Tải bản đầy đủ

86 bài học kỹ thuật tạo đa tiến trình từ thread

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ
Thread


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Nội dung bài học

 Cách tạo Lớp kế thừa từ Thread
 Cách sử dụng đa tiến trình với Thread

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW


Lập trình Java trong 4 tuần

Cách tạo Lớp kế thừa từ Thread
 Tạo Thread từ kế thừa lớp Thread trong Java

1. Override method run of Thread class.
2. The code inside is the task assign to thread
when running.


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Cách sử dụng đa tiến trình với Thread

Lập trình Java trong 4 tuần


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×