Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH lập dự TOÁN CÔNG TRÌNH dân DỤNG

QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
I. Các bước lập dự toán :
B1: Rà soát lại toàn bộ kích thước, số lượng của bản vẽ kiến trúc và kết cấu ;
B2: Hình thành các công tác cần triển khai lập dự toán;
B3: Tạo mới công trình;
B4: Chọn định mức đơn giá và các điều kiện làm việc;
B5: Nhập công tác và khối lượng;
B6: Điều Chỉnh phân tích vật tư;
B7: Nhập giá vật tư;
B8: Tính cước phí vận chuyển (nếu có);
B9: Nhập các hệ số điều chỉnh vào bảng THKPHM (có thể sử dụng file mẫu
THKP excel tự lập);
B10: Kiểm tra lại toàn bộ công tác, khối lượng có phù hợp với bản vẽ thiết
kế chưa?
B11: Xuất sang excel chỉnh sữa in ấn.
II. Nguyên tắc chung:
1. Chọn công tác:
Từ dưới lên trên
Từ trái qua phải
Từ trên xuống dưới
Từ lớn đến nhỏ

Tổng trước trừ sau
III. Trình tự từng công tác:
1. Cọc BTCT
Công tác bê tông cọc (Chia ra đoạn thân và mũi tính KL theo công thức hình trụ
và hình chóp)
Công tác ván khuôn cọc (Tính theo diện tích ván khuôn, lấy 3 mặt)
Công tác cốt thép cọc (Lấy theo bảng thống kê)
2. Móng:
Từ móng M1….Mn
Từ móng lớn đến móng nhỏ
Đào đất (nếu có)
Đấp đất (nếu có)


Đóng ép cừ (nếu có) – (copy phần đào đất sửa) “nhớ chia cho 100 đối với đóng cừ
tràm”
Cát phủ đầu cừ (nếu có) (copy phần đào đất sửa)
Bêtông lót móng (copy phần cát phủ)
Bêtông (copy đóng ép cừ sửa)
Ván khuôn (copy phần bêtông sửa) “nhớ chia cho 100”
Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
Nếu là cọc khoan nhồi, hay cọc BTCT thì tính khối lượng riêng.
3. Đà Kiềng:
Từ đà kiềng DK1….DKn
Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
Ván khuôn (copy phần bêtông sửa) “nhớ chia cho 100”
Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
4. Cột:
Từ cột trệt….Cột mái
Từ Cột C1….Cn”
Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
Ván khuôn (copy phần bêtông sửa lại) “nhớ chia cho 100”
Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
5. Dầm, giằng:
Từ dầm, giằng tầng 1….tầng mái
“ Từ dầm D1….Dn”
“ Từ dầm GT1….GTn”
Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
Ván khuôn (copy phần bêtông sửa lại) “nhớ chia cho 100”
Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”


6. Sàn bêtông:
“Từ tầng 1….tầng mái”
“tính tổng diện tích sàn hoặc chia ô sàn”
Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
Ván khuôn (copy phần bêtông sửa lại) “nhớ chia cho 100”
Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”


7. Cầu Thang:
“Từ tầng trệt….tầng n”
Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
Ván khuôn (copy phần bêtông sửa lại) “nhớ chia cho 100”
Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
8. Lanh tô ôvăng….:
“Từ tầng trệt….tầng n”
Bêtông (nhập khối lượng từ bản kết cấu)
Ván khuôn (copy phần bêtông sửa lại) “nhớ chia cho 100”
Cốt thép (nhập khối lượng từ bản TKT) “nhớ chia cho 1000”
9. Xây bó nền:
“tính theo từng trục”
(nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc)
Tính từ trục 1….truc n
Tính từ trục A….Trục Z
“nhớ nhân 0,1 bó 10, nhân 0,2 bó 20”
10. Xây tường gạch ống:
“tính theo từng trục
Tính trước trừ sau”
(nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc)
Tính từ trục 1….truc n
Tính từ trục A….Trục Z
“nhớ nhân 0,1 tường 10, nhân 0,2 tường 20”
Trừ cửa đi, cửa sổ, ốp gạch, lam gió….
“nhớ nhân 0,1 bó 10, nhân 0,2 bó 20”
11. Xây bậc cầu thang:
“tính theo từng tầng”
(nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc)
12. Tôn nền:
(nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc)
13. Bêtông lót nền:
“copy phần tôn nền sửa lại”
14. Trát Cột:


“copy phần ván khuôn sửa lại”
15. Trát xà dầm:
“copy phần ván khuôn sửa lại”
16. Trát lanh tô, ôvăng…:
“copy phần ván khuôn sửa lại”
17. Trát sàn, sênô…:
“copy phần ván khuôn sửa lại”
18. Trát cầu thang:
“copy phần ván khuôn sửa lại”
19. Trát tường:
“copy phần xây tường sửa lại”
20. Lấp dựng cửa đi, cửa sổ:
“Nhập số liệu từ bản vẽ kiến trúc”
“nhớ chèn vật tư cửa bên phân tích”
21. Lấp lan can:
“Nhập số liệu từ bản vẽ kiến trúc”
“nhớ chèn vật tư cửa bên phân tích”
22. Bả matít cột:
“copy phần trát sửa lại”
23. Bả matít dầm, giằng:
“copy phần trát sửa lại”
24. Bả lanh tô, ôvăng:
“copy phần trát sửa lại”
25. Bả tường:
“copy phần trát sửa lại”
“ Nhớ trừ diện tích ốp gạch”
26. Bả matít sàn, sênô…:
“copy phần trát sửa lại”
27. Bả matít cầu thang:
“copy phần trát sửa lại”
28. Sơn cột:
“nhập khối lượng phần bả matít”
29. Sơn dầm, giằng:


“nhập khối lượng phần bả matít”
30. Sơn lanh tô, ôvăng:
“nhập khối lượng phần bả matít”
31. Sơn tường:
“nhập khối lượng phần bả matít”
32. Sơn sàn, sênô:
“nhập khối lượng phần bả matít”
33. Sơn cầu thang:
“nhập khối lượng phần bả matít”
34. Sản Xuất xà gồ thép (nếu có):
“nhập khối lượng từ kết cấu or bảng thống kê xà gồ”
35. Sơn xà gồ (nếu có):
“Tính quy về M2”
36. Sơn cửa(nếu có):
“copy từ lấp dựng cửa sửa lại”
37. Sơn lan can (nếu có):
“copy từ lấp dựng lan can sửa lại”
38. Lấp dựng xà gồ:
“nhập khối lượng từ kết cấu or bảng thống kê xà gồ”
“nhớ chia cho 1000”
39. Lát gạch nền:
“nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
“nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
40. Lát tam cấp, cầu thang:
“nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
“nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
41. Ốp gạch phòng:
“nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
“nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
42. Ốp gạch kệ bếp:
“nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
“nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
43. Ốp đá trang trí (nếu có):


“nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
“nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
44. Đóng trần:
“nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
“chú ý cần trừ phần nhân công bên công tác đóng trần, vì hiện nay nhà cung cấp
trần sẽ bao luôn cả vật tư và nhân công”
“nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
45. Lợp mái:
“nhập khối lượng từ bản vẽ kiến trúc”
“nhớ chia cho 100”
“nhớ chèn chủng loại vật tư bên phân tích”
Đây là một số công tác cơ bản trong phần xây dựng công trình dân dụng! Tùy theo
từng công trình mà sẽ có thêm các công tác khác.
Tuy nhiên định mức sẽ không đầy đủ các công tác, vì thế chúng ta có thể chọn
những công tác tương tự để áp dụng cho công trình mình. Nếu thấy công tác không
chắt ăn các bạn để “TT” (tạm tính).
Do một số công tác không có đúng với yêu cầu thiết kế nên ta chọn công tác tương
tư. Vì thế ta cần chỉnh sửa, hoặc chèn thêm vật tư cho phù hợp chủng loại.
“ Nhớ để ý phần đơn vị và định mức”.
IV. Nhập giá vật tư:
1. Giá vật liệu:
• Qua thông báo giá của sở xây dựng, sở tài chính.
• Qua các báo giá của các của hàng vật liệu xây dựng.
• Qua internet….
2. Tính chi phí vận chuyển:
Tùy theo vùng, theo tỉnh sẽ có cách tính cước vận chuyển khác nhau:
• Theo QĐ 588.
• Theo QĐ 89.
3 . Giá nhân công
• Tính trực tiếp giá nhân công theo Thông tư 05/2016 và văn bản hướng dẫn của
sở.


• Bảng giá nhân công địa phương ban hành.
• Tham khảo giá nhân công thị trường.
4. Giá ca máy
• Tính trực tiếp giá nhân ca máy theo Định mức máy 1134/2015, Thông tư
06/2010, Thông tư 06/2016.
• Tính bù giá nhân ca máy thay đổi tiền lương nhân công lái máy và thay đổi về giá
nhiên liệu
• Bảng giá ca máy địa phương ban hành.
• Tham khảo giá ca máy thị trường.
V. Tính chi phí xây dựng
Từ các bước trên ta có chi phí trực tiếp (Vật liệu, nhân công, ca máy). Dựa vào
thông tư 06/2010 tra các hệ số để tính chi phí chung, chi phí xây dựng trước thuế,
Thuế VAT
VI. Chạy dự thầu
Từ chi phí xây dựng ta chạy chiết tính cho từng công tác để ra giá trị đơn giá cho
1 đơn vị tính công tác đó, Sang bảng đơn giá dự thầu để lấy khối lượng x đơn giá.
Tổng tất cả các công việc sẽ ra giá trị gói thầu. Công việc tiếp theo là in ấn hồ sơ
Chúc các bạn luôn thành công!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×