Tải bản đầy đủ

Dự án Công ty Tập đoàn Holi Group Lee Hill Bungalow TP Quy Nhơn 0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------  ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÔNG TY TẬP ĐOÀN HOLI GROUP,
LEE.HILL BUNGALOW

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOLI GROUP
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn
----Tháng 07/2018----


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow

___
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------  ----------


THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÔNG TY TẬP ĐOÀN HOLI GROUP,
LEE. HILL BUNGALOW
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOLI GROUP

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN VIỆT

ĐINH XUÂN LONG

NGUYỄN BÌNH MINH

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

2


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 6
I. Giới thiệu về chủ đầu tư. ........................................................................... 6
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. .................................................................... 7
III. Sự cần thiết xây dựng dự án. .................................................................. 7
IV. Các căn cứ pháp lý.................................................................................. 9
V. Mục tiêu dự án. ...................................................................................... 10
CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN .............. 11
I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ................................... 11
I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. ............................................ 11
I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. ................................................. 13
II. Quy mô đầu tư của dự án. ...................................................................... 16
..................................................................................................................... 17
III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án...................................... 17
IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. ........ 18


CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ................................. 19
I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình..................................... 19
II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. .............................. 19
II.1. Hạ tầng kỹ thuật xây dựng .................................................................. 19
II.2. Các hạng mục chính của dự án ........................................................... 21
CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .............................. 25
I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ
tầng. ..................................................................................................................... 25
II. Các phương án xây dựng công trình. ..................................................... 25
III. Phương án tổ chức thực hiện. ............................................................... 26
IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. ... 27
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

3


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG
CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG..................... 28
I. Đánh giá tác động môi trường. ................................................................ 28
I.1 Giới thiệu chung: ................................................................................... 28
I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .................................... 28
I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án ................................ 29
I.4. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng ........................................... 29
II. Tác động của dự án tới môi trường. ....................................................... 30
II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm ......................................................................... 30
II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ...................................................... 32
II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. .. 33
II.4. Kết luận: ............................................................................................. 35
CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU
QUẢ CỦA DỰ ÁN ............................................................................................. 36
I. Tổng vốn đầu tư của dự án. ..................................................................... 36
II. Nguồn vốn thực hiện dự án. ................................................................... 38
III. Phân tích hiệu quá kinh tế và phương án trả nợ của dự án. .................. 42
III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. ................................................. 42
III.2 Các thông số tài chính của dự án. ....................................................... 42
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 45
I. Kết luận.................................................................................................... 45
II. Đề xuất và kiến nghị. ............................................................................. 45
PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ......... 46
Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án........... 46
Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. ................................... 50
Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án.............. 53
Phụ lục 4 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. ............ 57
Phụ lục 5 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. .... 58
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

4


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
Phụ lục 6 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. ...... 59
Phụ lục 7 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. . 60

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

5


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
I. Giới thiệu về chủ đầu tư.
 Chủ đầu tư
GROUP
 Mã số thuế
 Đại diện pháp luật
 Chức vụ
 Địa chỉ trụ sở

: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOLI
: 4100375426
: Đinh Xuân Long
: Giám đốc kiêm CTHĐQT
: 27 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định.

Công ty CP Tập Đoàn Holi Group được thành lập từ năm 2000, tiền thân là
Công ty Cầu Đường sau phát triển là Doanh nghiệp Sản xuất và Xuất khẩu Đá
Branite. Công ty CP Holi Group tự hào là tập đoàn Việt Nam có các dự án sánh
tầm đẳng cấp Quốc gia.
Holi Group tập trung vào các lĩnh vực chính như:
• Bất động sản cao cấp;
• Đầu tư hạ tầng;
• Du lịch nghỉ dưỡng.
❖ Giai đoạn hình thành Holi Group:
1994 - 2000: Holi Group là một doanh nghiệp nhỏ, chuyên thi công và hoàn
thiện, sang lấp mặt bằng, cầu đường.
2000 - 2010: Holi Group quyết định mở rộng quy mô vốn đầu tư sang thị trường
khai thác, sản xuất đá Granite cung cấp chính cho thị trường trong nước, đại lý
được mở rộng khắp các tỉnh - thành phố lớn từ Bắc, Trung, Nam như Hà Nội, Đà
Nẳng, Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai…
2010 – 2015: Holi Group mở rộng đầu tư và liên kết với Công ty CP Việt (Đức)
thành lập Công ty TNHH Đá Thiên Nhiên Việt Nam. Chuyên sản xuất và xuất
khẩu đá Granite sang thị trường Châu Âu.
2015 – 2017: Tập đoàn Holi Group quyết định kêu gọi Cổ đông đầu tư góp vốp,
với quyết tâm tạo dựng thương hiệu Quốc gia và đã thành lập nên Công ty CP
Tập đoàn Holi Group ngày nay.
❖ Sứ mệnh:

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

6


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
Kiên định với tiêu chí “ Vững tin – Phát triển”. Mục tiêu của Holi Group là kiến
tạo những dự án, công trình, sản phẩm, dịch vụ mang dấu ấn vượt thời gian. Góp
phần nâng cao vị thế đất nước, nâng cao chất lượng sống cho người dân và làm
đẹp cho vùng đất mà Holi Group đặt chân tới.
❖ Tầm nhìn:
Tập đoàn Holi Group phấn đấu trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư
nhân Việt Nam có quy mô Quốc gia.
❖ Giá trị cốt lõi:
“ Vững tin - Phát triển” slogan của Tập đoàn đã nói lên được giá trị cốt lõi sẽ
đạt lên vị trí hàng đầu trong suốt chặn đường hình thành và phát triển Công ty.
Tôn trọng sự thật, trung thực và sẵn sàng chịu trách nhiệm với công việc mình
làm. Chính điều này giúp Holi Group có được lòng tin khách hàng, khẳng định
đẳng cấp, vị thế của mình.
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.
Tên dự án: Công ty Tập Đoàn Holi Group
+ Lee.Hill Bungalow
Địa điểm xây dựng: + Khu dân cư Bãi Xếp Trên
Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự án.
Tổng mức đầu tư của dự án: 11.872.166.000 đồng (Mười một tỷ tám trăm bảy
hai triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)
Trong đó:
+ Vốn huy động (tự có): 11.872.166.000 đồng.
+ Vốn vay

: 0 đồng.

III. Sự cần thiết xây dựng dự án.
Với 134 km bờ biển, Bình Định sở hữu nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng, rộng hàng
trăm ha, còn rất hoang sơ, cát trắng mịn thoai thoải, nước biển trong xanh, quanh
năm tràn ngập ánh nắng: Quy Nhơn, Hải Giang, Trung Lương, Tân Thanh, Vĩnh
Hội và nhiều đảo gần bờ: Nhơn Châu, Hòn Khô, Đảo Yến,… Là nguồn tài nguyên
to lớn cho sự phát triển các sản phẩm về du lịch nghỉ dưỡng biển.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

7


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
Bình Định còn nổi tiếng với những di tích lịch sử, văn hóa mà bản thân nó là
những mốc son gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất huyền thoại
này. Là cái nôi của phong trào Tây Sơn gắn liền với tên tuổi lẫy lừng của người
anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, vùng đất kinh đô của nhiều triều
đại có bề dày lịch sử truyền thống văn hóa lâu đời với văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa
Chămpa… Tiêu biểu nhất là quần thể di tích lịch sử nhà Tây Sơn, thành Đồ Bàn,
8 cụm với 14 tháp Chàm uy nghi cổ kính và khá nguyên vẹn, trong đó tháp Dương
Long được cho là cụm tháp gạch còn lại cao, đồ sộ và lớn nhất Đông Nam Á...
Ngoài ra, với các dạng địa hình phong phú đã tạo nên một bức tranh thiên
nhiên đặc sắc hòa quyện giữa đồng bằng, đồi núi, sông suối, và biển cả với nhiều
thắng cảnh độc đáo: Ghềnh Ráng - Tiên Sa, bán đảo Phương Mai, Hầm Hô, Hồ
Núi Một, suối khoáng nóng Hội Vân, chùa Hang, đầm Trà Ổ…. Đặc biệt, Đầm
Thị Nại là đầm nước mặn có diện tích hơn 5000 ha, nằm trên địa phận huyện Tuy
Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định. Bắt ngang qua
đầm là cây cầu Thị Nại nổi tiếng dài gần 2,5 km nối liền trung tâm thành phố Quy
Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội.
Ngày 27/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị triển khai Nghị
quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phổ biến những nội dung quan trọng và tinh
thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW. Theo đó, Nghị quyết đặt ra mục tiêu cho
ngành Du lịch đến năm 2020 cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động
lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình
Định, trong 5 năm trở lại đây, lượng khách đến Bình Định bình quân tăng
25%/năm, doanh thu tăng 30%/ năm; nguồn nhân lực du lịch phát triển cả về số
lượng và chất lượng.
Năm 2016, ngành du lịch của tỉnh Bình Định đón hơn 3,2 triệu lượt khách đến
tham quan (tăng 23% so với năm 2015), trong đó có hơn 265.000 lượt khách quốc
tế (tăng 24%); tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.450 tỷ đồng (tăng hơn 26%).
Tỉnh ủy Bình Định đã đề ra Chương trình hành động với mục tiêu đến năm
2020 đón 5,5 triệu lượt khách, trong đó có 800.000 lượt khách quốc tế; tốc độ
tăng trưởng bình quân đạt 14,5%/năm; doanh thu khoảng 10.000 tỷ đồng.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

8


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Bình Định đề ra các giải pháp như: nâng cao
nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành du
lịch; khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đầu tư phát triển du lịch.
Tỉnh cũng tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch với các công trình
trọng điểm như: xây dựng, mở rộng sân bay Phù Cát, các tuyến đường giao thông
từ sân bay Phú Cát đến khu kinh tế Nhơn Hội; mở thêm đường bay đến các trung
tâm du lịch lớn; đầu tư cầu tàu du lịch và khu dịch vụ du lịch biển đảo tại thành
phố Quy Nhơn...
Từ thực tế trên, để góp phần thực hiện chương trình của tỉnh, công ty Cổ Phần
Tập đoàn Holi Group phối hợp cùng công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt
tiến hành nghiên cứu và xây dựng dự án “Công ty Tập Đoàn Holi Group,
Lee.Hill Bungalow » tại Phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn nhằm phát huy tiềm
năng và thế mạnh của địa phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.
IV. Các căn cứ pháp lý.
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng;
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự
án đầu tư xây dựng;
Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công
bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030;

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

9


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
V. Mục tiêu dự án.
- Khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương để qua đó, xác
định mô hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Quy
Nhơn phát triển.
- Góp phần giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân
trong vùng và tạo ra một địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng lành mạnh cho người dân
địa phương cũng như du khách.
- Là một khu du lịch nghỉ dưỡng mang tính chất nghỉ dưỡng ven biển và đồi,
một số biệt thự gỗ độc lập nghỉ dưỡng dưới tán rừng, ...
- Hướng tới thị trường khách kinh doanh kết hợp du lịch, dịch vụ tổ chức hội
nghị hội thảo, triển lãm, trưng bày, dịch vụ ẩm thực, là nơi quy tụ và giới thiệu
những đặc sản của Bình Định. Kết hợp cùng các loại hình vui chơi giải trí cao
cấp, hiện đại, những không gian văn hóa truyền thống, ...
- Tăng thêm cảnh quan cho khu vực, thu hút khách du lịch từ Tp.HCM, Vũng
Tàu, vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh lân cận và du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng
tại Việt Nam mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, góp phần vào ngân sách của địa
phương thông qua thuế và các nguồn thu khác.
- Phát triển cơ sở vui chơi giải trí như: khu cắm trại, dã ngoại; vui chơi giải
trí trên mặt nước; khu vui chơi giải trí tập trung, ...
- Tận dụng, phát huy triệt để khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, đồng thời tổ
chức xen kẽ các hoạt động nghỉ dưỡng, hội thảo,…

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

10


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow

CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN
I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án.
I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án.

1. Vị trí địa lý
Tỉnh Bình Định có tọa độ 14°42'10 Bắc và 108°55'4 Đông, là tỉnh duyên hải
miền Trung của Việt Nam, trải dài theo hướng Bắc - Nam, có chiều ngang với độ
hẹp trung bình 55 km. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú
Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và phía Đông giáp biển Đông với bờ biển dài 134
km. Bình Định được xem là một trong những cửa ngõ ra biển của các tỉnh Tây
Nguyên và vùng Nam Lào.
2. Khí hậu
Khí hậu Bình Định có tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa. Do sự phức tạp của địa
hình nên gió mùa khi vào đất liền đã thay đổi hướng và cường độ khá nhiều. Nhiệt
độ không khí trung bình năm ở khu vực miền núi biến đổi trung bình từ 20,1 đến
26,1°C, cao nhất là 31,7°C và thấp nhất là 16,5°C. Tại vùng duyên hải, nhiệt độ
không khí trung bình năm là 27,0°C, cao nhất 39,9°C và thấp nhất 15,8°C.s

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

11


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, riêng đối với khu vực miền núi có
thêm một mùa mưa phụ từ tháng 5 đến tháng 8 do ảnh hưởng của mùa mưa Tây
Nguyên. Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8. Ngoài ra Bình Định còn nằm ở
khu vực thường có bão đổ bộ vào đất liền do nằm trong đoạn bờ biển từ Quảng
Nam - Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Tần suất xuất hiện bão lớn nhất từ tháng 9 đến
tháng 11.
3. Đặc điểm địa hình
Địa hình của tỉnh tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông, phía Tây
của tỉnh là vùng núi rìa phía đông của dãy Trường Sơn Nam, kế tiếp là vùng trung
du và tiếp theo là vùng ven biển. Các dạng địa hình phổ biến là các dãy núi cao,
đồi thấp xen lẫn thung lũng hẹp độ cao trên dưới 100 mét, hướng vuông góc với
dãy Trường Sơn, các đồng bằng lòng chảo, các đồng bằng duyên hải bị chia nhỏ
do các nhánh núi đâm ra biển. Ngoài cùng là cồn vát ven biển có độ dốc không
đối xứng giữa 2 hướng sườn đông và tây. Các dạng địa hình chủ yếu của tỉnh là:
Vùng núi: nằm về phía tây bắc và phía tây của tỉnh có diện tích khoảng 249.866
ha, phân bố ở các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn và Hoài Ân.
Địa hình khu vực này phân cắt mạnh, sông suối có độ dốc lớn, là nơi phát nguồn
của các sông trong tỉnh. Nhiều khu vực núi ăn ra sát biển tạo thành các mỏm núi
đá dọc theo bờ, vách núi dốc đứng và dưới chân là các dải cát hẹp. Đặc tính này
đã làm cho địa hình ven biển trở thành một hệ thống các dãy núi thấp xen lẫn với
các cồn cát và đầm phá.
Vùng đồi: nằm tiếp giáp giữa miền núi phía tây và đồng bằng phía đông, có
diện tích khoảng 159.276 ha (chiếm khoảng 10% diện tích), có độ cao dưới 100
m, độ dốc tương đối lớn từ 10° đến 15°. Phân bố ở các huyện Hoài Nhơn, An Lão
và Vân Canh.
Vùng đồng bằng: Tỉnh Bình Định không có dạng đồng bằng châu thổ mà phần
lớn là các đồng bằng nhỏ được tạo thành do các yếu tố địa hình và khí hậu, các
đồng bằng này thường nằm trên lưu vực của các con sông hoặc ven biển và được
ngăn cách với biển bởi các đầm phá, các đồi cát hay các dãy núi.
Vùng ven biển: Bao gồm các cồn cát, đụn cát tạo thành một dãy hẹp chạy dọc
ven biển với chiều rộng trung bình khoảng 2 km, hình dạng và quy mô biến đổi
theo thời gian. Trong tỉnh có các dải cát lớn là: dải cát từ Hà Ra đến Tân Phụng,
dải cát từ Tân Phụng đến vĩnh Lợi, dải cát từ Đề Gi đến Tân Thắng, dải cát từ
Trung Lương đến Lý Hưng.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

12


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
4. Tài nguyên thiên nhiên
a. Tài nguyên đất
Diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 6.025,6 km2, có thể chia thành 11 nhóm đất
với 30 loại đất khác nhau, trong đó quan trọng nhất là nhóm đất phù sa có khoảng
trên 70 nghìn ha, phân bố dọc theo lưu vực các sông. Đây là nhóm đất canh tác
nông nghiệp tốt nhất, thích hợp với trồng cây lương thực và cây công nghiệp ngắn
ngày. Diện tích đất chưa sử dụng còn rất lớn, chiếm tới 34% tổng diện tích tự
nhiên của tỉnh, đây chính là một tiềm năng lớn cần được đầu tư khai thác.
b. Tài nguyên rừng
Bình Định hiện có khoảng 196.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó trên 151.500
ha rừng tự nhiên và hơn 44.300 ha rừng trồng. Rừng hiện nay còn tập trung chủ
yếu ở những vùng xa đường giao thông nên chỉ có ý nghĩa lớn về phòng hộ và
bảo vệ môi trường. Xét theo mục đích kinh tế thì rừng sản xuất có 65,5 nghìn ha,
rừng phòng hộ có gần 128 nghìn ha. Rừng Bình Định có hơn 40 loài cây có giá
trị dược liệu, phân bố hầu khắp ở các huyện như: ngũ gia bì, sa nhân, thiên niên
kiện, bách bộ, thổ phục linh, hoàng đằng, thiên môn, phong kỷ, kim ngân. Vùng
trung du, ven biển có cây dừa, trám, đặc biệt cây mai gừng có giá trị dược liệu
cao, nhưng chủ yếu phân bố ở vài vùng đất hẹp tại huyện Vĩnh Thạnh. Cây sa
nhân cũng có giá trị xuất khẩu cao.
c. Tài nguyên khoáng sản
Tài nguyên khoáng sản ở Bình Định khá đa dạng, đáng chú ý nhất là đá granít
có trữ lượng khoảng 500 triệu m3, với nhiều màu sắc đỏ, đen, vàng… là vật liệu
xây dựng cao cấp được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng; sa khoáng titan
tập trung ở mỏ Đề Gi (Phù Cát) trữ lượng khoảng 1,5 triệu m3; cát trắng ở Hoài
Nhơn, trữ lượng khoảng 90.000 m3. Nhiều nguồn nước khoáng được đánh giá có
chất lượng cao đã và đang được đưa vào khai thác sản xuất nước giải khát, chữa
bệnh. Toàn tỉnh có 4 nguồn nước khoáng là Hội Vân, Chánh Thắng (Phù Cát),
Bình Quang (Vĩnh Thạnh), Long Mỹ (Tuy Phước), riêng nguồn nước khoáng
nóng Hội Vân đảm bảo các tiêu chuẩn chữa bệnh và có thể xây dựng nhà máy
điện địa nhiệt. Ngoài ra, còn có các khoáng sản khác như cao lanh, đất sét và đặc
biệt là các quặng vàng ở Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn.
I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 có
những kết quả nổi bật như sau:
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

13


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 theo giá so sánh
2010 ước đạt 22.726,4 tỷ đồng, tăng 6,63% so với cùng kỳ;
- Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân hoàn thành thu hoạch cây trồng vụ Đông
Xuân 2017-2018 và tiếp tục sản xuất vụ Hè Thu 2018.Trong lĩnh vực chăn nuôi,
ngành Thú y đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, tăng cường
các hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ;
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 6 giảm 1,26% so với tháng trước
và tăng 9,6% so cùng kỳ; luỹ kế 6 tháng đầu năm so cùng kỳ tăng 8,3%;
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước đạt
5.547,6 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 15,2% so cùng kỳ; luỹ kế
6 tháng đầu năm giá trị ước đạt 31.354,2 tỷ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ;
- Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6/2018 ước đạt 58,4 triệu USD, giảm
12,4% so với tháng trước và tăng 1,4% so cùng kỳ; luỹ kế 6 tháng đầu năm giá
trị ước đạt 396,9 triệu USD, tăng 9,4% so cùng kỳ;
- Hàng hoá thông qua cảng biển tháng 6 ước đạt 839 nghìn TTQ, tăng 7% so với
tháng trước và giảm 10,4% so với cùng kỳ;lũy kế6 tháng đầu năm ước đạt 4.345,3
nghìn TTQ, giảm 6% so với cùng kỳ;
- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2018 tăng 0,55% so với tháng trước và tăng 4,1%
so với cùng kỳ; bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,56% so với cùng kỳ;
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì ổn
định. Tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu nămtừng bước được hạn chế và giảm
so với cùng kỳ.
Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tình hình KT-XH năm 2017 và triển khai
nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, do UBND tỉnh tổ chức chiều 28.11, Bình Định
đạt được 15/17 chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2017 đã được HĐND tỉnh khóa
XII thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

14


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

15


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow

II. Quy mô đầu tư của dự án.
STT
I
1
2
3
4
5
6

Nội dung

ĐVT

Xây dựng
Khu Café
Bungalow
Khu nhà homestay
Hồ bơi nhỏ
Hồ bơi lớn
Nhà ăn

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
Số lượng
2.614
67
288
64
80
148
60
16


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
7
8
9
10

Nhà vệ sinh khu homestay
Cổng vào chính
Nhà bảo vệ
Sân vườn - Cây xanh


48
35
6
1.637

11
12
13
14
15
16
17
18

Đất giao thông nội bộ - Hạ tầng kỹ thuật


HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT

181
1
1
1
1
1
1
1

Hệ thống cấp điện tổng thể
Hệ thống cấp nước tổng thể
Hệ thống thoát nước tổng thể
Hệ thống xử lý chất thải
Hệ thống camera giám sát
Hệ thống internet
Hệ thống phòng cháy chữa cháy

III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án.
III.1. Địa điểm xây dựng.
Dự án được xây dựng tại Khu dân cư Bãi Xếp Trên, Phường Ghềnh Ráng,
TP.Quy Nhơn.
III.2. Hình thức đầu tư.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

17


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow được đầu tư theo
hình thức xây dựng mới.
IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án.
IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án.
BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nội dung
Khu Café
Bungalow
Khu nhà homestay
Hồ bơi nhỏ
Hồ bơi lớn
Nhà ăn
Nhà vệ sinh khu homestay
Cổng vào chính
Nhà bảo vệ
Sân vườn - Cây xanh
Đất giao thông nội bộ - Hạ tầng kỹ thuật
Tổng cộng

Diện tích
(m²)
67
288
64
80
148
60
48
35
6
1.637
181
2.614

Tỷ lệ (%)
2,56
11,02
2,45
3,06
5,66
2,30
1,84
1,34
0,23
62,62
6,92
100,00

IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án.
Về phần xây dựng dự án: nguồn lao động dồi dào và vật liệu xây dựng đều
có tại địa phương và trong nước nên nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào phục
vụ cho quá trình thực hiện dự án là tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời.
Về phần quản lý và các sản phẩm của dự án: nhân công quản lý và duy trì
hoạt động của dự án tương đối dồi dào, các sản vật đều có sẵn tại địa phương.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

18


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG
NGHỆ
I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình.
Bảng tổng hợp các hạng mục công trình xây dựng của dự án
STT
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nội dung

ĐVT

Xây dựng
Khu Café
Bungalow
Khu nhà homestay
Hồ bơi nhỏ
Hồ bơi lớn
Nhà ăn
Nhà vệ sinh khu homestay
Cổng vào chính
Nhà bảo vệ
Sân vườn - Cây xanh

Đất giao thông nội bộ - Hạ tầng kỹ thuật
11
12
Hệ thống cấp điện tổng thể
13
Hệ thống cấp nước tổng thể
Hệ thống thoát nước tổng thể
14
Hệ thống xử lý chất thải
15
16
Hệ thống camera giám sát
17
Hệ thống internet
18
Hệ thống phòng cháy chữa cháy
II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ.

Số lượng
2.614
67
288
64
80
148
60
48
35
6
1.637


HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT

181
1
1
1
1
1
1
1

II.1. Hạ tầng kỹ thuật xây dựng
- San nền: Thực hiện san nền và làm mặt bằng, tôn tạo địa hình.
- Cấp nước: Tiến hành xin nguồn cấp cho khu vực, khi tiến hành xây dựng hàng
rào và khu du lịch nghỉ dưỡng xong cũng là lúc đặt một trạm kỹ thuật riêng đảm

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

19


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
bảo các vấn đề tiêu chuẩn cho khu du lịch theo tiêu chuẩn của khu du lịch nghỉ
dưỡng.
- Cấp điện: Phương hướng quy hoạch lưới cấp điện:
+ Nguồn điện: Lấy từ lưới 22 KV, xây 1 trạm biến thế 22/0,4KV, 1000 KVA kết
hợp mát cấp điện dự phòng và các thiết bị an toàn khác về điện.
+ Lưới điện: Xây dựng các pha độc lập nhằm đảm bảo an toàn về điện và tránh
rủi ro trong quá trình vận hành điện toàn khu.
- Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: Toàn bộ hệ thống thoát nước bẩn sẽ
được gom theo đường ống riêng, dẫn về trạm xử lý chất thải xử lý vi sinh rồi đổ
ra hệ thống xử lý môi trường và đạt chuẩn của ngành môi trường.
- Rác thải được tập trung và đưa đến các bãi rác của huyện hoặc bãi rác của tỉnh
đã được quy hoạch.
- Đặc biệt dự án sẽ hướng tới yếu tố con người trong vấn đề VSMT để tạo ra hiệu
quả cao nhất và cũng thống nhất mở rộng hình ảnh tích cực cảu một khu du lịch
nghỉ dưỡng sinh thái tự nhiên.
- Cây xanh: Tổ chức trồng các loại cây xanh: Cây tạo dáng, thảm hoa, thảm cỏ,
tiểu cảnh ... Đặc biệt lưu tâm phủ xanh những chỗ bị san gạt.
- Hệ thống giao thông: thực hiện đường nội bộ dự án.
- Hệ thống điều hòa trung tâm: Hệ thống tập trung thích hợp cho từng loại phòng.
Và khu Bungalow Khách có thể tự điều chỉnh tại phòng ngủ. Các chỗ công cộng
phải được điều chỉnh khi đông người và tắt bớt ở một số nơi không có nhu cầu.
- Hệ thống PCCC trung tâm: Gồm chuông báo cháy, bộ dò khói và nhiệt tự động,
phải nghe rõ trong toàn bộ tòa nhà, bố trí các ống tự động được gắn liền vào
tường, các ống này được nối đến từng phòng ngủ, nguồn nước cứu hỏa phía ngoài,
bình dập lửa xách tay ở những vị trí quan trọng, lớp phủ amiant chịu nhiệt trong
nhà bếp, ...
Ngoài ra dự án sẽ tiến hành lắp đặt các hệ thống khác như:
- Hệ thống trung tâm liên lạc trung tâm
- Hệ thống camera
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

20


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
- Hệ thống lọc nước
- Các hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn khác
- Hệ thống tự động hóa trong quản lý và trong điều hành kỹ thuật chung
II.2. Các hạng mục chính của dự án
II.2.1. Khu Bungalow
Với lợi thế là không gian, cảnh quan môi trường trong lành là cơ sở để phát
triển khu nghỉ dưỡng với một không gian sống động, tươi mới nhưng cũng yên
tĩnh và đầy trầm lắng. Du khách sẽ được tắm mình trong không gian xanh mát
của cây cỏ lẫn bầu trời trong lành, không ổn ào, không công việc, không khói
bụi,... và sẽ hoàn toàn được thư giãn.
Khu nhà dưới tán rừng hay còn được gọi là bungalow - là loại nhà tiêu biểu
của người Ấn Độ, tồn tại từ thế kỷ thứ 17. Bungalow trong khu dự án chỉ xây
dựng một tầng, được xây dựng trên tổng diện tích là 288 m2, mậtt độ xây dựng
trung bình là 6,46%. Theo đó dự án sẽ cung cấp 8 căn Bungalow, mỗi ăn 2 phòng
với diện tích trung bình 36 m2/căn. Bên cạnh đó dự án còn tiến hành xây dựng
các nhà ở trên cây, độc đáo và thú vị giúp khách du lịch có thể có những trải
nghiệm mới mẻ và riêng tư.

II.2.2. Khu nhà hàng, cà phê
Du khách giờ đây không chỉ muốn ăn ngon mà còn muốn được ngồi
trong một không gian thoáng đẹp, được phục vụ tận tình, tương xứng với
đồng tiền bỏ ra. Dự án triển khai xây dựng quán cà phê trên diện tích 67 m2
sàn, quy mô xây dựng 2 tầng, với mật độ xây dựng là 1,5%. Bên cạnh đó
nhà ăn sẽ được xây dựng trên diện tích 60 m2 với mật độ xây dựng 1,35%,

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

21


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow
theo đó sẽ cung cấp cho du khách nhiều món ăn đồ uống đa dạng để khách
hàng có thể dễ dàng lựa chọn và thưởng thức.

II.2.3. Khu homestay
Khu homestay sử dụng với mục đích là ngôi nhà sinh hoạt tập thể của một
nhóm người ham đi du lịch hoặc đi phượt với ưu điểm là giá rẻ, tự do giờ giấc và
thiết kế đẹp mắt. Homestay rất phù hợp đối với các bạn trẻ yêu thích khám phá
văn hóa tại các vùng đất mới, là một sự thay thế lý tưởng cho các khách sạn hay
nhà nghỉ thông thường. Dự án sẽ được triển khai xây dựng homestay trên tổng
diện tích 128 m2, bao gồm 16 phòng với diện tích mỗi phòng là 8 m2. Khu
homestay sẽ có đầy đủ các tiện nghi với giường êm, khu vệ sinh tiện nghi. Đặc
biệt không gian này dù nhỏ thôi nhưng cũng rất tuyệt vời để đọc sách, thư giãn
và nghỉ ngơi.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

22


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow

II.2.4. Khu hồ bơi
Hồ bơi sẽ được xây dựng thành 2 hồ bơi gồm hồ bơi lớn và hồ bơi nhỏ. Hồ bơi
lớn sẽ được xây dựng trên diện tích 148 m2, hồ bơi nhỏ sẽ được xây dựng trên
diện tích 80 m2. Hệ thống xử lý nước của bể bơi là một tổ hợp các thiết bị bể bơi
được vận hành tuần hoàn và liên tục. Luôn đảm bảo nước trong bể bơi được giữ
vệ sinh. Bao gồm: Bình lọc cát bể bơi, bình lọc giấy bể bơi, máy bơm bể bơi, hệ
thống đường ống dẫn… Bể bơi sẽ là không gian vui chơi thư giãn giúp du khách
lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

23


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow

II.2.5. Các phân khu khác
Bên cạnh các phân khu chính như trên, thì dự án còn tiến hành xây dựng một
số phân khu như, nhà bảo vệ, cổng vào chính, sân vườn cây xanh… Nhà bảo vệ
sẽ xây dựng trên diện tích 6 m2, cổng vào chính được thiết kế xây dựng trên diện
tích 35 m2. Phần diện tích còn lại sẽ được thiết kế cho trồng cây xanh và hệ thống
đường giao thông nội bộ.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

24


Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow

CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN
I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ
tầng.
Dự án đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về giao cấp đất và đền bù theo quy
định để tiến hành xây dựng dự án.
II. Các phương án xây dựng công trình.
Danh mục công trình xây dựng và thiết bị của dự án
STT

Nội dung

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Xây dựng
Khu Café
Bungalow
Khu nhà homestay
Hồ bơi nhỏ
Hồ bơi lớn
Nhà ăn
Nhà vệ sinh khu homestay
Cổng vào chính
Nhà bảo vệ
Sân vườn - Cây xanh

11
12
13
14
15
16
17
18
II
1

Đất giao thông nội bộ - Hạ tầng kỹ thuật

ĐVT

Hệ thống cấp điện tổng thể
Hệ thống cấp nước tổng thể
Hệ thống thoát nước tổng thể
Hệ thống xử lý chất thải
Hệ thống camera giám sát
Hệ thống internet
Hệ thống phòng cháy chữa cháy
Thiết bị
Thiết bị khu café
Quầy
Máy lạnh

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt

Số lượng
2.614
67
288
64
80
148
60
48
35
6
1.637


HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT

181
1
1
1
1
1
1
1

bộ

1

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×