Tải bản đầy đủ

bài giảng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

Bài 7: CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC
CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA,
GIÁM SÁT
I.
-

II.
-

-

III.

Giới thiệu
Tên bài giảng: Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ s ở
đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.
Thời gian: 5 tiết
Đối tượng: các lớp trung cấp lý luận chính trị
Số lượng học viên: 45-50 học viên.
Mục đích bài giảng
Trang bị cho người học nắm được một số vấn đề lý luận về công kiểm tra

giám sát của Đảng và Nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của các tổ
chức đảng ở cơ sở.
Trên cơ sở những kiến thức đó, giúp học viên nhận thức căn bản và vận
dụng linh hoạt vào hoạt động thực tiễn, xây dựng tổ chức đảng ở đơn vị
mình công tác ngày càng trong sạch vững mạng đáp ứng kịp thời các yêu
cầu của công cuộc đổi mới hiện nay.
Kết cấu nội dung bài học
I. Một số vấn đề về lý luận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

1. Vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và các quan điểm chỉ đạo
của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.
2. Các nguyên tắc, nhiệm vụ, hình thức và phương pháp công tác kiểm tra,
giám sát.
II. Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng ở cơ sở.
1.
2.

IV.

Nghiệp vụ công tác kiểm tra của tổ chức Đảng ở cơ sở.
Nghiệp vụ công tác giám sát của tổ chức Đảng ở cơ sở.
Phương pháp nghiên cứu
1. Phương pháp: Thuyết trình, gợi mở, đối thoại, nêu vấn đề...
2. Đồ dùng: Giáo án, máy chiếu, phấn bảng...


Tài liệu tham khảo

V.

+ Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính phần Nghiệp vụ
công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở tập 1, Nxb CT-HC, H, 2009.
+ Xây dựng Đảng về tổ chức (tập 2) - Ngô Đức Tính (chủ biên),
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002.
+ 365 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Nxb
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
+ Điều Lệ Đảng công sản Việt Nam Khóa XI (19/01/2011)
+ Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày
01/11/2011 "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng".
+ Tạp chí Xây dựng Đảng.Câu hỏi: Đồng chí hãy cho biết nhiệm vụ của TCCSĐ?
Học viên trả lời: Nhiệm vụ của TCCSĐ gồm 5 nhiệm vụ sau:

Một là, Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có
hiệu quả.
Hai là, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư
tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất
lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng
cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản
lý cán bộ đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình
độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên.


Ba là, Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự
nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững
mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Bốn là, Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng
và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Năm là, Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra tổ chức đảng và
đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.
Liên hệ chuyển sang bài mới: như vậy có thể thấy, tổ chức cơ sở đảng có vị trí,
vai trò vô cùng quan trọng đối với sự vững mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng, là
nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Một trong những nhiệm vụ quan
trọng đó chính là hoạt động kiểm tra giám sát.

Đặt vấn đề:
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là
một bộ phận quan trọng, là nội dung và
phương thức lãnh đạo của Đảng, là
nhân tố cấu thành toàn bộ công tác xây
dựng Đảng, đan xen, hòa quyện vào các
lĩnh vực chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức
thực hiện đường lối của Đảng.
Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn
quan tâm đến công tác kiểm tra, và đã
khẳng định “Lãnh đạo mà không kiểm
tra coi như không lãnh đạo”.
Con đường cách mạng do Đảng ta lựa


chọn lại chưa có tiền lệ trong lịch sử, nên
từng bước đi phải thận trọng, tránh sai lầm
đáng tiếc, sẽ gây hậu quả nặng nề; nên cần
làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đồng
thời làm tốt công tác kiểm tra mới góp
phần thiết thực và có hiệu quả trong việc
phòng ngừa, ngăn chặn những nguy cơ có
thể sảy ra đối với Đảng cầm quyền.
Bởi vậy kiểm tra giám sát là một nội
dung không thể thiếu trong hoạt động lãnh
đạo của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng
viên.
Để làm rõ nội dung này chúng ta sẽ đi
vào bài học hôm nay: “CÔNG TÁC
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ
CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NGHIỆP VỤ
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”

I.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA,
GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG
1. Vị trí, vai trò của công tác
kiểm tra, giám sát và các
quan điểm chỉ đạo của Đảng
về công tác kiểm tra, giám
sát.
a. Quan niệm về công tác
kiểm tra và công tác giám
sát

Để tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám
sát của Đảng; trước hết chúng ta làm rõ 3
vấn đề:
+ Thế nào là kiểm tra? Kiểm tra của
Đảng là gì?
+ Thế nào là giám sát? Hoạt động giám
sát của Đảng là gì?


+ Mối quan hệ giữa hoạt động kiểm tra
và giám sát của Đảng?
-công tác kiểm tra của Đảng :
- Theo từ điển Tiếng Việt:
+ “kiểm tra”: xem xét tình
hình thực tế để đánh giá, nhận
xét, để xác định tính hợp pháp,
mức độ đúng sai.
- lưu ý rằng ở đây là hoạt động kiểm tra thì
phải đưa ra được kết luận.
Kiểm tra là một nhu cầu tất yếu trong hoạt
động của con người và xã hội.
VD: máy móc muốn hoạt động ổn định
phải kiểm tra để điều chỉnh kịp thời; một
người bán hàng muốn hoạt động kinh
doanh phát triển thì phải kiểm tra lượng
hàng hóa nhập vào bán ra để có chiến lược
kinh doanh.
Kiểm tra biểu hiện với nhiều thuật ngữ
khác nhau; trong lĩnh vực hoạt động
kinh tế thể hiện ở các thuật ngữ như:
Kiểm ngân, kiểm toán, kiểm định, v.v…
Trong lĩnh vực xã hội, mỗi tổ chức, cá
nhân cần phải có sự thống nhất hoạt
động và kỷ luật chặt chẽ hướng tới mục
tiêu chung, vì vậy cần thiết phải có
hoạt động kiểm tra như: hoạt động
Thanh tra Nhà nước; hoạt động kiểm
tra của Đảng...
Vậy Công tác kiểm tra của Đảng là gì?
Để làm rõ khái niệm này thì chúng ta
phải xem xét kiểm tra ở 3 nội dung:
- Chủ thể của hoạt động kiểm tra là ai?
- Đối tượng của hoạt động kiểm tra?
- Nội dung kiểm tra là gì? (xin mời các
đồng chí cho ý kiến)
Kiểm tra của Đảng là hoạt động diễn ra


trong nội bộ Đảng (nó xoay quanh các cơ
quan của Đảng, tổ chức đảng và đảng
viên):
- Chủ thể kiểm tra: tổ chức Đảng có
thẩm quyền (theo chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn được giao; qui định trong các
văn bản Đảng).
Tại sao phải là tổ chức Đảng? (mà
không phải là đảng viên)
Vì: Hoạt động kiểm tra cần phải đưa ra
kết luận đúng sai, có hay không có vi
phạm. Nên nó liên quan trực tiếp đến sinh
mệnh chính trị của tổ chức đảng và đảng
viên; Bởi vậy nó phải là kết luận của tập
thể khi đã trao đổi, thảo luận, phân tích
nghiêm túc, khách quan theo đúng qui
định của Đảng.
- Đối tượng của hoạt động kiểm tra: tổ
chức đảng, đảng viên chịu sự kiểm tra của
tổ chức đảng có thẩm quyền (tổ chức đảng
vừa là đối tượng cũng là chủ thể).
- Nội dung của hoạt động kiểm tra là
tình hình thực hiện cương lĩnh, Điều lệ,
đường lối, Nghị quyết, qui định của Đảng,
- Công tác kiểm tra của Đảng nhiệm vụ của đảng viên.
là hoạt động của Đảng được
Như vậy công tác kiểm tra của Đảng là :
tiến hành đối với tổ chức đảng
và đảng viên, nhằm nắm vững
tình hình; nhận xét, đánh giá
việc chấp hành Điều lệ, nghị
quyết, chỉ thị, các quy định,
quyết định của Đảng, xác định
sự đúng đắn hay vi phạm của
các hành vi có liên quan đến
kỷ cương, kỷ luật của Đảng và
đưa ra hình thức xử lý kịp thời,
đúng đắn.
- Hoạt động kiểm tra hướng tới là ưu


điểm, thiếu sót, khuyết điểm và vi
phạm (nếu có) ở đối tượng kiểm tra;
để nắm được những nội dung đó thì
+ “giám sát”: theo dõi và kiểm cần phải dựa vào hoạt động giám sát;
tra xem có thực hiện đúng - Hoạt động giám sát trong Đảng là gì?
những điều quy định không?

Chúng ta cũng tìm hiểu giám sát trên 3 nội
dung:
- Chủ thể giám sát là ai?
- Đối tượng giám sát?
- Nội dung giám sát?
Giám sát của Đảng là hoạt động của nội
bộ Đảng.
+ Chủ thể của hoạt động giám sát là tổ
chức đảng, đảng viên (được tổ chức giao
nhiệm vụ).
+ Đối tượng là tổ chức đảng và đảng
viên.
+ Nội dung giám sát là toàn bộ hoạt
- Công tác giám sát trong động của tổ chức đảng và đảng viên
Đảng là nhiệm vụ của toàn trong việc chấp hành kỷ luật Đảng và
Đảng. Tổ chức đảng và đảng qui định của Đảng.
viên có trách nhiệm thực hiện
nhiệm vụ giám sát theo quy
định, nhằm theo dõi, xem xét,
đánh giá hoạt động của tổ
chức đảng và đảng viên chịu
sự giám sát trong việc chấp
hành Cương lĩnh chính trị,
Điều lệ Đảng, nghị quyết, các
chỉ thị, các quy định, quyết
định của Đảng và đạo đức, lối
sống theo quy định của Ban
Chấp hành Trung ương.
Giám sát nhằm:
- Ngăn chặt, răn đe sai phạm từ lúc mới


manh nha; giúp đảng viên và tổ chức đảng
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Phát hiện nơi làm tốt, kinh nghiệm hay
để phổ biến.
- Phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm
tra.
- Phát hiện vấn đề cần bổ sung, sửa đổi
trong chủ trương, chính sách.
Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý: hoạt động
giám sát không đưa ra kết luận; trong tất
cả mọi trường hợp đều không dựa vào kết
quả GS để quyết định thi hành kỷ luật cán
bộ, đảng viên hoặc tổ chức đảng mà nhất
thiết phải dựa vào kết luận cuối cùng của
các tổ chức đảng có thẩm quyền.
- Có ý kiến cho rằng hoạt động kiểm
tra và giám sát của Đảng là 2 mặt
tách rời không có mối liên hệ với
nhau. Theo anh(chị), ý kiến đó đúng
hay sai?
Trả lời: kiểm tra, giám sát của Đảng là
1 quá trình thống nhất. Trong quá trình
đó, giám sát là tiền đề điều kiện đầu
tiên cho quá trình kiểm tra, giúp kiểm
tra có kết luận chính xác; giám sát giúp
cho những kết luận thanh tra được thực
thi thấu đáo, làm tốt công tác giám sát
thì hoạt động kiểm tra có chất lượng
cao hơn.
KT và GS có mối quan hệ chặt chẽ
thống nhất với nhau:
- Đều là hoạt động của nội bộ Đảng, do
tổ chức đảng thực hiện.
- Mục đích:
Nắm vững và đánh giá đúng thực chất
tình hình, từ đó để phòng ngừa, ngăn chặn,
điều chỉnh, uốn nắn mọi hành vi của tổ
chức và cá nhân có liên quan


- Đối tượng và nội dung:

b. Vị trí, vai trò của công tác
kiểm tra, giám sát.
- Kiểm tra, giám sát là một tất
yếu khách quan, là một biểu
hiện nghiêm túc của hoạt
động có ý thức của mọi tổ
chức và con người trong xã
hội.

Tổ chức đảng và đảng viên trong việc
chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
Kết luận: KT và GS có mối quan hệ chặt
chẽ thống nhất với nhau, nhưng không
đồng nhất; là hai nhiệm vụ nhưng của
một quá trình. Công tác kiểm tra, giám
sát của Đảng là hoạt động của cấp ủy
Đảng, cơ quan Đảng, đảng viên hướng
vào hoàn thiện quy trình lãnh đạo của
Đảng đảm bảo cho việc xây dựng và
thực hiện quyết định lãnh đạo giữ
nghiêm kỉ luật.

Hoạt động của con người và tổ chức
trong xã hội là hoạt động có ý thức.
- Trước khi hành động phải suy nghĩ, có
ý định, có kế hoạch, biện pháp thực hiện.
- Thực tiễn luôn vận động và biến đổi,
nên có thể việc tính toán trước còn thiếu
- Kiểm tra giám sát là chức năng sót, sơ hở, thậm chí sai lầm.
lãnh đạo của Đảng, là bộ phận Vì vậy cần xem xét tình hình thực tế để
quan trọng trong toàn bộ công nhận xét, đánh giá. Cần kiểm tra toàn
diện từ kế hoạch, tổ chức thực hiện
tác xây dựng Đảng.
đến kết quả để thấy được ưu, khuyết
điểm và rút kinh nghiệm kịp thời.

* Chức năng lãnh đạo:


- Đảng Cộng sản là đảng chính trị, ra
đời nhằm lãnh đạo cuộc đấu tranh xóa bỏ
giai cấp, xây dựng xã hội mới. Lãnh đạo
chính trị là lý do tồn tại và hoạt động của
Đảng. Lãnh đạo chính trị của Đảng thể
hiện ở nhiều chức năng khác nhau, quan
trọng nhất là:
+ Ra quyết định
+ Tổ chức thực hiện quyết định
+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện
Kiểm tra, giám sát đan xen và tác động
tích cực lên tất cả các khâu của quá trình
lãnh đạo, giúp cho sự lãnh đạo của Đảng
luôn đúng đắn, phù hợp.
- Đảng là đảng cầm quyền nên phải lãnh
đạo toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã
hội: kinh tế, văn hóa-xã hội, đối ngoại …,
có lĩnh vực phải lãnh đạo tuyệt đối, trực
tiếp về mọi mặt (an ninh - quốc phòng).
Do đó phải thường xuyên tiến hành kiểm
tra, giám sát để tránh sai lầm trong lãnh
đạo.
- Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội là sự nghiệp mới mẻ, chưa có
tiền lệ nên đặt ra nhiều vấn đề cần tháo gỡ
về lý luận và thực tiễn. Do đó phải chủ
động, năng động. sáng tạo tháo gỡ về lý
luận và thực tiễn để đề ra chủ trương,
đường lối …Để không có sai lầm trong
lãnh đạo thì công tác kiểm tra, giám sát
trong quá trình lãnh đạo là một nhu cầu tất
yếu
- Đảng ta từ ngày thành lập đến nay
luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát,
coi kiểm tra, giám sát vừa là hoạt động
mang tính nguyên tắc, vừa là chức năng
lãnh đạo chủ yếu và là công cụ hữu hiệu
nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính
xác cho quá trình lãnh đạo, giúp cho Đảng
tránh được nguy cơ quan liêu hóa, sai lầm


thiếu sót, qua đó nâng cao chất lượng và
hiệu quả của sự lãnh đạo. Đại hội VIII, IX,
X của Đảng khẳng định: “… công tác
kiểm tra, giám sát có vị trí cực kỳ quan
trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của
Đảng …”
* Bộ phận của công tác xây dựng
Đảng:
- Xây dựng Đảng là xây dựng trên cả 3
mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng chỉ
trở thành một khối thống nhất, tạo nên sức
mạnh vô địch nếu thực hiện thành công
việc xây dựng cả 3 mặt đó. Tuy nhiên, ở
mỗi thời kỳ, tình hình chính trị, tư tưởng,
tổ chức có nhu cầu và biến động khác
nhau. Do đó, phải thông qua kiểm tra,
giám sát để đảm bảo sự ổn định và phát
triển đúng đắn cả 3 mặt trên. Qua kiểm tra,
Đảng đề ra chủ tương, đường lối, công tác
tổ chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ cách
mạng trong từng thời kỳ.
- Yếu tố quan trọng để nâng cao tính tự
giác và ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm
minh của mỗi người và cả đội ngũ là sự
công bằng của mỗi tổ chức và cá nhân
trước kỷ luật của Đảng. Cá nhân, tổ chức
có thành tích phải được biểu dương, khen
thưởng, động viên; có sai lầm phải được
giáo dục, ngăn chặn, vi phạm phải bị xử lý
theo đúng mức độ và tính chất. Công tác
kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng
trong việc tạo lập và xây dựng sự công
bằng trong tổ chức, nâng cao trách nhiệm
- Kiểm tra giám sát là nhiệm vụ
và tính tích cực của mỗi tổ chức, cá nhân.
trực tiếp, thường xuyên của toàn
- Đảng cộng sản là đội ngũ có ý th ức tổ
Đảng.
chức kỷ luật cao. Thực tế cho thấy: lúc
nào, nơi nào tổ chức đảng buông lỏng
công tác quản lý, công tác kiểm tra, giám
sát thì lúc đó, nơi đó sẽ xuất hiện tình
trạng vi phạm kỷ luật của Đảng, nội bộ
mất đoàn kết, suy yếu sức mạnh, uy tín.


Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ
kịp thời chỉ ra sai lầm, khuyết điểm, đề
ra chủ trương, biện pháp kịp thời để
ngăn ngừa, xử lý, giữ nghiêm kỷ luật
- Trong lãnh đạo sự nghiệp đổi trong Đảng.
mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH,
HĐH đất nước, xây dựng xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh
phải coi trọng và tiến hành tốt - sự lãnh đạo của Đảng được tiến hành
công tác kiểm tra giám sát của thông qua tổ chức đảng và đảng viên
Đảng.
đang hoạt động trong mọi lĩnh vực của
đời sống xã hội. Mỗi tổ chức đảng và
đảng viên dù công tác ở lĩnh vực, cương
vị nào đều phải tham gia xây dựng, tổ
chức thực hiện và kiểm tra, giám sát
việc thực hiện đường lối, chủ trương
của Đảng. Đó là nhiệm vụ trực tiếp,
thường xuyên của mọi tổ chức đảng.

- Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước do Đảng khởi xướng
và lãnh đạo là sự nghiệp to lớn và phức
tạp. Sự nghiệp đó đặt ra yêu cầu Đảng phải
không ngừng xây dựng, chỉnh đốn mình để
vươn lên ngang tầm, đủ sức lãnh đạo, thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.
- Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố
quyết định những thắng lợi và thành tựu
của cách mạng trong thời gian qua
- Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn
bộc lộ nhiều hạn chế: tham nhũng, suy thoái
về chính trị, đạo đức lối sống ở một bộ phận
c. Quan điểm chỉ đạo công tác cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức thực hiện
kiểm tra giám sát của Đảng
nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật
- Kiểm tra giám sát là nội Nhà nước còn yếu kém. Một số tổ chức


dung rất quan trọng trong quá
trình lãnh đạo của Đảng, là chức
năng lãnh đạo, là nhiệm vụ
thường xuyên của toàn Đảng.

- Tăng cường công tác kiểm tra
giám sát phải gắn chặt với công
tác tư tưởng, công tác tổ chức và
đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng.

đảng vi phạm nguyên tắc đảng. Vấn đề giữ
vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng
đứng trước thách thức mới. Hoạt động
chống phá Đảng diễn ra phức tạp …
- Do đó, tập trung làm tốt hơn nữa công
tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, tăng
cường mạnh mẽ công tác KT, GS, thiết
lập kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; chặn
đứng, đẩy lùi khuyết điểm, tiêu cực là
nhiệm vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
đối với sự lãnh đạo của Đảng trong
công cuộc đổi mới hiện nay.

Quan điểm thể hiện:
- KT, GS là chức năng lãnh đạo, là
nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng,
trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người
đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến
hành.

- Thực hiện đồng bộ giữa công
- Công tác KT, GS phải tiến hành công
tác kiểm tra và công tác giám sát
“Giám sát phải mở rộng”, “kiểm khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và
tra phải có trọng tâm trọng chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương
pháp công tác đảng.
điểm”.
- Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự
kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự
giám sát của nhân dân.

- Phải thực hiện toàn diện, đồng bộ, có
hiệu lực, hiệu quả
- Phải góp phần xây dựng Đảng vững


mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức;
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
của Đảng.

- Công tác kiểm tra giám sát, kỷ
luật của Đảng phải kết hợp chặt
chẽ giữa xây và chống, lấy xây là
chính. Khi các vụ việc vi phạm
được phát hiện phải kiên quyết
xử lý nghiêm minh để răn đe và
giáo dục.

- Chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp
thời phát hiện những nhân tố mới để
phát huy; khắc phục thiếu sót, khuyết
điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh
nha.
- giám sát phải mở rộng: ở đâu có sự
lãnh đạo của Đảng, ở đó Đảng phải
lãnh đạo tốt công tác giám sát; giám sát
để quá trình thực thi chủ trương của
Đảng ở tất cả các cấp, các ngành đúng
hướng, đúng Điều lệ đảng, pháp luật
của Nhà nước, những giá trị đạo lý
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp
phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu
chung mà Đảng đề ra.
- khi công tác giám sát được mở rộng,
thì công tác kiểm tra phải được tiên
hành ở 2 dạng: kiểm tra thường xuyên,
định kỳ việc thực hiện điều lệ, nghị
quyết, chương trình hành động của cấp
ủy và kiểm tra có trọng tâm, trọng
điểm.

- Đề cao trách nhiệm của tổ
chức đảng và đảng viên; phát
huy vai trò trách nhiệm của các
tổ chức trong hệ thống chính trị
và của nhân dân trong công tác
kiểm tra giám sát.
- để giúp đỡ cán bộ, đảng viên, tổ chức
đảng làm tròn nhiệm vụ được phân
công, chấp hành Điều lệ Đảng, pháp
luật, sống có văn hóa cần giáo dục tốt
để học tự nâng cao ý thức, trách nhiệm
của mỗi người, đồng thời phải quán


triệt quan điểm coi kiểm tra, giám sát là
chống cái sai, cái xấu, cái lạc hậu để xây
cái đúng, cái mới và tiến bộ.
- khi các vụ việc vi phạm được phát
hiện, các cơ quan chức năng phải trung
thành với pháp luật, khách quan xem
xét đến cùng, đúng mức độ, xử lý
nghiêm minh và thông báo công khai
kết quả để đảm bảo giữ vững niềm tin
của nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

- cơ quam kiểm tra cấp nào phải hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức
đảng về chất lượng công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng thuộc tổ chức đảng
cấp đó.
2. Các nguyên tắc, nhiệm vụ, - cơ quan kiểm tra Đảng, đảng viên
hình thức và phương pháp phải chủ động gần dân, thân dân, linh
công tác kiểm tra, giám sát.
hoạt tổ chức phát động, khuyến khích
a. Các nguyên tắc
họ bằng những hình thức cởi mở, tôn
- Nguyên tắc tính Đảng và tính
trọng quyền làm chủ và trách nhiệm
khoa học.
xây dựng Đảng, để họ tham gia kiểm
tra, giám sát tích cực nhất; những ý kiến
kiểm tra, giám sát của nhân dân phải
được tổ chức đảng đối thoại, giải quyết
thấu tình đạt lý.
Tóm lại, quan điểm xuyên suốt và nhất
quán của Đảng ta là luôn khẳng định:
kiểm tra, giám sát là một tất yếu, là nhu
cầu không thể thiếu đối với hoạt động
của Đảng.
Trên đây, chúng ta đã cùng tìm hiểu vị
trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám
sát cùng những quan điểm chỉ đạo của
Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Để
làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong


thực tiễn cần nắm vững các nguyên tắc,
nhiệm vụ và hình thức và phương pháp
công tác kiểm tra, giám sát để vận dụng
cho phù hợp.

- Đảng mang bản chất giai cấp công
nhân, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho
mọi hành động cách mạng.
- Như chúng ta đã biết học thuyết Mác Lênin là học thuyết CM nhất, khoa học
nhất, đảm bảo sự chính xác đúng đắn,
khách quan. Chính vì thế đương nhiên
công tác kiểm tra là một nội dung lãnh
đạo của Đảng, phải mang tính khoa học
và tính Đảng.
- Nguyên tắc tính quần chúng.

Vậy biểu hiện của tính Đảng, tính
khoa học trong công tác kiểm tra là:
- Hoạt động kiểm tra của Đảng phải vì
lợi ích của Đảng, lợi ích của giai cấp
công nhân và nhân dân lao động.
- Thái độ không khoan nhượng trước các
khuyết điểm sai lầm của đảng viên và tổ
chức Đảng.
* Để đảm bảo tính đảng, tính khoa
học:
- Khi tiến hành công tác kiểm tra phải
tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tổ
chức và sinh hoạt Đảng trước hết là
nguyên tắc TTDC. Thông qua trí tuệ của
tập thể Đảng, để xem xét các hành vi sai
trái, rồi có kết luận xử lý đúng mức độ
sai phạm (nếu có)
- Phân tích xem xét các sự việc 1 cách


- Nguyên tắc công khai.

- Nguyên tắc hiệu quả.

khách quan, thận trọng và có quan điểm
lịch sử cụ thể. Kiểm tra có kế hoạch có
mục đích, tránh nóng vội duy ý chí. Việc
xem xét này phải dựa trên cơ sở những
văn bản pháp qui, những tiêu chí có giá
trị hiện hành so với thực tế của đối
tượng kiểm tra.
- Cách mạng là sự nghiệp của quần
chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng.
→ Một trong những phương châm XDĐ
là tổ chức cho quần chúng tham gia
XDĐ, góp phần kiểm tra hoạt động của
tổ chức Đảng, kiểm công tác và phẩm
chất cán bộ Đảng viên.

- Quần chúng gắn bó với tổ chức Đảng
và đảng viên. Mọi hoạt động của tổ
chức Đảng và đảng viên, quần chúng
luôn quan tâm và nhận biết.
- nguyên tắc này xuất phát từ tính dân chủ
rộng rãi của Đảng. Mọi sự việc, hiện tượng
dù phức tạp đến đâu cũng không thể nào
che dâu được bản chhất trước tai mắt của
đông đảo quần chúng.
b. Nhiệm vụ của công tác kiểm Vì thế khi tiến hành kiểm tra, giám sát
phải dựa vào quần chúng, phát động được
tra giám sát
quần chúng cùng tham gia thì mới đạt kết
quả cao.
Nguyên tắc tính quần chúng thể hiện đầy
đủ quyền và nghĩa vụ của mỗi đảng viên
tham gia vào các hình thức kiểm tra, giám
sát khác nhau của Đảng.
- Cấp uỷ các cấp tăng cường giáo
dục chính trị, tư tưởng, nâng cao
chất lượng nghiên cứu các nghị
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng
để các tổ chức đảng và cán bộ,
đảng viên nắm vững và tự giác
chấp hành; đấu tranh chống
những biểu hiện tiêu cực, suy
thoái trong Đảng .

- Kiểm tra, giám sát phải công khai cũng bắt
nguồn từ tính dân chủ của Đảng. Quá trình
kiểm tra, giám sát đánh giá, kết luận phải
được tiến hành công khai mới tạo bầu không
khí thẳng thắn, trung thực, tin tưởng lẫn nhau.
Việc công bố công khai kết quả các cuộc
kiểm tra, giám sát có ý nghĩa giáo dục tích
cực.


- lênin chỉ rõ: “đưa tin công khai là một thanh
kiếm tự nó chữa lành được những vết thương
do chính nó gây ra”

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả
công tác kiểm tra giám sát trong
Đảng và trong cả hệ thống chính
trị. Tập trung kiểm tra, giám sát
việc chấp hành các chủ trrương,
đường lối, nghị quyết, chỉ thị của
Đảng về các nội dung, lĩnh vực
sau:
+lĩnh vực tư tưởng chính trị,
quản lý báo chí

- mỗi cuộc kiểm tra, giám sát đều phải
đi đến kết luận cụ thể, chỉ rõ đúng, sai,
hướng phát huy hoặc sửa chữa, mức độ xử
phạt và hiệu quả cuối cùng phải được thể
hiện ở sự đoàn kết, nhất trí, năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và
đảng viên được nâng lên; những gì cần sửa
đổi tiếp thu, sửa chữa ngay, người có
khuyết điểm, sai lầm nhận rõ lỗi lầm của
mình và quyết tâm sửa chữa.

Trong điều kiện mới, các tổ chức đảng
và đảng viên hàng ngày, hàng giờ chịu
nhiều sức ép, tác động to lớn. Nhiệm vụ
+ về chấp hành nguyên tắc tổ của công tác kiểm tra, giám sát càng
chức và hoạt động của Đảng
tăng lên cấp bội , trải khắp các lĩnh vực
lãnh đạo của Đảng bao gồm các nhiệm
vụ cơ bản sau:

+ lĩnh vực kinh tế- tài chính

+ lĩnh vực hành chính- tư pháp
Cấp ủy các cấp nhất là chi bộ cần tăng
cường công tác quản lý, giáo dục, rèn
luyện cán bộ, đảng viên để chủ động
phòng ngừa, ngăn chặn hoặc không để
tái phạm, góp phần chủ động thực hiện
có hiệu quả công tác này.
+ trong công tác tổ chức và cán
bộ


+ kiểm tra, giám sát việc lãnh
đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại,
tố cáo của đảng viên và nhân
dân; việc thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở.
- Tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng gắn với vai
trò, trách nhiệm của các tổ chức
trong hệ thống chính trị và của
nhân dân trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí theo
tinh thần Nghị quyết Hội nghị
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa X.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra,
giám sát, kỷ luật của Đảng theo
hướng đồng bộ, nghiêm minh, có
hiệu lực, hiệu quả. Kết hợp giám
sát trong Đảng với giám sát của
Nhà nước và giám sát của nhân
dân.
- Củng cố kiện toàn tổ chức, bộ
máy, tăng cường cán bộ đủ số
lượng, đảm bảo chất lượng; đảm
bảo chế độ chính sách theo quy
định; cải thiện điều kiện phương
tiện làm việc của Ủy ban kiểm
tra các cấp.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quan
điểm, đường lối của Đảng, pháp luật
của Nhà nước trong công tác tư tưởng
chính trị nói chung và hoạt động báo chí
nói riêng.
Kiểm tra, giám sát việc chấp hành
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể
lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành
quy chế làm việc, chế độ công tác; thực
hiện dân chủ trong Đảng...
Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết
kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng
phí; quản lý và sử dụng đát đai, tài
nguyên..
Kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ
đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành
chính, nhất là cải cach thủ tục hành
chính. Kiểm tra việc thực hiện các chủ
trương, quan điểm của Đảng về cải
cách tư pháp trong điều tra, truy tố, xét
xử nhất là những vụ án nghiêm trọng,
gây bức xúc trong dư luận.

c. Các hình thức và phương Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, quy
hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng,
pháp kiểm tra giám sát.
đề bạt, bố trí, sử dụng, khen thưởng và
thực hiện chính sách cán bộ; về phẩm
chất đạo đức, lối sống và thực hiện
Gồm các hình thức chủ yếu sau: chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng
- Kiểm tra giám sát thường viên, học tập và làm theo tấm gương


xuyên

đạo đức Hồ Chí Minh.

- Kiểm tra bất thường.

- Kiểm tra định kỳ.

- Giám sát theo chuyên đề.
Phương pháp kiểm tra, giám sát:

Hình thức kiểm tra, giám sát là loại hình
tiến hành kiểm tra, giám sát của chủ
thể đối với đối tượng kiểm tra, giám sát

-Kiểm tra giám sát trực tiếp

- kiểm tra, giám sát thường xuyên rất
quan trọng, giúp chủ thể nắm vững tình
hình mọi mặt một cách có hệ thống
theo trình tự thời gian.


- qua kiểm tra thường xuyên, cấp ủy
đánh giá được tình hình triển khai thực
hiện các quyết định có biện pháp bổ
sung uốn nắn kịp thời.
- thúc đẩy sự hoạt động nhịp nhàng của
các tổ chức đảng, nhắc nhở mọi đảng
viên giữ vững và phát huy vai trò tiên
phong gương mẫu, chủ động sáng tạo
trong công tác.
- kiểm tra bât thường giúp chủ thể
kiểm tra, đánh giá, kết luận sụ việc,
hiện tượng một cách nhanh chóng,
chính xác, làm cho đối tượng kiểm tra
khó che đậy bản chất, chủ thể kiểm tra
kịp thời phát hiện ra những lệch lạc,
khuyết điểm.
- kiểm tra định kỳ giúp chủ thể nắm bắt
tình hình đều đặn trong từng giai đoạn
nhất định để có biện pháp chỉ đạo hoặc
xử lý kịp thời.

-Kiểm tra, giám sát gián tiếp

Phương pháp kiểm tra, giám sát là hệ
thống các cách thức tiến hành trong
hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng
mà mọi tổ chức đảng và đảng viên phải
tuân thủ trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát
Phương pháp kiểm tra, giám sát trực
tiếp quan trọng nhất là kiểm tra, giám
sát tại chỗ. Nó vừa đảm bảo tính tập
trung cao, vừa phát huy tính dân chủ
rộng rãi.
Kiểm tra, giám sát tại chỗ giúp chủ thể
nắm bắt được sự việc chính xác nhất,
trên cơ sở đó quyết định các biện pháp
xử lý tối ưu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở:


“ không phải cứ ngồi trong phòng giấy
mà chờ người ta báo cáo, mà phải đi tận
nơi, xem tận chỗ.
Vì ba điều mà cần phải có kiểm soát
như thế:
1.Có kiểm soát như thế mới biết rõ cán
bộ và nhân viên tốt hay xấu
2.Mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm
của các cơ quan
3.Mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm
của các mệnh lệnh và nghị quyết”

II. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA
CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG Ở CƠ
SỞ
1.Nghiệp vụ công tác kiểm tra
của tổ chức đảng ở cơ sở.
a. Nghiệp vụ công tác kiểm tra
của đảng ủy, ban thường vụ
đảng ủy và chi bộ cơ sở
Nội dung: Kiểm tra việc
thực hiện, bảo đảm các nghị
quyết chỉ thị của Đảng và pháp
luật của Nhà nước được chấp
hành nghiêm chỉnh; kiểm tra tổ
chức đảng và đảng viên chấp
hành Điều lệ Đảng.

Đối tượng: Kiểm tra các
tổ chức đảng và đảng viên sinh

- dựa vào thư từ kiến nghị, tin tức trên các
phương tiện thông tin đại chúng...
- Dựa vào tổ chức đảng và đảng viên, trách
nhiệm xây dựng đảng của quần chúng,
phối hợp với các cơ quan thanh tra, duy trì
bảo vệ pháp luật
Tóm lại: Mỗi hình thức, phương pháp
kiểm tra, giám sát đề có cách làm và tác
dụng riêng, nhưng có liên hệ mật thiết với
nhau, bổ sung cho nhau. Trong hoạt động
thực tiễn, cần phải biết vận dung linh
hoạt các hình thức, phương pháp, tránh
tuyệt đối hóa một hình thức hay một
phương pháp nào.
Điều quan trọng là không được lẫn lộn,
lấy phương pháp công tác của cơ quan
hành chính và pháp luật thay cho
phương pháp công tác Đảng; đặc biệt
không được lẫn lộn giữa sinh hoạt tự
phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng
với phương pháp đấu tranh giai cấp,
trấn áp tội phạm ngoài xã hội.


hoạt và hoạt động thuộc phạm vi
lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ
sở.

- cần coi trọng kiểm tra việc chấp hành
nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ
chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, thống
- Cách tiến hành:
nhất nội bộ, thực hiện chức trách,
+ Đảng ủy có chương trình, kế nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất
hoạch kiểm tra hàng năm, quý, đạo đức, lối sống của đảng viên.
tháng về những nội dung quan
trọng trong thực hiện nhiệm vụ
chính trị và việc chấp hành các
nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy
chế, kết luận của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước.
- Tập trung kiểm tra những tổ chức
+ Đảng ủy kiểm tra thông qua đảng và đảng viên đang giữ nhiệm vụ
các đảng ủy viên.
quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ
+ Đảng ủy kiểm tra thông qua chính trị ở cơ sở, nhất là những nhiệm
chế độ hội ý, hội báo nắm tình
vụ liên quan đến phát triển kinh tế,
hình giữa Ban thường vụ
thực hiện chính sách xã hội, giải quyết
(thường trực) đảng ủy với các
đời sống, việc làm của nhân dân, phát
chi ủy, với lãnh đạo chính quyền
huy dân chủ, bảo vệ an ninh chính trị,
lãnh đạo chuyên môn và các
trật tự, an toàn xã hội.
đoàn thể.
+ Cùng với việc kiểm tra thường
xuyên đảng ủy, Ban thường vụ
cần tiến hành kiểm tra định kỳ
hàng năm 6 tháng, hoặc theo thời
vụ, chu kỳ sản xuất, đợt vận
động…Khi có vấn đề đột xuất
thì tiến hành kiểm tra bất thường.
+ Tổ chức một cuộc kiểm tra:
Căn cứ yêu cầu vào tình hình cụ
thể mà lựa chọn nội dung đối
tượng cần kiểm tra; lập kế hoạch
kiểm tra và thông báo cho chi bộ
hoặc đảng viên được kiểm tra để
chuẩn bị nội dung báo cáo giải


trình; mở hội nghị chi bộ có đại
diện thường vụ đảng ủy, Ủy ban
kiểm tra đảng ủy và đồng chí
đảng ủy viên được phân công
phụ trách địa bàn tham dự để
nghe chi bộ hoặc đảng viên được
kiểm tra báo cáo giải trình, hôi
nghị thảo luận đóng góp ý kiến,
nhận xét đánh giá.
b. Nghiệp vụ công tác kiểm tra
của chi bộ và đảng ủy bộ phận
Nội dung: Nội dung kiểm
tra giống như của đảng ủy cơ sở.
Nhưng cần tập trung kiểm tra
việc thực hiện Nghị quyết của
chi bộ, nhiệm vụ được chi bộ
phân công, tiêu chuẩn đảng viên.
Đối tượng: Kiểm tra đảng
viên sinh hoạt trong chi bộ, đảng
bộ bộ phận.

Cách tiến hành:
- chi bộ và đảng ủy bộ phận
kiểm tra đảng viên thường xuyên
bằng cách thông qua sinh hoạt
thường kỳ của chi bộ.

-khi kiểm tra có thể kiểm tra một
số hoặc tất cả đảng viên của chi bộ
theo nội dung trên.


- qua kiểm tra nếu thấy đảng viên
có dấu hiệu vi phạm hoặc bị tố
cáo, chi bộ cần kiểm tra, xem xét
hoặc báo cáo đảng ủy, ủy ban kiểm
tra của đảng ủy để kiểm tra.
- đồng chí đảng ủy viên đảng bộ
bộ phận hoặc chi ủy viên được
phân công phụ trách công tác kiểm
tra có nhiệm vụ giúp cấp ủy, chi bộ
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
kiểm tra trên.
c. Nghiệp vụ công tác kiểm tra
của Ủy ban kiểm tra đảng ủy
cơ sở
Ủy ban kiểm tra đảng ủy
cơ sở hoạt động theo quy định
của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của
Ủy ban kiểm tra Trung ương,
quy chế làm việc của Ủy ban
kiểm tra cấp mình. Ủy ban kiểm
tra có trách nhiệm, quyền hạn
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
được quy định tại điều 32 Điều
lệ Đảng; Điều 30 Điều lệ Đảng
khóa XI. (19/01/2012).
2. Nghiệp vụ công tác giám sát
của tổ chức đảng ở cơ sở
a. Nghiệp vụ công tác giám sát
của đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ
sở

- Đối tượng giám sát: Giám sát
các tổ chức đảng cấp dưới, đảng
viên sinh hoạt và hoạt động
thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng
bộ và chi bộ cơ sở.

- Chú ý kiểm tra đảng viên giữ nhiệm vụ
quan trọng.
- Đảng viên là cấp ủy viên các cấp, cán
bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý,
nếu cần thiết thì báo cáo để cấp ủy và
ủy ban kiểm tra của cấp ủy quản lý cán
bộ tiến hành kiểm tra.

- qua kiểm tra, phân tích chất lượng đảng
viên theo định kỳ, qua sơ, tổng kết công
tác của đơn vị.

- qua đó giúp đảng viên nhận thức rõ
nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, tạo điều
kiện thuận lợi cho đảng viên hoàn thành
nhiệm vụ và chấp hành nghị quyết, chỉ thị
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×