Tải bản đầy đủ

Phím tắt cơ bản khi soạn thảo văn bản

Tổng hợp các phím tắt cơ bản khi sử soạn thảo văn bản
Ctrl+S: Lưu trữ
Ctrl+W: Đóng cửa sổ
Ctrl+N: Mở thư mục mới
Ctrl+O: Mở thư mục cũ
Ctrl+Z: Thao tác lại
Ctrl+F: Tìm kiếm
Ctrl+X: Cắt
Ctrl+C: Sao chép
Ctrl+V: Dán
Ctrl+A: Chọn toàn bộ
Ctrl+[]: Thu nhỏ, Phóng to cỡ chữ
Ctrl+B: Bôi đậm chữ
Ctrl+I: In nghiêng chữ
Ctrl+U: Gạch dưới chữ
Ctrl+Shift: Hoán đổi ngôn ngữ nhập liệu
Ctrl+Home: Chuyển về đầu trang
Ctrl+End: Chuyển đến cuối trang
Ctrl+Esc: Hiện danh mục Start
Ctrl+Shift+< hoặc Ctrl+Shift+>: Thu nhỏ,
phóng to cỡ chữ

Ctrl+F5: Tải lại website
Ctrl+ dịch chuyển thư mục: Sao chép thư mục
Ctrl+Backspace: Chuyển đổi cách gõ bàn phím
Khi dịch chuyển thư mục giữ phím Ctrl+Shift: tạo
shortcut cho thư mục
Alt+Backspace+C: Đóng cửa sổ
Alt+Backspace+N: Thu nhỏ cửa sổ
Alt+ Backspace +R: Khôi phục lại cửa sổ
Alt+ Backspace +X: Mở lớn cửa sổ
Alt+ Backspace +M: Di chuyển cửa sổ
Alt+ Backspace +S: Thay đổi kích thước cửa sổ
Alt+Tab: Hoán đổi cửa sổ làm việc
Alt+F: Mở menu File
Alt+V: Mở menu View
Alt+E: Mở menu Edit
Alt+I: Mở menu Insert
Alt+O: Mở menu Organize
Alt+T: Mở menu Tool
Alt+A: Mở menu Favourites
Alt+W: Mở menu Windows
Alt+H: Mở menu Help
Alt+Enter: Kiểm tra thuộc tính văn bản
Alt+Kích đúp văn bản: Kiểm tra thuộc tính văn
bản
Shift+ Backspace: Hoán đổi bán toàn hình
Shift+Delete: Xóa vĩnh viễn mục đã chọn mà
không chuyển vào thùng rác.
Các phím tắt sử dụng trong Word
CTRL+Enter: Chuyển văn bản xuống trang dưới
CTRL+O: Mở văn bản
CTRL+P: In ấn
CTRL+A: Chọn toàn bộ

CTRL+D: Chọn font chữ (lựa chọn văn bản
trước)
CTRL+G/H: Tìm kiếm/ thay thế
CTRL+N: Mở văn bản mới
CTRL+M: Khoảng cách lề bên trái (lựa chọn văn
bản trước)
CTRL+U: Vẽ phác hoạ (lựa chọn văn bản trước)


CTRL+B: Bôi đậm (lựa chọn văn bản trước)
CTRL+I: In nghiêng (lựa chọn văn bản trước)
CTRL+Q: Căn chỉnh hai bên (lựa chọn văn bản
trước) hoặc đặt con trỏ vào cuối đoạn và thực
hiện thao tác.
CTRL+J: Căn chỉnh ra hai đầu (thao tác như
trên)
CTRL+E: Căn chỉnh ra giữa (thao tác như trên)
CTRL+R: Căn chỉnh sang phải (thao tác như
trên)
CTRL+K: Chèn Hyperlink
CTRL+=: Tạo chỉ số dưới
CTRL+Shift+=: Tạo chỉ số trên
Shift+F3 (Ctrl+shift+A): Chuyển in hoa/thường/
viết hoa chữ cái đầu câu
ALT+Chuột trái: Bôi đen bất kỳ trong đoạn
TẠO BẢNG NHANH: + tap + tap + tap + Enter
SHIFT+ALT+↕: Điều chỉnh vị trí đoạn văn bản
****************************************
CTRL+N : Tạo mới Workbook
CTRL+O: Mở Workbook
CTRL+S: Lưu Workbook
CTRL+A: Chọn toàn bộ bảng tính
CTRL+C: Copy vùng chọn
CTRL+X: Cắt vùng chọn
CTRL+V: Dán dữ liệu
CTRL+ALT+V: Mở hộp thoại Paste Special
CTRL+Z: Hoàn tác
CTRL+Y: Lặp lại thao tác
CTRL+P: In Workbook
CTRL+F: Mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế
(Find and Replace)
CTRL+H: Mở hộp thoại thay thế
CTRL+T: Tạo bảng
CTRL+D: Fill down
CTRL+G: Mở cửa sổ Go To
CTRL+R: Fill right
CTRL+K: Thêm Hyperlink
CTRL+O: Ẩn cột đang chọn
CTRL+1: Mở hộp thoại Format Cell
CTRL+9: Ẩn hàng đang chọn
F1: Mở cửa sổ trợ giúp
F2: Sửa nội dung 1 ô
F3: Áp dụng name range
F4: Điền địa chỉ tuyệt đối $A$1 (bấm 1 lần), A$1
(bấm 2 lần), $A1 (bấm 3 lần), A1 (bấm 4 lần)


F8: Bật / tắt chế độ chọn
F9: Tính toán 1 phần công thức
F11: Vẽ biểu đồ trong 1 sheet riêng
F12: Lưu Workbook (Save as ...)
TAB: Di chuyển sang phải 1 ô
TAB: Chuyển đến các menu trên ribbon tiếp theo
SPACE: Đánh dấu ở hộp kiểm (Checkbox)
ENTER: Xác nhận lựa chọn/Di chuyển xuống 1 ô
PAGE UP/DOWN: Lên/xuống 1 màn hình
HOME: Di chuyển đến đầu dòng
ESC: Bỏ chọn, huỷ bỏ
CTRL+F1: Ẩn / hiện thanh ribbon
CTRL+F2: Mở cửa sổ Print Preview
CTRL+F4: Đóng Workbook
CTRL+SPACE: Chọn toàn bộ 1 cột
CTRL+SHIFT+L: Bật / Tắt tính năng Autofilter
CTRL+
: Di chuyển đến cạnh phải, trái, trên,
dưới của vùng dữ liệu
CTRL+END: Di chuyển đến ô cuối của bảng
tính
CTRL+HOME: Di chuyển đến ô đầu của bảng
tính
CTRL+SPACE: Chọn toàn bộ 1 cột
CTRL+Chuột trái:Chọn nhiều vùng không liền
kề nhau
CTRL+ALT+Sang phải/trái: Mở rộng vùng lựa
chọn sang phải, sang trái
CTRL+BACKSPACE: Hiển thị những ô đang
được kích hoạt
CTRL+.: Di chuyển ô đang được kích hoạt
CTRL+SHIFT+
: Mở rộng vùng chọn sang
trái, phải, lên trên, xuống dưới.
CTRL+SHIFT+HOME: Chọn đến ô đầu tiên
CTRL+SHIFT+END: Chọn đến ô cuối cùng
CTRL+SHIFT+O: Chọn các ô có comment
CTRL + SHIFT+*: Chọn vùng hiện thời
CTRL+ENTER: Nhập dữ liệu và ở lại ô hiện tại
CTRL+;: Chèn ngày hiện tại
CTRL+SHIFT+;: Chèn giờ hiện tại
CTRL+': Copy công thức từ ô liền trên
CTRL+": Copy value từ ô liền trên
CTRL+SHIFT+F: Mở hộp thoại chọn Font
CTRL+SHIFT+~: Định dạng General
CTRL+SHIFT+$: Định dạng tiền tệ
CTRL+SHIFT+%: Định dạng phần trăm
CTRL+SHIFT+^: Định dạng khoa học: 0.23e4
CTRL+SHIFT+#: Định dạng ngày tháng
CTRL+SHIFT+@: Định dạng thời gian
CTRL+SHIFT+!: Định dạng số
CTRL+SHIFT+&: Thêm viền ngoài
CTRL+SHIFT+_: Bỏ toàn bộ viền
CTRL+`: Ẩn / hiện toàn bộ công thức
CTRL+SHIFT+ENTER: Nhập công thức mảng
CTRL+SHIFT+0: Hiện cột

CTRL+SHIFT+9: Hiện hàng
CTRL+E: Áp dụng Flash Fill (bắt đầu từ Excel
2013)
SHIFT+F3: Mở hộp thoại chèn công thức
SHIFT+F4: Tìm tiếp
SHIFT+CTRL+F4: Tìm tiếp theo hướng ngược
lại
CTRL+SPACE: Chọn toàn bộ 1 cột
SHIFT+SPACE: Chọn toàn bộ 1 dòng
SHIFT+F1: Bật tắt chế độ chọn
SHIFT+BACKSPACE: Chỉ chọn những ô đang
được kích hoạt
SHIFT+ENTER: Di chuyển lên 1 ô
SHIFT+TAB: Di chuyển sang trái 1 ô
SHIFT+
: Mở rộng vùng chọn sang
phải/trái/trên/dưới 1 ô
SHIFT+PGUP/DOWN: Mở rộng vùng chọn 1
màn hình lên trên/dưới
SHIFT+HOME: Mở rộng vùng chọn đến ô đầu
tiên
SHIFT+F2: Thêm hoặc sửa comment
ALT + ;: Chọn các ô có thể nhìn thấy
ALT + ENTER: Xuống dòng trong 1 ô
ALT + PHÍM XUỐNG: Mở gợi ý hàm
ALT + H + A + C (bấm lần lượt): Căn giữa
ALT+H+A+L (bấm lần lượt): Căn lề trái
ALT+H+A+R (bấm lần lượt): Căn lề phải
ALT+R: Thêm / bỏ viền phải
ALT+L: Thêm / bỏ viền trái
ALT+T: Thêm / bỏ viền trên
ALT+B: Thêm / bỏ viền dưới
ALT+D: Thêm / bỏ viền chéo
ALT+H: Thêm / bỏ viền ngang phía trong
ALT+V: Thêm / bỏ viền dọc phía trong
ALT+=: Tính tổng nhanh
ALT+F4: Thoát khỏi ứng dụng Excel
ALT: Truy cập menu nhanh
ALT+F1: Vẽ biểu đồ
ALT+⬇️: Bật Filter
ALT+PGDN/TRÁI: Sang phải/trái 1 màn hình
****************************************
Ctrl+Shift+T: Mở lại Tap vừa đóng
Start và chọn Snipping Tool: Chụp ảnh lại một
phần màn hình.
Control + Shift + R: xóa nhanh bộ nhớ đệm
Contrl + 0/+/-: Phóng to/nhỏ/mặc định màn hìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x