Tải bản đầy đủ

Báo cáo công nghệ LinQ Môn công nghệ .Net

“ Add your company slogan ”

Đề tài
Công Nghệ LINQ –
LINQ TO SQL
Môn Công Nghệ Dot Net

LOGO


Nội dung

1

LINQ

2

LINQ TO SQL

3


Ví dụ minh họa

4

Demo

www.themegallery.com


Khái niệm LINQ
 LINQ là viết tắt của Language Integrated
Query.
 LINQ là một mở rộng của NET Framework cho
phép bạn truy vấn bộ sưu tập dữ liệu một
cách tương tự như truy vấn cơ sở dữ liệu.
 C # 3.0 bao gồm các phần mở rộng tích hợp
LINQ vào ngôn ngữ, cho phép bạn truy vấn dữ
liệu từ cơ sở dữ liệu, bộ sưu tập của các đối
tượng chương trình, và các tài liệu XML.


Mô hình kiến trúc LINQ


Cú pháp truy vấn và cú pháp phương thức
1

2

Cú pháp truy vấn là một
hình thức khai báo
trông rất giống như một
câu lệnh SQL. Nó được
viết bằng hình thức biểu
thức truy vấn.

Cú pháp phương thức là
một hình thức bắt buộc,
trong đó sử dụng các lời


gọi phương thức tiêu
chuẩn.

.

www.themegallery.com


Ví dụ minh họa


LINQ to SQL
LINQ to SQL có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay
là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ
liệu dùng các lớp .NET.
Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng
LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó.


Ví dụ minh họa


Ví dụ minh họa


Ví dụ minh họa


Ví dụ thao tác thêm nhân viên


Ví dụ thao tác xóa nhân viên


Ví dụ thao tác sửa nhân viên


Cảm ơn thầy và các bạn đã
theo dõi !

www.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×