Tải bản đầy đủ

PHẪU DIỆN ĐẤT ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ HẢI PHÒNG

ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
KHOA TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ CÁC LOẠI PHẪU
DIỆN ĐẤT Ở ĐỊA PHƯƠNG
Môn: Thổ nhưỡng
GVHD: Trần Xuân Miễn
Sinh viên: Vũ Thị Mỹ
Linh
Mã SV: 1521030366
Lớp: Quản lý đất đai


NỘI DUNG CHÍNH
• Các loại đất chính ở Hải
Phòng và phẫu diện đất
• Màu sắc đất
• Các biện pháp duy trì và
nâng cao khả năng hấp
phụ của đấtCác loại đất
chính ở Hải
Phòng
Đất phèn

Đất phù sa

Đất mặn

Đất đồi feralit
màu nâu vàng


Phân loại theo thổ nhưỡng, Hải Phòng có 17 loại đất.
Một số phẫu diện điển hình:

Phâu diện đất phèn hoat đông

Phâu diện đất măn su, vet, đươc


Nhóm đất phù sa

VN03 và VN59: đất phù sa hệ thông s,Hồng

Đất phù sa s.Thái Bình


Môt sô phâu diện trên đồi nui

Đất đỏ trên đá vôi (15m)

Đất nâu vàng trên phù sa
cổ (15-20m)

Đất xám bac màu trên
phù sa cổ (10-15m)Màu sắc đất
•Màu săc cua đất phu thuôc vào thành phân hoá hoc và
đô âm cua đất.
•Màu săc cua đất tuy phức tap nhưng chỉ là hỗn hợp cua
3 màu: đen, đỏ và trăng.
•Màu đen chu yếu di mùn tao nên, đất càng nhiều mùn
càng đen, ít mùn màu xám. MnO và FeS cũng có màu đen.
•Màu trăng do SiO2, CaCO3, kaolilit. Môt sô muô hoà tan
cũng có màu trăng như NaCl, Na2SO4.8H2O
•Màu đỏ chu yếu do Fe2O3 tao ra, nếu bi ngâm nươc
(hydrat hoá) sẽ có màu vàng đỏ.
•Đô âm cua đất cũng anh hương đến cương đô màu cua
đất: đô âm càng lơn thì màu săc càng sâm, lhi khô màu
săc thương nhat hơn.


Các biện pháp duy trì và nâng cao
khả năng hấp phụ của đất
1.Tăng cường bón phân hữu cơ, đặc biệt là đất cát
• Đất cát (đất có TPCG nhe)có tỷ lệ
cấp hat cát cao (100%)
-Nhược điểm: tổng khe hơ lơn,
nghèo mùn, dễ bi đôt nóng và
mất nhiệt nên bất lợi cho sinh
vật phát triển, kha năng hấp phu
thấp, giữ nươc và phân kém do ít
keo.


• Đất sét (đất có TPCG nặng) cấp hat
sét chiếm tỷ lệ cao
-Ưu điểm: các chất hữu cơ được
tích lũy, giữ được nhiều nươc,
chậm bi đôt nóng, kha năng hấp
phu lơn, ít bi rửa trôi. Nếu đất sét
được bón nhiều hữu cơ sẽ có kết
cấu tôt và trơ thành 1 loai đất lý
tương.

Do vậy,để cai thiện kha năng hấp phu cua đất (đất cát) có
thể bón đất sét+ phân hữu cơ để tăng phức hệ hấp phu
cho đất, tăng độ dính hat kết làm nó trơ lên bền. Tuy
nhiên không phai đất sét nào cũng bón được cho đất nhe (
đất sét mặn không cai tao được đất cát).


2.Tưới nước phù sa cải thiện hàm lượng keo sét cho
đất cát.
Các sông lơn nhiều phù sa chứa
nhiều keo và dinh dưỡng nên có
tác dung về nhiều mặt:
• Tươi nươc phù sa làm tăng năng
suất lua.
• Làm thay đổi tính chất đất bac
màu.
VD: sông Hồng
 Tổng lượng phù sa đat 115-117
triệu tấn/ năm.
 Hàm lượng phù sa 1.010g/m3 (cao
nhất là 7.930g/m3).


→ Dùng nươc phù sa ơ các sông tươi cho ruộng
nhiều cát giup làm tăng hàm lượng keo sét trong
đất và tăng dinh dưỡng cho đất.


3.Bón phân hữu cơ kết hợp vô cơ để cải
thiện thành phần cation hấl phụ của keo.
• Bón phân hữu cơ kết hợp vô cơ là biện pháp thay đổi thành
phân ion cua keo. Trong đất đa phân là keo âm, thương gặp
là axit silicic (H2SiO3), axit humic, keo sét,... các ion OH-,
COO- và SiO3... có thể làm cho các muôi phôt phát trơ nên
dễ tan hơn. VD bón phân natri silicat:
Na2SiO3+H2O=H2SiO3+NaOH
H2SiO3+Ca (PO4)2 (khó tan)=2CaHPO4 (dễ tan) +CaSiO3
Hoặc bón phân hữu cơ:
R(COOH)2+Ca3 (PO4)2 (khó tan)=R (COO)2-Ca +2CaHPO4
(dễ tan)


4. Đất có thành phần cơ giới quá nặng cần
bón phù sa thô, cát, bón nhiều phân hữu
cơ và cây trồng phân xanh.
Đất có thành phân cơ giơi quá nặng:
• Kém tơi xôp, tâng đất dày,thoát nươc kém nên dễ bi
ung.
• Độ thoáng khí kém nên đất bi glay hóa, xác hữu cơ
phân giai chậm.
• Đất chứa quá nhiều sét nên kết cấu chăc, khó khăn
cho việc làm đất.
Do vậy, cân tao độ thoáng khí cho đất như bón phù sa
thô, cát, phân hưu cơ và cây trồng phân xanh.


5.Bón 1 số loại khoáng vật có dung tích
hấp phụ cao như zeolit, bentolit.
Zeolit và bentolit là 2 loai
khoáng vật có dung tích hấp
phu cao được sử dung nhiều
hơn các khoáng vât khác.
Zeolit có nhiều tác dung đôi
vơi nông nghiệp. Trong đất,
Zeolit giup giữ lai các chất dinh
dưỡng và nươc để cây sử dung
khi cân thiết.


Vơi điều kiện tư nhiên thuân lợi, năm tron trong hệ
thông sông Thái Bình phù sa màu mỡ và vơi kinh nghiệm,
hiểu biết cua ngươi nông dân, các biện pháp cai tao đất
được áp dung thương xuyên để có nguồn đất tôt phuc vu
nông nghiệp.
Xây dưng hệ thông kênh mương để dân nươc tư sông
vào đồng ruông.
Trươc mỗi vu mùa, cày đất sâu để đất tơi xôp, đồng
thơi bón phân vô cơ .
Đôi vơi đất thit năng như đất vươn, bón phân hữu cơ
kết hợp vô cơ hoăc cây trồng phân xanh.
Những vùng đất cát, bên canh việc cai tao có thể trồng
những cây cu như khoai, lac,...


VD: dùng bùn ao hoặc cây sâu lật sét dươi sâu lên
kết hợp phân hữu cơ để cai tao đất thành phân
cơ giơi nhe như đất bac màu.


Bài thuyết trình kết thuc,
cam ơn moi ngươi đã chu
ý lăng nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×