Tải bản đầy đủ

Bài soạn giảng tổ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNG bộ, CHI bộ

Bài 4
TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VÀ
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
A. KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
1. Tên bài giảng: Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng
bộ, chi bộ
2. Thời gian giảng: 5 tiết
3. Đối tượng người học: Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính
4. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
Học viên nắm được các khái niệm và vai trò của tổ chức sinh hoạt đảng
bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ. Hiểu được vị trí, tầm quan trọng của
sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ; các quy trình, các yêu
cầu cơ bản của nghiệp vụ công tác sinh hoạt và đại hội đảng theo quy định
của Đảng.
b. Về kỹ năng:
Từ những kiến thức đã được trang bị, học viên có thể vận dụng một
cách linh hoạt, sáng tạo những kiến thức vào công tác của mình.
c. Về thái độ:
Học viên có tinh thần tự giác học tập, tìm đọc tài liệu, nghiên cứu kết
hợp bài giảng này để nâng cao trình độ hiểu biết của mình

Học viên có thái độ tích cực ứng dụng những kiến thức thực tiễn vào
công tác, hăng say nghiên cứu, tìm hiểu trau dồi nghiệp vụ.
5. Điều kiện tiên quyết
Là bài học nối tiếp bài 3: “công tác cán bộ của tổ chưc cơ sở đảng và
nghiệp vụ công tác cán bộ”
6. Phương pháp
Trong bài giảng có sử dụng kết hợp phương pháp giảng dạy truyền
thống( thuyết trình, diễn giảng, đối thoại…) với phương pháp dạy học
mới( thảo luận nhóm, nêu vấn đề, trực quan…)
1


B. TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG
1. Tài liệu bắt buộc
Giáo trình Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, giáo trình trung cấp lý
luận chính trị - hành chính, Nhà xuất bản lý luận chính trị, Hà Nội 2014
2. Tài liệu tham khảo
2.1 Đảng Cộng sản Việt Nam: văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI,Nxb.Chính trị quốc gia,H.2011
2.2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Quy định thi hành Điều lệ Đảng Cộng
sản Việt Nam khóa XI,Nxb.Chính trị - Hành chính,H.2011
2.3 Sổ tay công tác xây dựng đảng 2012, Nxb.Chính trị - Hành
chính,H.2012
C. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Bước 1: Ổn định lớp
Kiểm tra số lượng học viên tham gia học tập, quán triệt tinh thần, thái
độ học tập nghiêm túc, tham gia xây dựng bài để nắm vững bài tại lớp.
Bước 2: Kiểm tra bài cũ
Hỏi:
Ở buổi học trước, chúng ta đã cùng nhau trao đổi chuyên đề “Công tác
cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ”. Đề nghị các
đồng chí cho biết: Quy trình công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng gồm
những khâu chủ yếu nào?
Đáp:
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng có vai trò rất quan trọng, nhằm
xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có lập
trường chính trị vững vàng, đảm bảo cho đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, quyết định của cấp ủy
các cấp được thực hiện nghiêm túc và đem lại hiệu quả thiết thực tại cơ sở.


2


Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng bao gồm các khâu chủ yếu
như: xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, luân chuyển cán bộ; nhân dân tham gia xây
dựng và giám sát cán bộ; kiểm tra cán bộ; quản lý cán bộ; chính sách cán bộ...
Bước 3: Giảng bài mới
Đặt vấn đề:
Sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ở cơ sở có vai trò rất quan trọng và tác dụng
to lớn đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ,
chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ đang là vấn đề được tổ
chức đảng các cấp đặc biệt quan tâm do chất lượng sinh hoạt đảng ở các đảng
bộ, chi bộ chưa đạt yêu cầu. Đại hội X của Đảng đã nhận định: “Không ít cơ
sở Đảng yếu kém, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp, sinh hoạt đảng
và quản lý đảng viên lỏng lẻo, nội dung sinh hoạt nghèo nàn; tự phê bình và
phê bình yếu”.
Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ?
Điều đó sẽ được trả lời thông qua bài “Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và
đại hội đảng bộ, chi bộ” mà các đồng chí sẽ tìm hiểu hôm nay.
Giới thiệu nội dung bài:
Bài học gồm hai phần lớn:
1. TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNG BỘ, CHI BỘ Ở CƠ SỞ
2. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ, CHI BỘ Ở CƠ SỞ

3


1. Kế hoạch bài giảng
NỘI DUNG
THỜI GIAN
1. Tổ chức sinh hoạt 120 phút

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN
Thuyết trình, hỏi Bảng phấn, mic,

đảng bộ, chi bộ ở cơ

đáp, trực quan

sở
1.1 Khái niệm sinh 20 phút

Thuyết trình, hỏi Bảng phấn, mic,

hoạt đảng bộ, chi bộ

đáp

cơ sở
1.2 Nội dung và tính 55 phút

Thuyết

chất của sinh hoạt

thảo luận nhóm

đảng bộ, chi bộ
1.3 Nghiệp vụ tổ 45 phút

Thuyết trình, hỏi Bảng phấn, mic,

chức sinh hoạt đảng

đáp

bộ, chi bộ
2. Tổ chức đại hội 95 phút

Thuyết trình, hỏi Bảng phấn, mic,

đảng bộ, chi bộ ở cơ

đáp, trực quan

sở
2.1 Vai trò của đại 45 phút

Thuyết

hội đảng bộ, chi bộ
2.2 Quy trình tổ 50 phút

thảo luận nhóm
Thuyết trình

chức đại hội đảng

máy chiếu

máy chiếu
trình, Bảng phấn, mic,
máy chiếu

máy chiếu

máy chiếu

trình, Bảng phấn, mic,
máy chiếu
Bảng phấn, mic,
máy chiếu

bộ, chi bộ

4


3. Nội dung chi tiết
PHẦN GHI CỦA HỌC VIÊN
PHẦN DIỄN GIẢNG CỦA HỌC VIÊN
1. Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ Ở phần I chúng ta tìm hiểu 3 nội dung:
sở

1. Khái niệm và vai trò của sinh hoạt
đảng bộ, chi bộ ở cơ sở
2.Nội dung và tính chất của sinh hoạt
đảng bộ, chi bộ
3. Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt đảng bộ,
cho bộ

1.1 khái niệm và vai trò của sinh hoạt
đảng bộ, chi bộ ở cơ cở
a. Khái niệm sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ở
cơ sở

“Sinh hoạt” được hiểu là những hoạt
động tập thể của một tổ chức, vậy sinh
hoạt đảng là gì?
 HV trả lời…

-Sinh hoạt đảng là sự gắn kết trách nhiệm
chính trị và tình đồng chí của người đảng
viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ở cơ sở:
Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều
loại hình tổ chức ở 4 cấp. Ở cơ sở có các
tổ chức đảng:
+ Đảng bộ cơ sở hoặc chi bộ cơ sở;
+ Đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng
ủy cơ sở;
- Sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ở cơ sở là các
hoạt động tập thể của toàn thể đảng viên
hoặc đại biểu để thảo luận và quyết định

5

+ Chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ
phận hoặc đảng ủy cơ sở.


những vấn đề cần thiết, gồm các cuộc họp
thường kỳ, các hội nghị đảng bộ và đại hội
đảng bộ, chi bộ
- Có hai loại sinh hoạt đảng bộ,chi bộ ở cơ
sở là sinh hoạt chi bộ thường kỳ và đại hội
đảng bộ, chi bộ
Các chi bộ, đảng bộ ở cơ sở là một
b.Vai trò của sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ở bộ phận rất quan trọng trong hệ thống các
cơ sở

tổ chức của Đảng. Do đó, sinh hoạt đảng
bộ, chi bộ ở cơ sở cũng là sinh hoạt đảng.

- Sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ở cơ sở có vai
trò rất to lớn đối với việc thực hiên thắng
lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ
và đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của
tổ chức Đảng cấp trên.
- Sinh hoạt chi bộ thường kỳ là hoạt động
tập thể của từng đảng viên trong chi bộ
- Sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ở cơ sở là hoạt được tổ chức mỗi tháng một lần theo quy
động nhằm tăng cường mối quan hệ mật định của Điều lệ Đảng
thiết giữa đảng bộ, chi bộ, chính quyền cơ
sở với nhân dân

Liên hệ: Nhiều bệnh nhân có bảo hiểm y
tế ngại đến khám chữa bệnh tại các bệnh

6


viện của Nhà nước. Các đảng bộ, chi bộ ở
các bệnh viện này phải tổ chức sinh hoạt
để tìm hiểu nguyên nhân (có thể do thủ
tục hành chính còn rườm rà, y đức của
đội ngũ y, bác sỹ xuống cấp như còn có
hiện tượng y, bác sỹ vòi vĩnh “phong bì”
hoặc chất lượng khám chữa bệnh chưa
cao…), đề xuất biện pháp khắc phục (cắt
giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao y
đức, nâng cao chất lượng khám chữa
bệnh…), phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng cán bộ, đảng viên để từ đó thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Sinh hoạt đảng bộ, chi bộ có chất lượng
là nhân tổ rất quan trọng để đảng bộ, chi
bộ có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ,
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của tổ chức đảng cấp trên
1.2 Nội dung và tính chất của sinh hoạt
đảng bộ, chi bộ
a. Nội dung
 Nội dung sinh hoạt chi bộ
Theo hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày
2-3-2012 của ban Tổ chức Trung ương
Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ, gồm:
 Nội dung sinh hoạt hàng tháng
 Nội dung sinh hoạt chi bộ theo
chuyên đề

7


- Nội dung sinh hoạt hàng tháng.
Thứ nhất, thông tin tình hình nổi bật trong
nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan,
đơn vị
Thứ hai, đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ của chi bộ tháng trước,nêu rõ
nhứng

việc

làm

được,

chưa

làm

được,nguyên nhân
Thứ ba, đánh giá việc học tập tư tưởng và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
của đảng viên, quần chúng
Thứ tư, thông báo ý kiến của đảng viên,
quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và
vai trò tiên phong gương mẫu của đảng
viên
Thứ năm, đề ra một số nhiệm vụ cụ thể,
thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện
trong tháng tớ
Thứ sáu, chi bộ thảo luận, tham gia đóng
góp ý kiến về các nội dung trên
- Nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

- Chuyên đề về học tập tư tưởng và làm - Ngoài các buổi sinh hoạt với nội dung
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
nêu trên, chi bộ chọn một trong những
- Giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vẫn đề sau để sinh hoạt theo chuyên đề:
vững mạnh
- Các giải pháp xây dựng nông thôn mới
8


- Việc xây dựng thôn, làng, khu phố văn
hóa
- Biện pháp giúp đỡ đảng viên nghèo khó
khăn
- Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa
phương,cơ quan, đơn vị
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo
nguồn phát triển đảng viên
- Công tác quản lý và phân công công tác
đảng viên
- Phương pháp tự nghiên cứu, học tập để
không ngừng nâng cao trình độ kiến thức
cho cán bộ đảng viên
- v.v….
 Nội dung sinh hoạt đảng bộ

Đảng bộ cơ sở sinh hoạt thường kỳ mỗi
năm 2 lần, thường tổ chức vào thời điểm
giữa năm và cuối năm. Ngoài ra còn có
các cuộc sinh hoạt bất thường, các cuộc
sin hoạt giữa nhiệm kỳ. Các cuộc sinh
hoạt đảng bộ thường được gọi là hội nghị
đảng bộ

9


Hội nghị đảng bộ thực hiện những nội dung ? Câu hỏi: Theo em,hội nghị đảng bộ
sau:

thực hiện những nội dung chủ yêu nào?

- Sơ kết hoạt động của đảng bộ trong sáu - HV trả lời….
tháng, một năm xác định phương hướng,
giải pháp thưc hiện nhiệm vụ thời gian tiếp
theo; sơ kết việc thực hiện nghị quyết đại
hội đảng bộ trong thời gian giữa nhiệm kỳ,
đúc rút kinh nghiệm; xác định phương
hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện các
nghị quyết của đại hội đảng bộ trong sáu
tháng cuối
- Học tập, quán triệt nghị quyết của cấp
trên và của Đảng

Ngoài ra còn có các cuộc họp sinh hoạt
b. Tính chất

bất thường để bàn bạc, giải quyết những

 Tính lãnh đạo

vấn đề bức xúc nổi lên trên địa bàn, đơn
vị.

Tính chất lãnh đạo của sinh hoạt đảng bộ,
chi bộ hể hiện trong sinh hoạt đảng viên
10


phải bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ
những vấn đề cần giải quyết và ra được
quyết định về những hoạt động của đảng
Tính lãnh đạo thể hiện:

bộ, chi bộ

- Định hướng được những hoạt động chủ
yếu của địa phương đơn vị trên các mặt
kinh tế, văn hóa, giáo dục
- Chỉ rõ trách nhiệm quyền hạn của từng tổ
chức, từng cán bộ đảng viên
- Chỉ rõ chủ trương, biện pháp xây dựng

- Vậy cần phải làm thế nào để đảm bảo
tính lãnh đạo của sinh hoạt chi bộ?
- HV trả lời….
=˃ Cần thực hiện nghiêm chỉnh nguyên
tắc tập trung dân chủ, mở rộng dân chủ

chi bộ, đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ

trong sinh hoạt Đảng phải đi liền với tăng

chức, đảm bảo lãnh đạo đơn vị thực hiện

cường sự tập trung thống nhất

thắng lợi nhiệm vụ chính trị
 Tính giáo dục

Tính giáo dục của sinh hoạt đảng bộ, chi
bộ thể hiện qua mỗi kỳ sinh hoạt đảng bộ,
chi bộ, trình độ mọi mẳ của đảng viên đều
được nâng cao lên, ngày cáng nhận thức
sâu sắc hơn đường lối, chính sách của
Đảng. Qua mỗi kỳ sinh hoạt, người đảng
viên tự nhận thấy vững vàng hơn trong
11


công tác =˃ đó là điều kiện quan trọng
- Chú trọng nghiên cứu, thảo luận nghiêm để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
túc các quan điểm, đường lối, chính sách được giao
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ Để đạt được tính chất giáo dục có hiệu
thị, nghị quyết của cấp trên

quả cao, trong sinh hoạt đảng bộ, chi bộ

- Nêu gương điển hình tiên tiến, gương cần chú ý điều gì?
đảng viên tiên phong gương mẫu và phê

 HV trà lời….

bình những sai lầm khuyết điểm của chi bộ,
tổ chức đảng và đảng viên
 Tính chiến đấu

Để nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt
đảng bộ, chi bộ cần:
- Phát huy dân chủ nội bộ khi bàn bạc mọi
vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn của đảng
bộ, chị bộ
- Thực hiện nghiêm túc quyền của đảng
viên, duy trì thành nề nếp chế độ tự phê
bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn,
trung thực,khách quan
- Cần tránh tình trạng nể nang, lựa chiều
khi phê bình và tình trạng đoàn kết một

12

Tính chiến đấu của sinh hoạt đảng bộ, chi
bộ thể hiện ở việc sinh hoạt đảng bộ, chi
bộ phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá
đúng ưu điểm thành tựu, phê phán
nghiêm khắc những sai lầm khuyết điểm
của đảng ủy, chi ủy, đảng bộ, chi bộ và
từng cán bộ, đảng viên và đề ra được biện
pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết
điểm


chiều. Cần xử lý nghiêm minh những
người lợi dung dân chủ tiến hành phê bình
để đả kích, gây chia rẽ hoặc lợi dụng phê
bình để trả thù

=˃ Muốn sinh hoạt đảng bộ, cho bộ đạt
chất lượng tốt cần đảm bảo 3 tính chất
trên
Ngoài ra cần chú ý đến tình đồng chí,
thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ
tận tình tạo điều kiện để mỗi đảng viên
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
1.3 Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt đảng bộ,
chi bộ
a. Những công việc chủ yếu cần nắm
vững và thực hiện tốt để nâng cao chất
lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ
Duy trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ.

Điều 24 Điều lệ Đảng quy định: Chi bộ,

13


chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần.
Đảng bộ cơ sở họp mỗi năm hai lần. Cần
thực hiện nghiêm chỉnh và duy trì thành
nề nếp sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Ở nhiều
nơi cấp ủy địa phương đã quy định và
duy trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ một
ngày trong tháng, thườn g vào ngày mồng
ba hàng tháng và sinh hoạt đảng bộ vào
Chọn nội dung sinh hoạt đảng bộ, chi bộ thời gian quy định trong năm
đúng đắn, thiết thực, hình thức thích hợp,
thời gian hợp lý.

Cấp ủy cơ sở, ban chi ủy cần chọn nội
dung sinh hoạt đúng đắn, thiết thực để
đưa ra thảo luận và quyết định. Cần chọn
hình thức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ phù
hợp với nội dung sinh hoạt
Có thể chọn các nội dung sinh hoạt như:
sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề,
đối với Đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ
phận còn có hình thức sinh hoạt là các hội
nghị
Chuẩn bị chu đáo nội dung và tổ chức sinh
hoạt

Cần duy trì thời gian cho một cuộc sinh
hoạt một cách hợp lý, không nên kéo dài

Sau khi lựa chọn được nội dung, hình
thức, xác định thời gian cần thiết và thời
điểm sinh hoạt chi bộ, cần tiến hành
14


chuẩn bị chu đáo nội dung của cuộc snh
hoạt đã được lựa chọn và phân công thực
hiện
Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt Nội dung tổ chức sinh hoạt phải đảm bảo
đảng bộ, chi bộ

tính khoa học, chi tiết, đúng đắn

Đây là vấn đề rất quan trọng để nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ,
Tăng cường sự chỉ đạo kiểm ra của đảng ủy đảm bảo cho các vấn đề đã được cấp ủy
bàn bạc, thảo luận và quyết định
cấp trên

Đảng ủy cơ sở cần thường xuyên theo
dõi, kiểm trá sinh hoạt của các chi bộ trực
thuộc. Đảng ủy cấp trên trực tiếp của
đảng bộ cơ sở cần thường xuyên chỉ đạo,
b. Quy trình tổ chức sinh hoạt đảng bộ,
chi bộ

kiểm tra sinh hoạt đảng của các đảng bộ
cơ sở

 Quy trình tổ chức sinh hoạt đảng bộ
- Chuẩn bị sinh hoạt đảng bộ
+ Hội nghị Ban thường vu đảng ủy
Hội nghị đề xuất các chủ trương, phương
hướng , giải pháp lãnh đạo thực hiện nghị
quyết của đại hội đảng bộ, nghị quyết các
cấp ủy chuẩn bị nội dung cho hội nghị đảng
ủy
Về mặt thời gian , hội nghị thường mỗi
tháng họp một lần, hoặc có thể họp bất
15


thường
Tất cả những quyết định của hội nghị Ban
thường vụ đẩng ủy đều phải tuân theo
nguyên tắc : thiểu số phục tùng đa số

Bí thư đảng ủy triệu tập Hội nghị Ban
thường vụ, có nhiệm vụ đề xuất các chủ
trương công tác và nhiệm vụ lãnh đạo
chung của cán bộ
- Phó bí thư đảng ủy, là người đứng đầu
chịn quyền địa phương, ban lãnh đạo đơn
vị đề xuất các vấn đề liên quan đến công
tác quản lý, điều hành hoạt động của địa
phương, đơn vị để hội gnhij ban thường
vụ trao đổi xem xét, bổ sung và sự thaeo
nghị quyết do đồng chí Bí thư chuẩn bị
- Ủy viên thường vụ đề xuất các vấn đề

+ Hội nghị đảng ủy:

liên quan đến công tác tổ chức, công tác
tư tưởng và hoạt động của các đoàn thể
để Ban thường vụ xem xét, trao đổi thảo
luận quyết định

Bí thư đảng ủy báo cái nội dung đã họp
trong Ban thường vụ đảng ủy bằng những
tư liệu, số liệu chính xác

Mỗi đảng ủy viên phải được thông báo
trước những nội dung cần trao đổi, thảo

16


Chủ tọa hội nghị phải luôn định hướng luận, quyết định trong hội nghị đảng ủy
suy nghĩ và những ý kiến phát biểu của các
đảng ủy viên xoay quanh những vấn đề
trọng tâm, trọng điểm
Những nội dung quan trọng, then chốt
đươc trao đổi thảo luận trong hội nghị cần
phải lấy biểu quyết thông qua từng vấn đề
Biên bản hội nghị đảng ủy cần được giao
cho người có kinh nghiệm để biên bản
được ghi chép được những vấn đề cốt yếu
của hội nghị
Quán triệt nội dung sinh hoạt đảng ủy cho
các ban chi ủy trực thuộc để triển khai ở
các chi bộ phục vụ cho hội nghị đảng bộ
phục vụ cho hội nghị đảng bộ
Phân công tổ chức hội nghị

+ Hội nghị đảng bộ
 Trang trí hội nghị theo quy đinh và
Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung
có ghi tiêu đề hội nghị
 Bắt đầu hội nghị cần kiểm tra số
hội nghị cho từng đảng viên để chuẩn bị ý
người tham dự, nắm chắc các đại kiến phát biểu trong hội nghị. Có thể
biểu cấp trên, các cơ quan có liên chọn và dự kiến trước những người phát
17


quan mời tham dự hội nghị
biểu và nội dung phát biểu để họ chuẩn
 Chào cờ(quốc ca, quốc tế ca), bầu
bị
đoàn chủ tịch, ban thư ký hội nghị
 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
khách mời dự hội nghị
 Đọc diễn văn khai mạc hội nghị
 Hội nghị thảo luận

 Giới thiệu đại biểu cấp trên và đại
biểu các cơ quan liên quan tham dự

- Người điều hành thảo luận nêu những
hội nghị, phát biểu ý kiến
 Thông qua nghị quyết của hội nghị, vấn đề cần tập trung thảo luận, thực hiện
hội nghị biểu quyết về nghị quyết đó nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân
 Kết thúc hội nghị
chủ, gợi ý những điểm cần đi sâu phân
o Đọc lời bế mạc, chào cờ
tích và kết luận. Qua thảo luận, từng vấn
o Sau hội nghị tổ chức rút kinh
đề phải được biểu quyết, những vấn đề
nghiệm và hội nghị đảng bộ
chưa kết luận được phải ghi lại báo các
lên cấp trên, hoặc trong hội nghị nếu có

 Quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ
- Chuẩn bị sinh hoạt chi bộ

đại biểu cấp trên tham dự thì tranh thủ ý
kiến của đồng chí đó

18


Tổ chức họp chi ủy: bí thư chi bộ thông
báo trước nội dung, thời gian, địa điếm
sinh hoạt chi ủy cho các chi ủy viên có thể
bổ sung nội dung cho cuộc sinh hoạt chi ủy
đó
Chi ủy thảo luận thống nhất đánh giá tình
hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra Sinh hoạt chi bộ theo định kỳ do chi ủy
nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các triệu tập. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ
nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp
và lực chọn hình thức sinh hoạt phù hợp

trên, đồng chí bí thư chi bộ dự kiến nội

Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt
dung, thời gian, địa điếm sinh hoạt chi bộ
đưa ra họp chi ủy
- Tổ chức sinh hoạt chi bộ

? Câu hỏi: Hãy nêu các bước chuẩn bị

+ Phần mở đầu

sinh hoạt chi bộ?

Chi bộ thực hiện việc nộp đảng phí hàng - HV trả lời…
tháng của đảng viên
Đồng chí bí thư chi bộ tiến hành các nội
dung sau:
Thông báo tình hình đảng viên của chi
bộ( chính thức, dự bị); số đảng viên được
miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có
mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý
19


do vắng mặt
Thông qua chương trình, nội dung sinh
hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần
tập trung thảo luận
Cử thư ký cuộc họp
+ Phần thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ
( thực hiện 6 nội dung sinh hoạt chi bộ
thường kỳ)
+ Phần kết thúc
Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu
của đảng viên và kết luận những vấn đề
lớn, quan trọng
Chi bộ biếu quyết thông qua kết luận( nghị
quyết) của chi bộ
Đồng chí chủ trì và thư ký vào biên bản
cuộc họp

2. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ, CHI
BỘ CƠ SỞ
2.1 Vai trò của đại hội đảng bộ, chi bộ
2.1.1 Đối với đảng bộ, chi bộ

- Đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở là cuộc
sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng,
sâu rộng trong toàn đảng bộ, chi bộ tác
động mạnh mẽ đến mọi mặt hoạt động

20


của đảng bộ, chi bộ, từ các hoạt động xây
dựng nội bộ đến lãnh đạo các mặt đời
sống xã hội và các tổ chức trong hệ thống
chính trị, các tổ chức khác. Vì thế, đại hội
đảng bộ, chi bộ có vai trò quan trọng và
tác dụng to lớn đối với việc nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
đảng bộ, chi bộ. Có thể nói đây là mốc
quan trọng đánh dấu sự chuyển biến mọi
mặt của đảng bộ, chi bộ. Sau đại hội, hoạt
động của đảng bộ, chi bộ sẽ chuyển biến
theo hướng mới, mạnh mẽ hơn với khí
thế mới, tác động sâu sắc đến mọi mặt ở
địa phương, cơ quan, đơn vị.
Đại hội đảng bộ, chi bộ là dịp để kiểm
điểm, đánh giá một cách toàn diện mọi
mặt hoạt động của đảng bộ, chi bộ; chỉ ra
ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và đúc kết
những kinh nghiệm bổ ích. Đại hội cũng
là dịp tốt để từng đảng viên nghiêm khắc
nhìn nhận lại mình để có hướng vươn lên
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đại hội là nơi tập trung trí tuệ của cán bộ,
đảng viên để thảo luận và quyết định
nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ
trong một nhiệm kỳ cùng với các chủ
trương và giải pháp để tổ chức thực hiện
đạt kết quả, tạo nên sự chuyển biến toàn
diện các mặt của đời sống xã hội, các tổ
21


Vai trò quan trọng của đại hội đảng bộ, chi chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn.
bộ được ghi trong Điều lệ Đảng. Điều lệ
Đảng thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XI, đó là: “Đại hội đại biểu
hoặc đại hội đảng viên của tổ chức cơ sở
đảng do cấp ủy cơ sở triệu tập năm năm
một lần, có thể triệu tập sớm hoặc muộn
hơn nhưng không quá một năm”; “Đại hội
chi bộ do chi ủytriệu tập năm năm hai lần;
nơi chưa có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu
tập. Khi được đảng ủy cơ sở đồng ý có thể
triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không
quá sáu tháng”
2.1.2. Đối với việc thực hiện công tác xây
dựng Đảng của tổ chức đảng cấp trên
Đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở là cuộc
sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng,
sâu rộng trong toàn đảng bộ, chi bộ tác
động mạnh mẽ đến mọi mặt hoạt động
của đảng bộ, chi bộ, từ các hoạt động xây
dựng nội bộ đến lãnh đạo các mặt đời
sống xã hội và các tổ chức trong hệ thống
chính trị, các tổ chức khác. Vì thế, đại hội
đảng bộ, chi bộ có vai trò quan trọng và
tác dụng to lớn đối với việc nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
đảng bộ, chi bộ. Có thể nói đây là mốc
quan trọng đánh dấu sự chuyển biến mọi
22


mặt của đảng bộ, chi bộ. Sau đại hội, hoạt
động của đảng bộ, chi bộ sẽ chuyển biến
theo hướng mới, mạnh mẽ hơn với khí
thế mới, tác động sâu sắc đến mọi mặt ở
Vai trò quan trọng của đảng bộ, chi bộ địa phương, cơ quan, đơn vị.
được ghi trong điều lệ đảng. Điều lệ Đảng.
Điu lệ
Vai trò quan trọng của đại hội đảng bộ,chi
bộ được ghi trong Điều lệ Đảng. Điều lệ
Đảng thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XI, đó là: “Đại hội đại biểu
hoặc đại hội đảng viên của tổ chức cơ sở
đảng do cấp ủy cơ sở triệu tập năm năm
một lần, có thể triệu tập sớm hoặc muộn
hơn nhưng không quá một năm”; “Đại hội
chi bộ do chi ủy triệu tập năm năm hai lần;
nơi chưa có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu
tập. Khi được đảng ủy cơ sở đồng ý có thể
triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không
quá sáu tháng”
Đại hội đảng bộ, chi bộ là dịp để kiểm
điểm, đánh giá một cách toàn diện mọi
mặt hoạt động của đảng bộ, chi bộ; chỉ ra
ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và đúc kết
những kinh nghiệm bổ ích. Đại hội cũng
là dịp tốt để từng đảng viên nghiêm khắc
nhìn nhận lại mình để có hướng vươn lên
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
23


Đại hội là nơi tập trung trí tuệ của cán bộ,
đảng viên để thảo luận và quyết định
nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ
trong một nhiệm kỳ cùng với các chủ
trương và giải pháp để tổ chức thực hiện
đạt kết quả, tạo nên sự chuyển biến toàn
diện các mặt của đời sống xã hội, các tổ
2.1.2. Đối với việc thực hiện công tác xây chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn.
dựng Đảng của tổ chức đảng cấp trên
- Đại hội đảng bộ, chi bộ có vai trò
rất quan trọng trong việc thảo luận và đóng
góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội
đảng ở cấp trên và của Đảng. Đại hội là nơi
các quan điểm, chủ trương của tổ chức
đảng cấp trên và của Đảng được trao đổi,
thảo luận trên cơ sở đối chiếu với thực tiễn
tại địa phương, đơn vị, có thể đóng góp
thêm những điểm cần thiết, góp phần làm
cho các quan điểm, chủ trương đó đúng
đắn, toàn diện và chính xác hơn.
- Đại hội cũng là dịp để cán bộ, đảng viên
xem xét, nhìn nhận sự lãnh đạo của tổ
chức đảng cấp trên trong một nhiệm kỳ,
khẳng định những điểm mạnh, chỉ ra
những khuyết điểm, hạn chế và đóng góp
ý kiến để khắc phục. Điều đó góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
2.1.3. Đối với cán bộ, công chức và nhân đấu của tổ chức đảng cấp trên.
24


dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị
Đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở tác
động mạnh mẽ đến việc xây dựng tổ chức
và hoạt động của các tổ chức của hệ thống
chính trị ở cơ sở, là thời điểm đánh dấu
bước chuyển biến về mọi mặt của địa
phương, đơn vị. Đây là thời điểm để cán
bộ, công chức đón nhận những chủ trương,
giải pháp mới tạo nên không khí hồ hởi,
phấn khởi, tin tưởng và sự đồng thuận
trong cán bộ, công chức và nhân dân trong
thực hiện nhiệm vụ chính trị được đại hội
hội xác định.
2.2. Quy trình tổ chức đại hội đảng bộ,
chi bộ
2.2.1. Chuẩn bị đại hội
Theo hướng dẫn của Quy định số
45- QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày
05/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương,
quy trình tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ
- Những quy định chung về chuẩn bị đại gồm 2 bước:
hội đảng bộ, chi bộ.
+ Về tự phê bình và phê bình của cấp
ủy viên khi vào đại hội.
• Cuối nhiệm kỳ đại hội phải tiến
hành tự phê bình và phê bình gắn với kiểm
điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×