Tải bản đầy đủ

một số kinh nghiệm trong TH chỉnh trang đô thị

Những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát động
phong trào chỉnh trang đô thị tại phường Đức Thuận
Với khẩu hiệu "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ,
đoàn kết, đổi mới, huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Đức Thuận đạt
chuẩn văn minh Đô thị" được đề ra tại Đại hội Đảng bộ phường Đức Thuận,
Nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/12/2016 của Ban
Chấp hành Đảng bộ Hồng Lĩnh Khóa VI về “tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động
nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2020”.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy phường Đức Thuận đã ban hành Nghị quyết
chuyên đề về lãnh đạo thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng Chương
trình, Kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, phát động
phong trào xây dựng chỉnh trang đô thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân
trong toàn phường, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức trong hệ thống
chính trị thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, đảm bảo công tác
tuyên truyền được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả.
Thực tế cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng,
chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác tuyên truyền vận
động được tăng cường, hoạt động thực sự có hiệu quả, từ phường đến chị bộ, tổ
dân phố, tạo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị
từ trên xuống dưới và đã tạo được sự đồng thuận, sự lan tỏa lớn trong quân chúng
Nhân dân.

Sau hơn 2 năm thực hiện, được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Thường vụ Thị
ủy, UBND và các tổ chức, ban ngành cấp thị cùng với sự nổ lực phấn đấu của
Nhân dân và cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại
phường Đức Thuận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó phải nói đến phong
trào chỉnh trang đô thị, từ các công trình công cộng xã hội. Điện, Đường, Trường
Trạm được đầu tư xây dựng ngày một khang trang, quy củ và đạt các tiêu chí về
chuẩn Quốc gia; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh” được đẩy mạnh và đã trở thành chuyện thời sự trong các cuộc sinh
hoạt cộng đồng dân cư, bên ấm nước chè xanh của bà con lối phố; phong trào hiến
đất, tài sản để mỡ rộng xây dựng đường giao thông, mương thoát nước, điện chiếu
sáng công cộng trong khu dân cư, toàn thể Nhân dân là một điểm sáng, có những
hộ gia đình đã hiến hàng trăm m 2 đất ở, đập bỏ bờ rào, các công trình phụ trị giá
trên trăm triệu đồng để cùng với địa phương thực hiện chỉnh trang đô thị, tiêu biểu
cho phong trào là cộng đồng dân cư, Nhân dân tổ dân phố Thuận Tiến; Thuận An;
Đồng Thuận và Ngọc Sơn.
Từ chổ nhiều tuyến đường giao thông trong khu dân cư ở các tổ dân phố
quanh co, nhỏ hẹp, không có hệ thống thoát nước thải, điện chiếu sáng công cộng
trong khu dân cư chỉ được một vài tuyến, công tác vệ sinh, môi trường còn nhiều


bất cập, các thiết chế văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng bất cập, xuống cấp. Với khó
khăn đó, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai
nhiều giải pháp để phát động phong trào chỉnh trang đô thị trong toàn dân. Dưới sự
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động làm thấm
nhuần vào tinh thần, tư tưởng của cán bộ và Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao
trong xã hội về công tác chỉnh trang đô thị tại địa phương.
Chủ trương, phong trào đã đi vào lòng dân, đến nay toàn phường đã thực
hiện xây dựng được 2,7 km đường giao thông, mương thoát nước và điện chiếu
sáng công cộng trên 14 tuyến đường trong khu dân cư đạt tiêu chí đô thị văn minh
có chiều rộng nền và mặt đường rộng 5,5m, trong đó 450m có chiều rộng nền và
mặt đường rộng 7m, đã vận động Nhân dân hiến hơn 5.000 m2 đất ở, 2.800 m2
tường rào, công trình phụ và hàng trăm loại cây cối, hoa màu có giá trị kinh tế trên
4,5 tỷ đồng; 85% tuyến lối trong khu dân cư có điện chiếu sáng công cộng; 1500
thùng rác hộ gia đình, công trác vệ sinh, môi trường, thu gom rác thải được thực
hiện đảm bảo; hệ thống cơ sở hạ từng, các thiết chế văn hóa ở các tổ dân phố được
quan tâm đầu tư nâng cấp và xây dựng mới đạt tiêu chí mới.
Để đạt được kết quả trên toàn phường đã huy động nội lực xã hội hóa được
hơn tỷ 6 đồng (chiếm 40% tổng nguồn vốn xây dựng) do cộng đồng dân cư, hộ gia
đình tự đầu tư, đóng góp và hơn 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và con em sinh


sống xa quê ủng hộ (chiếm 10%); (50% kinh phí còn lại là nguồn hỗ trợ từ ngân
sách Tỉnh và Thị xã).
Những kết quả trên cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai tuyên truyền, vận
động và thực hiện hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa lớn trong các tầng
lớp Nhân dân.
Qua quá trình triển khai thực hiện phong trào chỉnh trang đô thị tại phường
Đức Thuận thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:
Một là: Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt
của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các tổ
chức, đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền
có vai trò quan trọng tiên quyết. Thực tiễn cho thấy nơi nào cấp ủy, chính quyền,
đoàn thể thực sự quan tâm vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì trong cùng hoàn
cảnh nào còn nhiều khó khăn vẫn tạo ra sự chuyển biến rõ nét và có sự đồng thuận
của Nhân dân.
Hai là: Có chương trình, kế hoạch sát, đúng và cách làm phù hợp với điều
kiện cụ thể của từng đơn vị tổ dân phố thông qua lựa chọn nội dung, nhiệm vụ
trọng tâm, ưu tiên, vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách. Có phương thức huy động
các nguồn lực phù hợp.


Ba là: Phải có hệ thống chỉ đạo, đồng bộ, hiệu quả; có bộ phận giúp việc đủ
năng lực, nhiệt huyết, am hiểu và sâu sát thực tế sẽ là yếu tố quan trọng đảm bảo
cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào có hiệu quả .
Bốn là: Phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân. Công tác tuyên
truyền, vận động quần chúng phải là giải pháp quan trọng hàng đầu. Làm cho dân
hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công,
của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu tố quyết định sự thành
công của phong trào.
Năm là: Xây dựng chỉnh trang đô thị thực chất là thực hiện các nội dung cụ
thể để làm cho bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Do đó việc xây
dựng chỉnh trang đô thị phải gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Sáu là: Lồng ghép sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ ngân sách của Nhà nước và
các nguồn lực đa dạng; việc huy động, đóng góp của người dân phải được thực
hiện trên cơ sở thực sự tự nguyện, bàn bạc dân chủ không gượng ép quá sức dân.
Với những kết quả đạt được và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện phong trào chỉnh trang đô thị trong những năm qua, tin tưởng rằng những
năm tiếp theo phường Đức Thuận sẽ dành nhiều thắng lợi hơn nữa góp phần thực
hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra đến năm 2020 phường
đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần cùng với Thị xã lên đô thị loại III./.
Lê Hồng Thành
Phó Bí Thư Đảng bộ phường Đức ThuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×