Tải bản đầy đủ

Đề Thi toán tuổi thở khối 5 Cấp huyện

BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN
LỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014
Phần thi cá nhân; thời gian làm bài: 30 phút

Điểm
............................

Họ và tên: ................................................................................................................................

............................

Chữ kí giám khảo:

Trường Tiểu học:....................................................................... Số báo danh: ..........

(Học sinh làm bài trên tờ giấy này)
Câu 1: Hiện nay trung bình cộng tuổi của hai anh em là 9. Sau 3 năm nữa,
tuổi em bằng

3
tuổi anh. Vậy hiện nay anh ..................... tuổi.

5

Câu 2: Phân số lớn nhất trong các phân số
Câu 3: Chỉ ra một phân số

sao cho:

13 26 5 4
,
, , là: …….....….
15 27 6 5

3
4
< < . Đáp số: = …….....….
5
5

Câu 4: Để số 46a34 chia hết cho 9 thì phải thay a bằng chữ số ........................
Câu 5: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 1m2 2cm2 = .....................m2
Câu 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180m. Tính diện tích thửa
ruộng đó, biết rằng nếu giảm chiều dài 10m và giữ nguyên chiều rộng thì ta được
thửa ruộng hình vuông.
Đáp số: ........................m2
Câu 7: Từ 4 chữ số 0, 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số thập phân bé hơn 1
mà mỗi số đều có 4 chữ số và có đủ mặt các chữ số đã cho?
Đáp số: ......................số.
Câu 8: Tính tổng:

1
2
3
4
18
19
+ + + + …. +
+ .
5
5
5


5
5
5

Câu 9: Lớp 5A có 30 học sinh, trong đó
Việt,

Đáp số: ......................

3
số học sinh thích học môn Tiếng
10

4
số học sinh thích học môn Anh Văn, số còn lại thích học môn Toán. Hỏi lớp
10

5A có bao nhiêu học sinh thích học môn Toán?
Đáp số: ………..…… học sinh
Câu 10: Tính: 10 – 0,4 – 0,7 – 0,6 – 0,3 – 0,2 – 0,9 – 0,1 – 0,8.
Đáp số: ………………….
Câu 11: Tích của 10 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 có tận cùng bằng bao
nhiêu chữ số 0?
[[

Đáp số: ........................


Câu 12: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 2 dư 1, chia cho 5
dư 1 và chia hết cho 9.
Đáp số: a = ........................
Câu 13: Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân là 25,8. Nếu bỏ dấu
phẩy ở số thập phân thì tổng sẽ là 87. Tìm số thập phân đó ?
Đáp số: …………… .
Câu 14: Tổng số học sinh khối lớp 5 nếu xếp hàng năm hay hàng chín đều
thừa 1 bạn. Nhưng nếu xếp hàng hai thì vừa đẹp đội hình. Hỏi khối 5 có bao nhiêu
bạn? (biết rằng số học sinh khối 5 ít hơn 100 bạn).
Đáp số: ..................bạn.
Câu 15: Khoảng thời gian từ đầu tháng tới ngày sinh của Lan gấp 3 lần
khoảng thời gian từ sau ngày sinh của Lan đến cuối tháng. Hỏi Lan sinh vào ngày
nào, tháng nào?
Đáp số: Ngày ..........., tháng ..................
Câu 16: (Tự luận)
Giao lưu Toán Tuổi thơ cấp Tiểu học huyện Thạch Hà năm học 2013-2014 có
31 đội tuyển tham gia, mỗi đội có 6 em học sinh. Biết rằng
nhiều hơn

1
số học sinh nữ dự thi
2

1
số học sinh nam dự thi là 3 em. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam dự thi,
3

bao nhiêu học sinh nữ dự thi?
Bài giải
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


Điểm
............................
............................

Chữ kí giám khảo:

BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN
LỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014
Phần thi đồng đội; thời gian làm bài: 20 phút
Họ và tên học sinh: ..............................................................................................................
Trường Tiểu học:.......................................................................... Số báo danh: ...........
(Học sinh làm bài trên tờ giấy này)
Đề số 1:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 27,32 + 36,23 + 45,14 – 15,14 – 6,23 + 22,68
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

b.

254 × 399 − 145
254 + 399 × 253

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................


Điểm
............................
............................

Chữ kí giám khảo:

BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN
LỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014
Phần thi đồng đội; thời gian làm bài: 20 phút
Họ và tên học sinh: ..............................................................................................................
Trường Tiểu học:.......................................................................... Số báo danh: ...........
(Học sinh làm bài trên tờ giấy này)
Đề số 2:

Tổng của hai số bằng 792. Một trong hai số có chữ số tận cùng bằng chữ số
0. Nếu xóa chữ số 0 đó thì ta được hai số bằng nhau. Tìm hai số đã cho?
Bài giải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


Điểm
............................
............................

Chữ kí giám khảo:

BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN
LỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014
Phần thi đồng đội; thời gian làm bài: 20 phút
Họ và tên học sinh: ..............................................................................................................
Trường Tiểu học:.......................................................................... Số báo danh: ...........
(Học sinh làm bài trên tờ giấy này)
Đề số 3:

Trong một tuần bạn Mai học 5 tiết Toán và 2 tiết Thể dục. Biết rằng trong 4
tuần tổng thời gian bạn Mai học Toán và Thể dục là 17 giờ 20 phút; thời gian học 1
tiết Toán nhiều hơn 1 tiết Thể dục là 10 phút. Hãy tính thời gian học 1 tiết Toán và
thời gian học 1 tiết Thể dục.
Bài giải
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


Điểm
............................
............................

Chữ kí giám khảo:

BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN
LỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014
Phần thi đồng đội; thời gian làm bài: 20 phút
Họ và tên học sinh: ..............................................................................................................
Trường Tiểu học:.......................................................................... Số báo danh: ...........
(Học sinh làm bài trên tờ giấy này)
Đề số 4:

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 170m. Biết rằng nếu giảm chiều
dài 5m, tăng chiều rộng 5m thì diện tích miếng đất tăng thêm 20m 2. Tính diện tích
miếng đất ?
Bài giải
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................


Điểm
............................
............................

Chữ kí giám khảo:

BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN
LỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014
Phần thi đồng đội; thời gian làm bài: 20 phút
Họ và tên học sinh: ..............................................................................................................
Trường Tiểu học:.......................................................................... Số báo danh: ...........
(Học sinh làm bài trên tờ giấy này)
Đề số 5:

Trong cuộc giao lưu Toán Tuổi thơ, bốn bạn Chi, Bảo, Phước, Hạnh đạt bốn
giải: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, Giải Khuyến khích. Trong các câu sau, mỗi câu chỉ
đúng có một bạn.
a. Chi giải Nhì, Bảo giải Ba.
b. Chi giải Nhất, Phước giải Nhì.
c. Hạnh giải Nhì, Bảo giải Khuyến khích.
Hãy xác định giải của mỗi bạn.
Bài giải
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................


Điểm
............................
............................

Chữ kí giám khảo:

BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆN
LỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014
Phần thi đồng đội; thời gian làm bài: 20 phút
Họ và tên học sinh: ..............................................................................................................
Trường Tiểu học:.......................................................................... Số báo danh: ...........
(Học sinh làm bài trên tờ giấy này)
Đề số 6:

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
1
1
1
1
1
1
1
+ +
+
+
+…+
+
2
6
12
20
30
90
110
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

2. Tìm y:
105,8 – y = 2,47 + 85,6
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×