Tải bản đầy đủ

BTL PHUONG PHAP TINH

Đề tài bài tập lớn
1

Phương pháp chia đôi giải phương trình phi tuyến.

2

Phương pháp lặp đơn giải phương trình phi tuyến.

3

Phương pháp Newton giải phương trình phi tuyến.

4

Phương pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến tính.

5

Phương pháp phần tử trội giải hệ phương trình tuyến tính.


6

Phương pháp nhân tử LU giải hệ phương trình tuyến tính.

7

Đa thức nội suy.

8

Đa thức Largrange.

9

Công thức hình thang, công thức Simpson để tính gần đúng tích
phân.

10

Công thức Euler và Euler cải tiến giải phương trình vi phân.

11

Công thức Runge-Kutta giải phương trình vi phân.
Ngày 14 tháng 10 năm 2016

1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×