Tải bản đầy đủ

bao cao thuc hien quy che dan chu nam 2015

NG Y P. C THUN
BC THC HIN QUY CH DCCS
*
S 05-BC/BC

NG CNG SN VIT NAM
c Thun, ngy 06 thỏng 11 nm 2015

BO CO
Kt qu thc hin quy ch dõn ch c s nm 2015
Phng hng, nhim v nm 2016
Thc hin cụng vn s 01-CV/BC, ngy 2/11/2015 ca Ban ch o Thi y v
vic bỏo cỏo tng kt vic thc hin QCDC c s nm 2015. Ban ch o thc hin
QCDC phng c Thun bỏo cỏo kt qu thc hin quy ch dõn ch c s nm
2015, phng hng, nhim v, gii phỏp thc hin nm 2016 nh sau:
PHN TH NHT
KT QU XY DNG V THC HIN QCDC NM 2015.
I. CễNG TC LNH O, CH O.
1. Cụng tỏc lónh o, ch o v t chc thc hin QCDC c s ca cp
y, chớnh quyn.
Cp y ng, Chớnh quyn cú s tp trung n cụng tỏc quỏn trit v trin khai,

ch o vic thc hin quy ch dõn ch c s. Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn v
quỏn trit bng hỡnh thc nh: Thụng qua cỏc hội nghị lng ghộp tuyên truyền
pháp lệnh dân chủ cơ s đến toàn thể đoàn viên, hội viên và
Nhân dân nắm và hiểu biết thêm về QCDC cơ s, tăng cờng nhận
thức cho mọi ngời để cùng nhau tổ chức thc hin, ni dung tp trung vo
tuyờn truyn, quỏn trit cỏc vn bn ca Trung ng, ca Tnh v thc hin quy ch
dõn ch c s nh: Thụng bỏo Kt lun 65-KL/TW ngy 04/3/2010 ca ban Bớ th
Trung ng ng v tip tc thc hin Ch th s 30- CT/TW ngy 18/02/1998 ca B
Chớnh tr (Khúa VIII), Phỏp lnh s 34 ca UBTV Quc Hi v cỏc Ngh nh ca
Chớnh ph v thc hin quy ch dõn ch trong cỏc loi hỡnh; Quyt nh s 217Q/TW, ngy 12/12/2013 ca B Chớnh tr v Quy ch giỏm sỏt v phn bin xó hi
ca Mt trn T quc Vit Nam v cỏc on th chớnh tr - xó hi v Quyt nh s
218-Q/TW, ngy 12/12/2013 ca B Chớnh tr Quy nh v vic Mt trn T quc
Vit Nam, cỏc on th chớnh tr - xó hi v Nhõn dõn tham gia gúp ý xõy dng
ng, xõy dng chớnh quyn; Hin Phỏp nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam
sa i, b sung nm 2013; Lut t ai sa i; Lut bo him y t, Lut lao ng
Kt qu Hi ngh ln th 11, 12 ca Ban Chp hnh Trung ng ng khoỏ XI. Ch th
s 03-CT/TW vi ch nm 2015 v Trung thc, trỏch nhim, gn bú vi Nhõn dõn,
on kt xõy dng ng trong sch, vng mnh, Ngh quyt s 25-NQ/TW ca Ban
chp hnh Trung ng ng khúa XI v Tng cng v i mi s lónh o ca
ng i vi cụng tỏc dõn vn trong tỡnh hỡnh mi. Ngh quyt s 04/2015/N-CP v
thc hin dõn ch trong hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc v n v s nghp


2

công lập. Đã tổ chức được 5 cuộc Hội nghị tuyên truyền tập trung tại Hội trường
phường và Tổ dân phố với trên 800 lượt người tham gia.
- Trong năm Ban chỉ đạo thực hiện QCDC đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng
các chương trình, nội dung công tác, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của
Đảng và Nhà nước một cách công khai, dân chủ.
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiên quy chế DCCS ở cơ quan,
các Tổ dân phố. Đồng thời triển khai và hướng dẫn thêm về thực hiện các văn bản để
các khối tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình đặc điểm cụ thể ở từng đơn vị
như: Các tiêu chí xây dựng Đơn vị Văn hóa, Gia đình Văn hóa, Đề án chỉnh
trang đô thị.
- Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp
trên. Đảng ủy đã kịp thời xây dựng Kế hoạch, ban hành các văn bản phục vụ cho công
tác Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp với tình hình cụ thể của
Đảng bộ; đặc biệt là công tác xây dựng báo cáo chính trị và công tác nhân sự luôn


tuân thủ các bước, làm đúng quy trình. Thể hiện tính dân chủ, khách quan trên nguyên
tắc lãnh đạo của Đảng và được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt.
2. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở.
Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường hoạt động theo quy chế 3 tháng 1 lần,
nhằm đánh giá những nhiệm vụ trong quý của ban, công tác tham mưu cho Cấp uỷ, về
công tác lãnh đạo thực hiên QCDC cơ sở và nhiệm vụ phát triển KTXH địa phương,
thực hiện phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tổ chức
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước, nhằm phát huy tinh thần dân chủ rộng rãi trong Nhân dân.
Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công, một số cán bộ nằm trong
BCĐ có sự thay đổi vị trí công tác vì vậy. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC được kiện
toàn lai phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của các thành viên để tiếp tục thực hiện nhiệm
vụ mới theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của chính phủ, ban hành Quy
chế phối hợp giữa UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, Quy chế phối hợp giữa
cán bộ công chức, chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ và được quán triệt, triển khai
đầy đủ đến toàn thể cán bộ, công chức trong phường, thực hiện nghiêm túc các Quy
chế đã ban hành.
Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã phát huy vai
trò, trách nhiệm, tham mưu tốt cho Cấp ủy, chính quyền trong công tác tổ chức thực
hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các phong
trào địa phương một cách công khai dân chủ và tạo được sự đồng thuận cao trong cán
bộ, đảng viên và Nhân dân.
3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong
việc chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
MTTQ và các đoàn thể đã tiếp thu nghiêm túc các nội dung, quán triệt của các
cấp, thực hiện đầy đủ các văn bản liên quan. Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ phường và


3

MTTQ Thị xã trong năm 2015 MTTQ phường đã ban hành các văn bản để tổ chức
thực hiện như:
- Kế hoạch số 02-KH/MT, ngày 5/1/2015 về thực hiện công tác tiếp công dân,
xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và việc phản ánh của đoàn thể, các ban
công tác mặt trận.
- Kế hoạch số 04-KH/MT, ngày 26/3/2015 về triển khai công tác xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền.
- Kế hoạch số 05-KH/MT, ngày 25/4/2015 về tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng
các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
- Chương trình số 02-CT/MT, ngày 16/6/2015 chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Từ những chương trình, Kế hoạch đã đề ra, thường trực MTTQ đã thường
xuyên phối hợp chặt chẽ với Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã
hội thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Tổ chức tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà Nước, thông qua các tổ chức thành viên để phổ biến để các chi đoàn, chi hội và
các hội viên, đoàn viên.
- Đóng góp ý kiến thông qua các văn bản của Đảng, chính quyền như: Báo cáo
chính trị Đại hội Đảng, báo cáo của HĐND, UBND trình các kỳ họp.
- MTTQ phối hợp với chính quyền tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền qua các hội nghị, các cuộc tiếp xúc cử với Đại biểu Quốc hội, HĐND Thị
xã và HĐND phường có hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp và
phản ánh kịp thời đến Quốc hội, với cấp uỷ, chính quyền và tại kỳ họp HĐND các cấp.
Nhiều ý kiến đã được tiếp thu, là cơ sở để các cơ quan Nhà nước ban hành các chính sách
đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình ở địa phương, giải quyết những vấn đề xã hội
bức xúc, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.
- Tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ
và các đoàn thể tham gia giám sát hoạt động chính quyền; thường xuyên tuyên truyền,
giáo dục cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các nội dung cơ bản của Pháp lệnh thực
hiện dân chủ phường; thông tin kịp thời cho Nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội; Dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư
liên quan đến dự án; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư đối với phường.
- Tham gia công tác tiếp dân, giám sát việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; tham gia
rà soát hương ước, quy ước. Bên cạnh đó, MTTQ đẩy mạnh giám sát việc thực hiện
QCDC cơ sở thông qua Ban thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; vận
động nhân dân tham gia giám sát. Trong năm qua Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát
đầu tư cộng đồng tổ chức 6 cuộc giám sát quy trình thi công các công trình xây dựng có
sự đóng góp kinh phí của Nhân dân trên địa bàn, việc thu, chi và sử dụng các nguồn quỹ
vận động trong nhân dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.


4

Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW; Quy
định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được ban hành kèm theo
Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Đặc biệt là thực hiện
Nghị định số 04/2015 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ
quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức đoàn thể đã tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên
hiểu rõ, đầy đủ nội dung của Nghị định đảm bảo thống nhất nhận thức, cụ thể về nội
dung, phạm vi, phương pháp, trách nhiệm và cách làm.
MTTQ và các đoàn thể tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị để cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng ác
cấp, ý kiến đóng góp sửa đổi bổ sung hiến pháp, pháp luật…
Đóng góp ý kiến cũng như giới thiệu nhân sự cho Đại hội Đảng, chính quyền,
MTTQ và các đoàn thể.
II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN QCDC TRONG CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ
1- Kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường (theo Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH).
Để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trong chấp hành pháp luật, năm qua Đảng
uỷ và Chính quyền đã coi trọng vịêc thông tin tuyên truyền phổ biến các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước bằng các hình thức: Tuyên truyền trên hệ
thống truyền thanh phường, băng rôn khẩu hiệu các cuộc hội nghị cán bộ cốt cán,
đoàn thể nhân dân từ Hội trường phường đến Nhà văn hoá Tổ dân phố…
Triển khai các chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản Quy
phạm pháp luật của Chính quyền các cấp như các Chỉ thị, Thông tư, QĐ của Đảng và
nhà nước đều được thông tin đến cán bộ, đảng viên và đoàn thể nhân dân. Những loại
văn bản liên quan trực tiếp đến trách nhiệm và quyền lợi của nhân dân đều được niêm
yết tại trú sở, phòng giao dịch của Chính quyền, tại các nhà hội quán tổ dân phố. Nhờ
nắm được chủ trương chính sách pháp Luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của
địa phương, nên nhân dân đã phát huy được quyền làm chủ của mình trên các các lĩnh
vực, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Về những kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội, kế hoạch sử dụng đất đai. Dự toán
thu chi và quyết toán Ngân sách ở địa phương, quyết toán các công trình xây dựng,
các dự án, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, phát triển sản xuất, công tác văn hoá - xã
hội, Quốc phòng - An ninh ở địa phương đều được công khai dân chủ thông qua các
cuộc tiếp xúc cử tri và kỳ họp HĐND.
- Những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp.
Thực hiện niêm yết công khai tại trú sở, nơi công cộng những chủ trương, kế
hoạch của Đảng, Nhà nước các cấp. Để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và quyết định
trực tiếp là một việc hết sức quan trọng và cần thiết nhằm tạo sự đồng thuận cao trong
mọi tầng lớp Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất thực hành tiết kiệm xây
dựng đời sống văn hóa khu dân cư ngày càng phát triển.


5

+ Trong năm những việc do Dân bàn và quyết định đó là việc tổ chức hiến đất
xây dựng Đường giao thông trong khu dân cư, giao thông nội đồng, nâng cấp nhà Văn
hoá TDP. Các nội dung trên đều được nhân dân bàn bạc thống nhất và quyết định, xuất
phát từ định hướng sát đúng của cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự phối hợp vận động của
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân, các công việc đều được tổ chức thực hiện
đạt chất lượng và hiệu quả cao.
+ Việc đóng góp các loại quỹ để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trong
phạm vi pháp luật được hội nghị nhân dân bàn bạc và hưởng ứng tích cực. Như quỹ
ủng hộ ngày vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ hộ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh
tế, đóng góp xây dựng CSVC tại các trường học...
Cụ thể. Hiến đất.
Đường trong khu dân cư tại Tổ dân phố Thuận Tiến tổng chiều dài 625m với
diện tích đất hiến 1.562 M2, trị giá 937 triệu đồng; 800 M2 tường rào, cột cổng và các
công trình phụ trợ khác trị giá 280 triệu đồng; chặt phá 25 cây Lộc vừng, Xoan đâu,
Nhãn, Giới các loại trị giá trên 50 triệu đồng.
Đường giao thông nội đồng trên toàn phường tổng chiều dài 7.000m với tổng
diện tích Nhân dân hiến đất 14.000 M2, trị giá 2,8 tỷ đồng.
Nâng cấp nhà Văn hoá Thuận Tiến, Thuận Minh trị giá trên 700 triệu đồng.
Quỹ vì người nghèo năm 2015 đã vân động được 48 triệu đồng…
- Kết quả việc nhân dân kiểm tra, giám sát.
+ Thực hiện nguyên tắc về chế độ kiểm tra, giám sát, thanh tra bằng các hình
thức, thông qua tổ chức đại diện cho mình và giám sát trực tiếp qua thực tế hoạt động
của đội ngủ cán bộ dân cử, công dân và mọi tổ chức ở địa phương. Thông qua hoạt
động của TTND, Hội ĐND và giám sát đầu tư cộng đồng, năm qua thực hiện 16 cuộc
giám sát tại 3 trường học, 2 HTX và 7 đơn vị Tổ dân phố về các khoản huy động đóng
góp tự nguyện của nhân dân, giám sát 5 công trình, dự án được Nhà nước đầu tư xây
dựng trên địa bàn, các cuộc kiểm tra, giám sát đều được tiến hành khách quan, dân
chủ và theo quy định của pháp luật. Thông qua giám sát những vấn đề mà quần chúng
quan tâm đã được làm rõ và trả lời công khai cho dân biết.
+ Qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã nâng cao nhận thức, đạo đức và năng lực
quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, quản lý, tăng cường vị thế và hiệu quả hoạt
động của TTND, HĐND là cơ quan đại diện quyền lợi cho nhân dân.
Dân chủ thực sự là động lực, là nguồn lực to lớn, là sức mạnh tạo ra
kết quả trên. Nhưng điều cơ bản là đã xây dựng được cả HTCT ở địa phương từng
bước vững mạnh.
2- Kết quả thực hiện QCDC trong các hoạt động của cơ quan hành chính
(theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP)
Đảng ủy, UBND luôn coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa phương. xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, quy định chi
tiêu nội bộ, quy chế văn hóa công sở, quy chế xét thi đua khen thưởng, kỷ luật và quy
định có tính chất đặc thù. Vì vậy trong năm toàn thể cán bộ, công chức đều thực hiện tốt
quy chế làm việc, thể hiện như: Việc duy trì chế độ giao ban định kỳ; thực hiện tốt việc
công khai các nội dung công chức được biết như: Việc tuyển dụng, nâng bậc lương, nâng


6

ngạch, và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ,
công chức.
Công tác chỉ đạo điều hành được đẩy mạnh, đặc biệt là các nhiệm vụ về CCHC
thông qua việc ban hành kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC. Một số bộ
phận như: Công chức Tư pháp - Hộ tịch Lao động - TBXH, Địa chính và xây dựng,
UBND phường đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch về CCHC để hướng dẫn,
đôc đốc phân công trách nhiệm cụ thế cho các cán bộ công chức để triển khai thực hiện.
Công tác tuyên truyền về CCHC tiếp tục được đẩy mạnh trên các phương tiện
thông tin đại chúng, không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành
văn bản, đặc biệt là văn bản Quy phạm pháp Luật; niêm yết công khai, tiếp nhận và xử
lý đơn thư khiếu nại của công dân.
II. NGUYÊN NHÂN VÀ HẠN CHẾ.
1. Hạn chế.
- Công tác triển khai học tập, quán triệt pháp lệnh dân chủ cơ sở chưa được
thường xuyên, liên tục, sát với yêu cầu nhiệm vụ và còn nhiều hạn chế.
- Việc triển khai và thực hiện QCDC chưa được thường xuyên quan tâm chỉ
đạo, một số nội dung thực hiện chưa được dầy đủ.
- Việc thực hiện QCDC vẫn còn mang tính chung chung, hiệu quả chưa cao;
việc tổ chức quán triệt phổ biến chỉ thị, pháp lệnh, nghị định chưa thật sự sâu rộng, chưa
tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
- Việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
- Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp
lệnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ còn chậm; vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện
của HĐND; TTND và UBMTTQ phát huy chưa rõ nét.
- Công tác tuyên truyền chưa được tổ chức thường xuyên nên phần nào đã làm
hạn chế đến nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
2. Nguyên nhân của những hạn chế đó là:
- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền chưa được thường
xuyên; ban chỉ đạo họat động hiệu quả còn thấp, chưa có người chuyên trách theo dõi
kiểm tra, chỉ đạo; việc hướng dẫn, kiểm tra theo hệ thống ngành dọc chưa được coi trọng.
- Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở thiếu tính chủ động, hoạt động còn hình thức, chất
lượng không cao, chưa phát huy được trách nhiệm của từng thành viên trong BCĐ.
- Vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận
động nhân dân thực hịên QCDC ở cơ sở chưa được cụ thể, rõ nét; công tác phối, kết
hợp chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.
- Thực hiện QCDC ở cơ sở ban hành theo Pháp lệnh, các Nghị định của Chính
phủ thiếu các chế tài xử phạt, phê bình, kỷ luật đối với những cơ quan, đơn vị, cơ sở
chưa thực hiện tốt.


7

- Nhận thức về dân chủ và trách nhiệm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của
một số cán bộ, công chức chưa đầy đủ, có lúc, có nơi phong cách làm việc còn bàng
quan, thiếu trách nhiệm.
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VỀ XÂY DỰNG
VÀ THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ NĂM 2016.
1. Phương hướng.
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các câp. Do vậy
phương hướng chung trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở là: Tổ chức triển khai, thực
hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở, chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở phường; thực hiện quy chế dân chủ ở
nơi làm việc. Tổ chức và thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW về việc thực hiện Quy
chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị
- xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
2. Nhiệm vụ trọng tâm về việc chỉ đạo, tổ chức quán triệt việc xây dựng và
thực hiện QCDC ở cơ sở.
2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với việc thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các cơ
quan chính quyền các cấp, người đứng đầu trong việc chức học tập, nâng cao nhận
thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đối với việc xây dựng và thực
hiện QCDC ở cơ sở.
- Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Quyết định
số 217-QĐ/TW về việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW,
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn
thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;
chỉ đạo.
- Thường xuyên kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ
sở. Trong đó, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban giám sát cộng đồng và
công tác hòa giải ở cơ sở.
2.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, Tỉnh và Thị
xã để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở. Công tác tuyên
truyền phải đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả.


8

- Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ, quy trình
thực hành dân chủ ở cơ sở.
- Các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền các nội
dung liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
2.3. Nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ, gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở với nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các nội dung Pháp lệnh
số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ về thực hiện quy
chế dân chủ ở các loại hình; kịp thời biểu dương và nhân rộng điển hình thực hiện tốt
QCDC ở cơ sở.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí ở cơ quan.
- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động
tại bộ phận một cửa, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, không gây phiền hà cho dân;
công khai minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ chính sách, liên
quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.
2.4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc xây dựng
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch, tổ
chức và thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành theo Quyết định số 217-QĐ/TW và
Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền.
- Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của quần
chúng, vận động nhân dân, đoàn viên hội viên thực hiện tốt quy chế, hương ước, quy
ước. Nâng cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng
nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở./.
Nơi nhận:
- BTV Thị uỷ; BDVThị uỷ;
- BCH Đảng bộ;
- UBND; MT; các đoàn thể
- Lưu VPĐU

T/M BAN CHỈ ĐẠO
(B/c)

TRƯỞNG BAN

PHÓ BÍ THƯ TT ĐẢNG UỶ
Lê Hồng ThànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×