mẫu, tư duy, tầm nhìn và
đặt lợi ích của tập thể lên trước lợi ích cá nhân.
3. Nhiệm vụ và các giải pháp
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII
"về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 "về học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tới các cấp ủy, chính quyền,
MTTQ và các đoàn thể, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên
và Nhân dân.
- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn
thể nhân dân, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, xây
dựng hoàn thiện quy chế làm việc của cấp uỷ và lãnh đạo thực hiện tốt theo quy chế.
Phân định rõ trách nhiệm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện tốt quy chế
Đảng lãnh đạo, nhà nước, các đoàn thể nhân dân thông qua đó tổ chức Đảng và đảng
viên trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể nhân dân để thể hiện vai trò lãnh đạo
toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội.


11

- Lãnh đạo, định hướng chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị
- xã hội đổi mới nội dung, duy trì hoạt động có hiệu quả Quy chế dân chủ. Phát huy
vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng đ ường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ
giám sát và phản biện xã hội; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả
thực hiện các quy chế, quy ước, hương ước theo Pháp lệnh số: 34/2007/PLUBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng và thực hiện quy chế dân
chủ ở xã, phường, thị trấn thành nề nếp, thường xuyên.
- Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về chính trị tư tưởng,
trình độ văn hoá và chuyên môn. Gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ
chức, gắn công tác quy hoạch đào tạo cán bộ với yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng và
bộ máy chính quyền vững mạnh.
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Luôn chú trọng việc nâng cao nhận thức của cấp ủy và lãnh đạo các cấp, các
ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ kế thừa. Phải xác
định đây là nhiệm vụ thường xuyên mang tính bắt buộc của tổ chức đảng, chính
quyền, đoàn thể chính trị, nhằm trau dồi, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ; có
như vậy mới trang bị cho cán bộ phương pháp luận khoa học, những tri thức mới,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của tổ chức.
Cần xem xét việc bố trí cán bộ công chức xã, phường từ trên xuống như hiện
nay, thực sự là rất hạn chế về năng lực công tác, khó cho việc đào tạo quy hoạch cán
bộ kế cận choc ơ sở.
Đề nghị cơ quan cấp trên xem xét việc bổ sung một cán bộ chuyên trách văn
phòng Đảng uỷ và đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo thực hiện việc bố trí cán
bộ chuyên trách phó chủ nhiệm UBKT đối với các Đảng bộ có trên 300 đảng viên
theo quy định của Trung ương (Khoá XI; XII) để tham mưu, giúp việc của Đảng ủy
các xã, phường thị trấn để đảm bảo các công việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy.
Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII
"về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước" của Đảng bộ phường đức Thuận./.
Nơi nhận:
- TT Thị ủy; (B/c)
- Đoàn CĐ thị ủy tại phường ĐT; (B/c)
- VP Thị ủy; (B/c)
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các
đoàn thể phường;
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu.

T/M ĐẢNG UỶ
PHÓ BÍ THƯ

Lê Hồng Thành


12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×