Tải bản đầy đủ

Mục lục dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt 0918755356

Dự án trang trại nuôi bò thịt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------  ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

TRANG TRẠI NUÔI BÒ THỊT

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN VIỆT
P. Tổng Giám đốc

NGUYỄN BÌNH MINH

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt


1


Dự án trang trại nuôi bò thịt

MỤC LỤC
I. Giới thiệu về chủ đầu tư............................................................................. 5
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án...................................................................... 5
III. Sự cần thiết xây dựng dự án. ................................................................... 5
IV. Các căn cứ pháp lý. ................................................................................. 5
V. Mục tiêu dự án.......................................................................................... 5
V.1. Mục tiêu chung. ..................................................................................... 5
V.2. Mục tiêu cụ thể. ..................................................................................... 5
CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN ......................... 6
I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ..................................... 6
I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án................................................ 6
I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. .................................................................. 6
II. Quy mô sản xuất của dự án. ..................................................................... 6
II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường ................................................................... 6
II.2. Quy mô đầu tư dự án ............................................................................. 6
III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. ....................................... 6
III.1. Địa điểm xây dựng. .............................................................................. 6
III.2. Hình thức đầu tư. .................................................................................. 6
IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. .......... 6
IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. ........................................................... 6
IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án..... 6
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ................................... 7
I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. ...................................... 7
II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. ................................ 7
CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................. 8
I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ
tầng. ....................................................................................................................... 8
II. Các phương án xây dựng công trình. ....................................................... 8
Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

2


Dự án trang trại nuôi bò thịtIII. Phương án tổ chức thực hiện................................................................... 8
III.1. Phương án quản lý, khai thác. .............................................................. 8
III.2. Giải pháp về chính sách của dự án. ...................................................... 8
IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án....... 8
CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG
CHỐNG CHÁY NỔ.............................................................................................. 9
I. Đánh giá tác động môi trường. .................................................................. 9
I.1. Giới thiệu chung: .................................................................................... 9
I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường. ..................................... 9
I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án .................................. 9
I.4. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng ............................................. 9
II. Tác động của dự án tới môi trường. ......................................................... 9
II.1 Trong quá trình thi công xây dựng ......................................................... 9
II.2. Trong giai đoạn sản xuất ....................................................................... 9
II.3. Kết luận: ................................................................................................ 9
CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU
QUẢ CỦA DỰ ÁN ............................................................................................. 10
I. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án của dự án. ....... 10
III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. ....................................... 10
III.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư XDCB của dự án. .................................... 10
III.2. Phương án vay vốn XDCB................................................................. 10
III.3. Các thông số tài chính của dự án. ...................................................... 10
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 12
I. Kết luận. ................................................................................................... 12
II. Đề xuất và kiến nghị. .............................................................................. 12
CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ............................. 13
Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án ........... 13
Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. ................................... 13
Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. ............. 13
Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

3


Dự án trang trại nuôi bò thịt

Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. ............................... 13
Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. ...................................... 13
Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. ............ 13
Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án...... 13
Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. ....... 13
Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án... 13

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

4


Dự án trang trại nuôi bò thịt

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
I. Giới thiệu về chủ đầu tư.
Chủ đầu tư: …………………………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………………………………
Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………….
Đại diện:..………………………..

Chức vụ: ……………………

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
Tên dự án :……………………………………………………………
Địa điểm xây dựng :……………………………………………………
Hình thức quản lý :…………………………………………………….
Tổng nguồn vốn đầu tư :……………………………………………….
+ Vốn tự có :…………………………………………………………..
+ Vốn vay tín dụng :…………………………………………………..
III. Sự cần thiết xây dựng dự án.
IV. Các căn cứ pháp lý.
V. Mục tiêu dự án.
V.1. Mục tiêu chung.

V.2. Mục tiêu cụ thể.

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

5


Dự án trang trại nuôi bò thịt

CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN
I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án.
I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án.

I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án.

II. Quy mô sản xuất của dự án.
II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường

II.2. Quy mô đầu tư dự án

III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án.
III.1. Địa điểm xây dựng.

III.2. Hình thức đầu tư.

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án.
IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án.

IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án.

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

6


Dự án trang trại nuôi bò thịt

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ
I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình.

II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ.

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

7


Dự án trang trại nuôi bò thịt

CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN
I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ
tầng.

II. Các phương án xây dựng công trình.
III. Phương án tổ chức thực hiện.
III.1. Phương án quản lý, khai thác.

III.2. Giải pháp về chính sách của dự án.

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án.

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

8


Dự án trang trại nuôi bò thịt

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI
PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
I. Đánh giá tác động môi trường.
I.1. Giới thiệu chung:

I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường.

I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án

I.4. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng

II. Tác động của dự án tới môi trường.
II.1 Trong quá trình thi công xây dựng

II.2. Trong giai đoạn sản xuất

II.3. Kết luận:

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

9


Dự án trang trại nuôi bò thịt

CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC
HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN
I. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án của dự án.
I.1. Tổng mức đầu tư

I.2. Nguồn vốn
I.3. Tiến độ thực hiện
III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án.
III.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư XDCB của dự án.

III.2. Phương án vay vốn XDCB.

III.3. Các thông số tài chính của dự án.

III.3.1. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

III.3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

III.3.3. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

10


Dự án trang trại nuôi bò thịt

III.3.4. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

11


Dự án trang trại nuôi bò thịt

KẾT LUẬN

I. Kết luận.

II. Đề xuất và kiến nghị.

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

12


Dự án trang trại nuôi bò thịt

CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án
ĐVT: 1000 đồng
Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án.
ĐVT: 1000 đồng
Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án.
ĐVT: 1000 đồng
Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án.
ĐVT: 1000 đồng
Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.
ĐVT: 1000 đồng
Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án.
ĐVT: 1000 đồng
Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án.
ĐVT: 1000 đồng
Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án.
ĐVT: 1000 đồng
Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án.
ĐVT: 1000 đồng

Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x