Tải bản đầy đủ

83 bài học bài tập rèn luyện 14 bài tập rèn luyện với serialize file

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Bài Học

Bài tập rèn luyện với
Serialize File


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Nội dung bài học

Viết phần mềm quản lý Danh Bạ dùng SerializeFile:
Danh bạ cần có các thông tin : tên, số phone
Cho nhập danh sách Danh Bạ từ bàn phím
Cho xuất danh sách Danh Bạ ra màn hình
Cho lưu danh sách Danh Bạ vào ổ cứng
Cho đọc danh sách Danh Bạ từ ổ cứng


WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Lập trình Java trong 4 tuần

Hey!
Coding
is easy!

ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×