Tải bản đầy đủ

Phát triển khách hàng doanh nghiệp thương mại của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển khách hàng doanh nghiệp thương
mại của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội” là công
trình nghiên cứu của riêng tôi
Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là chân thực và chưa hề
được sử dụng để bảo vệ học vị nào. Mọi nguồn số liệu và các thông tin trích dẫn
trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gôc.

Tác giả luận văn

Phan Thanh Cảnh


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
TÓM TẮT LUẬN VĂN
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BÀN VỀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG LÀ

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.......4
1.1.
Sự cần thiết phát triền khách hàng doanh nghiệp thương mại đối với
ngân hàng thương mại......................................................................................4
1.1.1. Đặc điểm hoạt động và phân loại DNTM..........................................................4
1.1.2. Sự cần thiết phát triển khách hàng là DNTM của các NHTM..........................10
1.2.
Nội dung và chỉ tiêu đánh giá phát triển khách hàng là DNTM của NHTM
18
1.2.1. Phương hướng phát triển khách hàng...............................................................19
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển khách hàng là DNTM......................20
1.3.
Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phát triển khách hàng ở ngân hàng.....23
1.3.1. Môi trường kinh doanh ngân hàng....................................................................23
1.3.2. Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ............................................................25
1.3.3. Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp...........................................26
1.3.4. Uy tín của ngân hàng........................................................................................27
1.3.5. Chất lượng các nghiệp vụ của ngân hàng.........................................................27
1.4.
Công cụ phát triển khách hàng ở NHTM.....................................................28
1.4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường......................................................................28
1.4.2. Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng.....................................................28
1.4.3. Tổ chức thực hiện hoạt động phát triển khách hàng.........................................31
1.4.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động phát triển khách hàng.........................................33
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DNTM CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT
NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI.........................................................................35
2.1.
Đặc điểm của NH TMCP CT CN Hà Nội ảnh hưởng đến phát triền
khách hàng DNTM.........................................................................................35
2.1.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý của NH TMCP CTCN Hà Nội................36


2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NHTMCP CT CN Hà Nội.......................37
2.2.
Thực trạng khách hàng và công tác phát triển khách hàng DNTM của
NH TMCP CT CN Hà Nội..............................................................................42
2.2.1. Đặc điểm khách hàng của NH TMCP CT CN Hà Nội......................................42
2.2.2. Kết quả đạt được trong phát triển khách hàng DNTM sử dụng sản phẩm
dịch vụ..............................................................................................................42


2.2.3. Hoạt động phát triển khách hàng DNTM của NH TMCP CT CN Hà Nội.......50
2.2.4. Đánh giá thực trạng phát triển khách hàng DNTM của NH TMCP CT CN
Hà Nội..............................................................................................................57
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHÁCH
HÀNG TAI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI...............................64
3.1.
Định hướng kinh doanh của NH TMCP CT Việt Nam CN Hà Nội đến
năm 2020.........................................................................................................64
3.1.1. Mục tiêu và và kế hoạch phát triển của chi nhánh............................................64
3.1.2. Định hướng phát triển khách hàng là DNTM của NHTMCP CT CN Hà Nội.
65
3.2.
Những giải pháp nhằm phát triển khách hàng là DNTM của NH TMCP
CT CN Hà Nội.................................................................................................66
3.2.1. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng là DNTM........................................66
3.2.2. Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ phục vụ DNTM..........................67
3.2.3. Đẩy mạnh công tác marketing..........................................................................68
3.2.4. Mở rộng mạng lưới hoạt động tại các thị trường tiềm năng..............................71
3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan hệ khách hàng...............................72
3.2.6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại và phù hợp................73
3.2.7. Nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên ngân hàng về tầm quan trọng của
khách hàng là DNTM.......................................................................................73
3.2.8. Xây dựng nền khách hàng cơ bản.....................................................................74
3.3.
Một số kiến nghị.............................................................................................74
1.
Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.................74
2.
Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước..................................................................77
3.
Kiến nghị đối với NHTMCP CT......................................................................79
4.
Kiến nghị đối với các DNTM...........................................................................80
KẾT LUẬN.................................................................................................................83


TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................84

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
I.
STT

Tiếng Việt
Chữ viết tắt

Đầy đủ tiếng Việt

1

CN

Chi nhánh

2

DNTM

Doanh nghiệp thương mại

3

NHNN

4

NH TMCP CT

Ngân hàng nhà nước
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt

5

NHCT

Nam
Ngân hàng Công Thương

6

KH

Khách hàng

7

P.QHKHDN

Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

8

P.KHDN

Phòng KH Doanh nghiệp

9

BIDV

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

II.

STT

Tiếng Anh

Chữ viết tắt

Đầy đủ tiếng Anh
Vietnam Joint Stock

1

Vietinbank

Commercial Bank for
Industry and Trade

Nghĩa tiếng Việt
Ngân hàng thương mại cổ
phần Công thương Việt Nam


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
Bảng 2.1
Bảng 2.2
Bảng 2.3
Bảng 2.4
Bảng 2.5
Bảng 2.6
Bảng 2.7
Bảng 2.8

Tình hình huy động vốn tại NH TMCP CN Hà Nội
Tình hình dư nợ cho vay tại NH TMCP CT CN Hà Nội
Kết quả kinh doanh ngoại tệ
Số lượng khách hàng là DNTM
Tỷ trọng khách hàng là DNTM trên tổng số khách hàng
Cơ cấu khách hàng là DNTM theo địa bàn
Số lượng khách hàng là DNTM theo hình thức sở hữu
Số dư huy động vốn của khách hàng là DNTM theo loại

38
39
40
43
43
44
45
47

Bảng 2.9

hình doanh nghiệp
Dư nợ cho vay của khách hàng là DNTM theo loại hình

49

Bảng 2.10
Bảng 2.11

doanh nghiệp
Hoạt động nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Hồ sơ công tác nghiên cứu thị trường

52
53


i

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triền khách hàng đang là một trong những công tác quan trọng của tất cả
các doanh nghiệp từ sản xuất cho đến kinh doanh, lưu thông, phân phối hàng hóa
đến ngân hàng. Đặc biệt đối với ngân hàng - một trung gian phân phối loại hàng
hoá đặc biệt là tiền tệ thì khách hàng còn quan trọng hơn vì khách hàng của ngân
hàng vừa là người cung cấp lại vừa là người tiêu thụ các sản phẩm dịch vụ do ngân
hàng sáng tạo ra.
Hiện tại phát triển DNTM đang được Đảng và Nhà nước rất coi trọng, được
coi là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của
nước ta. Các DNTM không ngừng phát triển cả về lượng và chất, ngày càng khẳng
định vài trò trong nền kinh tế quốc dân và trở thành động lực tăng trưởng của nền
kinh tế. Đặc biệt là Việt Nam bước vào hội nhập từ một nền kinh tế chưa phát triền.
Một thực trạng là các DNTM hoạt động trong lĩnh vực lưu thông và phân
phối nên có mối quan hệ đặc biệt với ngân hàng đặc biệt trong tất cả các lĩnh vực
như vay vốn cho các hoạt động mở rộng kinh doanh, hoạt động thanh toán…
Điều đó cho thấy việc phát triển khách hàng là DNTM hiện nay là cơ hội đối
với các NHTM nói chung và NHTMCP CT Việt Nam đặc biệt là NHTMCP CT CN
Hà Nội, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế, phù hợp với chủ trương
đường lối của Đảng và Nhà nước giúp cho NHTM đa dạng hóa cơ cấu khách hàng
từ đó nâng cao được lợi nhuận, nâng cao được vị thế cạnh tranh.
Nắm được chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như nhận thức được xu
hướng phát triển của nền kinh tế, NHTMCP CT đặc biệt là NHTMCP CTCN Hà
Nội trong thời gian qua đã đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng là DNTM.
Hoạt động phát triền khách hàng đối với loại hình doanh nghiệp này đã thu được
nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn hạn chế đòi hỏi chi
nhánh phải nỗ lực tìm cách giải quyết để có thể phát triển và nâng cao tính cạnh
tranh trên thị trường.


ii

NHTMCP CTCN Hà Nội là một một trong những chi nhánh có quy mô lớn
nhất của NHTMCP CT vì vậy chỉ tiêu kinh doanh của Hội sở chính phân bổ về cho
chi nhánh là rất cao đặc biệt là các chỉ tiêu về huy động vốn, cho vay, lợi nhuận...
Chính vì vậy việc phát triển khách hàng đặc biệt là DNTM là rất cấp thiết. Xuất
phát từ quan điểm đó, là một cán bộ làm việc trực tiếp tại Ngân hàng tôi đã chọn đề
tài: “Phát triển khách hàng doanh nghiệp thương mại của NH TMCP CTCN
Hà Nội” cho luận văn của mình
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu luận văn.
 Mục đích nghiên cứu: Đề tài tiên cứu đề xuất phương hướng và những giả
pháp để phát triển khách hàng doanh nghiệp thương mại của NH TMCP CT
CN Hà Nội
 Nhiệm vụ nghiên cứu:
-

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phát triển khách hàng của ngân hàng
thương mại đặc biệt là khách hàng là doanh nghiệp thương mại

-

Phân tích đánh giá thực trạng phát triển khách hàng là các doanh nghiệp
thương mại của NHTMCP CT CNHà Nội

-

Trên cơ sở thực phân tích trạng phát triển khách hàng là các doanh nghiệp thương
mại của NH TMCP CT CN Hà Nội còn nhiều hạn chế, từ đó đề xuất những giải
pháp nhằm phát triển khách hàng DNTM của NH TMCP CT CN Hà Nội

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
-

Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Thực trạng phát triển khách hàng
DNTM của các ngân hàng thương mại.

-

Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Hoạt động phát triển khách hàng DNTM
của NH TMCP CT giai đoạn từnăm 2008đến năm 2012 của NH TMCP CT
CN Hà Nội.


iii

4. Phương pháp nghiên cứu
-

Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của
chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phương pháp phân tích và tổng hợp,
phương pháp thống kê, phương pháp sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ và các phương
pháp kinh tế khác.

-

Nguồn dữ liệu: Luận văn sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp qua báo cáo của
ngân hàng và cơ quan thống kê.

5. Tổng quan các công trình nghiên cứu:
Một số đề tài có liên quan đã được nghiên cứu:
Luận văn thạc sỹ kinh tế: “Phát triển khách hàng là doanh nghiệp thương mại
tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam ” của học viên Nguyễn Thị
Thu Hương, Đại học kinh tế quốc dân, năm 2011.
Luận văn thạc sỹ kinh tế: “Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng cho
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại địa bàn Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2020” của
học viên Phan Thị Thanh Thủy, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2011.
Các công trình khoa học trên nghiên cứu về phát triển khách hàng là doanh
nghiệp thương mại tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam và xây
dựng chiến lược phát triển khách hàng. Đối với phát triển khách hàng là doanh
nghiệp thương mại tại NHTM CP CT chưa có công trình nào được nghiên cứu.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận
văn được được kết cấu thành ba chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển khách hàng là doanh nghiệp
thương mại của ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng phát triển khách hàng là doanh nghiệp thương mại
của NH TMCP CT CN Hà Nội
Chương 3: Giải pháp phát triển khách hàng là doanh nghiệp thương mại
của NH TMCP CT CN Hà Nội


iv

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BÀN VỀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG
LÀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.1.

Sự cần thiết phát triền khách hàng là doanh nghiệp thương mại đối
với ngân hàng thương mại

1.1.1. Đặc điểm hoạt động và phân loại DNTM
Khái niệm DNTM:Doanh nghiệp thương mại là doanh nghiệp chuyên hoạt động
trong lĩnh vực mua bán hàng hóa và thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm thõa
mãn nhu cầu của khách nhằm thu lợi nhuận.

1.1.1.1. Đặc điểm hoạt động
Đặc điểm hoạt động của các DNTM là mối quan tâm của các NHTM vì đây
làđốitượng khách hàng ngàycàng có vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng.
Trên cơ sở đặc điểm hoạt động của DNTM và giúp ngân hàng đưa ra các sản phẩm
dịch vụ tốt nhất để phục vụ DNTM ngày càng tốt hơn và mang lại hiệu quả ngày
càng cao cho chính ngân hàng.

1.1.1.2. Phân loại DNTM
Trong những năm gần đây với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần,
các loại hình DNTM càng trở nên phong phú đa dạng:
+ Căn cứ vào tính chất các mặt hàng kinh doanh
+ Theo quy mô của doanh nghiệp
+ Theo phân cấp quản lý
+ Theo chế độ sở hữu tư liệu sản xuất

1.1.2. Sự cần thiết phát triển khách hàng là DNTM của các NHTM
1.1.2.1. Khách hàng và phân loại khách hàng là DNTM theo quan điểm của
NHTM
 Khái niệm khách hàng: Khách hàng được hiểu là những cá nhân, nhóm


v

người, doanh nghiệp có nhu cầu, có khả năng thanh toán nhưng chưa được
đáp ứng và mong muốn được thỏa mãn.
 Khách hàng của NHTM: Khách hàng của ngân hàng thương mại là một tập
hợp những cá nhân, nhóm người, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng sản phẩm
của ngân hàng và mong muốn được thỏa mãn nhu cầu đó của mình
 Phân loại khách hàng là DNTM theo quan điểm NHTM
Phân loại theo loại hình doanh nghiệp
Phân loại theo cấp quản lý
Theo quy mô của doanh nghiệp
Theo chế độ sở hữu tư liệu sản xuất

1.1.2.2. Tầm quan trọng của khách hàng là DNTM đối với hoạt động kinh
doanh của ngân hàng và sự cần thiết của hoạt động phát triển khách
hàng là DNTM
Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, khách hàng nói chung và khách hàng là
DNTM luôn đóng một vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.

1.2.

Nội dung và chỉ tiêu đánh giá phát triển khách hàng là DNTM của
NHTM

Phát triển khách hàng là tổng hợp các biện pháp của ngân hàng nhằm đưa số lượng
khách hàng là DNTM đạt mức tối đa, mở rộng được tấn suất sử dụng sản phẩm dịch
vụ của khách hàng là DNTMtăng lên tối đa, mở rộng quy mô hoạt động của NHTM,
tăng thêm lợi nhuận và nâng cao uy tín của NHTM trên thị trường.
Phát triển khách hàng hiện tại được được thực hiện theo hai hướng cả về số lượngvà
chất lượng.

1.2.1. Phương hướng phát triển khách hàng
1.2.1.1. Phát triển khách hàng theo số lượng
1.2.1.2. Phát triển khách hàng theo chất lượng
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển khách hàng là DNTM
+ Phát triển số lượng khách hàng là DNTM .
MSL =

St- S t-1


vi

+ Tỷ trọng khách hàng là DNTM trên tổng số lượng khách hàng của chi nhánh
STM
TĐSL =

SKH

* 100

+ Phát triển khách hàng là DNTM theo không gian địa lý
MĐL = St- St-1
+ Phát triển khách hàng DNTM theo loại hình sở hữu
MSH = St- St-1
+ Phát triển số dư huy động vốn của khách hàng là DNTM

 Mức tăng huy động vốn đối với khách hàng là DNTM
MHD = HDt – HDt-1

 độ tăng số dư tiền gửi đối với khách hàng là DNTM
MHD
TĐDN =

HDt-1

* 100

+ Phát triển dư nợ tín dụng đối với khách hàng là DNTM

 Mức tăng dư nợ tín dụng của khách hàng là DNTM
MDN = DNt – DN t-1

 Tốc độ tăng dư nợ tín dụng với khách hàng là DNTM trên địa bàn Hà
Nội
MDN
TĐDN =

1.3.

DN t-1

* 100

Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phát triển khách hàng ở
ngân hàng

1.3.1. Môi trường kinh doanh ngân hàng
1.3.2. Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ
1.3.3. Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp


vii

1.3.4. Uy tín của ngân hàng
1.3.5. Chất lượng các nghiệp vụ của ngân hàng
1.4.

Công cụ phát triển khách hàng ở NHTM

1.4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
1.4.2. Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng
1.4.2.1. Chiến lược giữ chân khách hàng truyền thống.
1.4.2.2. Chiến lược thu hút khách hàng mới.
1.4.3. Tổ chức thực hiện hoạt động phát triển khách hàng
1.4.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động phát triển khách hàng

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DNTM
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

2.1.

Đặc điểm của NH TMCP CT CN Hà Nội ảnh hưởng đến phát triền
khách hàng DNTM

2.1.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý của NH TMCP CTCN Hà Nội
a. Cơ cấu về lao động
b. Cơ cấu về tổ chức phục vụ phát triển khách hàng

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NH TMCP CT CN Hà Nội
+ Hoạt động huy động vốn
+ Hoạt động sử dụng vốn
+ Hoạt động kinh doanh đối ngoại
+ Công tác thông tin điện toán
+ Kết quả kinh doanh năm 2012

2.2.

Thực trạng khách hàng và công tác phát triển khách hàng DNTM


viii

ở NHTMCP CT CN Hà Nội
2.2.1. Đặc điểm khách hàng của NH TMCP CT CN Hà Nội
2.2.2. Kết quả đạt được trong phát triển khách hàng DNTM sử dụng sản
phẩm dịch vụ.
2.2.2.1. Phát triển số lượng khách hàng là DNTM của Chi nhánh
2.2.3. Hoạt động phát triển khách hàng là DNTM tại NH TMCP CT CN Hà Nội
2.2.3.1

Hoạt động nghiên cứu thị trường

2.2.3.2

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng.

2.2.3.3

Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng

2.2.4 Đánh giá thực trạng phát triển khách hàng DNTM của NH TMCP
CT CN Hà Nội
2.2.4.1
-

Những thành tựu đạt được

Số lượng DNTM có quan hệ với NH TMCP CT CN Hà Nội tăng lên nhanh
chóng. Đây là điều kiện tốt để chi nhánh đa dạng hóa các đối tượng khách
hàng giúp chi nhánh tăng thêm thu nhập.

-

Số dư tiền gửi tăng góp phần vào việc ổn định được nguồn vốn của chi
nhánh để có kế hoạch cho vay tăng lợi nhuận cho chi nhánh.

-

Dư nợ cho vay tăng liên tục đã đóng góp rất lớn vào tổng thu nhập của chi
nhánh. Đây là yếu tố kích thích các cán bộ quan hệ khách hàng không ngừng
nâng cao trình độ, khả năng nhạy bén trước sự thay đổi của môi trường kinh
doanh, tìm ngày càng được nhiều doanh nghiệp có tình hình sản xuất kinh
doanh hiệu quả, kích thích được các doanh nghiệp đến với nguồn vốn của
Chi nhánh. Từ đó NH TMCP CT CN Hà Nội có cơ hội phát triển khách hàng
là DNTM.

2.2.4.2. Hạn chế trong phát triển khách hàng là DNTM và nguyên nhân
+ Hạn chế:
-

Công tác phát triển khách hàng đặc biệt là khách hàng DNTM còn thụ động.
Nguyên nhân một phần do chi nhánh không chủ động trong việc định hướng và


ix

các biện pháp hỗ trợ phát triển khách hàng. Một phần nữa là do NHTMCP CT
chưa có một một chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng cho từng loại hình
khách hàng cụ thể cho toàn bộ hệ thống.
-

Số lượng khách hàng là DNTM có quan hệ giao dịch với chi nhánh mặc dù đã
tăng lên nhưng tỷ lệ tăng khá khiêm tốn so với số lượng lớn các DNTM.

-

Cơ cấu khách hàng là DNTM không đều, chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp có
tính chất nhà nước.

-

Tỷ lệ phát triển khách hàng là DNTM ngoài địa bàn Hà Nội tăng với tỷ lệ it.

-

Tỷ lệ gia tăng dư nợ của khách hàng mới đối với dư nợ của khách hàng là
DNTM có xu hướng giảm.

-

Dư nợ cho vay của NH TMCP CT CN Hà Nội đối với khách hàng là DNTM so
với dư nợ cho vay của chi nhánh vẫn chiếm tỷ trọng thấp, chưa tương xứng với
tiềm năng của khối khách hàng này cũng như chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch
tín dụng của NH TMCP CT.

-

Dịch vụ chăm sóc khách hàng còn chưa chuyên nghiệp, NH TMCP CTCN Hà
Nội xuất thân là ngân hàng thương mại nhà nước, mới tiến hành cổ phần hóa,
nên có xu hướng khách hàng tìm đến ngân hàng là chính. Vị thế của khách hàng
chưa thực sự được đề cao.

-

Các sản phẩm dịch vụ dành cho DNTM của NH TMCP CT CN Hà Nội không
đa dạng, sản phẩm “trọn gói” dành cho các DNTM còn đơn điệu và thiếu liên
kết các sản phẩm dịch vụ dành cho DNTM.

+ Nguyên nhân
 Nguyên nhân khách quan:
-

Nguyên nhân từ phía khách hàng DNTM

-

Do sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng

 Nguyên nhân chủ quan:
-

Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, chưa có sự khác biệt

-

Công nghệ ứng dụng trong hoạt động ngân hàng còn hạn chế

-

Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao


x

-

Hoạt động marketing triển khai khách hàng còn yếu

-

Mạng lưới, kênh phân phối mỏng

CHƯƠNG 3
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHÁCH
HÀNG DNTMCỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI
NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng kinh doanh của NH TMCP CT Việt Nam CN Hà Nội đến
năm 2020.
3.1.1. Mục tiêu và và kế hoạch phát triển của chi nhánh
Mục tiêu tổng quát NH TMCP CT của đến năm 2020 là trở thành tập đoàn tài
chính hàng đầu tại Việt Nam.
Trong phạm vi luận văn này chỉ xin đề cập đến định hướng phát triển chung
và mục tiêu của NH TMCP CT CN Hà Nội.
3.1.2. Định hướng phát triển khách hàng là DNTM của NHTMCP CT CN Hà Nội.
Thứ nhất: Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng đặc biệt là
khách hàng DNTM truyền thống.
Thứ hai: Thu hút thêm khách hàng mới, bao gồm khách hàng của đối thủ
cạnh tranh, các khách hàng tiềm năng…
Thứ ba: Khuếch trương uy tín và thương hiệu của chi nhánh
Thứ tư: Cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, với nhiều tiện ích. Điều
này đáp ứng tốt nhu cầu của đa dạng các DNTM.
Thứ năm : Hoàn thiện trình độ và kỹ năng cho các cán bộ, nhân viên trong
chi nhánh đặc biệt là cán bộ làm công tác chăm sóc khách hàng. Các phòng ban và
các bộ phận trong chi nhánh hỗ trợ lẫn nhau giúp hoạt động phát triển khách hàng
đạt được kết quả tốt nhất.

3.2. Những giải pháp nhằm phát triển khách hàng là DNTM của NH
TMCP CTCN Hà Nội


xi

3.2.1. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng là DNTM
3.2.2. Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ phục vụ DNTM
3.2.3. Đẩy mạnh công tác marketing
3.2.4. Mở rộng mạng lưới hoạt động tại các thị trường tiềm năng
3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan hệ khách hàng
3.2.6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại và phù hợp
3.2.7. Nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên ngân hàng về tầm quan
trọng của khách hàng là DNTM
3.2.8. Xây dựng nền khách hàng cơ bản
3.3. Một số kiến nghị
Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
Kiến nghị đối với NHTMCP CT

Kiến nghị đối với các DNTM

KẾT LUẬN
DNTM nói chung và DNTM nói riêng có vai trò quan trọng và chiếm ưu
thế trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay. Vì thế việc phát triển khách
hàng đối với các doanh nghiệp này là chiến lược của NH TMCP CT nói chung và
NHTMCP CT CN Hà Nội nói riêng. Thấy được điều này NH TMCP CT CN Hà
Nộiđã có nhiều chú ý đến các doanh nghiệp này. Tuy nhiên trong thực tế mối quan
hệ của NH TMCP CT CN Hà Nộivới các DNTM còn nhiều bất cập, nhiều khi chưa
tìm được tiếng nói chung. Vì thế việc tìm ra các giải pháp phát triển khách hàng đối
với DNTM của NH TMCP CT CN Hà Nộilà một vấn đề vô cùng cần thiết. Với
mong muốn đưa ra một số giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên, khoá luận đã
hoàn thành nội dung cơ bản sau:
1. Khái quát vấn đề lý luận chung về DNTM và vai trò khách hàng DNTM
đối với sự phát triển của NHTM .


xii

2. Trình bày và phân tích thực trạng hoạt động phát triển khách hàng
DNTMcủa NH TMCP CT CN Hà NộiCN Hà Nội thời gian gần đây, từ đó nêu ra
những mặt còn tồn tại cần giải quyết và nguyên nhân của tồn tại đó.
3. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển khách hàng là DNTM củaNH
TMCP CT CN Hà Nội.
Tuy nhiên việc phát triển khách hàng là DNTM là một vấn đề lớn, cần có hệ
thống giải pháp và điều kiện thực hiện đồng bộ. Do đó trong bài khoá luận này, em
chỉ muốn đóng góp nhỏ trong tổng thể các giải pháp phát triển khách là DNTM tại
NH TMCP CT CN Hà Nội.
Để giải pháp được thực thi và phát huy tác dụng cần có sự nỗ lực từ bản thân
các DNTM , sự quan tâm phối hợp hỗ trợ của Chính phủ, của Ngân hàng nhà nước,
NH TMCP CT cũng như các cấp, ngành có liên quan.


1

LỜI MỞ ĐẦU
2. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triền khách hàng đang là một trong những công tác quan trọng của tất cả
các doanh nghiệp từ sản xuất cho đến kinh doanh, lưu thông, phân phối hàng hóa
đến ngân hàng. Đặc biệt đối với ngân hàng - một trung gian phân phối loại hàng
hoá đặc biệt là tiền tệ thì khách hàng còn quan trọng hơn vì khách hàng của ngân
hàng vừa là người cung cấp lại vừa là người tiêu thụ các sản phẩm dịch vụ do ngân
hàng sáng tạo ra.
Hiện tại phát triển DNTM đang được Đảng và Nhà nước rất coi trọng, được
coi là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của
nước ta. Các DNTM không ngừng phát triển cả về lượng và chất, ngày càng khẳng
định vài trò trong nền kinh tế quốc dân và trở thành động lực tăng trưởng của nền
kinh tế. Đặc biệt là Việt Nam bước vào hội nhập từ một nền kinh tế chưa phát triền.
Một thực trạng là các DNTM hoạt động trong lĩnh vực lưu thông và phân
phối nên có mối quan hệ đặc biệt với ngân hàng đặc biệt trong tất cả các lĩnh vực
như vay vốn cho các hoạt động mở rộng kinh doanh, hoạt động thanh toán…
Điều đó cho thấy việc phát triển khách hàng là DNTM hiện nay là cơ hội đối
với các NHTM nói chung và NHTMCP CT Việt Nam đặc biệt là NHTMCP CT CN
Hà Nội, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế, phù hợp với chủ trương
đường lối của Đảng và Nhà nước giúp cho NHTM đa dạng hóa cơ cấu khách hàng
từ đó nâng cao được lợi nhuận, nâng cao được vị thế cạnh tranh.
Nắm được chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như nhận thức được xu
hướng phát triển của nền kinh tế, NHTMCP CT đặc biệt là NHTMCP CTCN Hà
Nội trong thời gian qua đã đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng là DNTM.
Hoạt động phát triền khách hàng đối với loại hình doanh nghiệp này đã thu được
nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn hạn chế đòi hỏi chi
nhánh phải nỗ lực tìm cách giải quyết để có thể phát triển và nâng cao tính cạnh
tranh trên thị trường.


2

NH TMCP CT CN Hà Nội là một một trong những chi nhánh có quy mô lớn
nhất của NH TMCP CT vì vậy chỉ tiêu kinh doanh của Hội sở chính phân bổ về cho
chi nhánh là rất cao đặc biệt là các chỉ tiêu về huy động vốn, cho vay, lợi nhuận...
Chính vì vậy việc phát triển khách hàng đặc biệt là DNTM là rất cấp thiết. Xuất
phát từ quan điểm đó, là một cán bộ làm việc trực tiếp tại Ngân hàng tôi đã chọn đề
tài: “Phát triển khách hàng doanh nghiệp thương mại của NH TMCP CT CN
Hà Nội” cho luận văn của mình
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu luận văn.
 Mục đích nghiên cứu: Đề tài tiên cứu đề xuất phương hướng và những giả
pháp để phát triển khách hàng doanh nghiệp thương mại của NH TMCP CT
CN Hà Nội
 Nhiệm vụ nghiên cứu:
-

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phát triển khách hàng của ngân hàng
thương mại đặc biệt là khách hàng là doanh nghiệp thương mại

-

Phân tích đánh giá thực trạng phát triển khách hàng là các doanh nghiệp
thương mại của NH TMCP CT CN Hà Nội

-

Trên cơ sở thực phân tích trạng phát triển khách hàng là các doanh nghiệp thương
mại của NH TMCP CT CN Hà Nội còn nhiều hạn chế, từ đó đề xuất những giải
pháp nhằm phát triển khách hàng DNTM của NH TMCP CT CN Hà Nội

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
-

Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Thực trạng phát triển khách hàng
DNTM của các ngân hàng thương mại.

-

Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Hoạt động phát triển khách hàng DNTM
của NH TMCP CT giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 của NH TMCP CT
CN Hà Nội.


3

4. Phương pháp nghiên cứu
-

Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của
chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phương pháp phân tích và tổng hợp,
phương pháp thống kê, phương pháp sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ và các phương
pháp kinh tế khác.

-

Nguồn dữ liệu: Luận văn sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp qua báo cáo của
ngân hàng và cơ quan thống kê.

5. Tổng quan các công trình nghiên cứu:
Một số đề tài có liên quan đã được nghiên cứu:
Luận văn thạc sỹ kinh tế: “Phát triển khách hàng là doanh nghiệp thương mại
tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam ” của học viên Nguyễn Thị
Thu Hương, Đại học kinh tế quốc dân, năm 2011.
Luận văn thạc sỹ kinh tế: “Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng cho
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại địa bàn Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2020” của
học viên Phan Thị Thanh Thủy, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2011.
Các công trình khoa học trên nghiên cứu về phát triển khách hàng là doanh
nghiệp thương mại tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam và xây
dựng chiến lược phát triển khách hàng. Đối với phát triển khách hàng là doanh
nghiệp thương mại tại NHTM CP CT chưa có công trình nào được nghiên cứu.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận
văn được được kết cấu thành ba chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển khách hàng là doanh nghiệp
thương mại của ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng phát triển khách hàng là doanh nghiệp thương mại
của NH TMCP CT CN Hà Nội
Chương 3: Giải pháp phát triển khách hàng là doanh nghiệp thương mại
của NH TMCP CT CN Hà Nội


4

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BÀN VỀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG
LÀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.5.

Sự cần thiết phát triền khách hàng là doanh nghiệp thương mại đối

với ngân hàng thương mại
1.5.1. Đặc điểm hoạt động và phân loại DNTM
Khái niệm DNTM: Doanh nghiệp thương mại là doanh nghiệp chuyên hoạt động
trong lĩnh vực mua bán hàng hóa và thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm thõa
mãn nhu cầu của khách nhằm thu lợi nhuận.

1.5.1.1. Đặc điểm hoạt động
Đặc điểm hoạt động của các DNTM là mối quan tâm của các NHTM vì đây
là đối tượng khách hàng ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạt động ngân
hàng. Trên cơ sở đặc điểm hoạt động của DNTM và giúp ngân hàng đưa ra các sản
phẩm dịch vụ tốt nhất để phục vụ DNTM ngày càng tốt hơn và mang lại hiệu quả
ngày càng cao cho chính ngân hàng. Đặc điểm hoạt động của các DNTM thể hiện ở
các điểm sau:
a. Vốn lưu động chiếm tỷ lệ lớn, lưu chuyển nhanh.
Khác với doanh nghiệp sản xuất lấy việc sản xuất ra sản phẩm theo nhu cầu tiêu
dùng làm hoạt động chính. DNTM ra đời và hoạt động trong lĩnh vực lưu thông nhằm
chuyển đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách thuận lợi nhất và thực
hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ khách hàng.
Do chỉ làm nhiệm vụ chuyển hàng hóa nên vốn lưu động chiếm tỷ lệ lớn
(hơn 80%) trong vốn kinh doanh, tính chất chu chuyển vốn lưu động nhanh hơn đặc
biệt phần vốn cho dự trữ hàng hóa. Chi phí kinh doanh của DNTM bao gồm 2 loại
chi phí: Chi phí có tính chất sản xuất như dự trữ, gia công chế biến và hoàn thiện
sản phẩm, các chi phí này đảm bảo cho hoạt động tiếp tục quá trình sản xuất trong
lưu thông. Loại chi phí thứ hai là chi phí để bán hàng như: chi phí cho hoạt động


5

quảng cáo, khuyến mại, cho các hoạt động yểm trợ bán hàng. Cả hai loại chi phí này
đều cần thiết khách quan như chính quá trình lưu thông trong tái sản xuất xã hội.
Do vốn lưu động chiếm tỷ lệ lớn (hơn 80%) trong vốn kinh doanh, tính chất
chu chuyển vốn lưu động nhanh hơn nên hầu hết các DNTM đều gặp khó khăn về
vốn. Nguồn vốn tự có thấp và khả năng tiếp cận với các nguồn vốn từ những tổ
chức tín dụng thấp khiến các DNTM gặp hàng loạt các khó khăn trong quá trình
điều hành sản xuất kinh doanh của mình. Chính vì vậy các DNTM rất cần sự hỗ trợ
vốn từ ngân hàng.
b. Thị trường của DNTM đa dạng
Do sản phẩm của DNTM trên cung ứng cho khách hàng về bản chất là dịch
vụ phục vụ khách hàng. Đặc điểm này làm sản phẩm của DNTM phong phú hơn so
với doanh nghiệp sản xuất. Tại cùng một thời điểm DNTM có thể lựa chọn đầu vào
để cung ứng nhiều loại sản phẩm, cho các nhu cầu khác nhau, vì vậy danh mục sản
phẩm phong phú, đa dạng hơn và có thể thay đổi danh mục sản phẩm theo nhu cầu
của thị trường.
Mặt khác do chuyên mua bán trên thị trường nên DNTM có điều kiện thuận
lợi hơn để thay đổi thị trường của mình ở các khu vực địa lý khác nhau. Đặc điểm
này đòi hỏi hoạt động kinh doanh của DNTM phải thường xuyên nghiên cứu thị
trường để nắm bắt nhu cầu và chủ động xây dựng chiến lược phát triển thị trường,
chú trọng cả thị trường đầu vào và thị trường đầu ra để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Tuy nhiên cũng vì lý do thiếu vốn mà các DNTM có nhiều hạn chế trong
việc quảng cáo về sản phẩm, nắm bắt thông tin về thị trường và các hoạt động
Marketing khác. Những điều này đã hạn chế khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị
trường làm cho sức cạnh tranh của các DNTM thường thấp.
c. Tính linh hoạt cao
DNTM có những ưu điểm nổi bật mang lại tính hiệu quả trong hoạt động
của mình như: Bộ máy tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, có tính năng động, sự linh
hoạt cao và khả năng thích ứng lớn trước những biến động của thị trường.
Vì chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường bên ngoài nên trong hoạt động kinh


6

doanh các DNTM có tính chất nhạy cảm cao đối với sự thay đổi không ngừng của
thị trường. Họ luôn phải cập nhật các thông tin từ thị trường, từ các đối thủ.
Bên cạnh đó, chỉ cần một lượng vốn bổ sung không nhiều, các doanh nghiệp
này có thể dễ dàng tăng mức dự trữ, gia công chế biến và hoàn thiện sản phẩm,
đồng thời mở rộng hoạt động xúc tiến bán hàng. Ngoài ra, các DNTM có thể dễ
dàng thay đổi và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của mình. Do đó các doanh
nghiệp này có thể thay đổi một cách linh hoạt theo xu hướng của thị trường mà
không cần quá nhiều vốn đầu tư. Tuy nhiên, vốn lại luôn là vấn đề khó khăn của các
doanh nghiệp này, vì vậy nếu được đánh giá đúng khả năng, có dự án khả thi việc
đầu tư cho các DNTM sẽ đem lại lợi nhuận cao cho các NHTM.
Từ những đặc điểm hoạt động của các DNTM trên chúng ta có thể rút ra
những đặc điểm khách hàng là DNTM như sau:
Thứ nhất, nguồn vốn tín dụng cung cấp cho các DNTM gắn liền với quá
trình luân chuyển vốn của các DN này. Xét về bản chất, tín dụng chính là quá trình
chuyển dịch vốn dưới hình thức tiền tệ hay hiện vật của một tổ chức hay cá nhân
cho một tổ chức hay cá nhân khác sử dụng trong một thời gian nhất định trên
nguyên tắc phải hoàn trả. Bởi vậy, quá trình vận động của vốn tín dụng thường được
biểu diễn với công thức T-T’.
Nhìn vào công thức đó ta thấy dường như sụ vận động của vốn tín dụng độc
lập với sự chu chuyển vốn của các DNTM . Thực ra không phải như vậy mà vốn tín
dụng luôn gắn liền với quá trình luân chuyển vốn của các DNTM . Bởi lẽ, hành vi
cho vay và thu nợ chính là hành vi bắt đầu và kết thúc của một chu kỳ sản xuất kinh
doanh. Trong tín dụng cho các DNTM, các NHTM cho vay khi các DNTM phát
sinh nhu cầu vốn để mua vật tư, hàng hóa hoặc trang trải trong quá trình kinh
doanh, đồng thời khi hàng hóa được tiêu thụ, DNTM có nguồn tiền vào, ngân hàng
sẽ tiến hành thu hồi nợ. Từ đặc điểm này mà các ngân hàng thường quy định cơ sở
để xác định thời hạn cho vay, đó là phải căn cứ vào chu kỳ luân chuyển vốn của các
DNTM . Đồng thời các NHTM cần phải chủ động kiểm tra, bám sát quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh của các DNTM để thu hồi nợ đúng hạn, tránh tình trạng


7

các DNTM sử dụng nguồn tiền này để đưa vào mục đích kinh doanh khác và có thể
dẫn đến nợ quá hạn cho các NHTM.
Thứ hai, DNTM cần vốn tín dụng từ NHTM chủ yếu để đáp ứng những nhu
cầu vốn lưu động tạm thời thiếu hụt trong quá trình kinh doanh của các DNTM .
Khi kết thúc chu kỳ kinh doanh, vốn được giải phóng ra dưới hình thái tiền tệ thì
các DNTM sẽ hoàn trả vốn vay cho ngân hàng. Thời gian luân chuyển vốn của các
DNTM là ngắn dẫn đến thời hạn cho vay vốn lưu động của các NHTM cũng ngắn
tương ứng. Dư nợ tại mỗi thời điểm của các DNTM có thể không lớn nhưng doanh
số giải ngân cho các DNTM là rất lớn. Chính vì đặc điểm này mà các NHTM cần
phải chủ động bám sát hoạt động của các DNTM để xác định chính xác thời điểm
mà các DNTM có nhu cầu về vốn lưu động.
Thứ ba, DNTM rất cần các hình thức tín dụng phong phú nhằm đáp ứng
nhu cầu hết sức đa dạng của các doanh nghiệp này. Vì vậy để góp phần phân tán
rủi ro, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường tín dụng, các NHTM
không ngừng phát triển các hình thức cho vay trong nghiệp vụ tín dụng của mình.
Thứ tư, DNTM cần vốn có tỷ lệ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất cao, và
đây là nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại. Sở dĩ như vậy là xuất phát từ
đặc trưng của các DNTM và của các NHTM. NHTM là ngân hàng kinh doanh tiền
gửi, mà trong đó chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn, nên để đảm bảo khả năng thanh
khoản của mình, các NHTM đã và đang đẩy mạnh cho vay chủ yếu là ngắn hạn. Và
trong cơ cấu dư nợ cho vay của các NHTM thì tỷ trọng tín dụng ngắn hạn vẫn luôn
chiếm tỷ trọng cao (từ 60%-80% tổng dư nợ).
Từ việc phân tích các đặc điểm tín dụng cho các DNTM để đáp ứng kịp thời
và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này đồng thời tăng
thu nhập và tăng sức cạnh tranh cho NHTM.

1.5.1.2. Phân loại DNTM
Trong những năm gần đây với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần,
các loại hình DNTM càng trở nên phong phú đa dạng:
a. Căn cứ vào tính chất các mặt hàng kinh doanh có thể chia thành:


8

 Doanh nghiệp kinh doanh chuyên môn hóa: đó là các doanh nghiệp chuyên
kinh doanh một hoặc một số mặt hàng có cùng công dụng, trạng thái tình
chất hoặc phục vụ cho những nhu cầu nhất định trong nền kinh tế quốc dân.
Ví dụ các tổng công ty của Bộ Công Thương hoặc Tổng công ty Vật tư nông
nghiệp
 Doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp: Là các doanh nghiệp kinh doanh nhiều
mặt hàng có công dụng, trạng thái khác nhau phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng
trên phạm vi lãnh thổ nhất định. Ví dụ công ty của tỉnh(thành phố),
quận(huyện) thường là các đơn vị kinh doanh tổng hợp.
 Các doanh nghiệp đa dạng hóa kinh doanh: là của doanh nghiệp kinh doanh
nhiều mặt hàng (giống kinh doanh tổng hợp) và nhiều lĩnh vực kinh doanh
như sản xuất, dịch vụ, kinh doanh hàng hóa...
b. Theo quy mô của doanh nghiệp chia thành:
 DNTM có quy mô nhỏ;
 DNTM có quy mô vừa;
 DNTM có quy mô lớn;
Để xếp loại doanh nghiệp người ta thường căn cứ vào hệ thống các tiêu thức
khác nhau. Đối với DNTM tiêu thức để xếp loại là số vốn kinh doanh, số lượng lao
động, doanh số hàng hóa lưu chuyển hàng năm, phạm vi địa bàn kinh doanh...
Trong thực tế người ta coi các tập đoàn kinh doanh, các tổng công ty 90 và
91là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp thương mại đa số là các doanh
nghiệp vừa và nhỏ.
c. Theo phân cấp quản lý chia ra:
 DNTM do Trung ương quản lý: bao gồm các DNTM do các Bộ, các
ngành của Trung ương quản lý, như DNTM của Bộ Công Thương, của
các Bộ ngành khác trong nền kinh tế quốc dân
 DNTM do các địa phương quản lý: Bao gồm các DNTM thuộc các tình,
thành phố, quận(huyện), thị trấn, thị xã quản lý. Các doanh nghiệp địa
phương quản lý đại đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh
tổng hợp trên địa bàn của địa phương.
d. Theo chế độ sở hữu tư liệu sản xuất có:
 Doanh nghiệp thương mại nhà nước: Theo Điều 1 Luật Doanh nghiệp nhà


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×